Ebu Ali el-Hüseyin İbn Sina (980-1037)

Ebu Ali el-Hüseyin İbn Abdullah İbn Sina M.S. 980 yılında Buhara yakınlarında bulunan Afşana köyünde dünyaya geldi. Küçük Ebu Ali ilk eğitimini Buhara’da aldı ve on yaşına geldiğinde Kur’an alanında ve çeşitli ilim dallarında kaydadeğer oranda bilgi sahibiydi. Felsefe alanında yazılmış olan başta Yunan ve İslami kaynaklar olmak üzere diğer kitapları da okuyarak bu ilim dalında çalışmaya başladı. Zamanın ünlü filozofu Ebu Abdullah Natili’den başta Mantık olmak üzere başka alanlardan da dersler aldı. Genç yaşında tıp alanında öyle bir derece elde etti ki ünü her yere yayıldı. Zamanın tanınmış hekimlerinin artık iyileşmesinden ümidini kestiği Buhara Hükümdarı Nuh İbn Mansur’u daha 17 yaşında iken tedavi etmeyi başardı. Hükümdar iyileştikten sonra onu ödüllendirmek istedi, ancak genç hekim ödül yerine hükümdarın eşi benzeri olmayan kütüphanesini kullanmak için izin istedi. Ebu Ali, babasının ölümü üzerine Buhara’dan ayrıldı. Harezm Şahı’nın onu karşıladığı Gürcan (Gürgân)’a gitti. Orada meşhur çağdaşı Ebu Reyhan el-Birûnî ile tanıştı. Daha sonra Rey şehrine ve ardından El-Kanun fi’t-Tıb adlı ünlü kitabını yazdığı Hemedan şehrine gitti. Burada Hemedan Hükümdarı Şems ed-Devle’nin şiddetli sancı (kolik) hastalığını tedavi etti. Hemedan’dan sonra birçok şaheserini tamamladığı Isfahan’a vardı. Yine seyahat etmeye devam etti ancak aşırı zihinsel çaba ve siyasi kargaşa sağlığını bozdu. Sonunda Hemedan’a döndü ve burada 1037 yılında öldü.

Batı’da Avicenna olarak bilinen İbn Sina her çağda devler arasında bir dev olmuştur. Çocukken olağanüstü bir entelektüel hüner sergiledi ve on yaşına bastığında da Kuran’da ve Arap klasiklerinde tam bir yetkinliğe sahip oldu.Sonraki altı yıl boyunca kendini İslam Hukukuna, İslam Felsefesine ve Doğa Bilimlerine adadı; Mantık, Öklid ve Almagest (Batlamyus’un astronomi kitabı) çalıştı. 17 yaşında bütün ilgisini tıbba çevirdi ve kendi ifadesiyle tıbbı “kolay” buldu. Bununla birlikte, metafizik problemlerden ve özellikle de Aristo’nun eserlerinden büyük ölçüde rahatsızlık duydu. Şans eseri, bu konuda bir kılavuz buldu: kafasındaki zorlukların üstesinden gelen kılavuzu, ünlü filozof Farabi’yi, tesadüfen tanıdı.

ibni sina rekonstrüksiyonu

18 yaşına geldiğinde bir hekim olarak ün kazanmıştı. Samani hükümdarı Nuh ibn Mansur’un (MS 976-997’de hüküm sürdü) hizmetinde çalışmak üzere çağrıldı. Hükümdar, İbn Sina’nın hizmetlerine karşılık olarak çok sayıda nadir esere sahip olan, eşsiz kitapların bulunduğu saray kütüphanesinden İbn Sina’nın ücretsiz yararlanmasına izin verdi. Bilgiyi çok hızlı bir şekilde alıp muhafaza etme yeteneği kendisine bahşedilen bu Müslüman bilim adamı bu kütüphanedeki kitapları tabiri caiz ise yalayıp yuttu ve 21 yaşında ilk kitabını yazacak konuma geldi. Kitabını tamamladığı 21 yaşı civarında babasını kaybetti ve kısa bir süre sonra Buhara’dan ayrıldı ve batıya doğru gitti. Bir süreliğine Hiva’nın hükümdarı Ali ibn Ma’mun’un hizmetine girdi ancak en sonunda Gazneli Sultan Mahmud tarafından alıkonunmamak amacıyla burayı terketti. Gürcan (Gürgân)’ın hükümdarı olan Kabus’un bir öğrenme hamisi olarak şöhretinden etkilenmiş ve birçok yeri dolaştıktan sonra Hazar Denizi yakınlarındaki bu bölgeye gelmiştir.Maalesef İbn Sina’nın gelişi bu hükümdarın tahttan indirilip öldürülmesi ile neredeyse aynı zamana denk geldi. İbn Sina Gürcan’da mantık ve astronomi dersleri verdi ve en önemli eseri olan Kanun’un ilk bölümünü burada yazdı.

