YANILMIŞIM TANRI VARMIŞ

20. yüzyılın önemli ateist felsefecilerinden olan Antony Flew, “Evrenin Kökeni” üzerine yaptığı bir konferans konuşmasında sorulan bir soru üzerine; evrenin kökeninin kendiliğinden oluşamayacağını ve bu kökeni var eden veya evreni var eden bir Varlığın, bir üst Aklın olduğunu ifade ederek Tanrı’nın varlığını kabul etmiş olduğunu göstermiştir. Bu açıklama doğal olarak ateist camiada bir şok etkisi yarattı. Zira dönemin en etkili ateist felsefecisinden bunları duymak hemen kabullenebilecek bir şey değildi. Yaptığı bu konuşmadan çok zaman önce Antony Flew bir dönem, gerek yazdığı makaleler ile ( örneğin, Theology and Falsification/ Teoloji ve Yanlışlama) gerek de geliştirdiği yenilikçi ateist teorileriyle hem ateist felsefecilerin hem de onu takip eden insanların fikir babası olmuştur.

87 yaşında hayatını kaybeden Antony Flew, 50 yılı aşkın bir süre zarfında ömrünü ateizme ve ateizmi savunmaya harcamıştı. Bu kadar uzun bir yılı ateizmi savunarak geçiren, İngiltere’nin önde gelen felsefe profesörü ve çağımızın en önemli ateist düşünürlerinden olan ve hatta yaptığı çalışmalara kimi teistlerin bile saygı duyduğu birisi ne oldu da ateizmden vazgeçti? Ateizmden teizme geçmesine etki eden en önemli şey nedir? Antony Flew’nun hayatının sonlarına doğru aldığı bu kararın zor bir şey olduğunu ifade etmek gerekecektir. Çünkü neredeyse elli yıllık bir akademik çalışmanın veya ürününün aslında yanılgıdan ibaret olduğunun bir göstergesi haline gelmişti.

Ateizmi artık bilimsel gerçeklerle veya bilimsel gerçekle karşısında açıklanamayacağını ve savunulamayacağını ifade eden Antony Flew, elli yıllık akademik çalışmalarının yanılgısını kabul ederek Roy Abraham Varghese’le birlikte kaleme aldığı “There is a God (Yanılmışım Tanrı Varmış)” kitabında ateizmden teizme doğru nasıl bir yolculuk yaptığını anlatmıştır. 2004 yılında Flew, “ateizmi gönüllü olarak reddediyorum.” diyerek artık resmen ateizmle bağını kopartmıştır. Bu kitap da onun kanıtıdır. Bu yazıda “There is a God (Yanılmışım Tanrı Varmış)” kitabından yola çıkarak Antony Flew’nun bu dönüşünü; ateizmden teizme geçişinde etkili olan fikirleri, argümanları, önde gelen bilim adamlarının açıklamalarını ele alacağız. Bunlara geçmeden önce Antony Flew’nun fikrinin değişimine potansiyel olarak etki en genel iki şey vardı. Birincisi, kitabında da belirttiği muhakeme yapma özelliğidir. Bu özellik belki de onu diğer dogmatik ateistlerden ayıran bir özelliktir. Zira bu muhakeme yapma özelliğiyle fikirlerin, iddiaların peşinden giderek mantıklı kanıtlar bulmaya çalışmıştır, ki bu muhakeme yolculuğu onu teizme ulaştırmada bir köprü görevi yapmıştır. İkincisi ise, genel bir prensibi haline gelen ve kendi felsefi tutumunun ana çizgilerini belirleyen “İddianın götürdüğü yere gitmeliyiz.” ilkesi olmuştur. Bu iki genel özellik Flew için Tanrı fikrinin değerlendirilmesi açısından önem arz etmiştir.

Antony Flew’nun Tanrı fikrinin değişmesinde etkili olan bazı argüman veya fikirler şunlardır:

1) Evrenin Tasarımı Argümanı (Doğanın Kanunları)

Antony Flew bu argüman ile evrenin bu denli düzenli olması ve bir düzen içinde yürütülmesi kendiliğinden oluştuğunun anlamsız olduğunu söyler. Bu argüman doğru bir biçimde formüle edildiği zaman bu evren tasarımının bir Tasarımcısı olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Bu argümanda Flew’nun zihnini meşgul eden ve onu muhakeme etmeye götüren sorular mevcuttur. Örneğin; “Doğa kanunlarının kaynağı nedir?”, “Doğanın bu şekilde düzenli ve bir bütün haline nasıl gelmiştir?”, “Eğer evrende kanunlar varsa bunu sağlayan ve bu düzeni etkin kılan şey nedir?”, “Böyle bir evren tasarımının kendiliğinden sudûr etmesi ne kadar mantıklıdır?” vb.gibi sorularla iddiasının onu götürdüğü yere doğru yol almıştır. Flew bunu yaparken de saygın bilim adamlarının bu konudaki fikirleri ve açıklamalarıyla hareket ederek iddialarını kanıtlama peşine düşmüştür. Bu sefer bilimsel gerekçelerle ateizmi değil de teizmi müdafaa etmeye çalışmıştır.

Hemen yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Antony Flew’nun evren tasarımı argümanına göre;

“…doğada açık biçimde görünen tasarım, kozmik bir Tasarımcının varlığını göstermektedir…Zira doğadaki algılan düzenden kaynaklanan argümanlar bir tasarımın, dolayısıyla bir Tasarımcının varlığını kanıtlamaktadır…Bu argüman doğru bir biçimde formüle edildiğinde Tanrı’nın varlığına ilişkin inandırıcı bir ifade teşkil etmektedir.” [1]

Teizmi kabul etmeden önce Flew, tasarım deliline itinalı ve sıcak bakacak bir şekilde ele alıyordu. Ateistken evrenin düzenliğinin kaynağını evrenin kendi iç mekanizmasında olduğunu, diğer bir deyişle kendiliğinden oluştuğunu veya yönetildiğini iddia ediyordu ve buna inanıyordu. Son kertede teizmi kabul ettiğinde evrenin bu ince düzeninin kaynağının yani mimarisinin Tanrı olduğunu kabul etti. Şu bir gerçektir ki, evrenin bir düzen içinde olduğu ve bu ince düzenin hâlâ devam ettiğini hemen her fikirden (ateist, deist, teist vs.) insan buna mutabakat söz konusudur. Birbirlerinden ayrılan nokta ise bu düzenin kim tarafından dizayn edildiğidir. Flew’a göre, “önemli nokta yalnızca doğada düzenlerin olması değil, bu düzenlerin matematiksel olarak kesin, evrensel ve “birbirine bağlı” olmasıdır. Einstein bunlara “somut mantık” diyordu. Bizim sormamız gereken soru, doğanın bu şekilde bir bütün haline nasıl geldiğidir. Bu kesinlikle Newton, Einstein ve Heisenberg gibi bilim adamlarının sordukları –ve cevapladıkları- sorudur. Bu kişilerin buldukları cevap Tanrı’nın Aklı olmuştur.” [2]

