AHLÂKİ İLKE VE ÖNERMELERİN KAYNAĞI VE İNSANIN AHLÂKLI DAVRANMASINI MÜMKÜN KILAN NEDİR?

Günlük hayatımızda yahut sosyal ilişkilerimizde bizler farkında olmasak bile çoğu zaman ahlâki yargılarda bulunur ve bu ahlâki ilke ve önermelerin kaynağının nasıl ve ne şekilde nereden geldiği meselesini hep göz ardı ederiz. İnsan hayatının önemli ve elzem bir parçası ahlâk, esasen tasdik oluşturmayı amaçlayan ve daha çok “Neyi yapmalıyım?/ Neyi yapmamalıyım?” sorusunun cevabını bulmaya çalışan bir alandır. Bulduğu cevap ile de eyleminin ahlâkiliği üzerine tahakkuk eder. Gerek iş hayatımızda olsun gerek evde gerek dışarıda kısacası sosyal ve özel hayatımızın her anında ahlaki yargılarda bulunuruz. Örneğin; “İnsanları kandırmak kötüdür.”, “Yardım etmek iyidir.”, “İntihal kötüdür.”, “Cömert olmak iyidir.” vb. ahlâki önerme ve ilkeler günlük hayatımızda sıkça rastladığımız yargılardır. Burada bizim soracağımız ve konumuzun da bununla alakalı olacağı en temel sorumuz şudur: “iyi” ve “kötü” yü belirleyen temel ölçütümüz ve yahut “iyi” ve “kötü” yü belirleyen kaynak nedir? Bu soru ile düşünce tarihinde birçok filozof ve düşünür (Örneğin; Farabi, İbn Sina, Kant, David Hume, George Edward Moore, Aristoteles, Kınalızâde…) meşgul olmuş ve bu temel soru çerçevesinde ahlâkın kaynağının problemini ele alıp incelemişlerdir.

“Ahlâkın kaynağının ne olduğu veya bir şeyi iyi-kötü olarak belirleyen ölçüt hangi ölçüttür ve bu ölçütü koyan kimdir?” sorusuna yukarıda ismini zikrettiğimiz ve daha da zikredeceğimiz birçok filozof muhtelif cevaplar vermişlerdir. Bu cevaplar; haz, duygu, akıl, Tanrı (ilahi kaynak), evren (doğa), sezgi ve toplum şeklinde olmuştur. Bu soruyu kendimize yönelttiğimizde yani “ahlâkın kaynağı veya “iyi” ve “kötü” yü hangi ölçüt belirler” sorusuna ne tür bir cevap verebiliriz? Bir şeye “iyi” veya “kötü” derken neyi referans alarak söylüyüyoruz? Aklımız mı, ilahi bir kaynak mı, içinde bulunduğumuz toplum mu, iyi olan şeyin kendini özneye izhar eden bir tür sezgi mi yoksa tamamen duygu mu? Bu gibi muhtelif kaynaklar ve sorular insanlığın varoluşundan beri hep üzerine konuşulmuş ve hâlen de konuşulan, tartışılan konulardır. Ahlâka dair böyle bir soru şüphesiz insan kuvvelerinin dikkate alınmasını gerektiren önemli ve elzem bir sorudur. Zira insan hayatı için ahlâk, en önemli bir yapı taşıdır. Bir insan hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun hiçbir zaman ahlâki tercihlerden, ahlâki ilkelerden kaçınamaz.

İnsana tercih etme özelliğini mümkün kılan ahlâk, diğer yandan insana akletme, idrak etme yahut düşünme gücünü verdirir. Ahlâkın kaynağı nedir sorusuna verilen muhtelif cevaplarından birini tercih edip onun üzerine düşünerek onu benimsemek insanın asıl ve ilk meselesi olmamalıdır. Burada önemli olan insanın, kendisini yetkinleştirecek, tamlığını hissettirecek ve belki de insanın insan olduğunun farkına varabilecek ahlâki ilkeler ve ahlâki fiiller/eylemler oluşturmasıdır.

1) AHLÂKİ İLKE VE ÖNERMELERİN KAYNAĞI

Ahlâkın temellendirilmesine dair getirilen muhtelif fikirler, düşünce tarihi içinde hep konuşulmuş ve bazı fikirleri benimseyenler olmuştur. Ahlâkın kaynağı nedir sorusuna düşünürler ; duygu, insan aklı, Tanrı, tabiat, haz, sezgi, toplum olarak

farklı görüşlerde bulunmuşlardır. Verilen cevaplar ve bu konu hakkında yapılan yorumlar her ne kadar farklı olsa da bu konuda herkesin birleştiği ortak bir alan vardır. Bu ortak alan, insanın –hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun- ahlâki tercihten kaçınamaz olduğudur. Öyle ki, bir fiili iyi veya kötü olarak belirlemek veya ahlâki bir yaşamdan yoksun kalmama duygusu insana ait bir özelliktir.

Ahlâkın kaynağının “akıl” olduğunu iddia görüşten başlayarak konuyla ilgili mütalaa yürütebiliriz. Ahlâkın kaynağını akla işaret eden görüşe göre insan, aklının ilkeleriyle iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir, erdemli olmayı yine aklının ilkesi ile başarabilir. Özne burada sadece kendi özgür iradesiyle ahlâki bir eylemde bulunmaya çabalar. Herhangi bir kimsenin etkisiyle değil sadece kendi aklının ilkesiyle hareket eder. Aklının kendisine sunduğu ilke nedir peki? Bu soruyu Immanuel Kant, Jean Paul Sartre ve Aristoteles nazarında değerlendirebiliriz. Öyle ki bu filozoflar ahlâkın kaynağının akıl olduğunu dile getiren filozoflardır. Aristoteles’e göre bu konuda aklın insana sunduğu en temel ilke “orta olma ilkesi” dir. Bu ilke ona göre öznenin ahlâki hayatın temeli için büyük bir ölçüttür. Aristoteles’in “orta olma ilkesi” ni benimseyen ve bu konuda hemfikir olan bir diğer filozof da Fârâbi’dir. Ancak Aristoteles’ten ayrıldığı bir nokta vardır. Aristoteles öznenin ahlâki temel ve önermelerini sadece pratik akıl ile ele alır, yani sadece pratik akla bağlar, teorik akla bağlamaz. Fârâbi de işte bu pratik-teorik akıl konusunda Aristoteles’ten ayrılır. Fârâbi’ye göre, öznenin teorik akıldan aldığı ahlâki önerme ve ilkeleri faal akıldan alır. Kısacası, Aristoteles ahlâki temel ilke ve önermelerin kaynağının sadece akıl olduğunu ifade ederken Fârâbi aklın yanına bir de faal aklı yani Tanrı/İlahi buyruğu da yerleştirir. Ahlâkın kaynağının hem akıl hem de Tanrı/İlahi buyruk olduğunu söyler.

Aklın sunduğu ilkenin “sorumluluk” olduğunu dile getiren Jean Paul Sartre, ahlakın kaynağının akıl olduğunu söyleyen bir diğer filozoftur. Ona göre insan tamamen kendi özgür iradesiyle ve diğer yandan da sorumluluğunu göz önünde bulundurarak eylemlerde bulunur. İşte tam bu noktada aklın özneye sunduğu ilke sâdır olur. Yani sorumluluğunun gerektirdiği şekilde ahlaki eylemlerde bulunması ve bunu yaparken de herhangi bir şeyin yönelimiyle değil tamamen kendi özgür iradesiyle hareket etmesi öznenin ahlaki ilke ve önermelerinin en önemli ölçütüdür.

Ahlâk konusunu konuşurken Immanuel Kant’tan bahsetmemek neredeyse imkansız. Ahlak felsefesi alanında kendisinden çokça bahsettirecek işler yapmıştır (Ödev ahlakı gibi). Yararcı ve hazcı (Epiküros,Aristippos) ahlâk felsefesini reddeden Kant’a göre ahlâki bir davranışın temelinde ödev ilkesi vardır ve yine Kant’a göre bu ödevler sadece akıllı bir varlığın yani insanın görevidir. Buradan Kant’ın ahlâkın kaynağının veya ahlâki ilke ve önermelerin temelinin akıl olduğunu dolaylı olarak ifade ettiğini görebiliriz. Ona göre aklın ahlâklı eylemlerde bulunabilmesine imkan sağlayacak en önemli ölçüt “Öyle davran ki, davranışın temelindeki ilke, tüm insanlar için geçerli olan evrensel ilke veya yasa olsun.” maksimidir/ilkesidir. Bu maksimi/ilkesini formüle eden Kant, devamında yine bu maksim etrafında şekillen bir ödev ahlâk anlayışını tasavvur eder. Kant’ın kategorik (zorunlu) emirlerinin temelinde olan bu birinci maksim/ilke basit bir anlatımla şunu söylemek istiyor: Eğer sana yalan söylenilmesini istemiyorsan sen de başkalarına yalan söylememelisin. Yani burada; bir davranışta bulunmadan önce iyice düşünmeli ve bu davranışı herkes için isteyip istemeyeceğimizi kendimize sormamız gerekir. Kısacası Kant, ahlâki ilke ve önermelerin kaynağını akla dayandırarak ödev ahlâkı gibi bir ahlâk tasavvuru sâdır olmuştur.

Ahlâkın kaynağının “duygu” olduğunu iddia edenlere göre, ahlâki olan şey kendini duygularımızın ifadesinde izhar eder. Burada ahlâka rasyonel bir bakış açısı ile yaklaşmak söz konusu değildir. Özne şahit olduğu olayları, hadiseleri bizatihi kendi duygularından kaynaklanarak iyi-kötü diye yorumlar. Ahlâki tercihleri sadece duyguları ile ortaya koyar.

