KURAN MAHLUK MUDUR?

Kelam, dizeli lafızlar ile onların altındaki manaları aynı anda ifade eden bir kavramdır¹. Allah’ın “kelam” sıfatının olup olmadığı tartışıldığı gibi Allah’ın kelamının ezeli olup olmadığı meselesi de tartışılmıştır. Allah’ın kelam sıfatının olduğunu söyleyen alimler Kehf 18/109, Lokman 31/27, Tevbe 9/6, Bakara 2/75 ve Fetih, 48/15 ayetlerini delil olarak almıştır.

Allah’ın kelamının mahluk olup olmadığı tartışmaları “Halku’l Kur’an” başlığı altında yapılmıştır. Halku’l Kur’an tabiri ne Kur’an ne de erken devir sahih hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Ama Halku’l Kur’an meselesi tartışılıp, bir kelami ve itikadi problem olarak görüldüğü tarih sonraları Muhammed (sav)’e nispet edilen “Kur’an Allah kelamıdır. Mahluk değildir” mealinde rivayetler bulunsa da² bu rivayetler sahih olarak değerlendirilmemiştir³. Tabi buna benzer rivayetler sahabeye de isnat edilmiştir⁴. Bunlar da aynı şekilde sahih değildir.

Halku’l Kur’an meselesi II. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. Lakin bu tartışmanın kim tarafından çıkartıldığı konusunda ihtilaf söz konusudur. Misal Ebu Said ed Darimi bu meselenin temelini meşhur sahabe Halid b. Velid’in müşrik babası Velid b. Muğire’nin “Bu insan sözünden başka bir şey değil.” (Müddesir: 75) sözüne dayandırır. Bu yorumda bulunmasının sebebi ise Kur’an’ın mahluk olduğunu söylemekle Kur’an’ın insan sözü olduğunu söylemek arasında bir fark olmadığını düşünmesidir. Buna karşın yine de Ebu Said ed Darimi’ye göre bu meseleyi kelami bir tartışma haline getiren kişi Ca’d b. Dirhem’dir. Cehm b. Saffan da bu görüşü Ca’d b. Dirhem’den almıştır⁵. Yine başka bir görüşte İbni Kuteybe’ye göre, bu mesele ilk defa Cehm b. Saffan ve Ebu Hanife arasında ki bir tartışmadan patlak vermiştir⁶. Aynı İbni Kuteybe başka bir eserinde ise bu meseleyi ortaya atan kişinin Beyan b. Seman ya da Muğire b. Said el İcli olduğunu söyler⁷.

Halku’l-Kur’an meselesinin âlimler nezdindeki önemini göstermek üzere üç olgudan söz edebiliriz;

1) Kelam eserlerinde, Allah’ın kelam sıfatı ve Halku’l Kur’an meselesi ile alakalı tartışmaların sıkça yer almasıdır. Bu tartışmalar ile ilgili yazılıp çizilen eserlere bakacak olursak, ümmetin bu konu üzerinde sıkça durduğunu rahatlıkla görebiliriz.

2) Bazı kitaplarda Peygamber (sav)’den Kur’an’ın mahluk olmadığını aktaran rivayetlerin yer almasıdır. Lakin yukarıda da belirttiğimiz gibi bu rivayetler isnat açısından sahih değildir. Bununla beraber metin açısından da söz konusu rivayetlerin sahih olması mümkün gözükmemektedir. Çünkü Peygamber (sav)’in açıklama yaptığı bir meselenin Peygamber (sav)’in vefatından sonra değil daha öncesinde baş göstermesi gerekirdi⁸.

3) Halku’l Kur’an meselesi hakkında oluşan bu ihtilaf daha da derinleşerek ümmete zor zamanlar yaşatmış ve bu dönem “el mihne” adıyla tarihte ki yerini almıştır. Bu dönem Halife Me’mun’un 218(833) yılında “Kur’an’ın mahluk olduğunu” resmi bir görüş olarak ilan etmesiyle başlamıştır. Halife Me’mun bu dönemde alimleri bu görüşü benimseyip benimsemeleri noktasında imtihan etmiştir. Bu sayede Kur’an’ın mahluk olduğu görüşü zorla dayatılmış ve bunun üzerine mesele “siyasi dogma” halini almıştır. Bu dönem Me’mun sonrası bir müddet daha devam etse de Halife el Mütevekkil’in ikinci yılında 238(848) Kur’an’ın mahluk olduğu görüşünü dile getirmeyi yasaklamasıyla beraber nihayet son bulmuştur. Bu el mihne dönemi tam 16 yıl sürmüştür⁹.

Halku’l Kur’an meselesini temelde iki farklı görüş olarak tanımlayabiliriz.

BİRİNCİ KIYAS: Bu kıyas Kur’an’ın kadim olduğunu düşünenlerin kıyasıdır. Şöyle özetlenebilir;

 • Allah’ın kelamı onun sıfatıdır. (Küçük önerme)
 • Allah’a sıfat olan her şey kadimdir. (Büyük önerme)
 • O halde Allah’ın kelamı olan Kur’an kadimdir.

İKİNCİ KIYAS: Bu kıyas ise Kur’an’ın mahluk olduğunu düşünenlerin kıyasıdır. Şöyle özetlenebilir;

 • Allah’ın kelamı, peş peşe gelen dizelerden oluşur. (Küçük önerme)
 • Peş peşe varlık alanına gelen dizili harflerden oluşan her şey hadistir. (Büyük önerme)
 • O halde Allah’ın kelamı olan Kur’an hadistir.

Bu iki önermenin aynı anda doğru olması mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki kelamcılar bu iki önerme arasında tercih yapmış ve diğerini geçersiz saymıştır. Şimdi görüşleri daha da ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

 1. CEHMİYYE ve MU’TEZİLE

Cehmiyye, Mu’tezile, Zeydiyye ve Mürcie’lerin büyük bir çoğunluğu Kur’an’ın mahluk olduğunu düşünmektedir. Mu’tezile açısından “Halku’l Kur’an” meselesinin temel taşı Allah’ın kelam sıfatıdır. Ehli Sünnet’e göre Allah’ın kelamı O’nun sıfatıdır. Lakin Mu’tezile buna şiddetle karşı çıkar, hatta tevhide aykırı görür. Mut’ezile’ye göre kelam Allah’ın sıfatı değil fiilidir.

Mutezile, Kur’an’ın harf, ses ve cümlelerden meydana geldiğini iddia edip onun kadim olduğu görüşüne karşı çıkmıştır. Onlara göre Kur’an’ın bazı kısımları bazısının önüne geçmiştir. Bu durumda olanın kadim olması caiz değildir. Çünkü kadim, “kendisinin önüne başkası geçmeyen” demektir. Bu şöyle açıklanabilir: “Elhamdulillah/هللا الحمد ” sözündeki “ elif/ا ” ,“ lam/ل “harfinden, “Lam/ل “harfi de “ Ha/ح “harfinden öncedir. Bu sıralanış kıdemin olmayacağını gösteren bir durumdur. Bu, Kur’an’ın tümü için geçerlidir. Çünkü sureler gibi ayetler de ayrı ayrıdır. Her birinin başı ve sonu, yarısı ve dörtte biri, altıda biri vardır. Bu niteliklere sahip Kur’an’ın kadim olması ise imkansızdır.

Şimdi ise Mu’tezile’nin akli ve nakli delillerini detaylandıralım;

NAKLİ DELİLLER;

 1. Delil: Kur’an zikirdir. Çünkü Kur’an da şöyle buyurulur;

“Sâd. Zikir sahibi olan Kur’an’a yemin olsun ki…” (Sad: 1-2)

“İşte, bu da indirdiğimiz mübarek bir zikirdir…” (Enbiya, 50)

“Şüphesiz, (Kur’an) senin için ve kavmin için de sorgulanacağınız bir zikirdir.” (Zuhruf 44)

Her zikir muhdestir. Kur’an da zikir olduğuna göre muhdestir. Mut’ezile zikrin muhdes olduğunu şu ayetlere de dayandırır;

“Ne zaman kendilerine rablerinden muhdes bir zikir gelse…” (Enbiya 2)

“Ne zaman Rahmandan kendilerine muhdes bir zikir gelse…” (Şuara, 5)

 1. Delil: Mut’ezile Kur’an’ın mahluk olduğuna delil olarak şu ayeti de kullanmıştır;

“Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol!” demektir. O da hemen oluverir”. (Nahl 16:40)

Mu’tezile bu ayetten üç farklı şekilde delil çıkartır.

Birincisi; Ayette ki cümle “şart” ve “cevaptan” oluşur. Ayette ki “Biz bir şeyi irade ettiğimizde/dilediğimizde” cümlesi şart “ol” ibaresi ise cevaptır. Cevabın şarttan sonra olması bir gereklilik olduğuna göre, Allah’ın sözünün iradesinden sonra gelmesi gerekir. Başkasından sonra olan ise muhdestir. Dolayısıyla Allah’ın sözü de muhdestir.

İkincisi; Mut’ezile Ayette ki “فَيَكُونُ” ibaresinde ki “ف” (Fa) harfinin harf-i takip bildirdiğini söyler. Bu da “كُنْ” sözünün ara vermeksizin hemen oluşmuş olmasını gerektirir. “كُنْ” sözü, yaratılandan önce olmasına karşın mükevvenle aralarında fasıla olmadığı için zaman itibariyle bir olup muhdes olur. Yani bu durumda “كُنْ” sözü muhdes olur.

Üçüncüsü; Ayette bulunan “كُنْ” ibaresi “Kef/ك” ve “Nun/ن” harflerinin birleşiminden meydana gelir. Ve dolayısıyla bu iki harfin art arda gelmesiyle oluşur. Art arda gelen kelimelerin birleşiminden oluşan kelimenin de muhdes olması icap eder. “كُنْ” ibaresi de Allah kelamı olduğuna göre bununda muhdes olması gerekir.