Antony Flew

Einstein, Newton, Heisenberg vs. gibi pek çok saygın bilim adamlarının iddia ettiği konular hakkında yaptıkları açıklamalar Flew’nun ateizmi reddedip teizmi seçmesinde önemli bir faktör olmuştur. Onlardan bir tanesi İngiliz Fizikçi Paul Davies’tir. Davies’in Templeton Ödül konuşmasında; Einstein, Heisenberg, Newton ve diğer bilim adamlarının fikirlerini geliştirecek ve Flew’nun da etkileneceği bir cümle söylemiştir: “Bilim ancak bilim adamı Tanrı’yı tamamen kabul eden bir dünya görüşü benimsediğinde ilerleyebilir.” Bu fikr-i beyan, Flew’nun iddialarını desteklemek açısından önem arz etmektedir. Zira Davies burada “olayların temelindeki doğa kanunlarının doğrudan gözlem yoluyla bulunamayacağını, aksine deney ve matematiksel kuram yoluyla ortaya çıkarılabileceği gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu kanunlar, bilim adamlarının ‘doğanın veya Tanrı’nın diyebileceğiniz, ama kesinlikle bizim diyemeyeceğiniz mesajı’ ortaya çıkartmak amacıyla kırmaları gereken kozmik bir şifreyle yazılmıştır.” [3] Flew, Davies’in bu fikrine dayanarak evrendeki bu ince düzenin insan aklının belirlediği bir şey olmadığını, diğer bir deyişle insan aklının çok üstünde olan bir Üst Aklın neticesinde meydana geldiğini dolaylı olarak ifade eder.

Evrendeki düzenleri sağlayarak kanunları yaratanın veya kanun koyucunun İlahi bir Aklın olduğu iddiasını Flew, Oxford Üniversitesi’nde felsefeci olan John Foster’ın İlahi Kanun Koyucu:Tümevarım Üzerine Dersler, Doğanın Kanunları ve Tanrı’nın Varlığı (The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature and the Existence of God) adlı kitabıyla açıklamaya çalışmıştır;

“Doğadaki düzenlerin, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, en iyi biçimde İlahi bir Akılla açıklanabileceğini ileri sürüyor. Eğer kanunların olduğu gerçeğini kabul ediyorsanız, evrende bu düzeni sağlayan bir şey olmalıdır. Bu düzeni hangi etken (veya etkenler) sağlamaktadır? Barrow, tüm bu düzenin tek ciddi kaynağının teistik seçenek olduğunu, böylece “dünyadaki düzenleri sağlayarak kanunları yaratanın Tanrı –teistlerin inandıkları Tanrı- olduğu sonucuna rahatlıkla varabileceğimizi söylüyor.”[4]

Son tahlilde Flew, kendisi için saygın olarak gördüğü bilim adamlarının konu ile ilgili açıklamalarını, teistik deliller için ortaya koyduğu iddialarını açıklamaya çalışmak veya kanıtlamak için önemli bulmuştur.

Antony Flew’nun evren tasarımı argümanında doğanın kanunun ne olduğu ile ilgili açıklamasını Richard Swinburne’un şu fikri ile desteklemeye çalışmıştır:

“Doğanın kanunları nelerdir? Bu beni eleştiren kişilerin pek çoğunun ele almadığı bir meseledir. Doğanın bütün organlarının belirli bir biçimde hareket etmesinin; örneğin birbirlerini belirli bir formüle uygun olarak etkilemelerinin doğanın bir kanunu olduğunu söylemek bence fiziksel ihtiyacı karşılayan her organın bu şekilde hareket ettiğini yani birbirini bu şekilde etkilediğini söylemektir. Ve bu tekdüzeliğin bütün organların aynı şekilde hareket etmelerine yol açan bir maddenin eyleminden kaynaklandığını varsaymak, bütün organların aynı biçimde hareket etmesinin en büyük basit gerçeklik olduğunu varsaymaktan çok daha kolaydır.” [5]

Flew buradan hareketle doğanın kanunları nasıl ve kim tarafından işlendiği sorusunun cevabını Tanrı’da olduğunu ifade etmiştir. Swinburne’nun bu açıklaması aynı zamanda ünlü ateist Richard Dawkins’in, tasarım argümanına sunduğu eleştirisine bir cevap niteliğindedir. Son tahlilde Flew için teistik delillerini açıklamak ve mantıksal bir süzgeçten geçirerek kanıtlamak için bu konuda kendisi için saygın bilim adamlarının fikirlerine ve çalışmalarına önem verdiği görülür. Daha önceleri bilimsel gerekçelerle ateizmin savunulamayacağını çünkü bunun mantıksal olmadığını ifade eden Flew, burada ise görüleceği gibi teizmi seçmesindeki argümanları; bilimsel, mantıksal ve matematiksel olarak açıklamaya çalışan bilim adamlarının fikirleri ile savunmuştur.