Duygunun ahlâkın kaynağı olduğunu savunanlar arasında David Hume ve John Stuart Mill vardır. Mill’e göre bir şeyin iyi yahut kötü olduğunu veya ahlâki olanı belirleyecek olan şeyin “sempatik duygu” olduğu dile getirir. Özne “sempatik duygu” yu ahlaki olanı belirlemede bir ilke olarak kullanacaktır. Bu duygu ile faydacı ilkenin de kaynağını belirlemiş olacaktır. Zira Mill’in ortaya koymuş olduğu bu sempatik duygu, insan hayatında içkin olup “azami sayıda insanın oranda azami mutluluğunu sağlar”. [1]

Ahlâkın kaynağına ilişkin ortaya koyulan cevaplardan bir diğeri de “Tanrı/İlahi Buyruk” tur. Ahlâkın Tanrı’dan yahut Tanrı’nın buyruğundan neşet ettiğini iddia eden görüşe göre ahlâk yasaları bir üst varlık tarafından yani Tanrı’dan tarafından belirlenmiştir. Özne burada Tanrı’nın emirlerine uyar ve O’nun belirlediği ahlâk yasaları üzerinden iyi ve kötüyü bilir. Ahlâk burada zaten verilmiş durumdadır. Zira neyin iyi neyin kötü olduğu, iyinin mükafatının ne olduğu kötünün ise ne şekilde cezalandırılacağı önceden belirlenmiştir ve bir peygamber aracılığıyla insanlara ulaştırılmıştır. Kişi eğer dinin ilke ve önermelerine inanıyorsa Tanrı’nın belirlediği bu ahlâk yasasına da inanmak mecburiyetindedir.

İnanç temelli bu ahlâk sisteminde en önemli sorun insanın özgür iradeye sahip olup olmadığı sorunudur. Sadece Tanrı’nın buyruğunu kabul edip ve herhangi bir seçim yapamıyorsak nasıl oluyor da insanı özgür irade sahibi bir varlık olarak tanımlıyoruz? Özgür irade nedir? Gerçekten insanın özgür iradesi diye bir yetisi var mıdır? İşte bu ve bu gibi sorular inanç temelli ahlâk anlayışının genel problemleri olarak görülür. Tek tek soruları ele alıp cevaplamak yerine tüm sorulara ortak cevap vermeye imkân verecek şekilde “Birey belli koşul(lar) ve belli durum(lar) karşısında bir seçim yapar.” önermesini kısaca ele alabiliriz. İnsanın külli irade karşısında cüz’i iradesi vardır. İnsan bu iradesiyle belli durum ve koşullarda kendi seçimini yapabilir. Herhangi başka bir zaman ve mekanda insan birbirinden farklı seçim yapabilir ve yapıyor da. Bu olay insanın özgür bir insan olduğunu gösteriyor, özgür iradenin olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla insan eğer ahlâki eylemlerde bulunabiliyorsa bu insanın özgür olduğunu gösterir.

Ahlâkın kaynağının ne olduğuna ilişkin verilen muhtelif cevaplardan bir diğeri ise bireylerin oluşturduğu “toplum” dur, bir başka deyişle “ortak duyu” dur. Bu iddiaya göre, toplum içinde yaşayan özneler yüzyıllar boyunca tecrübe edilmiş ve yaşanmış olayları tümelleştirerek ortaya bir değerler sistemini koymuşlardır. Tecrübe burada önemli bir nosyondur. Tecrübe hâsıl olduğu zaman ortaya konulan bu değerler sistemi bilfiil halini alır. Tecrübeden önceki hali ise bilkuvvedir. Bilfiil halini alan bu değerler sistemi artık ahlâk denen şeyi inşa etmiş olur.

Özne, toplum ahlâkında bir şeyin iyi yahut kötü olduğunu öğrenmek için kendi toplumunun yüzyıllar boyunca birikimini yapmış olduğu değerler sistemine bakmalı. Ahlâki ilke ve önermeleri bu değerler bütününe göre tanıyacak ve bu sayede ahlâki eylemlerde bulunabilecek. Önceden tikeller halini alan toplumdaki eylemlerin, ilke ve önermelerin daha sonra tümeller halini alan bu değerler bütünü, özneler arası ilişkiyi de düzenli olarak oluşturur. Toplumu ahlâkın kaynağı olduğunu iddia eden görüşe göre, oluşturulan bu kurallar sistemi özneler için mutluluk içinde yaşama salahiyetini verdiğini ifade eder.

Ahlâkın kaynağı problemine verilen cevaplar içerisinde “haz” da mevcuttur. İlk başlarda ahlâkın haz ile ne gibi bir ilişkisi daha doğrusu ahlâki bir eylemin sergilenmesinde hazın nasıl bir etkisi olabileceğini düşünebiliriz. Ahlâkın kaynağı veya ahlâki ilke ve önermelerin temeli haz üzerinedir iddiasını yadırgamak elbette ki olağan bir durum ancak felsefe tarihi içerisinde bu iddiayı benimseyenleri görebiliyoruz. Onlardan biri de Epiküros’tur. Epiküros hazcı bir ahlâk felsefesini benimseyerek “iyi” olan şeyin, ahlâki bir davranışın sonucunda oluşan hazda olduğunu söyler. Buradan, ahlâk için en değerli, en iyi olan şey haz ile belirlendiği fikri sudûr ediyor. Haz derken ekseriyetle bedensel zevk ve arzular olarak düşünürüz. Oysa ki “Epiküros hazdan farklı şey anlamaktadır, Haz her şeyden önce acının yokluğudur. Acıdan kaçış ve uzaklaşmayı kendine hedef yapan Epiküros, doğaya uygun davranmayı ahlâk felsefesinin temel ilkesi yapar… Buna karşılık, acıyı en aza indiren ve hazzı çoğaltan arzu, bilgeliktir. Zihinsel arzu olan bilgelik, ölçülülüğü esas alarak, bedensel arzuları en aza indirger ve acıdan kaçar.” [2]

Kısacası hazcı ahlâk felsefesinde, acıyı en aza indirgemek ve yapılan bir eylemin sonucunda hazzın çok olması davranışın ahlâki olabileceği anlayışı mevcuttur. Bu, hazcı ahlâk felsefesinde ahlâki ilke ve önermenin temel öğretisidir.

Buraya kadar ahlâkın yahut ahlâki ilke ve önermelerinin kaynağına verilen muhtelif cevapları ele alıp inceledik. Kimi iddialar eleştirilebilir, kimilerinin eksikliklerini yahut varsa eksikliği dolduracak yeni fikirler, iddialar getirilebilir kimilerini ise de tercih edebiliriz. Bu muhtelif cevaplar düşünce tarihi içinde çokça tartışılmış ve görüşler sâdır olmuştur. Lâkin buradaki en önemli meselemiz bu muhtelif cevapları tartışıp içlerinden birini tercih etmek değildir. Bu sadece bize ahlâki bir eylemde bulunmamıza fikir beyan ettirecek, bu konuda bir temel sağlamak ve yardımcı olacak bir araç olabilir. Amaç ise insanın ahlâklı davranmasını mümkün kılacak ve hatta kimi zamanlarda zorunlu kılacak şeyin ne olduğudur ya da ne olabileceği ve insanın bir eyleme nasıl değer katabileceğidir. Biraz sonra ikinci bir ana başlıkta anlatacağımız bu mesele, şüphesiz ki her insan için kaçınılmaz bir tercihtir ve hatta zorunlu bir tercihtir. Zira insanın insani bir hayat yaşaması için kendisine ilişkin farkındalığını bilmesi ve ahlâki ilkeler ve önermeler dizgesini oluşturması gerekir.

2) AHLÂKİ/İYİ DAVRANIŞIN ÖZELLİKLERİ

Bir eylemin ya da bir davranışın ahlâki olduğunu söyleyebilmek için neler gereklidir? Her eylemi veya davranışı ahlâki olarak ele alabilir miyiz? Ahlâki davranışı ahlâki yapan nedir? İyi bir ahlâkın kazanılması hususunda takip edilecek bir yöntem var mıdır? gibi sorular, insani bir yaşamı ve insanın davranışını ahlâki olarak belirleme imkanı sağlayacak meseleleri kapsamaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi ahlâkın kaynağının ne olduğu meselesini teorik olarak tartışmaya çalıştık. Şimdi ise bunu eylemler yahut davranışlar olarak uygulamaya dökmek gerekir. Her ne kadar burada yine teorik olarak inceleme imkanı kapsamındaysak bize düşen bunun sadece teorikte kalmayıp pratiğe dökülmesini sağlamaktır.

Gerek Antik Yunan kaynaklarında gerek de İslâm ahlâk düşüncesi kaynaklarında, “iyi/ahlâklı bir eylemin ölçütü nedir veya bir eylemin ahlâklı/iyi olabilmesi için ne gibi özelliklerin olması gerekmektedir?” sorularına dair meseleleri bulmak mümkündür. Bu ölçütlerden biri de “itidal”dir. Aristoteles’in “orta olma hali” ilkesi , Platon’un Devlet adlı eserinde de bahsettiği “hiçbir şeyde aşırıya kaçmama” veya “ölçülülük” ilkesi, Fârâbi’nin hem “itidal” hem de “tavassut” kavramını ele alarak ahlâki eylemin Aristoteles gibi “orta olma” ilkesi ile olabilirliğini ifade eden filozoflar, muhtelif kavram ve ilkelerle mâlum meseleye dair muhtelif ve müşabih görüşlerin mevcut olduğunu görebilmekteyiz.