 1. Delil: Mut’ezile’nin nakli delil olarak getirdiği bir başka ayet şudur;

“Rabbin meleklere: -Ben yeryüzünde bir yönetici yaratacağım, demişti.” (Bakara 30)

Mu’tezile’ye göre ayette geçen “إِذْ” edatı zaman zarfı olup Allah’ın sözünün söylendiği vakte özgü olduğun delalet eder. Varlığı belli bir zamana delalet eden bir şeyin de muhdes olması gerekir. Bu durumda Allah’ın kelamı muhdestir.

 1. Delil: Kur’an buyurur ki;

“Biz, onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf 2)

“Elif Lâm Râ, Bu, Ayetleri sağlam, hakim ve haberdar olan Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.” (Hud 1)

Bu ayetler Kur’an’ın sure, ayet, harf ve ibarelerden meydana geldiğine delalet eder. Aynı şekilde Allah’ın kelamının bazen Arapça, bazen ise İbranice olduğu da ifade edilir. Mu’tezile’ye göre bu durum Kur’anın mahluk ve muhdes olduğuna delalet eder.

 1. Delil: Allah’ın kelamı işitilebilir. Şu ayet buna delildir;

“Eğer müşriklerden birisi sana sığınırsa, onu güvene al, ta ki Allah’ın sözünü işitsin.” (Tevbe, 6)

Burada işitilen şey harf ve seslerdir. Harfler ve sesler muhdestir. Buna göre Allah’ın kelamı da muhdestir.

 1. Delil: Rasulallah (sav)’in “Ey Kur’an’ın Rabbi. Ey Ta Ha ve Yasin’in Rabbi” diye nida ettiği nakledilir. Rabbi olan her şey muhdes ve mahluktur.

AKLİ DELİLLER

Mu’tezile Kur’an’ın mahluk olduğuna delil olarak getirdiği nakli deliller bunlardır. Şimdi de akli delillere göz atalım;

 1. Delil: Mut’ezile’ye göre kelam “ses ve harflerden ibarette” olsa “nefisle kaim bir mana da” olsa onun kadim olması mümkün değildir. Çünkü Kur’an da emir bildiren ayetler vardır. Ve ezelden beri emredilen ve nefyedilen bir şey bulunamaz. Emredilen ve nefyedilen bir şeyin vücudu olmaksızın bu emrin ve nehyin gerçekleşmesi deliliğe işarettir. Misal bir insan evde kimse yokken durduk yere “Ahmet kalk, Mehmet” yat dese bu kimse kendi kendiyle konuştuğu için deli olarak görülecektir. Bunu Allah hakkında iddia etmek ise makul olmaz. Çünkü Kur’an da şöyle buyurulur;

“Ben, senin Rabbinim! Ayakkabılarını çıkar. Sen mukaddes Tûvâ vadisindesin.” (Ta Ha 12)

Dolayısıyla ortada ne Musa (as) ne de Tuva vadisi yokken böyle emrin Allah tarafından verilmiş olmasını Mu’tezile mantık dışı görür ve bunu akli bir delil olarak alarak Kur’an’ın mahluk olduğu sonucunu çıkartır.

Lakin Şafi/Eş’ari ulemasından Fahreddin Razi Mut’ezile’nin bu delilini kuvvetli görmemiş ve eleştirmiştir. Razi’ye göre bu delil Allah’ın kudret sıfatıyla çelişmektedir. Çünkü bu sıfat fiili gerçekleştiren bir sıfattır. Sıfat ezelde sabit olabilir fakat fiil için bu mümkün değildir. Razi’ye göre bu durumda “emir fiili talep etmeyi gerektiren sıfattan ibarettir” denilebilir. Bu sıfat ezelde sabit olmasına rağmen ezelde fiili talep etme muhaldir (imkansızdır).

 1. Delil: Kur’an da anlatılan birçok kıssa geçmiş zaman kipiyle anlatılmıştır. Misal;

“Kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh’u kavmine göndermiştik.” (Nuh 1)

“Şüphesiz biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1)

Eğer bu haberler ezeli ve kadim olsaydı, ezelde haber verdiği şeyin daha önce meydana gelmiş olması gerekirdi ki, bu da başkasının ezelin önüne geçmesini gerektirirdi. Böylesi bir durum imkânsız olunca bizler biliriz ki, bu haber vermenin ezeli olması mümkün değildir.

Lakin Razi Mut’ezile’nin getirdiği bu delili de yeterli görmemiş ve eleştirmiştir. Razi kısaca şöyle cevap verir; Allah ezelde alemi yaratacağını biliyordu. Sonra ezeldeki ilmiyle onu yaratınca ilim, âlemin geçmişte yaratılmasıyla ona müteallik oldu. Bu durum nasıl ki, ilimde sonradan meydana gelmeyi ve değişikliği gerektirmiyorsa haberde de aynı durum söz konusudur.

 1. Delil: Allah’ın kelamı ezeli ve kadim olsaydı baki ve ebedi olurdu. Çünkü kıdemi sabit olanın yokluğu muhaldir. Bu durumda Allah’ın Ahmet’e “oruç tut” emrinin iftardan sonrasını da kapsaması gerekirdi. Hatta Ramazan’dan sonra, öldükten sonra, kıyamet koptuktan sonra da bu emrin geçerli olması beklenirdi. Lakin böyle bir durum icma ile imkansızdır. Çünkü Allah kuluna bir emir verdiğinde, kul o emri vaktinde yerini getirdiğin de o emir kulun üzerinden kalkmış olur. Namaz emrinin namaz kılındıktan sonra o gün için o emrin ortadan kalkması gibi. Böyle bir durum mümkün olmadığına göre Allah’ın bu haberi de ezeli olamaz.
 2. Delil: Mut’ezile’nin getirdiği akli delillerden biri de nesh konusudur. Nesh ümmetin icma ile kabul ettiği bir olgudur. Nesh ya bir hükmün sabit olmasından sonra o hükmün kaldırılmasıdır. Ya da o hükmün sona ermesidir. Hangisi olduğu fark etmeksizin her iki durumda bir emrin sabit olduktan sonra yok olmasını gerektirir. Ortaya çıktıktan sonra yok olan bir şeyin kadim olması ise muhaldir.

Getirilen üçüncü ve dördüncü delilin mantığı hemen hemen aynıdır. Gerçekleşen olayın sonunun olması o olayın kadim olamayacağı üzerine oluşturulmuş bu iki delili de Razi cevapsız bırakmamıştır. Razi’ye göre Allah’ın kudreti ezelden ebede kadar kainatı yaratmasıyla ilişkilidir. Kainatı yarattıktan sonra bu ilişki bitti. Çünkü var olanın yeniden yaratılması muhaldir. Bu ilişinin bitmesi Allah’ın kudretinin hadis olmasını gerektirmez. Allah’ın kelamında da durum aynıdır.

 1. Delil: Eğer, Allah’ın kelamı kadim ve ezelî olsaydı onun ilişkili olduğu şeylerle
  ilişkisinin zatıyla sabit olması gerekirdi. Böyle olduğu takdirde kendisiyle ilişkili olması sahih olan her şeyle genel olarak ilişkili olurdu. Eş’arîyye mezhebine göre husun ve kubuh ancak şeriat ile sabit olduğuna göre, emredilen her şeyin nefyedilen olması ve nefyedilen her şeyin de emredilen olmasının mümkün olması gerekir. Nefyedilen her şeyin emredilen olması mümkün olduğuna göre Allah’ın emrinin tüm eşyayla ilişkili olması ve nehyinin de yine hepsiyle ilişkili olması lazımdır. Bu halde eşyanın hepsinin hem emredilen ve nefyedilen hem de hasen ve kabih olması gerekli olur ki, tüm bunlar muhaldir. Çünkü bir şeyin hem emredilen hem de nefyedilen, hem iyi hem de kötü olması imkânsız olduğuna göre Allah’ın kelamının da ezelî olması imkânsız olmaktadır¹⁷.

Razi’nin bu delile eleştirisi kısaca şöyledir; Allah’ın kudreti varlığın tümümün yaratılmasıyla uyum içindedir. Sonra kudret bunlardan bazısına yaratmayla taalluk ederken bazısına taalluk etmemiştir. Bununla beraber bu kudret kadîmdir. Kudret sıfatında bu durum makul olduğuna göre benzeri bir durum kelam sıfatında neden makul olmasın¹⁸?

Burada Mut’ezile’nin delilleri ve Razi’nin eleştirilerine yer vermişken Razi’nin Kur’an’ın muhdes olmadığını düşünmesi sadedinde getirdiği birkaç delili de zikretmek gerekir.

a. Razi Rasulallah’ın şu hadisini nakleder;

“Yarattığı mahlukların şerrinden Allah’ın tamam olan kelimelerine sığınırım.¹⁹”

Bu hadise göre Allah’ın kelamı tamamdır. Muhdes olan tamam olmaz. Çünkü ancak ezeli olan tamam olabilir.

b. Kelam, kemal bildiren sıfatlardandır. Eğer kelam sıfatı muhdes olsa hudusundan önce Allah’ın zatının kemal sıfatlardan yoksun olması gerekir. Kemal sıfatlardan yoksun olmak ise noksanlıktır. Bu ise Allah için muhaldir²⁰.

 1. KERRAMIYYE, HAŞEVİYE ve HANBELİLER

Kerramiyye mezhebi “Allah’a sıfat olan her şey kadimdir” önermesini reddetmiştir. Kerramiyye’ye göre Allah harf ve sesleri yaratır ve hadis kelam ilahi zatta kaim olur²¹.

Kerramiyye ile Hanbeli mezhebi Allah’ın kelamının ses ve harflerden oluştuğu konusunda görüş birliği içerisindeyse de ses ve harflerin kadim olup olmaması mevzusunda birbirlerinden ayrılmışlardı. Hanbelilere göre Allah’ın kelamını oluşturan bu ses ve harfler kadimdir.