İbn Sina daha sonra günümüz Tahran yakınlarındaki Rey şehrine taşındı ve burada yoğun bir şekilde tıbbi uygulama gerçekleştirdi. Rey kuşatıldığında İbn Sina Hemedan’a kaçtı ve burada kolik rahatsızlığı olan Sultan Şems ed-Devle’yi iyileştirdi ve ardından Sultan tarafından vezir yapıldı. Ona karşı gerçekleşen bir askeri isyan neticesinde görevinden azledilip hapse atıldı. Ancak daha sonra kolik rahatsızlığı tekrar nükseden Sultan, İbn Sina’yı huzuruna aldırıp ondan kendisini affetmesini istedi ve onu tekrar veziri yaptı. İbn Sina’ın o dönemki yaşantısı oldukça yoğun ve yorucu geçmiştir: gün boyunca Sultan’ın işleriyle meşgul oluyor, gecenin büyük bir kısmında ise talebelerine ders veriyor ve kitapları için notlar yazdırıyordu. Talebeleri evinde toplanıyor ve iki büyük kitabı olan Şifa ve Kanun’dan dersler okuyorlardı.

Sultanın ölümünün ardından, cezaevinde geçirilen süre de dahil olmak üzere yasalardan yediği birkaç darbe neticesinde İsfahan’a gitti. İbn Sina son yıllarını şehrin hükümdarı Ala el- Daula’nın hizmetinde geçirdi. Sultana bilimsel ve edebi konularda danışmanlık yaptı ve askeri seferlerde eşlik etti. Dostları İbn Sina’ya aşırı olan meşguliyetini azaltmasını ve daha ölçülü bir şekilde yaşamasını tavsiye ettiler. Ancak o bu karakterde birisi değildi. Onlara “Geniş ama kısa bir hayatı dar ama uzun bir hayata tercih ederim” diye yanıt verirdi. Dostlarının, çok çalışıp kendini yıpratmaması ve yorucu bir hayat yaşamaması konusunda uyardığı İbn Sina 1036/1’de; nispeten genç denilebilecek bir yaşta, 58 yaşında öldü. Hemedan’a gömüldü, mezarı hala oradadır.

ibni sina’nın mezarı

EL Kıfti, İbn Sina’nın felsefe, tıp, teoloji, geometri, astronomi gibi ilim sahalarında 21 büyük, 24 de küçük esere sahip olduğunu belirtir. Başka bir kaynak (Brockelmann), 16 tıp, 68 teoloji ve metafizik, 11 astronomi, 4 nazım kitabı olmak üzere 99 kitaptan bahseder. Bunların çoğu Arapçadır ama İbn Sina anadili Farsça’da Dânişnâme-i alâî (Alai Hikmet Kitabı) adlı büyük bir el kitabı kaleme almıştır. Yine nabız üzerine Farsça bir incelemesi de bulunmaktadır.

İbn Sina’nın en ünlü Arapça şiiri, Yüksek Küreden Bedene Ruhun inişini anlatmaktadır. Bilimsel çalışmaları arasında önde gelen ikisi, Aristo geleneklerine dayanan felsefi bir ansiklopedi olan Kitab el-Şifa (Şifa Kitabı) ve tıp üzerine Grek-Arap düşüncelerinin nihai sınıflandırmasını temsil eden El-Kanun fi’t-Tıbdır. İbn Sina’nın 16 tıbbi eserinden 8’i, hastalıkların ölümle neticelenebileceğini gösteren 25 işaret, hijyenik kurallar, kanıtlanmış tedaviler, anatomik notlar gibi konuları kapsamaktadır. Düzyazı eserleri arasında, büyük eseri Kanun’dan sonra, British Museum’da iyi durumda birkaç el yazması kopyası bulunan kalp ilaçları üzerine incelemesi muhtemelen en önemlisidir, ancak söz konusu bu eser yayımlanmamıştır.

Elbette, El-Kanun fi’t-Tıb açık farkla İbn Sina’nın en büyük, en ünlü ve en önemli eseridir. Eser yaklaşık bir milyon kelime içermektedir ve çoğu Arapça kitap gibi, özenle bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Ana bölüm, beş kitaptan oluşuyor; ilki genel ilkelerle ilgilidir; ikincisi alfabetik olarak düzenlenmiş basit ilaçlarla ilgilidir; üçüncüsü vücudun baştan ayağa belirli organlarının hastalıklarıyla ilgilidir; dördüncüsü başlangıçta lokal olmasına rağmen daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan ateş gibi rahatsızlıklarla ilgilidir ve beşincisi de bileşik ilaçlarla ilgilidir.

İbn Sina Kanun kitabında, mediastiniti (kalbin etrafındaki (mediasten) yapıların ve organların enfeksiyon kapması) plöreziden (akciğer zarı iltihabı) ayırır ve Phthisis’in (akciğer tüberkülozu) bulaşıcı doğasını tanıtır, bu hastalığın su ve toprakla yayıldığını söyler. Ankilostomiyazis ( Kancalı kurt hastalığı) rahatsızlığının sebebinin bağırsak kurdu olduğunu söyleyerek hastalığın bilimsel teşhisini açıklar. Kitapta ayrıca diyetetikin öneminden bahsederken, iklim ve çevrenin sağlık üzerindeki etkisini ve oral anesteziklerin cerrahi kullanımını da anlatır. İbni Sina cerrahlara kanserin en erken aşamada, tüm hastalıklı dokunun alınarak tedavi edilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Kitapta ayrıca tıbbi malzeme olarak 760 civarında ilaç, uygulamaları ve etkileri hakkında yorumlarla birlikte geçmektedir. İbn Sina yeni bir ilacın genel kullanımdan önce hayvanlar ve insanlar üzerinde test edilmesini tavsiye etmiştir.