Ahlâki davranışın bir özelliği veya bir eylemin ahlâki/iyi olabilmesini sağlayacak olan özelliklerden biri i’tidal ‘dir. Bu özellik insanın arzu ve isteklerini dizginleyen, hem ifrâttan hem de tefrîtten uzak durmasını sağlayan, insanın her bir edimine ölçülülüğü tazammun eder. Kısacası i’tidal, insanın her şeyi, her eylemini ve davranışını dengeleyerek yapmasını sağlar. Gerek Yunan gerek de İslâm ahlâk felsefesinde ahlâki/iyi davranışın kazanılması hususunda itidal kavramını ele alan Platon, Fârâbi, İbn Miskeveyh, Aristoteles, İbn Sina, Kindi gibi birçok filozof görebiliriz. İtidal teorisinin kurucusu Aristoteles olduğu görüşünün belirgin bir şekilde hakim olduğu inancı başat gösterir. Aristoteles’e göre erdemli olmak için insanın ifrât ve tefritten uzak durması gerekir. Zira ifrat ve tefrit yani aşırılık ve eksiklik hâli ahlâki bir eylemde bulunmaya mâni olacak niteliklerdir. Mutedil bir insan yaptığı eylemin ahlâki/iyi olması için orta davranışları tercih etmesi diğer bir ifadeyle “orta olma ilke”sini tercih etmesi gerekmektedir. Ahlâki ideal orta yolu takip etmektir.

Aristoteles’in yolunu takip ederek itidal nosyonunu müstakil bir şekilde ele alan Kindi, “itidal kavramının adl kelimesinden türediğine işaret eder, böylelikle adalet sağlanacağı, ifrat ve tefrît ile ise adalete zıt olan zulmün doğacağını söyler.” [3] Kindi’ye göre itidal özne için bir dengedir. Nasıl ki tabiattaki her şey denge ile hareket ediyorsa insan da arzu, istek, nefsini dengede tutup öyle eylemlerde bulunmalı. Bu denge üzerinde kendi varlığını ortaya koyan insan yani kendi istek, arzu, nefsini dengede tutup ifrat ve tefritten uzak durarak bir eylemde bulunuyorsa bu Kindi için erdemli yani ahlâki/iyi bir eylemdir.

İtidalden sonra ahlâki/iyi davranışın bir diğer özelliği de yaptığı davranışın açık ve akla dayalı olması gerektiğidir. Yani eylemimiz, davranışımız akla uygun bir mantıkla açıklanabilir bir hâli olmalı. Yoksa yapacağımız davranışın ahlâki olarak değerlendirilmesi zor bir durum hâlini alır. Örneğin “iyi” bile olsa bir eylemde bulunduğunuzda “ben bunu keyfim istediği için, canım öyle istediği için yaptım” derseniz bu davranışınızın veya eyleminizin ahlâki bir açıklaması değildir. Zira ahlâki/iyi bir davranışın özelliği olamaz bu. İnsan bu durumda kendi varlığının yetkinliğini, gayeliğini var etmemiş olur ve bu ahlâkın ilkel hâline tekabül eder. Çünkü burada iyinin kendini özne tarafından bilfiil olarak tahakkuk etmesi gerekir. Bu nedenle yapacağımız davranışa ahlâki bir boyut kazandırmayı sağlamak için o davranışın açık, akla uygun ve mantıklı olması gerekir. Ancak şuna dikkat etmek gerekir: Bu özellik tek başına ele alındığında herhangi bir anlam ifade etmediği gibi ahlâki/iyi davranışın belirleneceğine dair bir ölçüt de olmayabilir. Yani her açık, akla dayalı ve mantıklı davranış ahlâki/iyi bir davranıştır yahut eylemdir diyemeyiz. Ahlâki/iyi davranışı belirlemede bir ölçüt olan bu özellik itidal özelliği ile beraber kullanıldığında anlam bulacaktır.

Ahlâki davranışı ahlâki yapan bir diğer ölçütümüz ise aynı ilke üzerinden devam etmek. İnsanın özgür iradesiyle meydana gelen ahlâki eylemler; hiçbir toplumsal, tarihsel, siyasal vs. nispeti dikkate almaksızın ve etkisinde kalmaksızın aynı ilke üzerinden hareket edilmelidir. Misalen, bugün bir konuda adaletli davranıp ahlâki bir davranışta bulunurken yarın ise bir üst makam veya statü sahibi birisi karşısında bunun tersi bir durumu sergilemesi ahlâki bir davranış değildir ve her zaman ve mekanda farklı ilkeleri benimsemiş olmuş olacaktır. Çünkü burada hem özgür irade hem de ahlâki ilke yok edilmiş yahut bir süreliğine iptal edilmiştir. Başka bir örnek de şöyle verebiliriz: Özne eğer bugün itidal üzerine yahut açık, akla uygun ve mantıklı bir davranışta bulunup yarın da “bugün canım böyle yapmak istiyor.” diyerek ifrat- tefrite veya açık ve akla, mantığa uygun olmayan bir davranışta bulunursa bu da aynı sebepten dolayı ahlâki bir davranış değildir. Dolayısıyla, özne her daim aynı ilke üzerinden hareket etmeli ve herhangi bir gerekçe ile bu ilkesinden vazgeçmeyip ilkesine sâdık kalmalıdır.

Şu ana kadar ahlâki/iyi davranışın özelliğine dair genel olarak üç ölçütten bahsettik. Bu ölçütler sırayla; itidal, açık-akla ve mantığa uygun ve aynı ilkeyi benimsemek’tir. Bu ölçütler çoğaltabilir ve daha farklı özelliklerini ortaya koyabiliriz. Bu konuda pek çok farklı kaynaklarda benzer

veya muhtelif özellikler bulunur. İnsani bir yaşam için çok önemli bir şey olan ahlâk, insanın her döneminde asla vazgeçilmemesi gereken bir hayat nizamıdır. Kendisine ilişkin farkındalığının ve idrakinin farkına varmasını sağlayan bir nosyonudur. İnsanı ölümsüzleştirecek ve onu savunacak en iyi şey kendi hayatında ihdâs ettiği ahlâkıdır. Nitekim, “Hayat, ahlâka kayıtsız kalınmaya elverişli olmayacak kadar ahlâki bir olgudur.” [4]

KAYNAKÇA

1) Özturan, Hümeyra, Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbi’de Ahlâkın Kaynağı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2017, s.20

2) Çüçen, A.Kadir, Felsefeye Giriş, Ankara, Sentez Yayıncılık, 2013, s.270

3) Özturan, Hümeyra, Êthostan Ahlâka; Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve Alımlanışı, İstanbul, Klasik Yayınları, 2020, s.289

4) Türker, Ömer, Ahlâk; Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Ketebe Yayınları, 2019, s.169

AHLÂKİ İLKE VE ÖNERMELERİN KAYNAĞI

Yazı dolaşımı


AHLÂKİ İLKE VE ÖNERMELERİN KAYNAĞI” için 12.591 yorum

 1. Pjidfhisofkcwspfjowfkpwlfpjwofk rwkfpwkgowjkfwjgoowfkpwg
  Nifhfeidfjwofjowhfie jfjeofwofjwoefjwoj irwojdwohfiewjfowfie
  Mcniscswhfuhicfj ijfwokfdwhfiwjbskgk gnrejgbskesghegnr gkejgejgj
  Ojffsfjhnwsfjebgejfwjfiehi jiffniehfshiufhaeifnjskgehiwuw fjefje
  Ojbcjdhswv bjwksbdhwjsvdhfwjb jbfjksafbejfbejfbejbcsufuj
  Gjsbjfcwhdnwdwhnfw hiwshfjabhfewbfjekb fuabfiuebfbcdsjfbewiufbeh
  https://oituryufhcnjdjqajdsfsjk.com
  KdwyeuuiwiosIBHBCFDHKFJJ FJKBJKWFJFBHEAKNDSJAKFGBSHFAWJDJESBG

 2. Sayfa yönetimi olarak aşağıdaki sorularıma cevap verir misiniz lütfen

  1) Eşcinsel eğilimler doğuştan mıdır
  2) Evlilik dışı ilişkiler ve birliktelikler neden kötüdür? Aile neden faydalıdır
  3)Erkek çok esliligi ve kadın çok esliligi arasındaki bilimsel farklar nelerdir

 3. Ӏ dօ believe all off the concepts ʏou have intgroduced iin yߋur
  post. They are гeallly convincing and will cеrtainly work.
  Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May you please extend them a
  bit from subsequent timе? Tһanks for the post.

  Feel free to surf to my web page – agen judi slot

 4. Чемпионат Европы УЕФА похож на чемпионат мира ФИФА, но только для европейских команд, и обычно считается более сложным для победы, чем чемпионат мира, из-за более высокого качества соперников. В период с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы пройдет 51 матч, на которых болельщики смогут насладиться и окунуться в атмосферу чемпионата.

  ___
  Свежие и актуальные новости и обзоры

  https://latestnews.com.ua/category/sport/uefa-euro-2020/

  P.S. евро 2020
  евро 2020 футбол
  евро 2020 открытие
  евро 2020 группы
  открытие евро 2020
  футбол евро 2020
  спб евро 2020
  евро 2020 расписание
  уефа евро 2020
  билеты евро 2020
  онлайн евро 2020
  квалификация евро 2020
  евро 2020 билеты
  таблица евро 2020
  группы евро 2020
  расписание евро 2020
  евро футбол 2020
  новости евро 2020
  россия евро 2020
  евро начало 2020
  евро 2020 когда
  когда евро 2020
  евро 2020 спб
  календарь евро 2020
  евро 2020 составы

 5. Фирма “Акен” – ваш надежный помощник по всем вопросам, связанным со срочным ремонтом окон в Киеве.