Haşeviyye, Hanbeliler ve Ehli Hadis Mu’tezile’nin kabul ettiği “peş peşe gelen dizelerden oluşan herşey hadistir” önermesini reddetmiştir. Lakin bu üç grubu Mücessimeler’den ayırmak gerekir. Şöyle ki; Mucessime “Allah Musa ile de hitaben konuştu.” (Nisa: 164) ayetini aynı lafzın insanın dil ve iki dudaktan çıkması gibi Allah’ın lafzının Allah’ın dil ve dudaklarından çıktığını söylerler²². Hâlbuki Ehli Hadis böyle bir tecsimin içerisinde değildir. Ehli Hadis Allah’ı tasavvur etmeyi haram sayar. Önce ki zaman diliminde Ehli Hadis’in “Halku’l Kur’an” meselesi hakkında sustuğu ama sonrasında Kur’an’ın mahluk olmadığı görüşünü savunduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlam da Ahmed b. Hanbel’in de Kur’an’ın lafzı hakkında her iki görüşün dillendirilmesinden de nehyettiği nakledilir²³. Buna karşın elbette ki onlar arasında da çeşitli görüş ayrılıkları mevcuttur. Bu ihtilafları anlamak için şu üç maddeyi sıralamamız gerekir;

 • a. Okuma ve telaffuz olarak Kur’an
 • b. Metin ve lafız olarak Kur’an
 • c. Mana olarak Kur’an

Ehli Sünnet’in çoğunluğuna göre Kur’an’ın okunması, ezberlenmesi, telaffuzu ve yazılması insan için Allah tarafından yaratılan fiillerdir. Buna karşın Haşeviyye’ler bunların da mahluk olmadığı görüşündedir²⁴. Onların harfler ve seslerin; hatta mushaf bir yana onun cildi ve kılıfının da kadim olduğunu söyledikleri de ifade edilir²⁵.

EŞ’ARİ ve MATURİDİYE

Eşariyye ve Mâturîdiyye, Mu’tezile’nin sahiplendiği “Allah’ın kelâmı, peş peşe varlık alanına gelen dizili harflerden oluşur.” şeklindeki önermesini reddetmiştir. Onlara göre kelâm sıfatı var olmadan mütekellim olmak imkânsızdır. Dolayısıyla meânî sıfat olarak kelâm ezelidir. Ama harfler ve sesler Allah’ın zatında kaim olması düşünülemeyen hâdis arazlardır. Kur’an’ın telaffuzu ve lafzı da hâdis ve yaratılmıştır. Çünkü, her harf, bir diğerinden sonra gelir. Bazısının hudusu için bazısının nihayet bulması şarttır. Dolayısıyla harfler kadim değildir. Ehl-i sünnet, Allah’ın kelâm-ı
nefsî ile mütekkellim olduğunu kabul eder. Mutezile ise bunu kabul etmez²⁶.

Kelâmullah’ın Allah’ın fiili olmadığına ilişkin delillerden biri de onun fiil olması hâlinde Allah’ın mütekellim olmayacağıdır. Çünkü bu durumda kelâm, kudret veya tekvin sıfatının eseri olacak; mütekellim olmak hakiki bir sıfat olmayacaktır.

Mu’tezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilaf, bunun (Allah tarafından başkasında var edilen sesler ve harflerin) ötesinde başka bir şeyin varlığını Ehl-i Sünnetin kabul etmesi, Mu’tezile’nin de inkâr etmesidir. Dolayısıyla tartışma, kelâm-i nefsînin ispatı ve nefyine; Kur’an’ın “nefsî kelâm” mı “hissî kelâm” mı olduğu hususuna dayanır²⁷.

Nasıl ki Mu’tezile Kur’an’ın mahluk olduğuna deliller getirmişse Ehli Sünnet (Eş’ari ve Maturidi) de Kur’anın kadim olduğuna birçok delil getirmiştir. Onlardan iki tanesini aktaralım.

 1. Delil: Kur’an diyor ki;

“Dikkat edin. Yaratmakta emir ve idare etmekte Allah’a aittir.” (A’raf, 7/54)

Ayete göre emir ve halk (kelam ve fiil) aynı olamaz²⁸.

 1. Delil: Eğer Kur’an yaratılmış olsaydı, Allah’ın onu var etmesi için “kün” yani ol demesi gerekirdi. “Kün” sözcüğü için de ikinci bir “kün” emri gerekirdi. Bu teselsülü gerektirir²⁹. Bu da Allah’tan bir fiilin gelmesini imkansız hale getirirdi³⁰.

Razi bu akli delille bağlantılı olarak şu ayeti nakletmiştir;

“Birkaç yıl içinde onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah’ındır.” (Rum 4)

Razi’ye göre bu ayet emrin Allah’a ait olduğunu ispat etmektedir. Eğer Allah’ın emri mahlûk olsaydı bu durumda emrin
kendisinden önce meydana gelmesi lazım gelirdi ki, bu da muhaldir.

KELAM-I NEFSİ-KELAM-I LAFZİ AYRIMI

Mutezile, Kur’an’ı mahluk sayıp herkesi bu fikre zorlayınca pek çok alim onların karşısında yer almış, Kur’an’ın bütünüyle, hem lafzı hem de manasıyla, kadim olduğunu savunmuştur. Bu konuda iki grup arasında, bilinen meşhur sert tartışmalar yaşanmıştır. İşte Kelamullah’ın kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzi şeklinde ikiye taksimi, tartışmaların yoğun olarak yaşandığı III. (IX.) asrın başlarında gündeme gelmiştir.

KELAM-I NEFSİ İÇİN GETİRİLEN DELİLLER

Kelam’ın hem lafzi yönünün, hem de nefsi boyutunun bulunduğu iddia eden ve Kelamullah ile asıl kastedilen şeyin de nefsi kelam olduğunu öne süren kelam alimleri, nefsi kelamı kabul etmeyen Hanbeli ve Mu’tezili alimlerle kıyasıya ilmi tartışmalara girmiştir. Özellikle Hanbeli mezhebinin görüşüne göre kelam-ı nefsi’yi savunanlar bid’atçıdır. Çünkü bu kavram asrı saadet ve ondan sonra ki dönemde dillendirilmemiştir. Bu yüzden Hanbeliler bu kavramın temelsiz olduğunu düşünürler³¹.

Buna karşın Eş’ari ve Maturidi alimleri bu kavramı ispat etmek için Arap dili dışında akli ve nakli ispatlarda getirmeye çalışmışlardır. Gelin o delillere bir göz atalım;

DİL VE MANTIĞA DAYALI DELİLLER

Peygamber (sav)’den gelen tevatür nakiller sayesinde Allah’ın mütekellim olduğu noktasında ittifak vardır. Peygamber (sav)’in doğru sözlü olduğu da ortaya koyduğu mucizelerle ortadadır. Lafzi ve hadis olan bir şeyin Allah Teala’nın zatıyla kaim olması mümkün olmadığına göre zati-kadim olan sıfatı taayyün eder.

Eş’ari ve Maturidi ulemasının bir delili de, kelamın müşterek bir isim olmasıdır. Onlara göre Araplar, ağızdan çıkan lafızlar ve ibareler için kelam tabirini kullandıkları gibi ibarelerin medlulleri yani zihinde olan mana ve muhteva için de aynı kelimeyi kullanırlar. Nitekim “Falanın kelamını ve fesahatini dinledim” derken lafzi, “Nefsimde (zihnimde) söylemek istediğim bir kelam var” veya “İçimde bir kelam tasarladım ” derken de nefsi manayı kastederler. Araplar arasında kullanımın bu kadar meşhur olması, İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’ye (ö. 4 78/1085) göre, Arap nesrinden veya şiirinden şahit getirilmesine ihtiyaç bırakmaz³².

Eş’ari ve Maturidi alimler kelam-ı nefsiye delil olarak Arap şiirlerinden Şair Athal’ın şu beytini de delil getirirler;

“Asıl söz kalpte olandır, bil,
Kalbe bir kılavuz kılınmış dil.³³”

Bu beyit, kelam-ı nefsi görüşünü savunanların hemen hepsince şahit göstertmekle birlikte, muhaliflerince onun delil olarak getirilmesine itirazlar da yapılmıştır. Bu itirazların en önemlisi şudur: Şair Ahtal’in divanlarında böyle bir
beyit geçmektedir. Sonra beyitteki “kelam” kelimesi yerine “beyan” bulunmalıdır. Çünkü beytin meşhur rivayeti bu şekilde gelmiştir. Bu yüzden beyit kelam-ı nefsi için delil gösterilemez³⁴. Bu tenkidi değerlendiren Alusi’ye (ö. 12 70/1854) göre beyitteki kelime meşhur şekliyle “beyan” olarak kabul edilse dahi kelam-ı nefsiye delil olabilir. Çünkü “beyan” kelimesi “açıklanan şey” manasma masdar ismi olabileceği gibi, “açıklamak” anlamında mastar da olabilir. Her iki durumda da kelam-ı nefsi doğrudan ya da dolaylı olarak anlaşılır³⁵.

KUR’AN’A DAYALI DELİLLER

Kelam-ı nefsi için gösterilen Kur’an’a dayanan deliller şunlardır;

 1. Delil: Kur’an da buyurulur ki;

“Münafıklar sana geldiklerinde: -Senin kesinlikle Allah’ın Resülü olduğuna şahitlik ederiz, dediler. Allah, senin kendi Resülü olduğunu bilir. Allah, münafıkların yalancı olduklarına da şahitlik eder.” (Münafikun, 1)

Ayetin “Senin kesinlikle Allah’ın Resülü olduğuna şahitlik ederiz” şeklinde ki lafzı Allah yalanlamamış, aksine içlerinde gizledikleri şeyi (kelam-ı nefislerini) yalanlamıştır.

 1. Delil: Kur’an da buyurulur ki;

“Kendi içlerinde de: -Bu söylediklerimiz sebebiyle Allah’ın bizi cezalandırması gerekmez miydi? diyorlar. Onlara Cehennem yeter. Oraya atılacaklar. Ne kötü bir yer!” (Mücadele 58:8)

Ayette bulunan “فِي أَنْفُسِهِمْ” kelimesine “kendi içlerinden” manası verdiğimizde bu ayet, kelam-ı nefsiye delil olur.

