İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK

Her oluşun(kevn) ya da olayın bir sebebinin olduğu ve aynı şartlar altındaki sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde tarif edilen nedensellik ilkesi gerek felsefeciler, gerekse kelamcılar tarafından üzerinde en çok durulan konulardan birisi olmuştur. Nedensellik ilkesinin en tutkulu müdafileri, evrenin işleyişinin, evrende vuku bulan hadislerin çeşitli fizik yasalarına bağlı olduğunu iddia eden deterministlerdir. Nedensellik ilkesi eşyanın sabit bir nitelik, tabiat taşıdığı fikrini de beraberinde getirir. Örnekle; pamuğu ateşe yaklaştırırsanız pamuk yanar, yanmak bir fiildir ve bu fiil ateşe nispet edilir. Dolayısıyla ateş kendi doğal sonucunu meydana getirmeye muktedir bir şey haline gelmiş olur. Tartışılan temel problem ‘neden’ ve ‘etki’ bağının gerçekte ne ifade ettiğidir. Söylenildiği gibi, her nedenin bir etkiyi doğurması zorunlu mudur? Yani X olayı Y olayına neden oluyorsa her ne zaman X verilirse Y’nin bunun doğal bir sonucu olarak meydana gelmesi gerekli ve zorunlu mudur? Bu bağlamda nedensellik alemin yaratılması, alemin işleyişi ve insan fiilleri olmak üzere 3 temel konuda tartışılmıştır. Bu yazımızda sadece alemin işleyişinde nedenselliği kelamcılar özelinde inceleyeceğimiz için kısa ve anlaşılır bir tariften sonra nedensellik teorisinin kelamcılar açısından ne gibi problemler doğurduğunu ve alemin nizamını, işleyişini açıklamak için nedenselliğe hangi teoriyle mukabelede bulunduklarını ele alacağız. Tevfik ancak Allah’ın dilemesiyledir.

Fetihlerin artıp İslam devletinin sınırlarının genişlemesi, farklı kültürlerle etkileşimi ve felsefe eserlerindeki yoğun tercüme faaliyetlerini beraberinde getirmiştir. Bu etkileşim kelamcıları hem bir savunma mekanizması geliştirmeye hem de İslam’ın kanunlarını akılla yoğurarak kendi yaratılış ve tabiat teorilerini üretmeye itmiştir. Bu bağlamda Ebu Huzeyl Allaf’a nispet edilen atomculuk teorisi, Dırar b. Amr’a nispet edilen arazcılık teorisi ve Nazzam’a nispet edilen kumun/zuhur teorisi olmak üzere üç temel teori ortaya atılmıştır. Her ne kadar ilk dönemlerinde teoriler üzerinde tartışılsa da sonraları Maturidi, Eşari ve Mutezili kelamcılarının birçoğu Ebu Huzeyl’in Atomculuk Teorisini benimseme hususunda karar kılmışlardır. Ele aldığımız konunun geniş bir alana şamil olmasından ve yazımızın kısa olacağından burada sadece Ebu Huzeyl’in Atomculuk Teorisi üzerinde durmakla iktifa edeceğiz. Atomculuk teorisine göre alem, cevher ve araz olmak üzere iki temelden oluşur ve bunlar sürekli olarak Allah’ın yaratmasıyla varlıklarını sürdürür. Araz’ı maddenin sıfatı, niteliği ve özelliği manasında kullanan kelamcılar, öz ya da nitelik olsun bütün varlıkları doğrudan Allah’ın iradesine ve yaratmasına bağlayarak Allah’ı tabii bir fail, ezeli bir sebep olmaktan ziyade, irade sahibi bir ‘’fail-i muhtar’’ olarak konumlandırmış ve tabii varlıklar arasındaki her türlü nedensellik ilişkisini ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır.

Kelam ilminin, Allah’ın zat ve sıfatlarının, başlangıç ve son itibariyle mümkünlerin hallerinin İslam kanunları üzere incelendiği ilim olarak tarif edilmesi (1) ve Kuran’ın birçok yerde Allah’ı her şeyi yaratan (2) ve dilediğini yapan (3) olarak vurgulaması kelamcıları alemi yoktan yaratan, yaratmaya her an devam eden ve aleme sıfatlarının taallukuyla kesintisiz müdahalede bulunan bir ilah tasavvuruna götürmüştür. Yani alemde gerçekleşen her hareket, oluş, bozuluş ve yok oluş an an Allah’ın yaratma sıfatı(tekvin)’nın işlemesiyle yani O’nun yaratmasıyla olur. Nesnelerde mevcut bir tabiatı kabul etmeyi, alemde neden-sonuç ilkesine(nedensellik) bağlı zaruri ilişkileri Allah’tan bağımsız failler ve O’nun yaratmasının dışında olan olaylar olarak anlayan ve yorumlayan kelamcılar, Allah’ın mutlak kudretinin her şeyi kuşattığını vurgulayan bir anlayışı benimsemişlerdir. Böylece yaratıcı irade ile cevher ve arazdan oluşan madde/eşya arasına girebilecek her türlü doğal/tabii neden reddedilmiş ve alemde yegane sebebin varlığı ispatlanmış olur. Hidayete ulaştıran şüphesiz Allah’tır.