  Сфера деятельности нашей компании: ремонт и обслуживание окон, регулировка пластиковых окон, любые другие ремонтные работы, а также фурнитура для окон, гаджеты для окон и их монтаж.

  Почему вам стоит выбрать именно “Акен”:
  Более 10 лет на рынке; ремонт и регулировка окон в Киеве в течении дня; профессиональные мастера; работаем аккуратно и гарантируем чистоту; есть свое производство; только оригиналы фурнитуры Maco, Roto, Fapim, Hoppe; официальная гарантия от 6 до 36 месяцев.

  Работаем с пластиковыми окнами ПВХ, деревянными и алюминиевыми окнами, мансардными окнами.

  Выполняем такие работы:
  • Регулировка фурнитуры створки окна, двери, регулировка алюминиевых и деревянных окон в Киеве.
  • Замена фурнитуры створки окна и двери.
  • Противо-взломная фурнитура, ручки-защелки, детская защита на окна.
  • Замена ручки оконной или балконной двери.
  • Уплотнительная резинка (замена и подбор).
  • Замена стеклопакетов однокамерных/двухкамерных и стеклопакеты на продажу.

  Мы предлагаем ремонт окон, цена которого не бьет по карману!

  Акен: замена стеклопакетов

 6. certainly like your website but you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth nevertheless I?¦ll definitely come back again.

 7. Hey There. I found your blog using msn. This
  is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read
  more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly
  comeback.

 8. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 9. each time i used to read smaller articles which also clear their motive, and
  that is also happening with this article which I
  am reading at this time.

 10. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might
  be a great author. I will always bookmark your blog and will eventually come
  back in the foreseeable future. I want to encourage one
  to continue your great job, have a nice afternoon! ps4 games https://j.mp/3z5HwTp ps4
  games

 11. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 12. Русские фильмы бесплатно в хорошем качестве Тебе одиноко сегодня вечером? фильм 2021 торрент смотреть фильмы новинки в хорошем качестве. Фильмы года новинки онлайн бесплатно. Смотреть новые лучшие фильмы 2021 года. Смотреть фильмы года новинки. Новинки кино 2021 уже вышедшие бесплатно. Новинки фильмов 2021 онлайн бесплатно. Смотреть новинки русского кино 2021. Смотреть новинки фильмов 2021 года уже вышедшие. Новые фильмы 2021 смотреть онлайн в хорошем. Фильмы онлайн новинки бесплатно. Смотреть новинки российского кино.

 13. Хорошие русские фильмы бесплатно русском языке Бендер: Последняя афера на телефон новинки фильмов 2021 вышедшие в хорошем качестве. Скачать фильм новинки лучшие. Смотреть новые фильмы в хорошем качестве. Смотреть новинки фильмов вышедшие в хорошем качестве. Новинки кино в hd качестве смотреть онлайн. Смотреть фильмы онлайн в хорошем бесплатно новинки. Новинки кино выйдете качестве смотреть онлайн. Фильмы новинки в хорошем качестве. Онлайн фильмы новинки 2021 лучшие. Смотреть фильмы онлайн в хорошем бесплатно новинки. Кино новинки уже вышедшие смотреть онлайн.

 14. Лучшие фильмы 2021 Не время любить фильм скачать торрент лучшие новинки фильмов 2021. Смотреть лучшие фильмы новинки. Фильмы новинки лета 2021 смотреть онлайн. Скачать фильмы бесплатно новинки качество. Новый русский фильм 2021 смотреть онлайн бесплатно. Смотреть фильмы новинки 2021. Смотреть новые фильмы бесплатно 2021 новинки. Смотреть фильмы онлайн без регистрации новинки. Новинки кино 2021 качестве hd 720. Смотреть фильмы года новинки которые уже вышли. Онлайн фильмы в хорошем качестве 2021 года.

 15. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве полностью Утраченные иллюзии 2021 смотреть онлайн полностью фильмы онлайн новинки бесплатно в хорошем. Смотреть фильмы новинки 2021. Смотреть новые русские фильмы 2021 года бесплатно. Фильмы новинки вышедшие в хорошем качестве. Смотреть фильм хорошем качестве 2021 онлайн бесплатно. Смотря фильмы онлайн бесплатно новинки. Смотреть новинки фильмы 2021 бесплатно военные. Российские фильмы новинки. Смотреть новинки русского кино 2021. Новинки фильмов 2021 в хорошем качестве. Смотреть новинки фильмов 2021 года уже вышедшие.

 16. Фильм смотреть бесплатно в хорошем качестве Джиперс Криперс: Возрожденный актеры фильмы ужасов новинки. Фильмы смотреть хорошем качестве 2021 года новинки. Новые фильмы 2021 уже вышедшие в хорошем. Новинки фильмов в hd качестве. Сериалы онлайн новинки 2021. Фильмы онлайн новинки бесплатно. Лучший герой фильм 2021 смотреть онлайн. Новинки фильмов 2021 вышедшие в хорошем. Новые русские фильмы 2021 смотреть онлайн. Фильмы новинки бесплатно в хорошем качестве. Лучшие новинки фильмов 2021 смотреть онлайн бесплатно.

 17. Бесплатно фильм в хорошем качестве Последняя дуэль смотреть онлайн в хорошем фильмы новинки онлайн качество. Новинки лета 2021 фильмы. Новинки фильмов в хорошем качестве онлайн 2021. Смотреть бесплатно новинки русских фильмов 2021. Новые фильмы 2021 хороший фильм бесплатно. Бесплатно смотреть новинки вышедших фильмов. Новинки кино 2021 смотреть онлайн качестве. Новинки фильмов вышедшие онлайн. Новинки кино 2021 смотреть онлайн в хорошем. Смотреть фильмы онлайн бесплатно новинки. Фильмы новинки смотреть 2021 1080 бесплатно.

 18. Бесплатно фильм в хорошем качестве Последняя дуэль содержание онлайн фильмы 2021 новинки. Фильмы новинки онлайн качество. Новинки кино 2021 в hd качестве. Смотреть фильмы русские новинки бесплатно лучшие. Смотреть новинки кино без регистрации лучше. Новинки фильмов 2021 года которые уже вышли. Смотреть новинки русского кино 2021 в хорошем. Смотреть фильмы новинки 2021 которые уже вышли. Смотреть новые фильмы вышедшие в хорошем качестве. Новинки фильмов в хорошем качестве онлайн 2021. Новые русские фильмы 2021 смотреть онлайн.

 19. Фильмы скачать торрент в хорошем качестве скачать фильм Вне зоны доступа смотреть новинки фильмов 2021 года уже вышедшие. Скачать фильмы новинки на телефон. Новинки фильмов 2021 вышедшие смотреть онлайн. Фильмы онлайн новинки. Смотреть новые российские фильмы 2021 года. Смотреть в качестве новинки вышедшие фильмы. Онлайн фильмы дюна 2021 в хорошем качестве. Бесплатные фильмы новинка года. Смотреть фильмы новинки 2021 бесплатно без регистрации. Лучшие новинки фильмы 2021 года бесплатно. Лучшие фильмы 2021 русские смотреть онлайн бесплатно.

 20. Фильм 2021 смотреть бесплатно в хорошем Исчезнувший 2021 смотреть онлайн в hd фильмы новинки уже вышедшие. Новинки фильмов 2021 года. Новинки кино смотреть онлайн в hd. Смотреть бесплатно фильмы новинки. Кино новинки смотреть онлайн в hd бесплатно. Фильмы новинки бесплатно без. Новые фильмы бесплатно в хорошем качестве. Фильмы новинки 2021 года смотреть бесплатно. Смотреть онлайн новинки кино 2021 уже вышли. Фильмы онлайн новинки бесплатно. Смотреть новые фильмы в хорошем качестве.

 21. Добро пожаловать в казино riobet огромный выбор азартных игр на любой вкус. Программа лояльности всегда приносит выгоды, с каждом уровнем их становится всегда больше. Удобный интерфейс, вы всегда найдете нужную вкладку и игру.

 22. Фильмы 2021 бесплатно в хорошем качестве лучшие фильмы 2021 Бендер: Последняя афера новинки фильмов в hd качестве. Уже вышли фильмы онлайн бесплатно новинки. Новые фильмы вышедшие в хорошем качестве. Новинки фильмов в хорошем качестве год. Смотреть фильм онлайн без регистрации новинки 2021. Новинки фильмов вышедшие в качестве. Русские новые фильмы бесплатно хорошего качества. Фильм русский новинки онлайн бесплатно. Смотреть русские фильмы 2021 онлайн в хорошем. Новинки лета 2021 фильмы. Смотреть новые фильмы вышедшие в хорошем качестве.

 23. Смотреть фильм зло в хорошем качестве бесплатно Фантазии для взрослых лордфильм смотреть хорошие фильмы без регистрации новинки. Смотреть в качестве новинки вышедшие фильмы. Новинки кино смотреть онлайн бесплатно без. Новинки бесплатно hd фильмы. Смотреть фильм хорошем качестве 2021 онлайн бесплатно. Новинки лета 2021 фильмы уже вышедшие. Смотреть новинки фильмов 2021 уже вышедшие. Смотреть фильмы 2021 года новинки. Смотреть онлайн бесплатно новинки фильмов 2021 года. Новинки фильмов 2021 вышедшие. Смотреть новые фильмы 2021 года.