İbn Sina, duygularla fiziksel durum arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek müziğin hastalar üzerinde kesin bir fiziksel ve psikolojik etkiye sahip olduğunu söylemiştir. Kanun kitabında bahsettiği birçok psikolojik rahatsızlıktan birisi ilginçtir: aşk hastalığı! İbn Sina’nın bu rahatsızlığı şöyle teşhis ettiği söylenmektedir; Gürcan’da hasta bir prens vardı ve prensin hastalığına hekimler çare bulamamıştı. İbn Sina, Prens’in sevdiği kişinin adından ve yaşadığı yerden Prensin yanında bahsedince, nabzının dalgalandığını farkeder. Büyük hekimin basit bir tedavisi vardı: “Hastayı sevdiği ile bir araya getirmek.”

Kanun’un Arapça metni 1593’te Roma’da yayımlanmıştır ve dolayısıyla basılmış en eski Arapça kitaplardan birisidir. 12. yüzyılda Cremonalı Gerard tarafından Latince’ye çevrilmiştir. Ansiklopedik içeriği, sistematik düzeni ve felsefi planı ile bu ‘Kanon’, çok geçmeden tıp literatüründe Galen, el-Razi ve el-Mecusi’nin eserlerini tahtından etmiş ve Avrupa okullarında tıp eğitimi için ders kitabı haline gelmiştir. 15. yüzyılın son 30 yılında Kanun’un, 15 Latince ve 1 İbranice baskısı yapıldı. Sonraki yıllarda İngilizceye kısmi çevirisi yapıldı. 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kanun, Batı’da Tıp Bilimi için baş rehber olarak kullanıldı. Leonardo da Vinci’yi etkilediği söylenmektedir. Dr.William Osler, Kanun için ” diğer eserlerden daha uzun bir süre tıbbi İncil olarak varlığını sürdürdü” demiştir. .

Kanun adlı eseri bu kadar çok takdir almasına rağmen İbn Sina,bugün Batı’da nadiren hatırlanmaktadır. Tıp’a ve Avrupa’nın yeniden uyanışına yaptığı temel katkılar büyük ölçüde bilinmemektedir. Ancak Buhara’daki müzede, İbn Sina’nın birçok yazısını,dönemindeki cerrahi aletleri ve tedavi gören hastaları gösteren resimler bulunmaktadır. ‘Doktorların doktoru’ olarak tanınan İbn Sina’nın hayatı ve eserleri için yapılan etkileyici anıt hala Buhara Müzesi’nin girişinde durmaktadır.Ayrıca portresi de Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi salonunda asılıdır.

Kanun adlı eserinin dört bölümünden biri matematiğe ayrılmıştır. İbn Sina, ansiklopedi içerisinde astronomi ve müziği de matematiğin dalları olarak ele alır. Aslında matematiği dört dalda incelemiştir; geometri, astronomi, aritmetik ve müzik. Daha sonra bu konuların her birini kendi içerisinde alt bölümlere ayırmıştır. Geometriyi, jeodezi, statik, kinematik, hidrostatik ve optik olarak; astronomiyi astronomik ve coğrafi tablolar, takvim olarak; aritmetiği cebir, Hint toplama ve çıkarma olarak; müziği, müzik enstrümanları olarak alt bölümlere ayırmıştır.

Ansiklopedinin geometrik bölümü, beklendiği gibi, Öklid’in Elementleri’ne dayalıdır. İbn Sina deliller sunar ancak sunum Öklid tarafından benimsenen titizlikten yoksundur. Aslında ibn Sina bu çalışmasında geometriyi, aksiyomlardan tümdengelimli bir sistem olarak vermez. Bununla birlikte, ibn Sina’nın konuyu ansiklopedide bu şekilde sunmayı tercih ettiğini de söylemeliyiz. Geometri konusundaki diğer yazılarında birçok Müslüman bilim adamı gibi o da Öklid’in beşinci varsayımının bir kanıtını vermeye çalışmıştır.

Ansiklopedinin geometri bölümünde ele alınan konular şunlardır: çizgiler, açılar ve yüzeyler; paraleller; üçgenler; cetvelli ve pergelli yapılar; paralelkenar ve üçgen alanları; geometrik cebir; dairelerin özellikleri; irrasyonel sayılardan bahsetmeden oranlar; çokgenlerin alanlarıyla ilgili oranlar; dairenin alanı; düzenli çokgenler; ve çok yüzlü cismin ve kürenin hacimleri. Tüm bu konular İbn Sina tarafından detaylarıyla işlenmiştir.