Kelamcılardan nedensellikle alakalı bir ikinci yaklaşım da mütekellimlerin birçoğunun filozofların etkisinde kalmakla itham ettiği Mutezile’den gelmiştir. Mutezilenin nedenselliğe yaklaşımında mezhep içinde bir bütünlük olduğunu söylemek çok zordur. Nihayetinde farlılıklar olsa da Mutezile, nedenselliği ve eşyanın sabit bir nitelik/tabiat taşıdığını kabul etmişlerdir. Eşyanın fiilini belirleyen sabit bir tabiatının olduğunu kabul edenlerin başında ise Muammer, Nazzam, Cahız, Kabi gibi isimler gelir. Bu kabul Sünni kelamcılar tarafından sebeb-sonuç/illet-malül birlikteliğinden meydana gelen tabi ilişkilerin kabulü biçiminde anlaşılmıştır. Bunula beraber Mutezile bu tabiatın eşyaya Allah tarafından verildiğini söylemiş ve determinist yaklaşımlardan ayrılmıştır.

Mutezile’nin içerisinde eşyanın bir tabiatı olduğunu ve nesneler arasında tabii bir etkileşimi ilk kabul edenin ise Muammer olduğu söylenmiştir. (4) Muammer tabiata ziyadesiyle aktif bir rol vererek alemde meydana gelen kötülüklerden, Mutezile’nin benimsediği adalet ilkesi gereği, Allah’ı tenzih etme amacı gütmüştür. Fakat bu amacın maksadını aştığını söylemek yerinde bir tespit olur. Muammer cisimlerin dahi iradesi olduğunu söylemiş ve Allah’ın ancak cevherler üzerinde kudret sahibi olduğunu söylemiştir. İddia’nın daha anlaşılır olması açısından; hayat, ölüm, renk, tat, koku vs. gibi arazları Allah’ın yaratmadığını tüm bunların cevherlerin tabiatının fiilleri olduğunu ileri sürmüştür. Muammer cevherlerin Allah tarafından yaratılan tabiatı içermekte olduğunu söylemiş ve sürekli yaratma fikrine yer vermemiştir. Hayyat, Muammer’in, Allah’ın bu yasaları kendi kendine bıraktığını ve müdahelede bulunmadığını iddia ettiğini söylemiştir. (5) Nesefi(rh.a) de Muammer’in hayat, kudret, ilim vasfı olmayan cansız varlıkların arazları yaratmasını mümkün gördüğünü söylemiş, cansız varlıklara böyle sıfatlar atfetmenin Allah’ın tekvinle nitelenmesini boşa çıkaracağını söylemiştir. (6) Burada alanımızın kısıtlı olması hasebiyle Muammer’in bir örnek teşmil etmesi açısından nedensellik anlayışına değinmekle iktifa ederek Sünni Mütekellimlerin nedensellik/tabiat eleştirilerine yer vereceğiz. Başarıya ulaştıran Allah’tır.

Tabiat kavramını çeşitli manalarda kullanan İmam Maturidi(ra) bazı yerlerde araz manasında kullanırken (7) bazı yerlerde bir şeyin özü, hakikati manasında kullanır. İmam, Kitabü’t Tevhid isimli meşhur kelam eserinde tabiatı şu şekilde açıklar;

Tabiat, bir şeyin temel yapısı olup ona sahip olan şey ona aykırı hareket edemez. Bir şeyin tabiatının olması onun mutlak manada fiilde bulunmasını gerektirir. O şey kendi başına fiilde bulunmaktan ya da o şekilde fiilde bulunmaktan kaçınamaz. Buna karşılık dışarıdan bir güç o şeyin fiilde bulunmasına engel olabilir. Dolayısıyla söz konusu şeyin, bir başkası sebebiyle fiilde bulunması mümkün değilken, başkası sebebiyle fiilden alıkonulması mümkündür. Eğer söz konusu şey zatıyla fiilde bulunabilseydi, fiilden alıkonulması, o şeyin kendisi var oldukça mümkün olmazdı. Söz konusu şey fiilden geri durmadığına göre, irade sahibi bir kudretin boyunduruğu altında olduğu sabit olmuştur. (8)