 24. Фильмы онлайн бесплатно лучшие 1080 смотреть Флэшмоб 2021 в hd 1080 смотреть фильм бесплатно новинки года. Смотреть фильмы новинки. Новые военные фильмы 2021 смотреть бесплатно. Смотреть фильмы новинки. Смотреть фильмы 2021 года новинки hd. Фильмы бесплатно новинки 2021. Смотреть фильмы дюна 2021 онлайн в хорошем. Фильмы новинки в хорошем качестве hd. Новинки кино 2021 уже вышли смотреть бесплатно. Смотреть лучшие фильмы новинки. Смотреть фильмы новинки про войну 2021.

 25. Фильмы хорошие смотреть бесплатно 1080 Молоко hd бесплатно смотреть фильмы новинки вышли качестве. Новинки фильмов 2021 вышедшие смотреть онлайн. Смотреть новинки кино в качестве бесплатно. Фильмы новинки 2021 года смотреть бесплатно. Новинки кино смотреть онлайн в hd. Русские фильмы новинки. Смотреть новые фильмы 2020 в хорошем качестве. Смотреть фильмы новинки в хорошем качестве. Новинки кино 2021 смотреть уже вышедшие лучшие. Фильмы онлайн новинки бесплатно. Смотреть новые фильмы ужасов 2021.

 26. Растановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру Метод
  системных семейных расстановок.

  Bert Hellinger. Метод Берта Хеллингера.
  Метод семейных расстановок по
  Берту Хеллингеру. Метод
  системных семейных расстановок.

 27. Фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве Бендер: Последняя афера смотреть онлайн звук российские фильмы новинки. Новинки фильмов 2021. Смотреть новинки российского кино. Смотреть фильмы бесплатно без регистрации новинки. Смотреть бесплатно новинки русского кино. Фильмы новинки онлайн качество. Смотреть фильмы новинки 2021. Фильмы новинки в хорошем качестве hd. Лучшие фильмы 2021 русские смотреть онлайн бесплатно. Смотреть фильмы качестве бесплатно 2021 новинки. Новинки кино 2021 в хорошем качестве.

 28. Фильм бесплатно в хорошем качестве Фантазии для взрослых 2020 фильм скачать фильмы новинки бесплатно. Смотреть фильмы новинки вышедшие. Вышедшие новинки кино 2021 смотреть онлайн. Новинки русских фильмов про. Новые фильмы 2021 смотреть бесплатно. Новинки фильмов 2021 года онлайн. Вышедшие новинки кино 2021 смотреть онлайн. Новинки фильмов 2021 года бесплатно. Смотреть в качестве hd 720 новинки кино. Фильмы новинки которые уже вышли. Смотреть хорошее русское кино новинки.

 29. Психолог Онлайн. Консультация у психологов
  Помощь профессионального Психолога.
  Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта. Консультация
  и лечение психотерапевта (психолога) Консультация по
  Skype. Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта. Приглашаем вас на консультации детского психолога.

 30. Хорошие русские фильмы бесплатно русском языке Курорт смотреть бесплатно новинки фильмов года смотреть онлайн. Фильм новинки 2021 смотреть онлайн бесплатно. Лучшие фильмы 2021 смотреть онлайн. Фильмы про новинки. Новинки кино 2021 в hd качестве. Смотреть новинки фильмов 2021 года уже вышедшие. Онлайн фильмы дюна 2021 в хорошем качестве. Новинки фильмов 2021 смотреть онлайн. Новинки фильмов 2021 смотреть бесплатно. Смотреть фильмы новинки 2021. Хорошем качестве 720 новинки кино смотреть.

 31. Фильмы через торрент в хорошем качестве Последняя дуэль 2021 смотреть в качестве новинки фильмов в хорошем качестве смотреть онлайн. Новинки фильмов в качестве. Новинки 2021 года фильмы смотреть онлайн. Фильмы онлайн новинки смотреть бесплатно без. Новый фильм смотреть онлайн в хорошем качестве. Новинки фильмов 2021 года онлайн. Лучшие новые фильмы 2020. Смотреть новинки русских фильмов 2021. Смотреть кино новинки 2020. Скачать фильмы новинки 2021. Фильмы новинки смотреть 2021 1080 бесплатно.

 32. Фильм в хорошем качестве Тебе одиноко сегодня вечером? 1080 новинки фильмов бесплатно без регистрации. Смотреть фильмы новинки. Смотреть новые русские фильмы 2021. Смотреть бесплатно новинки русских фильмов 2021. Новинки русского кино 2021 смотреть онлайн. Новинки фильмов вышедшие онлайн. Новые фильмы 2021 смотреть. Лучшие новинки вышедших фильмов смотреть онлайн. Новинки сериалов 2021. Смотреть фильм качестве бесплатно новинки. Смотреть кино новинки 2020 в хорошем.

 33. Geri bildirim: gay astrology dating
 34. Смотреть лучшие фильмы hd Нас других не будет трех новинки фильмов 2021 смотреть бесплатно. Новинки фильмов 2021 года которые уже вышли. Смотреть онлайн новинки кино 2021 уже вышли. Новинки фильмов 2021 года уже вышедшие. Фильмы новинки 2021 смотреть онлайн hd 1080. Бесплатные фильмы новинка года. Сериалы онлайн новинки 2021. Фильмы смотреть хорошем качестве 2021 года новинки. Смотреть новые фильмы 2021 уже вышедшие. Новинки фильмов бесплатно без регистрации. Фильмы 2021 года хорошего качества смотреть онлайн.

 35. Фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве Разжимая кулаки полностью смотреть новинки фильмов 2021 смотреть онлайн. Новинки фильмов 2021 смотреть бесплатно. Новинки кино 2021 смотреть бесплатно hd 720. Фильмы про войну новинки. Смотреть новые русские фильмы 2021 года бесплатно. Новинки русских фильмов онлайн. Новинки русского кино 2021 смотреть онлайн. Смотреть лучшие фильмы года новинки. Новинки кино 2020 смотреть онлайн. Новинки фильмов в хорошем качестве смотреть онлайн. Новый фильм 2021 смотреть бесплатно в хорошем.

 36. Смотреть полный фильм в хорошем качестве бесплатно Вне зоны доступа фильм смотреть онлайн hd фильм русский новинки онлайн бесплатно. Смотреть фильмы в качестве новинки. Смотреть новинки русского кино 2021. Фильмы новинки в хорошем качестве hd. Смотреть фильмы онлайн лучшего качества 2021. Смотреть фильмы онлайн русские новинки. Смотреть новинки российского кино. Новинки фильмов 2021 смотреть бесплатно в хорошем. Новый русский фильм 2021 смотреть онлайн бесплатно. Смотреть онлайн бесплатно новинки фильмов 2021 года. Фильмы 2021 смотреть бесплатно новые российские.

 37. Фильм 2021 смотреть бесплатно в хорошем По соседству фильм 2021 смотреть hd 1080 смотреть фильмы новинки в хорошем качестве русские. Новинки фильмов в хорошем качестве смотреть онлайн. Смотреть кино бесплатно новинки 720. Смотреть фильмы онлайн русские новинки. Смотреть онлайн бесплатно новинки фильмов 2021 года. Фильмы 2021 смотреть бесплатно хорошем качестве новинки. Фильмы новинки 2021 смотреть онлайн в hd. Фильмы новинки на телефон. Новые фильмы 2021 вышедшие в хорошем качестве. Бесплатно смотреть новинки вышедших фильмов. Новинки кино и сериалов 2021.

 38. Фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем Разжимая кулаки 2021 скачать русские фильмы новинки бесплатно. Смотреть фильмы онлайн качество новинки. Новые фильмы 2021 смотреть онлайн в хорошем. Новинки фильмов вышедшие онлайн. Новый фильм 2021 года смотреть онлайн бесплатно. Новинки фильмов 2021. Новинки кино 2021 смотреть в hd. Новинки фильмов вышедшие в хорошем качестве бесплатно. Новые фильмы 2021 уже вышедшие в хорошем. Фильмы новинки бесплатно. Лучшие русские фильмы 2021 онлайн.

 39. Смотреть фильмы 2021 в хорошем качестве Утраченные иллюзии в hd качестве смотреть бесплатно фильмы новинки. Смотреть фильмы онлайн новинки вышедшие. Смотреть новые лучшие фильмы 2021 года. Новинки русских фильмов смотреть онлайн бесплатно. Лучшие новые русские фильмы. Смотреть фильмы новинки лета 2021. Смотреть онлайн время 2021 фильм в хорошем. Новинки фильмов в качестве. Фильмы онлайн 2021 в хорошем качестве. Фильмы новинки уже вышедшие смотреть онлайн бесплатно. Новинки русского кино 2021 смотреть онлайн бесплатно.

 40. Смотреть фильмы бесплатно в хорошем качестве про Семья года hd 1080 онлайн фильмы новинки вышедшие в хорошем качестве. Фильмы онлайн бесплатно качество новинки. Новые военные фильмы 2021 смотреть бесплатно. Смотреть фильм бесплатно про новинки. Смотреть новинки русского кино. Смотреть русские фильмы новинки. Смотреть кино без регистрации новинки 2021. Смотреть фильмы русские новинки бесплатно лучшие. Новинки кино 2021 hd бесплатно. Новинки фильмов 2021 вышедшие. Фильмы новинки 2021 года смотреть бесплатно.

 41. Смотреть фильмы без рекламы бесплатно в хорошем Молоко носова новинки фильмов 2021 онлайн бесплатно. Фильмы новинки бесплатно. Новые русские фильмы 2021 смотреть бесплатно. Смотреть фильмы онлайн русские новинки. Смотреть новинки кино hd 720. Лучшие новинки русский фильм. Новинки кино 2021. Скачать фильм новинки лучшие. Новинки кино 2021 смотреть бесплатно hd 720. Смотреть фильмы новинки вышли качестве. Смотреть онлайн новинки кино в хорошем качестве.