“Tanrı’nın Aklı’na işaret eden bilim adamları, ortaya sırf bir dizi argüman veya Aristocu bir muhakeme süreci koymazlar. Aksine gerçekliğin, modern bilimin kavramsal kalbinden doğan ve mantıktan faydalanan bir görüşünü ortaya koyarlar. Bu, benim için şahsen sağlam ve reddedilemez bir görüştür.” [6]

2)İnce Ayar Argümanı (Teleolojik Yapısıyla Yaşam)

Antony Flew için nasıl ki tasarım argümanında olduğu gibi doğa kanunlarının kaynağının “Tanrı’nın Aklı” olduğu Tanrı’nın varlığı kanıtlama noktasında önemli ise evrenin içinde görülen ince düzen ayarının da yine aynı şekilde Tanrı’nın varlığını kanıtlama noktasında önem teşkil etmektedir. Evrende çoğu zaman bizim göremediğimiz ama varlığından bilimsel çalışmalarla haberdar olduğumuz ; işlemler, sistemler, kanunlar vb. gibi bir çok kozmolojik, biyolojik, fizyolojik olaylar mevcuttur. Örneğin; izafiyet teorisi, elektromanyetizma, kuantum kanunları, yer çekimi, yıldızların milyonlarca yıl sürekli olarak yanmaları, bir bitkinin veya canlının gelişim sırasında yaşanan reaksiyonlar gibi. Yaşanan bu olaylar ise her daim bir süreklilik içinde devam etmektedir ve ayrıca bu işlemlerin her biri için farklı güçlere ihtiyaç vardır. Örneğin, elektronların dönerek atomun çekirdeğine girmesini önleyen güç kuantum kanununda mevcuttur ve kuantum kanunun ortaya koyduğu bu güç ile izafiyet teorisinin ortaya koyduğu güç birbirinden farklıdır. Yani her ikisi için farklı bir güç olması gerekiyor. O zaman burada şu soru sorma ihtiyacı duyulur: Her bir işlem için farklı güçlerin olması ihtiyacını kim karşılıyor? Bu güç kendiliğinden mi oluşuyor? Buna tesadüfi bir olay demek ne derece mantıklıdır? Bunca gücün ihtiyacı kendiliğinden, tesadüfi bir şekilde karşılanabilir demek en az evrenin kendiliğinden meydana geldiğini demek kadar mantıksızdır. Flew, bu argümanda böyle bir mantıksızlığın olduğunu ifade edip evrenin bu kadar ince, mükemmel ve hassas düzende olmasını Tanrı’nın Aklı ile oluşabilirliğini iddia eder.

İnce ayar düzeninin DNA üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde daha belirgin bir hâl aldığını söyler. Yapılan bu çalışmalar evrende olan bu hassas, ince ve mükemmel ayar düzeninin Tanrı’yla ilişkilendirebileceğinin daha mantıklı olabileceği düşüncesi Flew’da daha çok etki etmiştir.

İnce ayar argümanı tek evren esasını baz alarak inşa edilmiştir. Doğal olarak da “Birden Fazla Evren Kuramı”na karşı olan bir argümandır. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara bakarak şunu söyleyebiliriz ki, birden fazla evrenin olması fikri hâlâ bir spekülatif olarak devam etmektedir. “Bu arada, birden fazla evrenin olmasının ilahi bir Kaynak sorununu ortadan kaldırmadığını belirtmeliyim.” [7] Yani, birden fazla evrenin olması evrenin ince ayar düzenin kaynağının ilahi bir Kaynak veya bir yaratıcının olmasını inkar ettirmez. “İnce ayara ilişkin argüman hakkında üç şey söylenebilir. Öncelikle; belirli değişmezleri ve kanunları olan bir evrende yaşamaktayız. Bunların bazılarının farklı veya eksik olması durumunda bu evrende yaşam mümkün olmayacaktır. İkincisi; mevcut kanunların varlığı ve değişmezliği her ne kadar yaşamın devam etmesini mümkün kılan gerçekler olsa da bu yaşamın kaynağının ne olduğu sorusunun cevabı değildir. Bu koşullar belki yaşamın başlaması için gereklidir fakat yeterli değildir. Üçüncü olarak da kendilerine özgü doğa kanunları bulunan birden fazla evren olabilmesinin mantıken olası olduğu gerçeği bu tür evrenlerin gerçekten de var olduğunu göstermez.” [8]

Temeli olmayan ve hâlâ spekülatif bir fikir olarak devam eden birden fazla evren kuramını, tek evren esası üzerine inşa edilen ince ayar düzeni argümanına karşı bir tez olarak getirmek, ilahi bir Kaynağın veya evrenin ince, mükemmel ve hassas bir düzenin kaynağı ilahi bir Akıl’da olduğu inancını değiştirmeyecektir. Birden fazla evrenin olması ihtimalini göz önünde bulundursak bile bu bize doğanın kanunlarının kaynağını açıklamayacaktır.

“Dolayısıyla birden fazla evren olsun veya olmasın, doğanın kanunlarının kaynağı meselesini sonuca bağlamak zorundayız. Ve bunun için geçerli sayılabilecek tek açıklama ilahi Akıl’dır.” [9]

3)Yaşam Nasıl Başladı? (Evrenin Varoluşu)

Yaşamın kaynağına veya yaşamın kökenin neye dayandığına verilebilecek iki tür cevap vardır: Birincisi; kendiliğinden doğma, tesadüfi veya evrimle nedeniyle meydana gelmedir. İkincisi ise; tüm evrenin bu kadar düzen içinde varlığını devam ettirmesini sağlayan ve bu yaşamdaki düzenin bilinçli bir mimarın veya tasarımcısı olduğu düşüncesidir. Yaşama dair üzerine konuşulması ve hatta muhakeme edilmesi gereken konu budur aslında. Flew da yaşama dair üzerine muhakeme edilmesi gerektiği konunun peşinden giderek; bu derece uyumlu, düzenli ve bir o kadar da karmaşık, değişken olan yaşamın kaynağının neye veya nasıl bir şeye dayandığını incelemeye ve sorgulamaya çalışmıştır.

“Yaşamın kaynağına ilişkin çalışmalarda cevaplanmamış olan felsefi soru şudur: Bu kadar akılsız bir evren nasıl olur da özgün amaçları, üreme kabiliyetleri ve “kodlanmış kimyaları” olan varlıklar yaratabilir? Burada biyolojiye değil, sorunun tamamen farklı bir kategorisiyle ilgileniyoruz.” [10]

Yaşamın kaynağına ilişkin muhakemeyi Flew, sadece bilimle değil felsefi bir zeminle de yapmak istemiştir.