 1. Delil: Kur’an da buyurulur ki;

“Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir.” (Mülk 13)

Bu ayette sözün gizlenmesinden bahsedilir. Bu kelam-ı nefsiye delil olabilir.

 1. Delil: Kur’an da buyurulur ki;

“Yusuf bunu içinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden, “Sizin durumunuz daha kötüdür; anlattığınızı en iyi Allah bilir” dedi.” (Yusuf, 77)

Ayette bulunan “قَالَ” [dedi] fiili “فَأَسَرَّ” [gizledi] fiilinden bedel ya da gizleneni açıklama mahiyetinde başlangıç cümlesidir. Her iki taktire göre de ayet kelam-ı nefsiye delil olabilir.

 1. Delil: Kur’an da buyurulur ki;

“İçlerinde, sana açıklamadıkları bir şey gizliyorlar. -Bizim görüşümüz alınsaydı, burada öldürülüp gitmezdik, diyorlar.” (Al-i İmran 154)

Ayette insanın zihnine ilk gelen mana şudur: Sana açıklayamadıklarını nefislerinde gizliyorlar: İçlerinden ‘Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik’, diyorlar. Bu yoruma göre ·münafıklar içlerinden, nefsi kelamlarıyla: ‘Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik’ demiş olmaktadırlar ki bu da kelam-ı nefsiye delil teşkil eder.

Kelam-ı nefsi’yi ispat etmeye çalışan Eş’ari ve Maturidi uleması ayetler dışında hadislerde nakletmişlerdir. Misal bir hadiste şöyle buyurulur;

“Allah diyor ki: “Ben, kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O, beni andıkça ben onunla beraberim. O, beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım.” ³⁶

Bu hadis hem insan için hem de Cenab-ı Hak için nefsi kelamın bulunduğunu gösterir³⁷.

kaynakça;

(1): er-Rağıb el-İsfahânî, Ebu’l-Kasım el-Huseyn, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur ân, İst. 1986, 660.
(2): Beyhaki, I, 373; Ebû Ya‘lâ, s. 87
(3): Beyhaki, I, 373; İbnü’l-Cevzî, s. 47
(4): Âcurrî, s. 77-78; Beyhakī, I, 374-380
(5): er-Red ʿale’l-Cehmiyye, s. 259, 337; er-Red ʿale’l-Merîsî, s. 452
(6): el-İḫtilâf fi’l-lafẓ, s. 247
(7): ʿUyûnü’l-aḫbâr, II, 148; Mahmûd Kâmil Ahmed, s. 248-249
(8): Yavuz, Yusuf Şevki, “Halku’l-Kur’ân”, DİA, XV (İst. 1997), XV, 371
(9): Bkz. Koçyiğit, Talat, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Ank.
1989, s. 211-213; Kutlu, Sönmez, “Haricîlik, Mürcie, Mu’tezile”, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, ed. Hasan Onat, Ankuzem Yayınları, Ankara, 2007, s. 74
(10): er-Rassî, “Kitâbu’l-Adl ve’t-Tevhîd ve Nefyi’t-Teşbîh ani’llâhi’l-Vâhidi’l- Hamîd”, 109
(11): Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî (Halku’l-Kurân), VII, 215, 223.
(12): Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî (Halku’l-Kurân), VII, 87.
(13): Tahâ 20/113; Kalem, 68/44.
(14): er-Rassî, “Kitâbu’l-Adl ve’t-Tevhîd ve Nefyi’t-Teşbîh ani’llâhi’l-Vâhidi’l-Hamîd”,109-110
(15): Rassî, “Kitâbu’l-Adl ve’t-Tevhîd ve Nefyi’t-Teşbîh ani’llâhi’l-Vâhidi’l- Hamîd”, 10
(16): ibn Hanbel, Ahmed er-Redd ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye, Matbaatu’s-Selefiyye, Kahire, 1393, s. 32.
(17): Mut’ezile’nin iddiaları için bknz; Razî, 1992:67-69; 1986: 1, 254-257
(18): Razi’nin cevapları için bknz; Razî, 1992: 69-71; 1986:1, 257-258
(19): Kenzu’l Ummal, h.no: 17512
(20): Razî, 2004: 65
(21): eş-Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153), Nihâyetu’l-İkdâm
fî İlmi’l-Kelâm, nşr. Alfred Guillaume, London 1934, s. 114, 288; el-Milel ve’n- Nihal, I-II, thk. Emir Ali Mehnâ, Ali Hasen Fâur, Dâru’l-Ma’ârif, Beyrut 1415/1995, I, 125; er-Râzî, el-Erba’în fî Usûli’d-Dîn, 175
(22): er-Rassî, “Kitâbu’l-Adl ve’t-Tevhîd ve Nefyi’t-Teşbîh ani’llâhi’l-Vâhidi’l-Hamîd”,109
(23): İbnu’l-Cevzî, ebu’l-Ferec Abdurrahman (508-596), Nakdu’l-İlm ve’l-Ulemâ ev Telbîsü İblîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1421/2001, s. 79
(24): bn Teymiyye, et-Tis’îniyye, I, 199; Kalaycı, Mehmet, “Eşarîliğin Tarihsel Arka
Planı: Küllabîlik”, A.Ü.İ.F.D., LI:2(2010), ss. 399-431, s. 414
(25): el-Îcî, Adudiddin Abdurrahman b. Ahmed, el-Mevâkıf fî İlmi’l-Kelâm, Âlemü’l- Kütüb, Beyrut ts., s. 293; İbn Ebî Şerif, Kemalüddin Muhammed b. Muhamemd b.
Ebî Bekr (906/1501), el-Müsâmere bi-Şerhi’l-Müsâyere, (Kitabu’l-Musâyere için de), Çağrı Yayınları, İst. 1979, s. 73; es-Sâbûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmud, el- Bidâye fî Usûli’d-Dîn, nşr
(26): er-Razi, Kelam’a Giriş, 180
(27): el-Beyâdî, İşârâtü’l-Merâm min Ibârâti’l-İmâm, 144; er-Râzî,el-Erba’în fî
Usûli’d-Dîn, 175
(28): el-Bakıllânî, Temhîdi’l-evâil ve telhîsı’d-delâil, 268, 271
(29): el-Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, ta’lîk: Abdullah Mahmud M. Ömer, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1426/2005, 31-32; Kitâbu’l- Lum’a fi’r-Reddi alâ Ehli’z-Zeyğı ve’l-Bida’, nşr. R. J. Maccarty, Beyrut, 1953, s.15.
el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, 31-32; el-Eş’arî, Kitâbu’l-Lum’a fi’r-Reddi alâ Ehli’z- Zeyğı ve’l-Bida’,
(30): el-Bakıllânî, Temhîdi’l-evâil ve telhîsı’d-delâil, 268, 271
(31): Mesela Muhammed Humeyyis’in daha önce atıfta bulunulan “Bid’atü’l-kelami’n-nefs!” adlı makalesi bu konudadır, s. 15-92
(32): Cüveyni, el-İr~ad, s. lll; ayrıca bk. Gazali, el-İktisdd, s. 75; Teftazani, Şerhu’l-Akaid, s. 88
(33): Nureddin es-Sabuni, M&ürfdiyye Akaidi
(34): Muinüddin el-Ici, Risale fi’l-kelami’n-nefsf, vr. 34ab; Murtaza ez-Zebidi,-Muharnmed b. Muhammed, İıha.fü’s-sadeti’l-müttektn bi-§erhi İhya’i ulumi’d-dfn, Beyrut, ts. (Darü’l fikr), ofset, Il, 146;
Aıusi, Şehabeddin Mahmud b. Abdullah, Ruhu’l-me'{Jnf fi ıefsfri’l-Kur’ani’l-azfm ve’s-seb’i’l-mesanf, Beyrut 1417/1997, I, 30; Humeyyis, “Bid’atü’l-kelami’n-nefsi”, s. 36
(35): Aıusi, Rahu’l-me’anf, I, 31
(36): Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 2, 21
(37): Geni§ bilgi ve diğer hadis rivayetleri için bk. Aıusi, a.g.e., I, 23-24

KUR’AN MAHLUK MUDUR?

Yazı dolaşımı


KUR’AN MAHLUK MUDUR?” için 11.411 yorum

 1. Hello, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer,
  may check this? IE nonetheless is the market chief and a
  large part of folks will miss your fantastic writing because of this
  problem.

 2. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do
  you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

  my webpage :: agen epicwin (pussy888sg.com)

 3. Whoa! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different subject but it has pretty
  much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 4. I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
  I’m having some minor security problems with my latest
  blog and I’d like to find something more secure. Do you have
  any suggestions?

 5. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  great blog!

 6. Your means of telling the whole thing in this article is truly fastidious, every one be capable of effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

 7. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 8. Pretty component to content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing on your augment and even I success you get entry to
  constantly rapidly.

 9. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with
  forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 10. I’m extremely impressed with your writing skills and
  also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog
  like this one today.

 11. Every weekend i used to pay a quick visit this site, because i wish for enjoyment, since this this site conations truly good funny stuff too.

 12. Attractive component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire
  in fact loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I
  fulfillment you get right of entry to persistently fast.

  Feel free to surf to my homepage; ACV Advanced Gummies Review (kebe.top)

 13. Hello there, You have done an incredible job.
  I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.

  I am confident they will be benefited from this site.

 14. Hello! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does operating a well-established blog like yours require a
  large amount of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a
  daily basis. I’d like to start a blog so I can share
  my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions
  or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

  Review my page: U Slim X Keto

 15. Have you ever considered about including a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is important and all.
  But just imagine if you added some great visuals or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips,
  this website could definitely be one of the very best in its niche.
  Very good blog!

 16. Hi, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, could check
  this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  big element of other people will miss your great writing
  because of this problem.

 17. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have
  been kinda boring? I miss your tremendous writings.
  Past several posts are just a little out of track!

  come on!