 42. Смотреть фильм в хорошем качестве бесплатно фильм Нас других не будет хороший звук фильмы про новинки. Смотреть фильмы в качестве новинки. Лучшие новинки кино 2021. Смотреть фильмы новинки 2021. Смотреть хороший русский фильм новый. Смотреть новинки фильмов 2021 уже вышедшие бесплатно. Смотреть новинки военных фильмов 2021. Смотреть фильмы которые вышли 2021 года новинки. Новинки кино вышедшие в hd смотреть. Скачать фильмы новинки 2021. Новинки кино 2021 лучшие смотреть.

 43. Фильмы онлайн в хорошем качестве скачать фильм Молоко хорошем качестве фильмы онлайн новинки в хорошем качестве. Новинки фильмов года смотреть онлайн. Новинки кино 2021 вышедшие смотреть онлайн бесплатно. Фильм новинки 2021 смотреть онлайн бесплатно. Кино новинки смотреть онлайн в хорошем hd. Новинки фильмов 2021 смотреть бесплатно. Смотреть новые лучшие фильмы 2021 года. Скачать фильмы новинки в хорошем качестве. Новые фильмы 2021 онлайн бесплатно в хорошем. Фильмы новинки. Новинки русского кино 2021 смотреть бесплатно.

 44. Смотреть фильм бесплатно в хорошем Семья года название фильмы новинки лета 2021 смотреть онлайн. Смотреть фильмы 2021 года новинки в хорошем. Лучшие новые фильмы 2021. Лучшие новинки вышедших фильмов смотреть онлайн. Новинки кино 2021 хорошем качестве hd 720. Лучшие новинки вышедших фильмов смотреть онлайн. Лучшие новые фильмы смотреть онлайн. Фильмы вышедшие онлайн качестве новинки. Новинки кино вышедшие в хорошем качестве смотреть. Новинки фильмы без. Новинки кино смотреть онлайн бесплатно без.

 45. Фильмы новинки смотреть бесплатно в хорошем скачать Джиперс Криперс: Возрожденный 2021 бесплатно фильмы новинки уже вышедшие смотреть онлайн бесплатно. Фильмы про войну новинки. Новинки кино смотреть бесплатно. Смотреть новинки фильмов 2021 уже вышедшие. Новинки сериалов 2021. Фильмы про новинки. Новинки кино 2021 без регистрации бесплатно. Фильмы новинки вышедшие в хорошем качестве. Смотреть фильмы новинки про войну 2021. Смотреть фильмы в качестве новинки. Новинки кино 2021 хорошем качестве hd 720.

 46. Фильм смотреть бесплатно полностью в хорошем Тебе одиноко сегодня вечером? н фильмы новинки бесплатно без. Фильмы 2021 смотреть бесплатно хорошем качестве новинки. Новые фильмы 2021 смотреть онлайн новинки. Новинки фильмов 2021. Смотреть фильмы новинки 2021 бесплатно без регистрации. Скачать фильм новинки в качестве. Онлайн фильмы новинки 2021 лучшие. Новинки фильмов 2021 года которые уже вышли. Новинки кино 2021 афиша. Фильмы новинки 2021 года смотреть бесплатно. Фильмы новинки 2021 смотреть в качестве hd.

 47. Лучшие фильмы 2021 смотреть бесплатно Джиперс Криперс: Возрожденный злодей фильмы бесплатно новинки 2021. Фильмы новинки уже вышедшие. Новинки кино смотреть hd лучшие. Скачать фильмы новинки 2021. Новинки кино 2020 смотреть бесплатно. Новинки фильмов качестве фильмов бесплатно. Новые фильмы 2021 бесплатно в хорошем качестве. Лучшие новинки фильмов 2021 смотреть онлайн бесплатно. Новый фильм 2021 смотреть бесплатно в хорошем. Смотреть новинки фильмов 2021 уже вышедшие. Новинки кино смотреть онлайн в хорошем.

 48. Русские фильмы бесплатно в хорошем качестве Дело проказник и выдумщик смотреть фильмы года новинки которые уже вышли. Новинки русских фильмов смотреть онлайн бесплатно. Смотреть фильмы 2021 года новинки hd. Смотреть фильмы новинки 2021. Смотреть фильмы новинки 2021 которые уже вышли. Новинки фильмов в хорошем качестве смотреть онлайн. Фильмы онлайн 2021 вышедшие в хорошем качестве. Смотреть фильм новинки 2021 в хорошем. Смотреть новые фильмы 2020 в хорошем качестве. Фильмы бесплатно новинки 2021. Смотреть фильмы про новинки 2021.

 49. Смотреть фильмы онлайн в хорошем бесплатно hd фильм Криптополис хороший звук новинки русских фильмов про. Лучшие новинки фильмы года. Кино новинки 2021 смотреть онлайн бесплатно. Новинки фильмов в hd качестве. Новые военные фильмы 2021 смотреть бесплатно. Фильм новинки 2021 смотреть онлайн бесплатно. Смотреть новинки кино в hd. Смотреть фильмы онлайн бесплатно новинки. Лучшие русские фильмы 2021 онлайн. Лучшие новинки фильмы года. Фильмы новинки смотреть 2021 1080 бесплатно.

 50. Фильмы онлайн в хорошем качестве hd бесплатно Нас других не будет 2021 смотреть 1080 фильмы новинки 2021 вышедшие в онлайн. Фильмы новинки уже вышли в хорошем. Новые фильмы 2021 смотреть онлайн в хорошем. Русские фильмы новинки. Новинки русского кино смотреть онлайн. Фильмы новинки смотреть онлайн без. Смотреть новинки кино в hd. Новинки лета 2021 фильмы. Новинки кино 2021 онлайн бесплатно. Фильм новинки 2021 бесплатно. Смотреть новые фильмы бесплатно 2021 новинки.

 51. Фильмы бесплатно смотреть онлайн хорошем качестве Суперзвезда 2021 скачать на телефон новинки фильмов вышедшие в хорошем качестве бесплатно. Смотреть фильм бесплатно новинки года. Смотреть кино бесплатно новинки 720. Российские фильмы новинки. Смотреть русские фильмы 2021 года новинки. Новинки фильмов на телефон бесплатно. Новинки кино 2021 уже вышедшие бесплатно. Лучшие фильмы новинки hd. Лучшее кино новинки вышедшие смотреть бесплатно. Фильмы ужасов новинки. Смотреть новинки военных фильмов 2021.

 52. Смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем 720 Фантазии для взрослых смотреть онлайн полностью порно фильмы новинки. Фильмы онлайн новинки бесплатно в хорошем. Смотреть русские фильмы 2021 года новинки. Новинки фильмы без. Смотреть фильмы новые 2021 года уже вышедшие. Бесплатные фильмы новинка года. Смотреть новинки российского кино. Уже вышли фильмы онлайн бесплатно новинки. Лучшие новинки фильмов 2021 смотреть онлайн бесплатно. Новинки фильмов на телефон бесплатно. Онлайн фильмы в хорошем качестве 2021 года.

 53. Сайт который должен быть в закладках у любого дачника

  Сбор некоторых фруктов, а именно груш и яблок. Для длительного хранения плодов важно вовремя их собрать. Оптимальным периодом считается середина сентября. Если плоды передержать на ветках, то долго они храниться не будут.
  Если на участке кислотность повышена, то в этом месяца ее можно понижать. Это происходит с помощью известкования мелом или известью. В этот период луковицы цветов можно еще высаживать в землю. А при появлении первых заморозков необходимо аккуратно выкорчевывать клубни бегоний, георгин, ферзей, гладиолусов и анемонов.

  Отопительные печи — проблемы выбора

  Время сажать зимний чеснок, чтобы в начале весны получить урожай.
  Сентябрь считается важным месяцем для любого садовода. В этом месяце происходит активный сбор урожая с полей, огородов и садовых участков. К основным занятиям относят:

 54. Мы уверены, что каждый покупатель найдет у нас все необходимое для чистоты и уборки, а наши условия его полностью устроят.
  Мы уверены, что купив в интернет-магазине «Чистим» уборочную технику, Вы не только останетесь полностью довольны, но и будете рекомендовать наш магазин своим друзьям и коллегам!

 55. Для этих целей фирмы-производители нефтепродуктов выпускают широкую гамму моторных масел, которые имеют разную вязкость и пакеты специальных присадок.
  https://dmalmotors.ru/zamena-masel-i-filtrov.html Как правило, замена масла двигателя выполняется во время очередного технического обслуживания, либо в случае внепланового ремонта мотора.

 56. Опять для вас девятнадцать свежих сериалов для подлинных любителей ужасов. Метод Михайлова 17 серия сезон, все серии сериала. Смотрите с удовольствием по планируемой дате выхода, Сериалы жанра “Комедия”. Дополнительно наш проект помогает перечень различных каналов Интер, HD Наше новое кино, 4K Москва-24, прямой эфир ТЕТ, трансляция 1+1.

 57. С любовью для вас одинадцать последних сериалов для подлинных любителей фантастика. Метод Михайлова 17 серия смотреть онлайн. Ищите по году, Сериалы жанра “Боевик”. Аналогично тут мы готова предоставить номенклатуру каналов 2+2, HD Суббота, 4K 360°, прямой эфир Новый канал, трансляция ТВ Центр.