Canlının her bir organizmasında farklı farklı sistemler mevcuttur. Her biri bir amaç gözeterek düzeni oluşturur. Tüm bunları sadece kimyasal bir mekanizmanın sonucuyla oluştuğunu söylemek elbette ki inandırıcı ve yeterli değildir. Yaşamın eğer sadece kimyasal tepkimelerden ibaret olduğunu söylersek bir çok şey anlaşılmayacaktır ve yaşam dediğimiz bu önemli olayı bu tür bir indirgemeye tabi kılmak mükemmel olanı bozmak demektir. Nitekim bu konuda günümüz bilim çalışmalarına baktığımızda canlı varlığın cansız varlıktan meydana geldiğini izah edecek çok fazla açıklamalar yoktur. Bilim burada tek taraflı bir yaklaşım sürdüğü için bu konuda herhangi bir uzlaşım görülmemektedir. Zira ;

“canlı varlık, yaşamda kendisinden daha önce hiçbir varlıkta olmayan teleolojik bir düzene sahiptir… Üreme kabiliyetleri olmayan ilk yaşam biçimlerinden üreme kabiliyeti olan yaşam biçimlerinin doğmasına dair eşit ölçüde materyalist bir açıklama henüz yapılamamıştır. Bu tür bir kabiliyet olmasaydı rastgele mutasyon ve doğal seçim yoluyla farklı türlerin ortaya çıkması mümkün olmazdı. Bu yüzden bu kabiliyete sahip olan yaşam biçimlerinin, bu kabiliyetten yoksun yaşam biçimlerinden ilk kez nasıl geliştiğine dair herhangi bir açıklamada bu tür bir mekanizmadan faydalanılamaz.” [11]

Yaşamın kaynağının ne olduğu sorusuna sağlam, kesin ve tam olarak cevap verebilecek çok sayıda bilimsel araştırmalar mevcut değildir. Bu durumda yaşamın kaynağının tesadüfi bir şekilde veya kendiliğinden doğma olarak meydana geldiğini söylemek akıllıca bir yorum değildir.

“Her şeye rağmen yaşamın bir özelliği kesindir: Zaman içerisinde değişebilen mevcut bilgilerini depolayabilen, çoğaltabilen ve iletebilen genetik bir mekanizma olmasaydı yaşam ortaya çıkamazdı… Ayrıca ilk genetik mekanizmanın tam olarak nasıl gelişmiş olduğu da çözülmemiş bir mesele olarak kalmayı sürdürmektedir.” [12]

Son tahlilde gerek yaşamın kaynağının nasıl açıklanabileceği gerek de ilk genetik mekanizmanın nasıl geliştiği, henüz açıklanamayan ve çözülemeyen bir mesele olarak durmaktadır. Lakin yaşamda bu tür mekanizmayı organize eden, yöneten bir aklın veya bir etkenin olduğunu biliyor ve gözlemliyoruz. Zira bu organize, yaşamın kendine has bir özelliğidir. Bu derece güçlü bir tasarımın (maddi bir evreni oluşturmak, bu evrenin içinde anlama ve yaratabilme kabiliyetini bulundurmak, bir çok canlılar yaratan vb. gibi) kendinden oluşması veya insan aklının bir ürünü olması mantığı zorlayan bir olaydır.

“Yeryüzünde gördüğümüz bu tür “güdümlü, kendisini çoğaltabilen” yaşamın kaynağı için yapılabilecek yegâne tatmin edici açıklama, sonsuz zekaya sahip bir Aklın varlığıdır.” [13]

Genel bir değerlendirme olarak şunları söyleyebiliriz ki Antony Flew, Tanrı’nın varlığını temellendirmek adına birçok bilimsel fikirleri ele alarak delillendirmeye çalışmıştır. Böylece bir yandan birçok bilimsel delil ve metodlar kullanarak Tanrı’nın varlığını kanıtlayabilmenin olanaklığını göstermiştir. Flew’nun ateizmden teizme dönüşüm noktasında rasyonel bir alanı daha çok tercih ettiği görülür. “İddianın götürdüğü yere doğru gitmelisin.” metodunu benimseyerek kendi argümanlarının peşinden gitti. Bilimsel bilgi ve çalışmaların paralelinde bu argümanlarını temellendirerek Tanrı’nın varlığını delillendirmeye çalışmıştır. Onun Tanrı fikrinin değişikliğine daha katkı sağlayan şeyin bu olduğunu da söyleyebiliriz. Tanrı’nın varlığına dair argümanlarını delillendirmeye çalışırken bilimsel açıklamaları mantıksal bir şekilde formüle ettiğimizde argümanın daha iyi anlaşılacağını dile getirmiştir:

“Tanrı’nın varlığına ilişkin bir argümana bilim yalnız başına kanıtlar sunamaz. Bu kitapta ele aldığımız üç kanıt -doğanın kanunları, teleolojik yapısıyla yaşam ve evrenin varoluşu- hem kendisinin hem de dünyanın varlığını açıklayan bir Aklın ışığında açıklanabilir. İlahi varlığın keşfedilmesi deneyler ve denklemlerle değil, bunların ortaya koydukları yapıların anlaşılmasıyla gerçekleşir.” [14]

Kaynakça

[1] Antony Flew, Yanılmışım Tanrı Varmış ( There is a God), Çev: Hasan Kaya-Zeynep Ertan, Profil Yayınları, İstanbul, 2017, s. 95.

[2] Antony Flew, a.g.e, s.96.

[3] Antony Flew, a.g.e, s.105.

[4] Antony Flew, a.g.e, s.107.

[5] Antony Flew, a.g.e, s.107. ayrıca bkz.: Richard Swinburne, “Design Defended,” Think (İlkbahar 2004): 14.

[6] Antony Flew, a.g.e, s.108.

[7] Antony Flew, a.g.e, s.112.

[8] Antony Flew, a.g.e, s.114.

[9] Antony Flew, a.g.e, s.115.

[10] Antony Flew, a.g.e, s.118.

[11] Antony Flew, a.g.e, s.119.

[12] Antony Flew, a.g.e, s.123. ayrıca bkz.: Antonio Lazcano, “The Origins of Life,” Natural History (Şubat 2006).

[13] Antony Flew, a.g.e, s. 124.

[14] Antony Flew, a.g.e, s.145.

YANILMIŞIM TANRI VARMIŞ

Yazı dolaşımı


YANILMIŞIM TANRI VARMIŞ” için 512 yorum

 1. Today, I went to the beachfront with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
  but I had to tell someone!

 2. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 3. Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will send
  this information to him. Fairly certain he’ll have a great read.
  Many thanks for sharing!

 4. That is really fascinating, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and stay up for in quest of more of your fantastic post.
  Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 5. I think this is one of the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site
  style is ideal, the articles is really excellent : D. Good
  job, cheers

 6. Hello there, I found your web site by way of Google while searching for a related
  topic, your web site came up, it seems to be great. I have bookmarked it
  in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your weblog through
  Google, and located that it’s really informative.