İbn Sina’nın İsfahan ve Hemedan’da astronomik gözlemler yaptığını biliyoruz. Yaptığı bu gözlemlerden doğru çıkarımlarda bulunmuştur. Örneğin; Venüs’ü, Güneş’in yüzeyinin karşısında bir nokta olarak değerlendirmiş ve hatasız bir şekilde Venüs’ün Dünya’ya daha yakın olması gerektiği sonucuna varmıştır. İbn Sina’nın bu gözlemi ve diğer ilgili çalışmaları günümüzde hala tartışılmaktadır. İbn Sina, bir yıldızın koordinatlarını gözlemlemek için bir alet icat etmiştir. Bu aletin iki bacağı bir uçta birleşmektedir; alt bacak yatay bir açıölçer etrafında dönerek azimutu (güney açısını) gösterirken, üst bacak bir ölçekle işaretlenmiş ve nişanı göstermektedir. Yıldızın yüksekliğini göstermesi için üst bacak düzlemde alt bacağa dik bir pozisyonda durmaktadır. İbn Sina’nın astronomiye katkılarından bir diğeri de Bağdat ve Gürcan arasındaki boylamdaki farkı hesaplama girişimiydi. Bunu da Gürcan’da ayın meridyen geçişini gözlemleyerek yapmıştır. Ayrıca hangi gerekçelere dayanarak söylediğini anlamak zor olsa da ışığın hızının sonlu olduğunu da hatasız bir şekilde ortaya koymuştur.

İbn Sina müziği matematiğin dallarından biri olarak görmektedir. Ağırlıklı olarak tonik aralıklar, ritmik kalıplar ve müzik aletleri ile ilgili olan bu konudaki çalışmaları hakkında kısa bir açıklama yapmak uygun olacaktır. Bazı uzmanlar, İbn Sina’nın üçüncü majörün uyumu tanımının, Pisagor’la ilişkili tonlama yerine yalnızca tonlamanın kullanımını getirdiğini iddia etmektedirler. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi T.S.Vyzgo’nun “İbn Sina’nın müzikolojiye katkısı üzerine” isimli makalesinde bulunmaktadır.

Mekanik, İbn Sina’nın matematik altında sınıflandırdığı bir konuydu. “Mi’yar el-‘akıl” adlı çalışmasında İbn Sina, basit makineleri ve bu makinelerin silindir, kaldıraç, çıkrık, kasnak ve diğer parçaları içeren kombinasyonlarını tanımlar. Her ne kadar bunların yapımında bilinen malzemeler kullanılsa da İbn Sina’nın mekanizmaları sınıflandırması Heron’unkinden çok daha ileri seviyededir ve son derece orijinaldir.

İbn Sina’nın en büyük katkısı felsefeye olduğu için bu alandaki çalışmalarından bahsetmemiz gerekir, her ne kadar bu alandaki çalışmasının hak ettiği değeri burada ifade edemesek de. O, Tanrı’nın saf akıl olduğunu ve bilginin, anlaşılır olanı kavrayan akıldan oluştuğunu iddia ederek, akıl ve gerçekliği tartışmıştır. Anlaşılır olanı kavramak için hem akıl hem de mantık gereklidir. Ancak İbn Sina şunu iddia eder:

…bilgi edinmek önemlidir. Anlaşılır olanı kavramak akılcı ruhun ahiretteki kaderini belirler, ve bu nedenle insan faaliyeti için çok önemlidir.

İbn Sina, bir nesnenin somut biçiminden ziyade nesnenin kendisinin algılanmasındaki soyutlamayı açıklayarak bir bilgi teorisi anlatır. İbn Sina, Metafizikte varoluşu incelemiştir. Dünyanın ve Tanrı tarafından nihai nedenselliğin bilimsel ve matematiksel teorisini düşünmüştür. İbn Sina’nın amaçları şu şekildedir:

İbn Sina, bilim ve dinin tüm yönlerini büyük bir metafizik vizyonda birleştirmenin yollarını aradı. Bu vizyon aracılığıyla evrenin oluşumunu açıklamaya çalışmanın yanı sıra kötülük, dua, ihtiyat, kehanetler, mucizeler ve olağanüstülükler problemlerini aydınlatmaya çalışmıştır. Ayrıca dini hukuka ve insanın nihai kader sorununa uygun olarak devletin örgütlenmesiyle ilgili sorunları da açıklamaya çalışmıştır.

İbn Sina’nın el-Biruni ile yazıştığı bilinmektedir. El-Biruni’ye gönderdiği on sekiz mektup El-Biruni’nin sorduğu sorulara cevapları içermektedir. Bu mektuplar felsefe, astronomi ve fizik gibi konuları içermektedir. İbn Sina’nın korunmuş ve makalede araştırılmış olan başka yazışmaları da vardır. Bu mektupların konuları şunları içerir: İlahiyatçılara ve büyü ile uğraşanlara karşı argümanlar ve bilginin bir alanına yüzeysel ilgi duyanların görüşlerini çürütme. İbn Sina felsefede belirli konularda yazar.Ayrıca talebeleri bazı klasik metinlerde karşılaştıkları zorlukları açıklamasını istemiş olmalılar ki onlara da mektuplar yazar. Yazarlar İbn Sina’yı doğa bilimlerini destekleyen ve gerçeği gizlemeye çalışan din adamlarına karşı çıkan birisi olarak tanırlar.