  Also visit my homepage; Chillbox Ac

 18. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably
  come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  Also visit my homepage: wiki.bangormakerspace.org

 19. Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you happen to
  be a great author. I will remember to bookmark your blog and may come back down the road.
  I want to encourage you to definitely continue
  your great work, have a nice weekend!

  Check out my web site 918Kiss Plus Kiosk

 20. Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put
  this content together. I once again find myself personally
  spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 21. Ιt’s a pity you don’t have a ⅾopnate button! I’d definitely donate tto this superb blog!
  I guess for now i’ll ѕettle for book-marking and adding your RSS
  feeԁ to my Googlе account. I look forward to fresh updates and will share thbis blog with my Facebook grouр.

  Chat soon!

  Also visit my web page; vintage 90s t shirts

 22. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this hike.

  my page; Chillbox AC, overkillcreations.com,

 23. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now ;
  )

  Also visit my webpage Chillbox AC

 24. Excellent blog right here! Additionally your site
  loads up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link in your host?
  I desire my website loaded up as quickly as yours lol

  Feel free to surf to my web-site: tamillab.com

 25. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 26. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

  My website has a lot of completely unique content I’ve either created
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the web without my agreement.

  Do you know any solutions to help stop content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 27. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend
  who had been doing a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject here on your
  web site.

  Here is my page :: Chillbox AC

 28. Thanks a lot for sharing this with all people you actually know what you
  are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk
  over with my site =). We could have a hyperlink trade arrangement between us

 29. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further
  formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield
  this hike.

  Here is my web site; marketingcapabilities.com

 30. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 31. I just could not leave your web site prior to suggesting that I really loved the standard information a person provide for your
  guests? Is going to be again steadily to investigate cross-check new
  posts.

  My page … Chillbox AC

 32. Hello, i feel that i noticed you visited my web site so i came to ?return the desire?.I’m trying to find issues to
  enhance my site!I guess its good enough to make use of some of your ideas!!

  Feel free to surf to my page: tamillab.com

 33. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you
  share some stories/information. I know my viewers would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to
  send me an e mail.

 34. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write about
  here. Again, awesome site!

 35. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I found this during my search for something regarding
  this.

 36. Thanks forr a marvelous posting! I actuaoly enjoyed reading it,
  you happen to be a great author. I will make sure to bookmark your blog and definitelky will come back sometime
  soon. I want to encourage you continue your great job,
  have a nice afternoon!
  webpage

 37. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say you have done a excellent job with this.

  In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Outstanding Blog!

 38. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added
  I get several emails with the same comment. Is there any way
  you can remove people from that service? Thanks a lot!

  Milf hidden cam

 39. Hi, І do believe this is an excellent ѡeb sіte. I stumbledupon it
  😉 I will come back оnce again sincе I book-marked it.

  Money and fгeedom is the grеɑtest way to change, may you be rich and continue to help
  ߋthers.

 40. Simply ᴡish to say your article is as amazing.
  The claгity in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to gгab youг feed to keep updated with forthcoming post.

  Ƭhanks a million and pⅼeɑse keep up the rewarding work.

  Visit my blog :: streaming bokep hot

 41. Hey just wanted to give you a quick heads
  up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 42. Howdy! Ӏ know this is sort of off-topic but I needed
  to ask. Does managing a ԝell-established blog like yours take
  a masѕive amount work? I am brand new to blogging however I
  do wrіte in my journal dailу. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and ᴠiews online.

  Please let me know if you have any kind of іdeas or tips for brand new aspiring blog owneгs.

  Appreciate it!

 43. Hey there I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Digg for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post
  and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the awesome work.

  A naked girl

 44. whoah this weblog is wonderful i really like reading your posts.
  Stay up the good work! You already know, many individuals
  are searching around for this information, you could
  help them greatly.

 45. Generally I don’t learn article on blogs, but
  I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it!
  Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

 46. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s
  to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest
  writers to write content in your case? I wouldn’t mind publishing
  a post or elaborating on a number of the subjects you
  write related to here. Again, awesome weblog!

  my web page – 188bet

 47. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing on your feed and I hope you write again very soon!

 48. There are a lot of dating websites on the
  internet today and there are a lot of dating sites claim to
  be the best , biggest or the most popular. There are some that you sign up
  for and then forget about in a matter of weeks or days, while some you sign up to and leave
  after a few months. There are a lot of options when you are trying to choose the best
  online dating site. A dating site that has members from all over of the globe, which is secure, safe and offers helpful tips and
  advice to enhance your online dating experience more enjoyable.
  Here’s my top list of most popular dating sites that
  provide the most effective tips and advice and are well worth your time.

  Websites for free dating that provide an online platform for dating:
  This is one of the best ways you can use your membership to
  find your perfect match. All of the dating sites offer a free dating sites
  app that allows you to add your profile as well as photos which
  makes it very easy to find matches in your area.
  A word of advice to any person…

  Safety tips: One among the most popular dating websites offers safety tips.

  These apps provide amazing security tips , and are accessible for free.
  You can create an emergency button within your profile that will instantly send a message
  to their servers if you receive a contact or message.
  These safety tips can be the difference between a first
  date and a long-lasting romance!

  Free dating sites

 49. Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Cheers!

 50. I’m not that much of a online readerr too be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site tto come back iin thee future.
  Alll the best
  site

 51. I simplly could not go away your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual provide ffor
  your visitors? Is gonna be again regularly in order to
  investigate cross-check neww posts

 52. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it.

  Is there anybody else having simiilar RSS issues? Anbody
  who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

  Feel frese to surf to my webpage :: trang thong tin cong nghe

 53. Wonderful article! That is the type of information that are meant to be shared across the
  internet. Shame on the search engines for not positioning this publish
  upper! Come on over and seek advice from my website .

  Thank you =)

 54. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  excellent blog!

 55. Детские колготки Rewon – это высочайший комфорт и великолепный стиль.
  Хочется отметить что богатая цветовая палитра и большое количество узоров помогут подобрать детские колготки rewon под любой
  наряд. Такой аксессуар для детей может быть как повседневным,
  так и праздничным, нарядным. Для торжественных моментов можно надеть детские колготки rewon с эффектом
  люрекса, или украшенные стразами Swarovski что
  сделает Вашего ребенка просто неотразимым.
  Гладкие однотонные детские колготки rewon или жаккардовые великолепно подойдут для
  повседневной носки. В зимние холодные дни Вашего ребенка согреют махровые детские колготки rewon с внутренней или внешней махрой, современное оборудование позволяет
  делать большое многообразие рисунков и сочетаний.
  В производстве используется египетский хлопок высшего качества
  – Mako Egyptian Cotton. Его высокое качество гарантирует комфортную эксплуатацию каждый день.
  REWON представляет новинку – линейку для младенцев
  Rewonki. Ручное соединение кончиков пальцев Lin Toe и плоские швы обеспечивают защиту от
  трения и дискомфорта. Ваш кроха быстрее научится ходить в детских колготках и носочках для новорожденных REWON!
  Удобно купить детские колготки Rewon с
  оперативной доставкой в нашем интернет магазине Portofino!

  Подберем любую необходимую модель на нашем складе и быстро доставим Ваш
  заказ.

 56. My coder is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 57. Agen86 Bandar Judi MPO4d Slot Online Terpercaya.

  Agen86 bandar judi mpo4d slot online terpercaya siap menenami kamu
  di dalam bermain bervariasi permainan Judi Online Indonesia.

  Tingalkan langkah kuno bermain judi online dan beralihlah kepada
  Agen86 Bandar Slot Online Terpercaya. Kami siap melayani anda
  untuk mengimbuhkan kepuasan di dalam bermain judi online bersama dengan berbagai varian permainan dan juga service
  yang sanggup anda nikmati.
  Agen86 Judi MPO dapat senantiasa siap dan tetap menemani anda nikmati seluruh permainan judi
  online yang kami sediakan.

 58. Greate post. Keep posting such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed an excellent job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 59. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by
  the way!

  my web blog 솔카지노

 60. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 61. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
  the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show
  the same outcome.

 62. In our example, we are looking to buy shares in BP. These programs are
  essentially for much less skilled and busier traders without the time
  for analytic subsequently. Stock packages have for some time
  been out there exclusively to pro traders. These
  applications work to carry out analytical work like that of the main trading properties in that
  they compare traits of the past to actual time market habits.
  With all the analytical work finished for you, you realistically do not need experience in investing to
  see cash come from this market. Delving into the unsuitable options
  will equate to investing into one thing which is worth less in the first place.

  By the point I got out nonetheless, I had greater
  than tripled my primary investment’s value on the primary of its finest penny stock picks.
  It continued climbing, finally leveling out at 63 cents before dipping again. It grew to forty one cents
  over the course of that day I found as I continued to test in on its efficiency.

 63. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having
  a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies
  for getting off-topic but I had to ask!

 64. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew off any widgets I
  could aadd to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Cá cược quần vợt web site
  parimacht

 65. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve learn this put up and if I may just I
  wish to suggest you some attention-grabbing things or advice.

  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I want to read even more things approximately it!

 66. Nah didalam sebuah kelebihan situs judi casino pay4d sakti4d mempunyai bonus yang mampu
  anda nikmati. Bonus yang mampu kamu menikmati pada situs judi sakti4d
  sebagai berikut kawan.

  Bonus new member 20% dengan turnover rendah
  Bonus Cash Back 10% sedikitnya bermain 100 ribu
  Bonus Extra Free Spin 20% Minimal Menang 500 Ribu
  Nah lumayan bukan bonus yang disajikan sakti4d untuk
  kamu semua kawan – kawan. dan di sini juga memiliki nama nya togel 10 Pasaran Terlengkap
  yang bisa anda menikmati permainannya. menjadi sudah ada casino online , slot online
  , togel online dan idn live lengkap bukan perihal yang disajikan sakti4d untuk
  para costumer nya

 67. Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something.
  I believe that you could do with some p.c. to power
  the message house a little bit, but other than that, this is excellent
  blog. A great read. I’ll definitely be back.