  I am going to be careful for brussels. I’ll be grateful if you happen to proceed this in future.
  A lot of other people will probably be benefited out
  of your writing. Cheers!

 7. Hi, I do think this is an excellent site.

  I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have book
  marked it. Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to help other people.

 8. Thanks for the points shared using your blog. Yet another
  thing I would like to state is that losing weight is
  not exactly about going oon a dietary fads andd trying to reduce as much weiight as possible in a couple of weeks.

  The most effective way to lose weight naturaloly is by acquiring it
  slowly and gradually and obeying some basic tis which can enable you to make the
  most out of your attempt to lose fat. You may realize and already be
  following some of these tips, howaever reinforcing know-how never
  damages.

 9. What you published was very logical. However, what about this?
  what if you added a little information? I am not suggesting
  your information isn’t solid, however what if you added a title
  to possibly grab a person’s attention? I mean YANILMIŞIM TANRI VARMIŞ | islamicrophone is
  kinda boring. You might peek at Yahoo’s front page and
  note how they create article headlines to get viewers interested.
  You might add a related video or a related pic
  or two to get readers excited about everything’ve written. Just my opinion,
  it would make your website a little bit more interesting.

  Have a look at my web-site – id test lionking888 (xe88-app.com)

 10. First of all I want to say wonderful blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I’ve had trouble clearing my thoughts in getting
  my thoughts out. I do take pleasure in writing however it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or tips? Thank you!

 11. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other
  then that, very good blog!

 12. Hi, I do believe this is an excellent site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since i
  have book marked it. Money and freedom is the greatest way
  to change, may you be rich and continue to guide other people.

  My web page: Bellissi Ageless Moisturizer Reviews (foroagua.com)

 13. My programmer is trying to persuade me to
  move to .net from PHP. I have always disliked the idea
  because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious
  about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content
  into it? Any kind of help would be really appreciated!

 14. I just could not go away your web site prior to suggesting that I
  actually loved the standard info a person supply for your guests?
  Is going to be again incessantly in order to investigate cross-check new posts

 15. I believe this is among the so much vital information for me.
  And i am glad studying your article. But want to observation on some common issues, The site taste is
  wonderful, the articles is truly excellent : D.
  Just right activity, cheers

 16. It’ѕ actually a cool and useful pieсe of іnformation. I’m satisfied tha you just shared this useful information with us.
  Please кeep us infored liuke this. Thanks fօr
  sharing.

  Also visit my website – Morning Computer; Timoore.Eu,

 17. I’m extremely inspired along with your writing talents as well as with the structure to your blog.
  Is that this a paid subject matter or did you customize
  it your self? Anyway stay up the excellent quality writing,
  it is uncommon to look a great weblog like this one nowadays..

 18. I’m not sure where you’re getting your information,
  but good topic. I needs to spend some time learning
  more or understanding more. Thanks for excellent information I
  was looking for this information for my mission.

 19. hey there and thank you for your info ? I’ve certainly picked up anything new from right
  here. I did however expertise some technical issues using this site,
  as I experienced to reload the web site a lot of
  times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect
  your placement in google and can damage your quality score if
  ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email
  and can look out for much more of your respective intriguing
  content. Ensure that you update this again very soon.

  my web-site :: http://www.yourfishfinder.co.uk

 20. Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  My web site: Chillbox

 21. hello there and thank you for your information ? I’ve
  certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective fascinating
  content. Make sure you update this again very soon.

  my webpage :: wiki.bangormakerspace.org

 22. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I may I want to recommend you
  few fascinating things or tips. Maybe you could write subsequent
  articles referring to this article. I wish to learn even more things
  approximately it!

  my blog post :: Chillbox Portable AC

 23. Hello! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 24. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to find out how you
  center yourself and clear your thoughts before writing. I’ve had difficulty
  clearing my mind in getting my ideas out. I truly do
  enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how
  to begin. Any recommendations or hints? Thank you!

  Here is my page: Chillbox

 25. Thank you so much regarding giving us an update on this topic on your web-site.
  Please realise that if a brand new post becomes available or if perhaps any changes occur to the current write-up,
  I would consider reading more and finding out how to make good usage of those
  techniques you talk about. Thanks for your efforts and consideration of other
  folks by making this website available.

  Feel free to visit my blog post; Chillbox AC, ask.vrysa.com,

 26. I like the valuable info you provide in your articles. I will
  bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here!

  Good luck for the next!

 27. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject.

  Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

  My web blog :: Bernadine

 28. Hello fantastic blog! Does running a blog such as this take a great deal of
  work? I have virtually no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any
  recommendations or techniques for new blog owners please
  share. I know this is off topic but I just had to ask.

  Thank you!

  Feel free to visit my web-site: https://www.adpost4u.com

 29. I just couldn’t go away your web site before suggesting that I
  really loved the usual information an individual
  supply to your visitors? Is gonna be again continuously in order
  to check out new posts.

  Feel free to surf to my web site :: Chillbox AC

 30. I am really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility
  problems? A handful of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this issue?

  my page whatmannerof.com

 31. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Also visit my blog post … wiki.zerostate.net

 32. Excellent article. Keep posting such kind of info on your
  page. Im really impressed by your site.
  Hey there, You have performed a great job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this web site.

 33. Сімейні консультації. Психолог Консультация
  психолога в Киеве Консультация
  Психолога – Профессиональная поддержка.

  Психотерапия онлайн! Консультация психолога онлайн.

  Індивідуальні консультації.
  Консультация у психолога.

 34. Geri bildirim: gay dating average looks
 35. Hi! Do you know if they make any plugins to help with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.

  Appreciate it!

 36. I simply could not leave your site prior to suggesting that I really loved the usual information an individual supply in your visitors? Is going to be again frequently in order to investigate cross-check new posts.