çeviri kaynak: Biography – Muslim Scholars and Scientists (ed. W. Hazmy C.H., Zainurashid Z., Hussaini R.) s. 67-75

References:

 1. Edward G. Browne (1921) Arabian Medicine, London, Cambridge
  University Press.
 2. Ynez Viole O’Neill (1973) in Mcgraw-Hill Encyclopaedia of World
  Biography vol I: Aalto to Bizet.
 3. Philip K. Hitti (1970) History of the Arabs, 10th ed, London, Macmillan, pp
  367-368
 4. M.A. Martin (1983) in The Genius of Arab Civilisation, 2nd ed, Edited by
  J.R. Hayes, London, Eurabia Puplishing, pp 196-7
İBNİ SİNA KİMDİR?

Yazı dolaşımı


İBNİ SİNA KİMDİR?” için 366 yorum

 1. Heya i’m for the first time here. I found this board and I
  find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably
  come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 3. I was recommended this web site by way of my cousin. I am no
  longer sure whether this put up is written via him as no one else recognise such precise about
  my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 4. Admiring the time and energy you put into your website and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m
  including your RSS feeds to my Google account.

 5. I used to be suggested this website by my cousin. I am no longer certain whether
  or not this put up is written through him as nobody else recognize such distinct approximately my
  problem. You are wonderful! Thanks!

 6. Hello there, I discovered your website by means of Google
  at the same time as looking for a similar subject, your website got here up, it seems to be great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become aware of your blog through Google, and located that
  it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

  I’ll be grateful if you happen to proceed this in future.

  Lots of other folks might be benefited out of your writing.

  Cheers!

 7. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

 8. Консультация психолога онлайн.
  Профессиональные психологи Консультация у психолога.
  Консультация у психологов. Консультация Психолога – Профессиональная
  поддержка. Індивідуальні консультації.
  Цены на услуги и консультации
  психолога. Приглашаем вас на консультации
  детского психолога.

 9. Geri bildirim: adam4adam gay dating site
 10. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 11. Thanks for ones marvelous posting! I actually
  enjoyed reading it, you are a great author.I will make
  certain to bookmark your blog and may come back in the
  future. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice afternoon!

 12. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and everything.
  However imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this
  blog could definitely be one of the very best in its niche.
  Amazing blog!

 13. I like the valuable information you provide in your
  articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn many new stuff
  right here! Good luck for the next!

 14. If it is workable for one to take pleasure
  from a life that produces one relish the fantasies, which may have
  haunted one’s electronic planets of wish, may one issue against it.

 15. https://main7.net/woori/
  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 16. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue
  resolved soon. Thanks

 17. We are always looking for the best bookmakers. One of our favourites is Betway but feel free to choose from our full list of Indian bookmakers. Everyone in 1xbet Bets on Formula 1 can get a unique prize in the form of a Free Spin. Formula 1 is a sport where every step you take has a huge impact on the course of the whole event. Here, accuracy, discipline and the ability to do the right thing are essential, and most importantly, make major decisions on time. To be honest, not everyone can handle such pressure. So, where can you feel all this adrenaline, if not on the track itself? 1xbet has launched another successful promotion called 1xbet Bets on Formula 1. Here you can also get a unique prize in the form of a Free Spin. In this case, you will not need to get to the finish line first. Start participating in the race right now with our team! https://prettyspa1.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=641681 Odds as of Dec. 7, 2021. Read our Privacy Policy and Terms of Use This year’s event will take place between April 8-11 and DraftKings Sportsbook already has odds up for the event. There will also be tons of great options for daily fantasy purposes on DraftKings too, but for now, let’s focus on the odds and see where everyone’s at and who might be looking like a good futures target for some early investments. (NV) If your gambling is no longer fun, don’t wait for the problem to get worse. Contactthe Nevada Council on Problem Gambling or call 1-800-522-4700. Odds are used by bookmakers to show the chances they think a certain outcome has of happening.  Odds are usually listed as a number, with either a plus or minus before it. 

 18. Nice blog right here! Additionally your web site a lot up
  fast! What host are you the usage of? Can I am getting
  your affiliate hyperlink for your host? I want
  my website loaded up as quickly as yours lol

 19. Skelmersdale saw 310 houses sold in the last 12 months, with the average sold price in the last year cited at £162,698 on Zoopla. *Zoopla Limited is an appointed representative of Uswitch Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FRN 312850) to provide this mortgage comparison service. Average house price for FTBs: £235,000 ВЈ482,664Average sold priceLast 12 months You’d have though that since Zoopla began in 2008, that their house price estimates would have increased in accuracy. Now in terms of data, they most probably have. Just as in any form of estimating, the more data you have at your disposal, typically the more reliable the result. So in that respect you could say that Zoopla is becoming more reliable by the year. Zoopla has estimated the average cost at £1,116,505, but digging deeper it looks like this has been skewed by a large – and pricey – £3.5 million farm. http://bobzhotel.altervista.org/member.php?action=profile&uid=51109 At first blush, it may look like this listingis trying to sell you less than 600 square feet of property for over a million dollars. Instead, it’s a package deal, including a warehouse, double home, and a cute little cottage. If you’re a property mogul looking for income but also want a cottage, this is for you. Many now use the term cottage generically to mean any small house, as the American Webster’s Dictionary defines it. The definition is simply “a usually small frame one-family house”. Today, the term cottage is used colloquially to mean “vacation home” by many Americans. And these days, tiny homes can even be bought from Amazon. Yes, you heard that right — you can get a residential space delivered right to your door for as little as $5,000. They usually ship for free, and the average assembly time is just 1-3 days. Sounds crazy, but it’s true! Each tiny home listed here comes as a kit that includes everything you need (just make sure you have a set of basic tools). Here are the best tiny homes for sale online:

 20. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my
  Facebook group. Chat soon!

 21. There is a growing awareness among both patients and doctors of the possible benefits of medical marijuana. Clinics and information centres have sprung up to advise patients on how to obtain cannabis legally, direct them to cannabis-friendly doctors, and give advice on how to use it. Users can also purchase marijuana Online in Canada, which is quite convenient. Buying weed online will bring you a more excellent range of products at better prices. You can purchase anything you want and get it delivered to your doorstep anywhere in Canada. Even though medical registration is not necessary, you will have to prove your age. If you ever wanted to use medical marijuana for treating your ailment, but were afraid because you weren’t sure how to get a medical marijuana card, you are not alone. This is a normal reaction on your part, since you live in Canada and the cannabis laws are not defined. https://atomic-wiki.win/index.php/Vancouver_medical_marijuana_card Autoflowering seeds are a relatively new innovation in the world of cannabis cultivation. Descended from Cannabis ruderalis genetics native to Russia and Central Asia, autoflowering plants do not rely on changes in light cycle to commence flowering; instead, they rely on a different set of triggers, and flower according to age and size. If you intend to cultivate cannabis from seeds and move on to cloning, doing so can be challenging with auto seeds. While it’s not to say you cannot succeed with cloning autoflowering cannabis, it isn’t always easy to pull off. The reason being that by the time the plants begin flowering, they may not have reached a useful size for taking cuttings for cloning. It can and does work in some instances, but tends to be tricky at best. Other seed types may therefore be better if you intend to get into cloning.

 22. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  discovered It absolutely helpful and it has helped
  me out loads. I am hoping to contribute & help different customers like its helped me.
  Great job.

 23. Thanks for printing!  Don’t forget to come back to Zerorez Atlanta for fresh content! Thanks for printing!  Don’t forget to come back to Zerorez Greenville for fresh content! Eliminate smells, stains, and general dinginess with our professional area rug cleaning services. Even though we specialize in carpet cleaning, there are numerous other services that we offer. For example, we also offer oriental and area rug cleaning. You have invested a lot of time and money in your area rugs, and you deserve to partner with someone who can help you take care of them. In addition, we offer upholstery cleaning. We can help you take care of the fabric on your furniture, preserving it for many years. We even offer pet odor treatment. If you have ever tried to clean leather clothing, seats, or furniture than you understand how intricate the process can be. Don’t risk the leather to become brittle and dry or fade in color. Just as with any of our services, we begin with an examination of the piece for stains and color test, followed by a plan of attack using our environmentally safe solvents. https://eunaweb.com/v1/community/profile/andersondaughtr/ Get this service done quickly and efficiently by the experts here at Clean Steam Carpet Cleaning. We understand how important it is to feel confident and worry free when it comes to the service we provide. Our dedicated staff invests the time and energy necessary to be well prepared for any unique requests or special concerns our clients may have. Pacific Steam is remaining open during these uncertain times, providing clean and healthy Carpet, Upholstery, and Tile & Grout solutions for our customer homes and businesses. We use the safest, most powerful products to get your carpets clean. It’s always a good idea to make the room you’re cleaning out of bounds for at least 24 hours. This is why you need to plan your steam cleaning day carefully. The best way to allow the carpet to dry is to keep it well ventilated and empty. If someone trails dirt across your slightly damp carpet, cleaning it up could prove very difficult.