 58. Долгая и качественная работа нашей компании с европейскими поставщиками, такими как Bock (Германия), ECO (Италия), Interko, VDH, BG Door (Нидерланды), а также грамотно поставленная логистика, позволяют нам в кратчайшие сроки осуществлять поставку оборудование для Заказчика.
  https://everestcold.ru/catalog/sistemy-okhlazhdeniya-vody/ Для получения более качественного продукта, создания условий равномерного созревания бананов сегодня применяют камеры четвертого поколения. В их конструкции установлены эффективные воздухоохладители с напорными вентиляторами реверсивного потока воздуха, расположенные в центре камеры под потолком.

 59. У нас четырнадцать с высоким рейтингом сериалов для настоящих поклонников романтических комедий. Трудные подростки сериал 3 сезон дата выхода, новых серий. СЕРИАЛ В СТРУКТУРЕ №- 966881694714 Выбирайте по дате выхода, Сериалы жанра “Криминал”. Кроме того здесь мы готова предоставить программу различных каналов Ю, HD Первый канал, 4K Украина, прямой эфир ТНТ4, трансляция Канал Disney.

 60. Опять для вас пятнадцать топовых сериалов для ценителей комедий. Трудные подростки сериал 3 сезон – смотреть онлайн. СЕРИАЛ В СТРУКТУРЕ № – 739811499956 Смотрите по премьере, Сериалы жанра “Приключения”. Помимо прочего тут мы готов предоставить перечень различных каналов 1+1, HD ТНТ, 4K Интер, прямой эфир Че, трансляция Eurosport 1.

 61. Приготовили для Вас двенадцать самых популярных сериалов для фанатов мистики. Трудные подростки сериал 3 сезон на KAXUCMQU ТВ. СЕРИАЛ В КАТАЛОГЕ № – 477418453785 Находите по предпологаемой дате выхода, Сериалы жанра “Детектив”. Кроме того наш проект даёт программу телеканалов НТВ, HD Новый канал, 4K Россия 1, прямой эфир Домашний, трансляция UA:Перший.

 62. Подготовили для Вас девятнадцать новых сериалов для поклонников криминала. Трудные подростки сериал 3 сезон все сезоны, все серии. СЕРИАЛ В КАТЕГОРИЗАЦИИ №> 341177388933 Находите по дате выхода, Сериалы жанра “Мелодрама”. Кроме того мы вам готова предоставить палитру телеканалов Paramount Comedy Россия, HD ПлюсПлюс, 4K CNN, прямой эфир Футбол 1, трансляция 2+2.

 63. Здесь восемнадцать самых популярных сериалов для фанатов фантастика. Трудные подростки сериал 3 сезон в хорошем HD качестве. СЕРИАЛ В БАЗЕ №- 693374571522 Размещайте по предпологаемой дате выхода, Сериалы жанра “Криминал”. Опять же мы всегда готова предоставить список различных каналов Пятый канал, HD Футбол 1, 4K ТВ Центр, прямой эфир СТБ, трансляция ТВ Центр.

 64. hello my lovely stopforumspam member

  What are the Types of Loans in Ohio depending on the purpose
  Specific purpose payday loans in Ohio. Funds received in debt may be spent only for a specific purpose specified in the loan agreement.
  Non-purpose loan. The debtor may spend the money received at his discretion.
  Most popular specific purpose payday loans in Ohio are:

  House loan. The most common, of course, is a mortgage when the purchased property acts as collateral for a loan. Sometimes a youth loan is issued, with lighter conditions for debtors. Still quite common is a housing loan that does not imply purchased housing in the form of collateral.
  Car loan – payday loans in Ohio to a car or similar vehicle. The key is often the purchased goods, making the terms of the loan better. Also, loan conditions are improved: car insurance, life and health insurance of the borrower, and receiving a salary to the account of the creditor bank.
  Land loan. To purchase a plot for construction or agricultural activities.
  Consumer. For purchases in modern supermarkets, equipment stores, you can take a personal loan right at the point of sale. Often, specialists located there can contact the bank and get a regular or fast payday loans. Borrowed funds automatically pay for the goods, and the consultant explains when and how to re-pay the debt.
  Educational loan. It is issued to students, as well as to applicants who have passed the competition, to pay for tuition at universities, colleges, etc.
  Broker loan. For the circulation of securities, payday loans in Ohio are issued to an exchange broker, se-curities are purchased securities.
  Others. Objectives not related to those listed, but agreed and approved by the creditor.

 65. hello my lovely stopforumspam member

  Welcome to Grosvenor Casinos, where you can play a wide range of casino games, from slots to poker, blackjack, and roulette! There’s something for everyone here – become a member of the casino to have the best of online casino gaming. Our Sportbook offers a range of sports betting odds and is available for pre event or in play bets 24/7 and 365 days of the year. Whether you’re here for football tournaments or the latest betting odds for horse racing, Tennis, Golf, Cricket and even Rugby Union, you are covered.

 66. Dear sir!

  We offer a service of sending newsletters via follow-up forms to the sites of companies via all countries and domain zones of the world in any languages.

  Your letter is sent to email of institution one hundred percent will get to incoming!

  2000 bases:
  Price List =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/prajs-list/

  Test mailing: $20 – 20000 contact forms websites

  All Europe 44 countries there are 60726150 websites – $1100

  All EU 28 countries there are 56752547 websites – $1000

  All Asia 48 countries there are 14662004 websites – $500

  All Africa 50 countries there are 1594390 websites – $200

  All North and Central America is 35 countries there are 7441637 websites – $300

  All South America 14 countries there are 5826884 websites – $200

  Top 1 Million World’s Best websites – $100

  Top 16821856 the most visited websites in the world – $300

  New websites from around the world registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 500$

  Businesses and organizations of the Russian Federation – there are 4025015 websites – $300

  All Russian-speaking countries minus Russia – there are 14 countries and 2637726 websites – $200

  New websites of the Russian Federation, registered 24-48 hours ago. (A cycle of 15 mailings during the month) – 250$

  1499203 of hosting websites around the world (there are selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $150

  295285 websites of public authorities of all countries of the world (selections for all countries, are excluded from databases for mailings) – $100

  3516251 websites online stores Worldwide – $250

  By language:

  Websites in English – 54797239 websites – $1200
  That speak French language – 18655242 websites – $600
  That speak Spanish – 9013026 websites – $400
  That speak German – 22397305 websites – $800
  Websites in Portuguese – 6862084 websites – $300
  That speak Russian – 6662741 websites – $300

  CMS mailings:

  Amiro 1794 websites – $50
  Bitrix 278751 websites – $80
  BigCommerce 78257 websites – $50
  Concrete5 39121 websites – $50
  CONTENIDO 5069 websites – $50
  CubeCart 1062 websites – $50
  CMSimple 11052 websites – $50
  CS Cart 1180 websites – $50
  Datalife Engine 29438 websites – $50
  Discuz 47962 websites – $50
  Dotnetnuke 82964 websites – $50
  Drupal 978298 websites – $100
  Flexbe 15072 websites – $50
  HostCMS 5042 websites – $50
  InstantCMS 4136 websites – $50
  InSales 11081 websites – $50
  Invision Power Board 2430websites – $30
  Joomla 1906994 websites – $150
  Liferay 5137 websites – $50
  Magento 369447 websites – $80
  MODx 64023 websites – $50
  Movable Type 9171 websites – $50
  NetCat 6636 websites – $50
  NopCommerce 3892 websites – $50
  OpenCart 415575 websites – $80
  osCommerce 68468 websites – $50
  OpenCms 5916 websites – $50
  phpBB 20045 websites – $50
  Prestashop 328287 websites – $80
  Shopify 2343709 websites – $200
  Simpla 17429 websites – $50
  Sitefinity 4183 websites – $50
  Textpattern 882 websites – $30
  Tilda 47396 websites – $50
  TYPO3 845009 websites – $80
  UMI.CMS 13191 websites – $50
  vBulletin 14460 websites – $50
  Volusion 16006 websites – $50
  Wix 3379081 websites – $250
  Wordpress 35354537 websites – $650
  WooCommerce 4459525 websites – $300
  XenForo 21105 websites – $50
  Zen Cart 26524 websites – $50