 37. I think this is one of the most significant information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

 38. read more info http://hindibookmark.com/submithttp://bookmarkextent.com/submithttps://pastebin.pl/view/db8fb5bahttps://bookmarks4.men/story.php?title=5-factors-you-should-think-of-giving-sex-dolls-in-your-partner#discusshttps://squareblogs.net/guidebandsharkegypt0/think-about-on-these-points-when-buying-sensible-sex-dollshttps://ondashboard.win/story.php?title=the-best-way-to-separate-higher-grade-and-sub-standard-sex-dolls#discusshttps://coolpot.stream/story.php?title=love-sex-doll-are-considerably-a-lot-better-than-actual-girlfriends#discusshttp://isarflossfahrten.net/story.php?title=how-to-purchase-a-appropriate-sex-doll-yourself#discusshttps://penzu.com/p/7fa65e2fhttps://bookmarkingpage.com/story.php?title=the-5-effective-points-of-sensible-sex-doll-for-men#discusshttp://domain.socialbookmark.online/story.php?title=care-and-maintenance-of-your-sexdoll-com-itemhttp://www.fitbudds.com/members/sexdoll732/activity/237333/https://linkagogo.trade/story.php?title=6-tips-to-purchase-a-high-top-quality-sex-doll-from-good-retailers#discusshttp://twitter.com/home?status=http://xurl.es/gj7jxhttp://bookmarkstime.com/story7342073/how-you-can-choose-sex-dolls-for-sex-excitementhttp://bookmarkswing.com/submithttp://isarflossfahrten.net/story.php?title=go-green-with-your-sex-doll-ideas-you-must-remember#discusshttps://writeablog.net/thumbsyruppaulmary3/japanese-realistic-dolls-reviewhttp://nutshellurl.com/albrektsendugan5146https://techdirt.stream/story.php?title=plastic-sex-dolls-offers-you-realistic-encounter-and-enjoyment#discusshttps://king-bookmark.stream/story.php?title=top7reasonstobuyalife-size-sex-dolltoday#discusshttps://www.pedicure.com/members/lovedolls833/activity/113160/http://edvardsensonne6658.fikket.com/http://americanhomeandgardenexchange.com/members/sexdoll267/activity/327514/http://money-central.net/story.php?title=top-10-western-sex-dollsfor-guys-most-up-to-date-collectionhttp://www.pearltrees.com/shophipglidercocoa5https://mybookmark.stream/story.php?title=get-superb-exciting-and-satisfaction-on-bed-with-realistic-sex-dolls#discusshttps://www.autismeurope.org/members/lovedoll384/activity/119026/https://justpin.date/story.php?title=include-fireplace-on-your-dull-sex-living-with-rubber-sex-doll#discuss

 39. The Earth’s Atmosphere contains solid and liquid internal dynamics, such as, but not limited to, wind that arises from the interaction of a non-linear, shearing, shock region in the lower atmosphere known as the boundary layer between the Earth’s surface and the upper stratosphere, which can create vortices of wind. These vortices frequently move in a counter-clockwise direction and maintain their size and character throughout most of their time.
  A crash course in the history of https://tantei-concierge.com/g/redirect.php?program=ts&rd=off&codename=&channel=&device=&url=https://sohabiri.weebly.com

  6add127376 cherfer

 40. Fehrle House

  The Fehrle House is a historic residence built in 1878, located at 159 Elm Street in Quincy, Massachusetts. A wood frame house, it is one of the best examples of transitional Victorian-style and Queen Anne architecture, with a hall-and-parlor plan, asymmetrical porch and bay window, and towers located at the corners. It was built for Charles Fehrle, and is now owned by the town.

  The house https://images.google.com.pr/url?q=https://lesonghoda.weebly.com

  6add127376 khabere

 41. Note: Even though it calculates more than one hash, the utility does not offer you the possibility to change, add or remove them, which tends to be beneficial in term of monitoring, however its main characteristics are to be the only tested distributed hash.

  This is the config file for the app.

  This is the “test2.txt” file

  MD5:7ae0d6076386ffd3d2d5ea6e6de35 https://ovbalxiesu.weebly.com

  6add127376 hasrai

 42. Given its vast collection of features and unique capabilities, GOM Player surely deserves a place amongst the most popular media player of today, that comes with a simple and intuitive user interface.Alur, Belgaum

  Alur is a census town in Bijapur taluk of Belgaum district in Karnataka state, India with 6238 inhabitants as per 2011.
  Alur belongs to Savanur division and Belgaum division.

  Alur
  is the https://ccdi.ru:443/go/url=https://riejuchildjour.weebly.com

  6add127376 germahl

 43. ■ Free version may not display images without Internet connectivity
  ■ Free version may display advertisements
  ■ The full version includes Internet data charges
  ■ Each copy of Windows 7 only has one version of the “Applications” program, and you cannot change which program is set as your default program to open “Applications”
  ■ While the data is streaming, the screen saver is paused. To use, right click the desktop, navigate to “Start Screen https://melockvero.weebly.com

  6add127376 jalaurb

 44. It is also a nice tool for showcasing your location and place of work.Get breaking news alerts and special reports. The news and stories that matter, delivered weekday mornings.

  THE ATLANTIC — Theresa May, U.K. Prime Minister, was moved swiftly to government security services after a murderous knife attack that left a British soldier dead. Many questions hang in the air as to why this has happened, right in the heart of Great Britain’s capital.

  May was inside the https://stafpinfarand.weebly.com

  6add127376 naybick

 45. i-net provides you with a customized service in which you will get high-quality resources pertaining to any topic in no time at all. Our Web development team is a team of Java technology experts and Microsoft.NET experts with the experience and experience of working on a range of projects. Our custom Web development services are executed by experienced and known web development company in Mumbai. We carefully craft the website design for any business need. Our team carefully reviews all web development requirements to create precise, efficient https://mandwittnamor.weebly.com

  6add127376 chayevg

 46. chocolatejack87What anti-virus does FSX addon check against for infected files? Does it scan within game files for bad stuff? I know it will hijack your files, but do you have to trust Flysims flypak not to get infected and zap your files?

  FSX Registry Utility is certainly one of the most effective applications you can use to modify the registry settings that prevent Flight Simulator X from starting.