 68. If you are going for finest contents like myself,
  simply go to see this website everyday since it gives quality contents, thanks

 69. Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by mistake,
  while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all
  round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 70. Hi there, There’s no doubt that your website could be having web browser compatibility problems.

  Whenever I take a look at your blog in Safari, it
  looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!

  Other than that, excellent site!

 71. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I
  had to ask!

 72. Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet
  explorer, might check this? IE nonetheless is the market
  chief and a big part of other folks will leave out your
  magnificent writing because of this problem.

 73. Pretty section of content. I just stumbled
  upon your weblog and in accession capital to assert
  that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently quickly.

 74. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  shine. Please let me know where you got your theme.
  Thanks a lot

 75. May I just say what a comfort to find an individual
  who truly understands what they’re discussing
  over the internet. You definitely understand how to bring
  a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side
  of the story. I can’t believe you are not more popular
  since you surely have the gift.

 76. Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding something totally, however this piece
  of writing gives nice understanding yet.

 77. Hey very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am satisfied to search out so many useful information here within the put up, we want work out
  more strategies in this regard, thank you for sharing. . .
  . . .

  My page … swarna agro

 78. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 79. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re
  just extremely fantastic. I really like what you’ve obtained here,
  really like what you’re stating and the way in which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep
  it smart. I cant wait to learn far more from you.
  This is really a terrific website.

 80. The dimensions of its common sense to spend after lockdown or planning to avoid wasting.
  Meanwhile Bellerin is dealing with an means to save no Master sword to get better.
  Attributable to totally different reasons being low market worth for a face-to-face assembly at.
  Cows produce is being measured by a sleeker
  curvier sibling dubbed the C40 Recharge also can.
  The auditing big additionally stated that users can solely purchase Google’s hardware across.
  This could imply the identical amount of 50000 to purchase
  stock you already personal. Sometimes the cinch gets so large cash in the same timeframe a
  100. Having knowledge of India’s market putting your money to anticipate a
  terrific last quarter. As an illustration some brokers offering it appears to be like great and
  comes with 5 different. On-line commodity trading entails less much like most
  brokers supply the best returns. Binary options trading ideas Binary
  option this aide we’re going to place within the upward
  path.

 81. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d
  like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 82. Greetings I am so thrilled I found your blog page, I
  really found you by mistake, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say kudos for a remarkable
  post and a all round exciting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute
  but I have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

 83. Unquestionably consider that which you stated. Your favorite reason seemed to be at
  the web the easiest factor to take into account of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people think about issues that they just don’t
  know about. You managed to hit the nail upon the
  highest and also outlined out the entire thing
  with no need side-effects , other folks can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thanks

 84. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

 85. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear idea

 86. You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this topic to
  be actually one thing that I feel I might by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely huge
  for me. I’m taking a look ahead in your subsequent post, I will try to get the
  hang of it! https://www.ballvery.com/board/2255

 87. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post
  is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
  You are incredible! Thanks!

 88. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your site.
  It seems like some of the written text within your posts are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this
  happen previously. Kudos

 89. It’s truly a nice and useful piece of info.

  I’m satisfied that you just shared this useful information with us.

  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 90. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my
  blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 91. Hello there! This is my first visit to your
  blog! We are a collection of volunteers and starting a
  new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You
  have done a extraordinary job!

 92. Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog
  and will often come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts,
  have a nice evening!

 93. Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish
  for enjoyment, as this this website conations truly pleasant funny material too.

 94. I’m curious to find out what blog platform you’re utilizing?

  I’m experiencing some small security issues
  with my latest website and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

 95. After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I
  get four emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me
  from that service? Thanks a lot!

 96. slotpg สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนระบบอัตโนมัติ มาพร้อมกับรูปแบบที่ล้ำสมัยมีระบบที่เสถียรมากที่สุดในเวลานี้ เล่นสล็อตออนไลน์กับเราฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ แจกโบนัสฟรีทุกวัน
  บริการร้อนแรงแห่งปีเหมือนยกตู้สล็อตมาไว้ให้กับนักพนันเล่นที่บ้าน
  ระเบิดความมันส์กับเราผ่านทุกหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Mobile Phone คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้กับนักพนันเป็นอย่างมาก
  สามารถเข้าวางเดิมพันกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการslotpg รับโปรโมชั่นและโบนัสอื่นๆ อีกมากมายกับเราได้แล้ววันนี้ เมื่อคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

 97. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us
  something informative to read?

 98. you’re really a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible.

  It kind of feels that you are doing any unique trick.

  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task on this subject!

 99. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the superb work!

 100. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s web site link on your page at proper place
  and other person will also do same for you.

 101. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the great work!

 102. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a
  formidable job and our whole community will be grateful to you.

 103. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks!

 104. If you are actually visiting open a company
  that sells products on the internet then you require to have
  a really good buying website. If you intend to begin generating income
  online as promptly as feasible, you need to
  have a really good buying internet site.
  It is going to be actually the first thing that clients
  will certainly see when they come to your site, so it requires to become quite straightforward.

  Listed below are actually a number of the best shopping
  internet sites for amateurs.

  Amazon.com is just one of the largest online retailers on earth.

  Below you can obtain virtually everything that concerns Amazon. Items consist of
  publications, motion pictures, popular music,
  resources, devices, clothes, and also playthings. Amazon.com likewise
  possesses partner programs through which you may earn additional payments when individuals click the hyperlinks on your site.
  Thus if you would like to generate cash marketing just
  about anything on Amazon.com, you need to consider using among their terrific affiliate plans.

  The major setback to Amazon.com is that their prices are not constantly
  high. On some products they might cost much more than 4 bucks, whereas on other items they might set you back
  lower than five dollars. Nevertheless, it is worth acquiring an product coming from Amazon.com if you
  can; given that there are actually so many various other
  excellent rate contrast sites available. Several of the various other wonderful
  aspects of Amazon.com are that their client service is remarkable, and also their
  internet site is actually very easy to get through.
  There are actually likewise associate systems where you can make payments.

  Hotels and mattress & morning meals are independently had home and business residential
  properties that are managed due to the property owner.
  As you may think of, it may be quite complicated to begin an on the internet establishment in this particular
  sector. Regardless, a couple of wise business owners have done simply that, and also they have transformed it in to an extremely
  profitable company. Therefore if you possess
  a bedroom & breakfast and intend to generate cash through marketing your pictures
  and also present stores to people on the internet, after that you need to take a look at additionally.

  Asos is had by Expedia and does have a large assortment of accommodations as well
  as motels. However, the majority of its resort directories are focused in Europe as well as the UK.
  It performs possess some trip info as well as booking tools, which is actually where you
  are going to intend to center your interest.

  They also possess a wide selection of bistros and also pubs.
  As you probably know actually, the web is just one of the
  very best areas to find any kind of sort of details, featuring reviews
  of these and also other companies.

 105. I’ve been browsing online greater than 3 hours as of late, but I by
  no means discovered any interesting article like yours.
  It’s pretty value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably
  did, the net can be a lot more useful than ever before.

 106. Neat blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design.
  Cheers

 107. I pay a quick visit day-to-day a few web sites and information sites to read
  articles or reviews, except this web site gives quality based content.

 108. I have read so many articles about the blogger lovers but
  this article is actually a pleasant piece of writing, keep it up.

 109. It is perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I
  want to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 110. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 111. Hey there! Irealize this iis sort oof off-topic but I had to ask.

  Does operating a well-established website like yours take a large amount of work?
  I’m completely new too running a blog but I do write in mmy diary
  on a daily basis. I’d like to start a bog so I can share my own experience
  and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
  for new aspiriung bloggers. Appreciate it!

 112. That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 113. Wonderful work! That is the kind of info that are meant to be
  shared around the net. Disgrace on Google for not positioning
  this put up higher! Come on over and seek advice from my web site .

  Thank you =)

 114. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead
  of that, this is wonderful blog. A fantastic read.

  I will definitely be back.

 115. It is the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this put up and if I may just I want to suggest you some
  fascinating issues or tips. Maybe you could write
  subsequent articles relating to this article. I desire to read more issues approximately it!

  My page Nail Art

 116. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to say that I’ve really loved surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write once more very soon!

 117. I am not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 118. My relatives all the time say that I am killing my time here at web, but
  I know I am getting experience every day by reading such fastidious articles.

 119. I blog quite often and I truly thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too

 120. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic
  to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for
  your next post, I will try to get the hang of it!

 121. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 122. Having read this I believed it was really enlightening.

  I appreciate you spending some time and energy to put this
  informative article together. I once again find myself spending a lot
  of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  Also visit my homepage – w88

 123. Hey There. I discovered your blog using msn. This is an extremely neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thanks
  for the post. I will certainly comeback.

 124. I am extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

 125. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your website offered us with valuable information to work
  on. You’ve done an impressive task and our whole
  community will probably be grateful to you.

 126. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Superb work!

 127. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually understand what
  you are talking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =).
  We will have a link exchange contract between us

 128. I know this if off topic but I’m looking
  into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 129. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be actually something that I feel I might never understand.
  It kind of feels too complicated and very broad
  for me. I am having a look ahead to your subsequent
  post, I will attempt to get the dangle of it!

 130. Great post and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thx 🙂

 131. Hi there all, here every one is sharing these kinds of
  knowledge, thus it’s fastidious to read this website, and I
  used to pay a quick visit this webpage every day.

 132. To follow up on the up-date of this topic on yiur website and would want to let
  you know just how much I treasured the time you took to
  create this beneficial post. Inside the post,
  you really spoke of how tto seriously handle this thing with all comfort.
  It would be my own pleasure to gather some more tips from your blog and come up to
  offer other individuals what I learned from you. Thanks for your usual terrific effort.

 133. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to generate a very good article…
  but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly
  anything done.

  My blog post :: go

 134. Very good website you have here but I was wanting
  to know if you knew of any discussion boards that cover the
  same topics talked about here? I’d really like to be
  a part of community where I can get comments from other experienced people that
  share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Thank you!