 24. Ta gra to fascynujący symulator tradycyjnego pokera Texas, który jest znany na całym świecie…. Póki co mam poczucie, że Western Legends to idealny tytuł dla wszystkich – pierwsze rundy tak czy owak są totalnie po omacku, ale potem zasady zaczynają się układać i samo idzie. Podobno im więcej graczy tym lepiej i z tym też raczej mogę się zgodzić: my graliśmy w 4 osoby i to było ok, ale chyba nawet wolałabym, żeby było nas np. 5. Akcji 18 maja 2010 Δdocument.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() ); Sześć znaczników Ogarów Dzikiego Gonu w trzech poziomach pozwoli zaznaczyć obecność Ogarów na planszy, a na dwóch kartach pomocy znajdą się wyjaśnienia dotyczące walki i jej wyników w grze dla 1, 2, 3 lub 4 graczy. Fani Red Dead Online oczywiście od razu zwrócili uwagę, że ustawa dotyczy rozgrywek, w których stawką są prawdziwe pieniądze. Nie zmienia to jednak faktu, że na razie możemy raczej zapomnieć o pokerze w sieciowej produkcji Rockstara. https://acermex.jornadacervecera.com/preguntas-y-respuestas/profile/levicarpentier1/ Poker is a game of strategy, that includes managing your time, focus, aggression, and more. If you master the basics of the game, you should learn the different Poker Strategies that will level up your game. 3.Idz do swojej skrzynki e-mail bedziesz miec tam maila od PokerStrategy, otwgo i kliknij na link aktywacyjny, jak widac na zdjeciu. Według nas najlepszym co daje kod bonusu w STS to bonus bez depozytu. Freebet w STS, który otrzymamy za samą rejestrację z naszym hasłem premiowym, wynosi 29 PLN. To dużo jak na tego typu bonus, na dodatek jest to oferta ekskluzywna, jeżeli nie użyjesz naszego kodu bonus będzie niższy (standardowo 25 PLN). Tutaj nie ma nic skomplikowanego, bonus powinien zostać dodany do Twojego konta zaraz po rejestracji. Może to oczywiście potrwać od 24 do 48 godzin, ale zazwyczaj dzieje się o wiele szybciej i automatycznie.

 25. Enterprise version of Pendo Easy List allows users to manage multiple sites and websites. It is an enterprise-level solution that is competitive, scalable and proven.

  Pendo Easy List is an Enterprise (ETL) tool that empowers and enforces controlled data input and sharing among software systems, hardware systems, networked systems, etc.

  Pendo Easy List is the complete solution for database-driven business applications. It includes a  http://www.chinaitnews.cn/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://handnaptiojour.weebly.com

  6add127376 cailellb

 26. Free easy to download
  The free version of File Protect System shows more functionalities that are paid ones. Until you are going to pay for the full version, you can enjoy the automatic daily file scanning as well as the option to choose the number of files to lock. If you are searching for a tool that can save your time, File Protect System will most definitely help you with that.
  Download File Protect System

  File Protector 1.6
  File Protector 1.6 is very suitable https://decdescclasar.weebly.com

  6add127376 wensray

 27. Linear polynomial interpolation

  About
  LINNEWTON is an interpolation tool. It works on single data points. It does not calculate data that is not given (reasonable) or are in Excel file.

  Example
  An example of using load the data in a file type as shown in the image below.

  Closing words
  Thank you.

  A:

  LintonW2 is a good toolbox for interpolation. It can calculate http://images.google.ci/url?source=imgres&ct=img&q=https://raljotabri.weebly.com

  6add127376 dagfar

 28. So, you definitely should take the time to test it out!
  Main features:
  – Support for the majority of popular audio file formats
  – Many different high quality audio effects
  – Multitrack support
  – Sample Playback
  – Stereo and Mics Mixing (for audio tracks and multiprocessor sessions)
  – Real-time fx crossfade
  – Clipping, music fades, mute, trim end and starting
  – Various audio resonances and equalizers https://deostilenntol.weebly.com

  6add127376 devbenn

 29. Here is an example command:
  C:\>File Processor c:\source /C c:\destination /T
  The File Processor application was designed to be a small utility program meant to reliably handle files, directories of files, and systems of files. It can intelligently and accurately copy an entire system from one drive to another or one machine to another.
  File Processor can also compare entire drives or file systems for equality. Normally it does this by comparing file modification times and lengths, but https://grandadvance.co.il/report/EL.aspx?pid=20110&id=2605&url=https://inemibrep.weebly.com

  6add127376 caitqui

 30. It shows the advantage of not having full information about the parameters of the loan because you can calculate it without having to fill in all the blanks

  3D Viewer is a quick and easy to use 3d modeler. Once the object has been created in this program you can zoom and rotate the model from simple clicks.
  Model finalization is also included to modify meshes or the appearance of the model

  Forums are the best way to share your learnings and to get feedback https://netfmarpusa.weebly.com

  6add127376 zanoli

 31. This version of DBDiff for Oracle creates a difference file that can be used for scripts (I.E. to upgrade from one version of Oracle to another).

  The Auburn Baseball team remains squarely in the hunt for the SEC tournament this Saturday at Alex Box Stadium after taking two out of three games against Idaho State and Virginia on Tuesday.

  Auburn baseball won two of three games at Alex Box Stadium against Idaho State and Virginia to secure the No. 2 seed in the 12 http://www.ifat.com/redirector/go.aspx?pagename=Link&siteid=19&insid=-1&CustID=31250338&more=33241125&URL=https://conbuzzrori.weebly.com

  6add127376 jehkal

 32. The trial version of X-Ripper is still functional. After completion, it asks for an installation license key. Even if you do not know your license key, you don’t have to worry, as it is very easy to recover it. Read on to find out how.
  How to Recover the Product Key After Installing X-Ripper [1]
  Open by searching the Windows Start menu or searching the software store under the Windows section. It should show a normal window displaying different http://www.boostercash.fr/vote-583-341.html?adresse=https://ibimyzex.weebly.com

  6add127376 rebfre

 33. Powerful Filters that let you search for specific extensions, file dates and more.
  Supports all popular file formats such as Word, PPT, XLS, PDF, and many more…
  It is available for you to download and use as freeware.