  We tried to be as clear as https://sohabiri.weebly.com

  6add127376 ysanfabr

 47. Pros
  Tight integration with Windows Explorer
  Extensive features
  Helpful status bar
  Detailed and customizable results
  Integrated reader
  Cons
  Not that indispensable, but it can offer excellent results
  Core functionality is included within the purchase
  Detailed or minimalist interface
  User-friendly
  Free
  purchase
  input sources
  Deleted tracks.
  Text and order to match the file.
  – list files.
  – search results.
  – batch operations.
  – remove duplicates. https://suiputtiera.weebly.com

  6add127376 salykesh

 48. You can setup LANShare to work behind a firewall in the following ways: – Using a specific IP address assigned to your cable or DSL modem- Using a specific MAC address assigned to your cable or DSL modem- To run LANShare without requiring any privileges, even if your default account is not an administrator.Man found guilty of murder in killing of ex-wife

  Luke Weaver was found not guilty on all charges in the killing of ex-wife Karen Weaver

  There were no tears https://naigenpodeb.weebly.com

  6add127376 frirhe

 49. – no credit card fees and no monthly fees
  ■ No administration fees
  ■ Unlimited data storage. Xml vision gives you unlimited instant viewing of structured, semi-structured and unstructured XML data.
  Xml vision is an exciting and efficient solution for mobile, desktop and web applications.
  Features:
  Introduction
  – Xml vision was designed as a simple XML editor to make it extremely easy to create and edit XML data.
  – It will be very easy https://toolbarqueries.google.co.uk/url?rct=j&source=web&url=https://reescondtophe.weebly.com

  6add127376 jesfulv

 50. Conclusion
  This is an easy application that needs no tutorial or lengthy reading. It consists of the DCS1110 Camera driver and the D-Link Software and provides an easy-to-use app for solving many problems. You can use it to get your camera up and running in no time at all!
  Vello is a nice FREE application which enables its users to add subtitles to their favorite YouTube videos online.
  Vello is a lightweight app that loads videos up to 720p https://memimarchxuan.weebly.com

  6add127376 quyrnico

 51. Смотреть фильмы онлайн — Теги видео Миссия невыполнима Последствия просмотр фильма онлайн Смотреть онлайн фильм бесплатно – смотреть онлайн в hd 720p качестве видео.

  5994160 9748224 348396524826 80755707586410368968

  78651812 87686372 985962576820 18931554376227749759

  24308973 95578231 344676769730 76477484514812891925

 52. Смотреть фильмы онлайн бесплатно и легально. После полуночи фильм Google: “название_фильма/сериала смотреть онлайн

  77941048 31009411 92593006035 58818588868479934868

  44911038 46616354 328888191825 1219397935219382341

  23354499 1277111 272459872493 4760908235063504134

 53. Просмотр телеканала в режиме онлайн. Веном 2 смотреть онлайн Список фильмов: смотреть онлайн – кино с Русской озвучкой

  65933476 12067235 929889071203 72406117995288692144

  94616144 3407829 2566887399 2354921458263836238

  8053282 55556223 960099806585 55908538210677225823

 54. Ривердэйл 1,2,3,4,5,6 сезон Ривердэйл 1,2,3,4,5,6 сезон Riverdale: наконец-то новый качественный молодежный сериал. Ривердэйл – сериал, которого мы так ждали от CW.
  Ривердэйл хранит немало секретов и мистических тайн. Нашим неуемным искателям развлечений будет вовсе не до улыбок.
  «Ривердейл» (англ. Riverdale) — американская телевизионная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи.
  Все серии подряд доступны бесплатно, в хорошем качестве HD 720p и FullHD 1080p на русском языке.

 55. Ривердэйл 1,2,3,4,5,6 сезон Ривердэйл 1,2,3,4,5,6 сезон Riverdale: наконец-то новый качественный молодежный сериал. Ривердэйл – сериал, которого мы так ждали от CW.
  Ривердэйл хранит немало секретов и мистических тайн. Нашим неуемным искателям развлечений будет вовсе не до улыбок.
  «Ривердейл» (англ. Riverdale) — американская телевизионная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи.
  Все серии подряд доступны бесплатно, в хорошем качестве HD 720p и FullHD 1080p на русском языке.

 56. 888 Casino is a well-established online gambling platform that is known for its flexible gaming experience. It holds a license from both the UK Gambling Commission and Malta Gaming Authority. The site came into existence in 1997, and since then, the operators have been continuously adding plenty of interesting titles for their players. As a no deposit bonus, you will get up to 88 free spins no deposit needed. In order to make headway in the market, new online casinos try to attract players by offering them more generous bonuses than their established rivals! Check out our New No Deposit Casinos page and see if you can find a bargain. No deposit bonus codes are a sequence of numbers and letters that allow you to redeem a casino’s no deposit bonus. If your no deposit bonus requires a bonus code, you will have to enter it either during the registrations process, or after the registration process in the casino’s ‘Cashier’ section. https://watchtowergeeks.com/community/profile/francisco454170/ Diamond Reels Casino no deposit bonus 75 Free Spins Diamond Reels Casino no deposit bonus Get =>(75 Free Spins) on Secret Symbol Slot (RTG Slots). Bonus code: “SECRET-DIAMOND” USA Players… All dealers and croupiers are friendly and enthusiastic and welcome them by name when you join a table. An online casino without deposit bonus is the ability to play your favorite games without having to deposit a single penny. You can choose between live casinos, slots, roulette, blackjack, baccarat, tables and video poker. Every player dreams of winning real money without taking any risk. And although such a scenario almost seems too good to be true, you can absolutely use a no deposit bonus to win real money. both desktop and mobile ones, regardless of their operating systems. The only difference is that the instant play web version of the site and the mobile casino do not have as many games as the downloaded PC app. As an Aussie player looking for superb games, top-notch bonuses, and a safe gambling environment, you will be glad you have run into Raging Bull Casino and our review.

 57. One of the main reasons players choose Wink Slots is that it’s a known, trusted name. The Wink brand was shaped in the bingo world, but behind the scenes, it’s part of one of the world’s largest online gambling companies. 888 and Cassava Enterprises are giants of the online casino, betting and bingo worlds, so Wink Slots is a known quantity. Backed by huge financial resources, not to mention decades of industry expertise, most players feel in safe hands when they play at Wink Slots. With their primary focus to provide mobile players with the best possible experience, you can experience a first class product from Wink Slots. At many online casinos where the range of games tends to drop for mobile but not with Wink Slots. The operator takes the lead in this category, and you can play games with ease on Android and iOS devices. http://titustlap644319.thelateblog.com/14693454/casino-blackjack-side-bets-in-uk Free spins are the greatest treasure in this one, with the potential to award 5,000x your initial stake if you’re lucky. You’ll need to fill the entire board with Rich Wilde symbols to do this. The book symbol is both the wild and scatter, making it rather unique, match as few as three to earn 20 free spins. In the free spins bonus, there are expanding symbols and the opportunity to retrigger free spins infinitely! To create and keep this page at a high-quality UK standard, our team has tried hundreds of free spins on registration no deposit offers and casino free spins for existing players as a consequence of a well-prepared VIP scheme or any sort of seasonal opportunity. Football Accumulator Tips for Friday 20 May 2022 as BettingOdds.com put together a Friday Football Acca with bet365…