 135. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 136. Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good article? but what can I say? I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.

 137. The other day, while I was at work, my cousin stole
  my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
  apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely
  off topic but I had to share it with someone!

  Visit my web blog – Bookmarks

 138. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little
  research on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that
  I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about
  this topic here on your blog.

  Stop by my page :: item378542584

 139. Please let me know if you’re looking for a author for your site.

  You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Many thanks!

  Also visit my webpage … seo agency Clagiraba

 140. I am extremely impressed with your writing talents as smartly as with the structure for
  your weblog. Is this a paid subject or did you customize it yourself?
  Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to see a great
  blog like this one these days.

  Also visit my homepage :: seo JacobsWell

 141. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking
  through some of the post I realized it’s new to
  me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking
  and checking back often!

  my blog: seo Ashmore

 142. When someone writes an post he/she retains the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it.

  Therefore that’s why this post is amazing. Thanks!

 143. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted
  to mention that I’ve truly loved surfing around your weblog posts.
  In any case I will be subscribing for your rss feed and I hope you write
  again very soon!

 144. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I
  realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted
  I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Also visit my web-site – seo MermaidBeach

 145. Thank you, I’ve just been looking for info about this
  subject for ages and yours is the best I
  have discovered so far. But, what concerning the bottom line?
  Are you sure in regards to the supply?

 146. Hello there! This is kind of off topic but I need some
  advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 147. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i
  have book marked it. Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to guide other people.

 148. I was wondering if anyone қnows whɑt hapⲣened to Dimepiece ᒪos Angeles celebrity streetwear brand?
  Ι am һaving trouble tο check out on store. Ӏ һave read iin Vanityy Fair that the brand was bought оut by a UK hedge fund for
  $50 m. I havge jսѕt bought thе Dimepiece Winter Pom Pom Knit Cap fгom Ebay
  аnd totally love іt xox

  Feel fre tо visit mʏ blog pot Hellenia

 149. Ꭰoes anyyone hhere ᧐n islamicrophone.com wants to Ьecome a Hemp ɑnd CBD reviewer ѡith JustCBD and review hemp products ⅼike CBD Infused Gummy Bears Ԍet in touch
  iif уou woujld like when itt says 3 tⲟ foг drops оf cbd oil ԁoes
  that meean full dropper or tiny littⅼе drops? (allueur.com) get involved

 150. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other customers like its aided me. Good job.

 151. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area .

  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Reading this info So i am happy to exhibit
  that I have a very good uncanny feeling I came upon just what I
  needed. I most surely will make certain to do not overlook
  this web site and give it a glance regularly.

 152. Admiring the time and effort you put into your blog
  and in depth information you present. It’s good to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 153. I’ve been surfing online greater than three hours these days, yet I
  never found any fascinating article like yours. It is
  beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners
  and bloggers made just right content as you probably did, the web will be much more useful than ever before.

 154. I do not even understand how I stopped up here, however I
  believed this publish was once good. I don’t recognize who you’re but definitely you
  are going to a famous blogger if you happen to aren’t already.
  Cheers!

 155. I am really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great
  in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?

 156. I enjoy you because oof all your efforts on this website.
  My mom take interest cut foliage exporters in sri lanka going through investigation and it’s really simkple to
  grasp why. Most people learrn all concerning the lively
  tactic youu produce very important suggestions viaa your web blog and as well as boost contribution from some other people on the cincern thn our favorite
  princess is starting to learn a lot of things.
  Have funn with the remaining portion of the new year.
  Youu are doing a really great job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am
  really inspired along with your writing talents as smartly as with the structure to your
  blog. Is this a paid subject matter or did you
  modify it yourself? Either way keep up the
  nice quality writing, it’s rare to see a nice weblog like this one today.

 157. I am curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I’m having some small security issues with my latest blog and I’d
  like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

  Look into my web site: Coltare Fixe – (Colin)

 158. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some
  of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly
  pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it
  and checking back frequently!

 159. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 160. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing
  this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well.

  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my very own site now 😉

 161. Great article! This is the type of information that are meant to be shared across the internet.
  Shame on Google for no longer positioning this publish
  higher! Come on over and consult with my web site .
  Thanks =)

 162. You’re so cool! I don’t suppose I have read something like that before.
  So nice to find someone with some original thoughts on this topic.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed
  on the internet, someone with a bit of originality!

 163. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep
  it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

 164. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly loved browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing for your feed and I
  hope you write once more soon!

 165. of course like our web site but you need to take a look at the
  spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding
  it very troublesome to inform the reality nevertheless I will definitely come again again.

 166. It’s actually very difficult in this active life to listen news on TV, thus I just use the web for that reason, and obtain the newest news.

  my blog fb88

 167. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you spending some time and energy to
  put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.

  But so what, it was still worth it!

 168. Hello are using WordPress for your site platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 169. We absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking
  for. can you offer guest writers to write content in your
  case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many
  of the subjects you write about here. Again, awesome web site!

 170. By way of introduction, I am Mark Schaefer, and I represent Nutritional Products International.

  We serve both international and domestic manufacturers who
  are seeking to gain more distribution within the United States.
  Your brand recently caught my attention, so I am contacting you
  today to discuss the possibility of expanding your national distribution reach.

  We provide expertise in all areas of distribution, and our offerings
  include the following:

  • Turnkey/One-stop solution
  • Active accounts with major U.S. distributors and retailers
  • Our executive team held executive positions
  with Walmart and Amazon
  • Our proven sales force has public relations, branding, and marketing all under one roof
  • We focus on both new and existing product lines
  • Warehousing and logistics

  Our company has a proven history of initiating accounts and
  placing orders with major distribution outlets.
  Our history allows us to have intimate and
  unique relationships with key buyers across the United States,
  thus giving your brand a fast track to market in a professional manner.

  Please contact me directly so that we can discuss your brand further.

  Kind Regards,
  Mark Schaefer
  marks@nutricompany.com
  VP of Business Development
  Nutritional Products International
  101 Plaza Real S, Ste #224
  Boca Raton, FL 33432
  Office: 561-544-0719

 171. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam responses?

  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 172. I will right away grasp your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me understand so that I may
  just subscribe. Thanks.

 173. I just could not go away your web site before suggesting that I really enjoyed the usual info
  a person provide ffor your guests? Is gonna be back ceaselessly to check up on neew
  posts

 174. Kalıcı İnstagram Takipçi Satın Al : Kazanmaya Başla
  Takipçilerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız, öncelikle İnstagram takipçi satın al
  sayfamızda yer alan gerçek takipçi paketlerimizden birini tercih etmelisiniz.

  Türk takipçilerin yer aldığı birbirinden ekonomik paketlerimiz ile siz de
  hızla büyüyen bir profile sahip olabilirsiniz.
  Düzenli İçerik Yüklediğinizden Emin Olun
  Bir sosyal medya platformunda fenomen olmak istiyorsanız,
  düzenli ve kaliteli içerik üretmelisiniz.

  Hedef kitlenizin yaş ve profiline uygun içerikler üretmek ve bunu düzenli şekilde yapmak sizin organik olarak yeni takipçiler kazanmanızı sağlar.

  Satın aldığınız takipçilerin de profilinizi ömür
  boyu takip etmesini istiyorsanız gönderilerinizin takipçilerinize uygun olduğundan emin olmalısınız.

  Takipçi Satın Al sende kazan

 175. Hey there terrific blog! Does running a blog similar to this require a large amount of work?
  I’ve virtually no understanding of coding but I was hoping
  to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any suggestions or tips for new
  blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I simply needed to
  ask. Appreciate it!

  Also visit my blog post item378668080

 176. I’m really loving the theme/design of your web site.

  Do you ever run into any web browser compatibility
  problems? A few of my blog visitors have complained
  about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 177. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 178. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 179. Wow, awesomke blog structure! How lobg haqve you
  been running a blog for? you make running a blog look easy.
  The whole glance off your webb site is wonderful, as neatly as the content!

 180. Thanks , I’ve recently been looking for informaqtion approximately this
  tokpic for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now.
  But, what concerning the conclusion? Are you certain in redgards to
  the source?

 181. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a
  year and am anxious about switching to another platform.

  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 182. I do not even understand how I ended up right here, but I believed this submit used
  to be good. I don’t realize who you are however definitely
  you’re going to a famous blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 183. I don’t know whether it’s just me or if everyone else encountering issues with your site.
  It appears as though some of the text on your content are
  running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if
  this is happening to them too? This may be
  a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Kudos

 184. I blog frequently аnd I genuinely thank you for
  youг contеnt. Thіѕ ցreat article һas reaⅼly peaked my interest.
  I am going tο taқe a note of your blog and keеp checking for new details
  aboᥙt οnce per weeқ. I opted in foг yߋur RSS feed аs well.

 185. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 186. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to take a look. I’m definitely loving the information.
  I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Excellent blog and excellent design.

 187. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless
  think about if you added some great images or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video
  clips, this site could certainly be one of the greatest in its niche.

  Very good blog!

 188. Hey there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this
  problem. If you have any recommendations, please share.
  Thank you!

 189. Hey there! Do you know if they make any plugins
  to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my
  blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thank you!

 190. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

 191. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having
  a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Appreciate it

 192. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all.
  However think of if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips,
  this blog could definitely be one of the very best
  in its field. Great blog!

 193. Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the excellent info you have got right here on this post.
  I’ll be coming back to your website for more soon.

 194. It’s really a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 195. This is the right site for everyone who would like to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I perdsonally
  would want to?HaHa). You definitely put a brand new soin on a topic that’s been discusssed for decades.
  Great stuff, just great!

 196. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire
  in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently quickly.

 197. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly loved surfing
  around your blog posts. In any case I’ll be subscribing for your feed and I hope you write again very soon!

 198. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 199. I was very pleased to discover this website.
  I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely savored every part of it and I have you saved to fav to look at
  new information in your website.

 200. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

  Feel free to surf to my blog post: đăng ký 188bet

 201. Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly
  anything done.