  Create a readable backup version of a secret text or html using Ponito’s Password Protector. Encrypt your data with one of the supported formats and then dump it to the file with just a single click. Protect https://provcomsadi.weebly.com

  6add127376 kahllan

 34. Manage your multiple accounts with great efficiency with the help of this tool. It makes DIY purchases by selling items online easy for you as you cut off businesses, utilities, banking institutions, and other auto companies.
  Also, you can add external partners for service offerings like financial institutions and search engines. When you set up your database, you can earn money online without any charge.

  How to Setup a Money Laundering Website

  You may not agree with the fact that online currency https://jayzudichea.weebly.com

  6add127376 rennana

 35. The process goes fast and you can easily complete it even on the first try.
  Windows and Mac Operating Systems support
  You can easily operate the software on your computer, whether it is Windows or Mac. Thanks to the intuitive graphical user interface, you can simply use the tools and display the supported files and files to download it. Moreover, the application can simultaneously process multiple GMS files at once.
  VBA passwords replace module compatible with all CorelDraw versions
  SysTools CorelDraw G http://nou-rau.uem.br/nou-rau/zeus/register.php?back=https://concporcude.weebly.com

  6add127376 jaimharv

 36. Swf Magician is a small software application developed specifically for helping you convert SWF files to EXE file format so you can quickly send them to your friends.
  The tool is compatible with Windows XP and Vista. EXE files have the advantage of being easily distributed on all operating systems because you do not need a third-party program in order to open them.
  Clean looks
  It takes a simple and fast installation process in order to gain access to the graphical user interface. The https://image.google.mu/url?q=https://queteddyspda.weebly.com

  6add127376 rahdary

 37. Q:

  JSf viewState — how to deal with values that don’t have values in ‘params’?

  I have a jsf state with an invalid page. The page links to 2 view states in what I assume is the correct order.

  #{entry.equals(“ViewState”)? “Beware of the Id https://riesunadard.weebly.com

  6add127376 martisr

 38. EasyBackup is an application which enables you to automatically back up your important documents, images, or entire hard drive. It becomes a single, easy-to-access location to restore your files, even from an external hard drive. Moreover, the platform itself meets all your security requirements to limit the access of the files.
  You can’t choose where to back up to, the process starts immediately after install. You’re thrown into the main interface after setup, and https://jibonbook.com/upload/files/2022/05/yoWlEbe4NN1FnfmHZqRn_19_f8b437faa729763139a4fe8a5dc53940_file.pdf 05e1106874 halecarl

 39. Kaspersky Lab has stopped the campaign tracking DiskCryptor, a leading Android trojan, which secretly transmutes the privacy of victims, lock them from their own devices and potentially infect them with other sophisticated malware. The latest data from Kaspersky Lab’s Security Response Team (Kaspersky Lab’s expert team that responds to threats and attacks directed at the company’s users) reveals that approximately 15,000 mobile devices are hit every day by hackers who are http://crochetaddicts.com/upload/files/2022/05/iD79ykC5FbJe3ZV91XyX_19_ae4e78d4c3fb2a244162b6f5c95adebd_file.pdf 05e1106874 jameche

 40. The only thing that bothered us was its inability to create file by one click, instead of opening, saving and canceling the operation multiple times.
  Skip
  Turn OST emails into other files with ease
  There are no extra settings or customized features of Stella Data Recovery OST to PST Converter, which is a great thing. In just a couple of clicks, you can convert hundreds of emails and divide them among different file formats. That way you can easily get rid of years of unnecessary data https://wakelet.com/wake/0v5igil_n8hcNhpxrXtcG 8cee70152a hansans

 41. Sadly, no – not all gambling sites will accept cryptocurrencies. That’s why we’ve put together a list of online casino sites that carry out crypto transactions without any hassle. The best Bitcoin casinos should have something for every type of player. In this review, we gave Bitcoin casinos with the most varied selection of crypto casino games a higher ranking. Aside from this, we broke down your best options when it comes to sports betting, live dealer table gaming, online slots, and horse race wagering.  The best Bitcoin casinos should have something for every type of player. In this review, we gave Bitcoin casinos with the most varied selection of crypto casino games a higher ranking. Aside from this, we broke down your best options when it comes to sports betting, live dealer table gaming, online slots, and horse race wagering.  https://howtoonline.org/community/profile/tylerlakeland44/ The amount of games available at SlotV is truly out of this world! With over 50 software providers represented, you will find over 2000 slot game titles, as well as table games, roulette, poker variations and a full suite of live dealer games! SlotV have also made it incredibly easy to navigate your way around this outrageously large selection of games by categorising everything in a very intuitive way. The best known gaming platforms at SlotV Casino are – Even if you play on the go, it is very easy to receive your free spins bonus. You can log into the mobile casino from any device over the internet and use all the available options. Only a single casino account is necessary, and the login details are the same from everywhere. But some gambling sites still offer you a free spin bonus if you use your smartphone or tablet to gamble. These free spins are fundamentally no different from the desktop ones.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.