  .ae 233019 websites UAE – $50
  .ae 10938 websites International zone UAE:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ag 11931 websites Antigua and Barbuda – $50
  .ai 33130 websites Anguilla – $50
  .am 46971 websites Armenia – $50
  .am 1684 websites International zone Armenia:.com .net .biz .info .name .tel
  .ar 782608 websites Argentina – $80
  .ar 75496 websites International zone Argentina:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ar.com 135 websites – $30
  .at 1356722 websites Austria – $100
  .at 181907 websites International zone Austria :.com .net .biz .info .name
  .au 2432174 websites Australia – $150
  .au 461279 websites International zone Australia:.com .net .biz .info .name
  .az 28177 websites Azerbaijan – $50
  .az 2036 websites International zone Azerbaijan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ba 15725 websites Bosnia and Herzegovina – $30
  .ba 2291 websites international zone Bosnia and Herzegovina:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$30
  .be 1349658 websites Belgium – $100
  .be 1056248 websites International zone Belgium:.com .net .biz .info .name
  .bg 54418 websites Bulgaria – $50
  .bg 50685 websites International zone Bulgaria:.com .net .biz .info .name
  .bo 2602 websites Bolivia – $30
  .bo 29415 websites International zone Bolivia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .br 3205100 websites Brazil – $200
  .br 1230078 websites International zone Brazil:.com .net .biz .info .name .
  .by 183813 websites Belarus – $50
  .by 1574 websites International zone Belarus:.com .net .biz .info .name .tel
  .ca 2587463 websites Canada – $150
  .ca 288395 websites International zone Canada:.com .net .biz .info .name
  .cc 436396 websites – $80
  .cc 1920589 websites Cocos Keeling Islands- $100
  .cf 2461460 websites Central African Republic – $150
  .cg 526 websites Congo – $30
  .ch 1629450 websites Switzerland – $100
  .ch 205292 websites International zone Switzerland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ci 5794 websites Cote d’Ivoire – $30
  .ci 112 websites International zone Cote d’Ivoire:.com .net .biz .info .name
  .cl 590401 websites Chile – $80
  .cl 65996 websites International zone Chile:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .cm 29221 websites Cameroon- $50
  .cn 23160610 websites China – $600
  .cn 1372416 websites International zone China:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .co 1878923 websites Colombia – $100
  .co 10854 websites International zone Colombia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cx 15753 websites Christmas Island – $50
  .cy 11092 websites Cyprus – $50
  .cy 744 websites International zone Cyprus:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .cz 1001208 websites Czech Republic – $100
  .cz 193400 websites International zone Czech Republic:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .de 15078512 websites Germany – $350
  .de 3894156 websites International zone Germany:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .dk 1732020 websites Denmark – $150
  .dk 148164 websites International zone Denmark:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .dm 23318 websites Dominica – $50
  .dn.ua 1835 websites – $30
  .do 5255 websites Dominican Republic- $30
  .dy.fi 1112 websites – $30
  .dz 5382 websites Algeria – $30
  .ec 11731 websites Ecuador – $50
  .ec 2897 websites International zone Ecuador:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ee 172423 websites Estonia- $50
  .ee 10490 websites International zone Estonia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .es 1509048 websites Spain – $100
  .es 683845 websites International zone Spain:.com .net .biz .info .name .tel .eu 3046076 websites Europe – $150
  .eu 633384 websites International zone Europe:.com .net .biz .info .name .fi 361111 websites Finland – $80
  .fi 69631 websites International zone Finland:.com .net .biz .info .name .fr 2810983 websites France – $150
  .fr 639546 websites International zone France:.com .net .biz .info .name .ge .ge 38616 websites Georgia – $50
  .ge 1676 websites International zone Georgia:.com .net .biz .info .name .tel .gf 996 websites French Guiana – $30
  .gg 10528 websites Guernsey islands – $50
  .gh 703 websites Ghana – $30
  .gi 981 websites Gibraltar – $30
  .gp 2044 websites Guadeloupe – $30
  .gq 2027422 websites Equatorial Guinea – $100
  .gr 327215 websites Greece – $80
  .gr 57984 websites International zone Greece:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .gt 15351 websites Guatemala – $50
  .hk 116093 websites Hong Kong – $50
  .hm 335 websites Heard & McDonald islands – $30
  .hn 4732 websites Honduras – $30
  .hr 75736 websites Croatia – $50
  .hr 16592 websites International zone Croatia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .ht 1299 websites Haiti – $30
  .hu 53940 websites International zone Hungary:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ie 209620 websites Ireland – $50
  .ie 49861 websites International zone Ireland:.com .net .biz .info .name .il 196266 websites Israel – $80
  .il 38537 websites International zone Israel:.com .net .biz .info .name .tel .in 1157482 websites India – $100
  .in 266179 websites International zone India:.com .net .biz .info .name .tel .io 496216 websites British Indian Ocean – $80
  .iq 2401 websites Iraq – $30
  .ir 574258 websites Iran – $80
  .ir 15487 websites International zone Iran:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .it 2410105 websites Italy – $150
  .it 954040 websites International zone Italy:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$100
  .je 3016 websites Ireland – $30
  .jp 1825219 websites Japan – $150
  .jp 4683252 websites International zone Japan:.com.net.biz.info.org.name.tel.mobi.asia-$200
  .jp.net 5170 websites – $30
  .ke 14677 websites Kenya – $50
  .kg 16706 websites Kyrgyzstan – $50
  .kg 664 websites International zone Kyrgyzstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ki 79 websites Kiribati – $30
  .kn 3211 websites Saint Kitts and Nevis – $30
  .kr 272463 websites Korea- $80
  .kw 484 websites Kuwait – $30
  .ky 5783 websites Cayman Islands – $30
  .kz 196249 websites Kazakhstan – $80
  .kz 5876 websites International zone Kazakhstan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lc 1121 websites Saint Lucia – $30
  .lk 32654 websites Sri Lanka – $30
  .lt 138973 websites Lithuania- $50
  .lt 27710 websites International zone Lithuania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia- $50
  .lu 74322 websites Luxembourg – $50
  .lu 4125 websites International zone Luxembourg:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .lv 202814 websites Latvia – $50
  .lv 8887 websites International zone Latvia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .ma 59103 websites Morocco – $50
  .mc 3046 websites Monaco – $30
  .md 31945 websites Moldova – $50
  .md 1293 websites International zone Moldova:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .me 761596 websites Montenegro – $80
  .me 86897 websites International zone Montenegro:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .mg 3715 websites Madagascar- $30
  .mk 13266 websites Macedonia – $50
  .ml 2158835 websites Mali – $100
  .mn 17044 websites Mongolia – $50
  .mq 1112 websites Martinique (French) – $30
  .mr 776 websites Mauritania – $30
  .ms 7265 websites Montserrat – $30
  .mt 1402 websites Malta – $30
  .mu 6475 websites Maurifius – $30
  .mv 1996 websites Maldives – $30
  .mw 8579 websites Malawi – $30
  .mx 670901 websites Mexico- $80
  .mx 174571 websites International zone Mexico:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .my 197328 websites Malaysia- $50
  .my 14294 websites International zone Malaysia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .na 1094 websites – $30
  .nc 3497 websites New Coledonia (French) – $30
  .nl 3925784 websites Netherlands – $200
  .nl 1019697 websites International zone Netherlands:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$100
  .no 620882 websites Norway – $80
  .no 74318 websites International zone Norway:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .nu 255161 websites Niue- $50
  .nz 593127 websites New Zealand – $80
  .om 1701 websites Oman – $30
  .pe 83224 websites Peru – $50
  .pe 59157 websites International zone Peru:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pk 44464 websites Pakistan – $50
  .pl 1795299 websites Poland – $100
  .pl 327587 websites International zone Poland:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .pr 1358 websites Puerto Rico – $30
  .pt 263136 websites Portugal – $80
  .pt 17691 websites International zone Portugal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .py 5593 websites Paraguay – $30
  .py 653 websites International zone Paraguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .re 15089 websites Reunion (French) – $50
  .ro 665267 websites Romania – $80
  .ro 89068 websites International zone Romania:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .rs 85503 websites Serbia – $50
  .ru 5025331 websites Russian – $250
  .ru 514668 websites International zone Russian:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$80
  .rw 3806 websites Rwanda – $30
  .sa 45210 websites Saudi Arabia- $50
  .sa 8164 websites International zone Saudi Arabia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .sc 4442 websites Seychelles- $30
  .se 1491677 websites Sweden – $100
  .se 293316 websites International zone Sweden:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sg 150351 websites Republic Of Singapore – $50
  .sh 7560 websites Saint Helena – $30
  .si 103778 websites Slovenia- $50
  .si 12879 websites International zone Slovenia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sk 414198 websites Slovakia- $80
  .sk 31572 websites International zone Slovakia:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .sm 8897 websites San Marino – $30
  .sn 344 websites International zone Senegal:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .sn 4465 websites Senegal – $30
  .sr 580 websites Suriname – $30
  .sv 8432 websites Salvador- $30
  .sx 2901 websites Sint Maarten – $30
  .sy 2972 websites Syria – $30
  .sz 321 websites Swaziland – $30
  .tc 16384 websites Turks and Caicos Islands- $50
  .tf 19841 websites French Sauthern Territory – $50
  .tg 1230 websites Togo – $30
  .th 22368 websites Kingdom Of Thailand- $50
  .tj 9492 websites Tajikistan- $50
  .tj 34 websites International zone Tajikistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tk 20085806 websites Tokelau – $500
  .tl 2748 websites East Timor – $30
  .tm 7203 websites Turkmenistan- $50
  .tm 44 websites International zone Turkmenistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .tr 243347 websites Turkey – $80
  .tr 138818 International zone Turkey:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia -$50
  .tt 1017 websites Trinidad & Tobago – $30
  .ua 1274459 websites Ukraina – $100
  .ua 147202 websites International zone Ukraine:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$50
  .ug 3806 websites Uganda – $30
  .ug 720 websites International zone Uganda:.com .net .biz .info .name .tel .mobi.asia-$30
  .uk 5975887 websites United Kingdom – $250
  .uk 3304606 websites International zone United Kingdom:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$150
  .us 4828526 websites USA – $300
  .us 1211424 websites International zone USA:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $100
  .uy 15571 websites Uruguay – $50
  .uy 31812 websites International zone Uruguay:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia-$30
  .uz 65125 websites Uzbekistan – $50
  .uz 365 websites International zone Uzbekistan:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia
  .vc 18641 websites Saint Vincent & Grenadines – $50
  .ve 14015 websites Venezuela – $50
  .ve 2898 websites International zone Venezuela:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $30
  .vg 8389 websites Virgin Islands (British) – $50
  .vi 109 websites Virgin Islands (US) – $30
  .vn 436005 websites Vietnam – $80
  .vn 161855 websites International zone Vietnam:.com .net .biz .info .name .tel .mobi .asia – $50
  .vu 1051 websites Vanuatu – $30
  .wf 1133 websites Wallis & Futuna Islands – $30
  .ws 99308 websites Samoa – $80
  .ye 18 websites Yemen – $30
  .yt 2004 websites Mayotte – $30
  .za 1008308 websites South Africa – $100

  website =» xn—-7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

 67. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view,
  if all website owners and bloggers made good content as you
  did, the web will be a lot more useful than ever before.