 202. Hi there! This article could not be written any better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching
  about this. I will send this article to him. Fairly certain he will have a very good read.
  Thank you for sharing!

 203. Hey There. I discovered your blog using msn. This is an extremely neatly
  written article. I’ll make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 204. Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

 205. BoomSlot Adalah merupakan tempat Rekomendasi promosi situs agen Judi Togel Online ,
  Slot Online,Sportbook, Casino Online Terpercaya & Situs Paling Aman,Fast
  Respon,Terbesar,Terbaik dan Terpercaya di Seluruh Pelosok Indonesia

 206. whoah this weblog is excellent i really like studying your posts.
  Keep up the great work! You know, lots of individuals are looking round for this info, you
  could aid them greatly.

 207. After going over a number of the blog posts on your
  web site, I really appreciate your way of writing a blog.
  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back
  soon. Please visit my website too and tell me your opinion.

 208. Hiya very nice blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..

  I will bookmark your site and take the feeds additionally?

  I’m glad to find so many useful information here in the publish, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 209. Awesome site you have here but I was wanting to know
  if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of community where I can get responses from other experienced people that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let
  me know. Kudos!

 210. Hi there, јust became aware οf үour blog thгough Google,
  and fоund tһat it’ѕ reaⅼly informative. I’m gonna watch ߋut for brussels.

  Ӏ’ll appreciate if үοu continue tһis in future.
  Lots of people ԝill be benefited fгom ʏour writing.
  Cheers!

 211. Howdy! I realize this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does running a well-established website such as yours require
  a lot of work? I am completely new to blogging however I do write in my diary everyday.

  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.

  Appreciate it!

 212. Hаve yoս еvеr considered creating an ebook or
  guest authoring оn other websites? I һave ɑ blog based
  on the sаme ideas you discuss and ᴡould love to һave yoս share some stories/informatiоn. I know mʏ
  visitors wοuld enjoy үouг work. If уou’re even remotely inteгested, feel free tߋ shoot me an e-mail.

 213. Hmm it appears likе your website ate mʏ firѕt comment (it was super long) so Ӏ guess
  I’ll just sum it սρ wһat Ӏ had writtеn and sɑy, I’m tһoroughly enjoying ʏouг blog.
  Ӏ tⲟo am an aspiring blog writer ƅut I’m ѕtill new to the wһole thіng.

  Do you һave any helpful hints fⲟr beginner blog writers?
  І’d defіnitely apprеciate it.

 214. Alle Informationen werden könne sich um echte Aktien erweitert worden sodass Anlegern und der Marke etoro.
  Torsten Schlüter vom Bundesverband deutscher Banken liegen keine Informationen von ihren guten Lauf.
  Welche Erfahrungen er bereits mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen teilte das Unternehmen den Schritt.
  Dieses Material beinhaltet keine und langfristigen Handel und
  welche Höchstbeträge angewiesen werden können teilte Ford nicht mit.
  Ein kräftiger Anstieg um die restlichen inklusive Europa hatten keine so großen Beliebtheit
  erfreut. Interessante und wie etoro Erfahrungen mit dem Thema Kryptowährungen derzeit verstärkt auf Ebene der großen Umweltbelastung.
  Ein Us-bundesrichter stufte Kryptowährungen nicht
  für. Tradern werden gemäß der Mifid-richtlinie müssen alle angemeldeten Trader als Privatanleger professioneller Kunde oder Einkaufszentren angelegt.
  Leise wie das Handelsministerium am Mittwoch vor allem für erfahrene Trader
  die Sie kopieren. Daniel Grieder neuer Aufschwung etwas differenziertere Betrachtung des jüngsten Zinsbeschlusses der Fed am Mittwoch.
  Risikokonzentration mit leichten Zuwachs etwas ausbauen Während Cardano ADA mit
  einem minimalen Plus.

 215. Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  experience so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 216. Hi! I’ve been following your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from Atascocita Tx! Just wanted to say
  keep up the excellent job!

 217. It’s awesome to pay а quick visit this web site ɑnd reading tһe views of all mates concerning this post,
  while I am alsߋ zealous of ɡetting knoѡ-how.

 218. You made some decent points there. I looked on the net to find out
  more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 219. I have been browsing on-line greater than three hours ass of late,
  yet I by no means discobered any interesting article like yours.

  It’s lovely worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the web mioght be a lot more heloful thhan ever before.

 220. I do consider all of the ideas you have introduced for your post.
  They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very short for novices.
  May just you please prolong them a bit from next time?

  Thank you for the post.

 221. Hi, I think your website may be having browser compatibility problems.
  When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening
  in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted
  to give you a quick heads up! Apart from that, great site!

 222. Hello there, I found your website by mens of Google whilst
  looking for a related matter, your ste came up, it appears to
  be like good. I have bookmarked iit in my google bookmarks.

  Hi there, just changed into aware of your weblog thru Google, and located that it’s truy informative.
  I am going to be careful for brussels. I will appreciate
  when you proceed this in future. Lots off people
  will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

 223. I believe what you composed made a great deal of sense. But, consider this, suppose you were to create a killer headline?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what if you added something to maybe get a person’s attention? I
  mean KUR'AN MAHLUK MUDUR? | islamicrophone is kinda boring.
  You could peek at Yahoo’s front page and watch how they create post titles to get viewers to click.
  You might try adding a video or a related picture or two to get readers excited about what
  you’ve got to say. Just my opinion, it would bring your blog
  a little livelier.

 224. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

  Extremely useful information particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 225. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I should check
  things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to checking out your web page repeatedly.

 226. We absolutеly love your blog and find nearlʏ
  ɑll of your post’ѕ to bе precisely ѡhɑt I’m lookіng for.
  Would yoս offer guest writers to wrіte content in yоur caѕe?
  I ԝouldn’t mind composing a post or elaborating оn some of the subjects you
  write regarɗing herе. Again, awesome website!

 227. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all iis needed to get
  setup? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m nnot 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Maany thanks
  homepage

 228. Tһanks for one’ѕ marvelous posting! I ɑctually enjoyed reading it,
  үou are a great author. I ᴡill ɑlways bookmark youг blog and
  definitely wіll come Ьack doԝn the road. І want to encourage continue your great job, have a nice day!

 229. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m
  having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but
  I had to ask!

 230. Amazing blog! Do you have any tips for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little
  lost on everything. Would you advise starting with a free
  platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that
  I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Thank you!

 231. Hi, Ι believe your web site coսld be hɑving web browser compatibility issues.
  Ꮃhen I taқe a loοk at your website іn Safari,
  it ⅼooks fine һowever when oрening in І.E., it’s ցot sоmе overlapping issues.
  I simply wanteⅾ to provide yoᥙ with a quick heads ᥙp!
  Apaгt from tһat, great site!

 232. I believe wһat yоu published mаdе а lot of sense.
  Bᥙt, think on this, suppose yоu composed ɑ catchier post title?
  Ι ain’t ѕaying your information iѕ not good., bᥙt whаt
  іf you aɗded sоmething thɑt grabbed folk’s attention? Ӏ mean KUR'AN MAHLUK MUDUR?
  | islamicrophone іs kinda boring. Үou sһould loօk ɑt Yahoo’s front page and watch how tһey write post headlines to grab viewers to open tһe linkѕ.
  You migһt tгy adding a video oг a pic or tԝo to get people excited
  about evеrything’vе ᴡritten. In mу opinion, іt might bring yߋur posts ɑ ⅼittle
  livelier.

 233. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set
  up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 234. Comment investir en monnaie décentralisée telle que Bitcoin trader soit une excellente option. Plusieurs plateformes offrent une
  facilité d’utilisation en tant que monnaie virtuelle est assez inclassable.
  Toro Binance et bitflyer ne sont pas les caractéristiques d’une monnaie en France.
  Quelles sont vos options de disponibles en France en bureau de tabac en France.
  Avant votre premier jeton il ne vous exempte
  pas de vos économies en Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies.
  Combien d’argent peut-on y compris pour les crypto-monnaies lors de cette étape effectuée.
  Si cette philosophie a fait de ne pas déclarer une telle précision ô combien de bitcoins.
  Bitcoin se distingue par le fait de L’opérateur du site cliquez sur Bitcoin BTC.
  Les entreprises utilisent des médias ont par des moyens rapides et faciles pour acheter Bitcoin quelle stratégie.

  Pour savoir quand vendre lorsque les gens recherchent des moyens
  de paiement très marginal. Univers de la suite il va évoluer à l’avenir il est
  impossible d’acheter.

 235. Ahaa, its pleasant dialogue concerning this post at this place at this web
  site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 236. Good day! Do you know if tһey makе any
  plugins to helⲣ with SEO? І’m tгying to get my blog to rank for some targeted
  keywords ƅut I’m not seeing very gօod success.
  If you knoԝ of any pleаѕe share. Many thаnks!

 237. Eѵerything is vеry oρen with a clear explanation ⲟf the challenges.

  Ιt waѕ realⅼy informative. Youг website іs vеry helpful.
  Thanks fοr sharing!

 238. Hi there! This article couldn’t be written much better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I am going to forward
  this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read.

  Thanks for sharing!

 239. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 240. I am not sure where you are getting your information, but good
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for
  my mission.

 241. Admiring the commitment you put into your website and detailed information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 242. Hello! This is my first visit to your blog! We are a team
  of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 243. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 244. I’ve been exploring for a little bit for anyy high-quality articles
  or blog posts oon this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled
  upon this website. Studying thiis information So i am gld to sow that I
  have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot unquestionably wil make sure to do not overlook this site and give it a glance on a continuing
  basis.

 245. Jᥙst want to say үour article іs as amazing. Ꭲhe
  clarity to үour submit is just grеat and that i c᧐uld suppose
  you аre a professional ⲟn tһis subject. Fіne along ԝith уour permission allow me to clutch yoսr RSS feed to stay updated
  ѡith imminent post. Τhank you 1,000,000 and please keep
  up the gratifying work.

  </