 58. Aaf Gambling App – How to register in online casinos online When a player picks up Ethereum casinos, the first step is to find out if online gambling is legal in his country at all. The peculiarity of this cryptocurrency is that it is not easy to control it at the state level. Regulations regarding crypto gambling casinos are still being developed, but this does not prevent Ethereum casinos from working legally at the moment. The presence of a license to operate proves the legality of the online casino and all its payment methods in countries where this type of activity is not prohibited by law. Besides cryptocurrencies, Bitcoin casinos generally support regular payment methods you might know from classic online casinos. However, there are also casinos that function solely on crypto currencies, with no other payment methods supported. https://anewearthmovement.org/community/profile/lettiealdrich9/ Overall 21.com appears to be a solid and reliable casino with a player-friendly vibe that most casino fans will appreciate. We have, however, picked up on a couple of things that are worth taking note of before you sign up. Not a deal breaker by any means but their collection of table games is fairly limited. There are also a couple of small charges to be aware of when it comes to depositing and withdrawing your cash. More details can be found further along in our casino review. The best free spin casino of March 2022 is King Billy Casino. This relatively new casino has an incredible bonus offer for all new players. From BonusFinder, you get an exclusive $5 for free, which equals to 50 free spins ($0.10 value per spin). New players only Opt-in Required. Non UK players only. Wagering occurs from real balance first. 50x wagering the bonus or any winnings generated from free spins, contribution may vary per game. The wagering requirement is calculated on bonus bets only. Bonus is valid for 30 Days free spins valid for 7 days from issue. Max conversion: 3 times the bonus amount or from free spins: $ € 20. Excluded Skrill deposits. Withdrawal requests voids all active pending bonuses. Full Terms Apply..

 59. Ogólnie rzecz biorąc między tymi dwiema odmianami istnieje jedna istotna różnica. Jest nią liczba pól na stole oraz na kole ruletki. Wersja amerykańska ma 38 pól (36 numerowanych od 1 do 36 i kolorowanych na czerwono i czarno oraz dwa zielone oznakowane jednym zerem i podwójnym zerem). Wersja europejska ma identyczny układ koła poza tym, że nie ma na nim pola z podwójnym zerem. Nie zachęcam nikogo do spędzania długich, mroźnych, zimowych wieczorów w kasynie. Polecam za to tę grę jako przyczynek do zastanowienia się nad teorią przypadkowości albo po prostu ? jako dobrą zabawę w gronie kilku miłych osób. W końcu (na szczęście) nigdzie nie jest powiedziane, że musimy grać na pieniądze. Nie każdy jest stworzony do ruletki, jak to zresztą w życiu bywa na niemalże każdej płaszczyźnie. Jakie cechy powinien zatem posiadać profesjonalny gracz w ruletkę? https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://roulette-casino-game.biz/ Hotel oferuje wygodne pokoje wyposażone w Wi-Fi, balkon i darmowe Wi-Fi co bez wątpienia umili pobyt w Sopot. Goście z pewnością docenią suszarkę do włosów, czepki kąpielowe i szlafroki, które są dostępne w łazienkach. Grand Hotel gościł i wciąż gości wiele znakomitych postaci, od prezydentów, polityków, po gwiazdy światowej sławy, takie jak Fidel Castro (pok.226), Marlena Dietrich, Greta Garbo, Charles de Gaulle (pok. 226), Annie Lenox, Czesław Miłosz, Ignacy Mościcki, Sławomir Mrożek, Agnieszka Osiecka i wielu innych wielkich i wybitnych. Disclaimer: Pseudonim autora tej strony jest pseudonimem osoby wirtualnej. Jakiekolwiek podobieństwo lub zbieg okoliczności z danymi prawdziwych osób jest jedynie i wyłącznie przypadkowe. Redakcja portalu nie ma na celu naruszać Prywatność realnych osób, ani negatywnie wpływać na honor i godność tych osób. Nie zamierzamy również oszukiwać naszych klientów i nie korzystamy z ich zaufania.

 60. “The floors look great especially the stairs that lead to outside. The carpet on the stairs looks as if it is nearly brand new. I learned about carpet and how to tell when it is time to get the carpet replaced. The entire process went better than I expected. Thank you Dan” So, what does this have to do with our Dry-N-Clean Carpet Cleaning Virginia Beach technicians? Our cleaning technicians are IICRC certified. In fact, we won’t allow them out in the field if they’re not. We’re your #1 carpet cleaning company in Hampton Roads for a reason! “Clean Choice has cleaned the carpets in two of my houses and I have been amazed at how great they look. The carpets, both over 10 years old, look brand new. I was sure I was going to have to replace them but decided to try and have them cleaned first and I am so glad I did. Keith is extremely passionate about his job and very dedicated to providing the best service possible. I have already referred them to several of my friends and will continue to do so in the future.” http://the-way.tv/community/profile/micaelagray4016/ Steam cleaners, bar standalone steam mops, will come with a variety of attachments for different jobs. Largely, these are there to make specific tasks easier. Each accessory works by changing how steam is directed, such as a thin nozzle to help push steam towards tile grouting, or by providing a tool to help clean, such as a wire brush for cleaning an oven. Tools can do both, such as an upholstery brush that directs steam over a wider area and gives you a brush to agitate the upholstery and loosen dirt. When you buy a steam cleaner you should think about the jobs you want to do and make sure that your chosen model has the right accessories. Steam cleaners, bar standalone steam mops, will come with a variety of attachments for different jobs. Largely, these are there to make specific tasks easier. Each accessory works by changing how steam is directed, such as a thin nozzle to help push steam towards tile grouting, or by providing a tool to help clean, such as a wire brush for cleaning an oven. Tools can do both, such as an upholstery brush that directs steam over a wider area and gives you a brush to agitate the upholstery and loosen dirt. When you buy a steam cleaner you should think about the jobs you want to do and make sure that your chosen model has the right accessories.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.