Görünüş o ki; İmam Maturidi(ra) bir tabiat fikrini kabul etmekle beraber sonuç itibariyle tabiatlı varlıkların tabiatını yaratan ve o tabiata onları mahkum eden, dilediğinde tabiatlarına müdahalede bulunan ve tabiatlarını değiştirmeye her an muktedir olan bir anlayışı benimsemiştir. Burada her ne kadar İmam Maturidi, Mutezile’ye benzer bir fikri benimsemiş gibi gözükse de böyle bir kabulün yanılgı olacağını söylemek yerinde olur. Nitekim Mutezilede tabiat düşüncesini kabul edenleri tetkik edecek olursak; Nazzam’ın, cansız varlıklardan ortaya çıkan fiillerin, mahallin tabiatı sonucu olduğunu kabul ettiğini (9), Allah’ın bir tabiatta yarattığı varlıklara sürekli müdahelesini mümkün görmediğini (10), bir diğer isim Cahız’ın, cisimlerin kendine özgü fiillerinin olduğunu ve eşyada değişmeyen bir tabiatı kabul etiğini (11), Kabi’nin İse Allah’ın tabiat kanunlarına müdahelede bulunamayacağını kabul ettiğini görürüz. (12) Oysa İmam Maturidi yukarda görüldüğü üzere, bir şeyin fiilinin sebebinin tabiat olması halinde, onun fiilden alıkonulmasının imkansız olacağını, buna rağmen o şeyin fiilden alıkonulduğunun müşahede edildiğini söyleyerek, eşyanın Allah’ın iradesinden bağımsız fiilde bulunamayacağını beyan etmiştir.

Alemin işleyişine ve nedenselliğin alem üzerindeki etkisine dair bir diğer teori ise aralarında farklılıklar olmasıyla beraber Eşariler ve Basra Mutezilesi tarafından ortaya atılmıştır. Adet teorisi olarak isimlendirdikleri bu teoriyle eşyayı herhangi bir sonuç üretecek vasıfta görmemişler, her türlü etkinin Allah tarafından yaratıldığını söylemişler böylece Allah’ın alem üzerinde her an etkili olduğunu ve alemde bize sebeb/sonuç etkileşiminden meydana gelen olaylar gibi görünen her şeyin aslında Allah’ın sürekli olarak ardı sıra gelen yaratmalarının olduğunu beyan etmişlerdir. Bununla da Allah’ın iradesinin ve kudretinin alemde her şeyi kuşattığını benimseyerek, olası bir eksikliği, O’nun bilgisi dışında gelişen bir olayı ve O’nu bir kanuna bağlı kılacak herhangi bir zorunluluğu Allah’tan nefyetmeyi amaçlamışlardır. Bilhassa İmam Eşari(rh.a), fırlatıldığında taşın ileri gitmesi, su içildiğinde susuzluğun gitmesi, yenildiğinde doyulması, yenilmediğinde oluşan açlık ve su içilmediğinde oluşan susuzluk gibi bize şahitte(görülen alem) sebeblerin meydana getirdiği olaylar gibi görünen her şeyin Allah’ın yaratmasıyla olduğunu söylemiştir. Hakeza atılan taşta Allah’ın gitme fiilini yaratmadığı takdirde taşın gitmemesini, atılmayan taşta Allah’ın gitme fiilini yaratması halinde taşın gitmesini mümkün görmüştür. (13) Allah bunların hepsinin tersini murad edebilir. Fakat Allah adetini böyle icra etmektedir.

Adet teorisini benimsemiş diğer bir ekol Basra Mutezilesi de alemde meydana gelen hadiseleri Allah’ın kudret ve iradesi etrafında açıklamayı tercih etmiştir. Hakeza Basra Mutezilesi de bize sebebin doğurduğu sonuçlar gibi gözüken olayların Allah açısından zorunlu olmadığını kabul etmiştir. (14) Basra Mutezilesinin güçlü temsilcisi Kadı Abulcebbar, Allah’ın bir adete bağlı olarak yarattığı fiillerin, meydana gelmesinin Allah açısından zorunlu olmadığını belirtir ve içki içildiğinde sarhoşluğun, öldürme fiilinden dolayı ölümün vuku bulmayabileceğini söyler. (15) Basra Mutezilesinden bir diğer isim Nisaburi de, mıknatısın demiri çekmesinin Allah’ın yarattığı adet gereği meydana geldiğini söyleyerek, bu fiilin Allah açısından zorunlu olmadığını söyler. (16) Sonuç itibariyle Basra Mutezilesi neden/sonuç ilişkisinin Allah tarafından eşyaya konulan bir adetin gereği olarak olduğu düşüncesini benimsemiştir.

Nedenselliğin belkide en güçlü tenkitçilerinden birisi olarak nitelendirebileceğimiz İmam Gazali(rh.a) ise Tehafütü’l Felasife isimli eserinde bu konuya yer vermiştir. Kitabının 17. Maddesini bu konuya ayıran Gazali, nedenselliği red mahiyetinde şu açıklamaları yapar;

Sebeb ile sonuç arasındaki ilişki zorunlu ve değişmez olmayıp Allah’ın takdiri gereği bunların birbiri ardından yaratılmasından kaynaklanır. Dolayısıyla yemeden tokluğu yaratmak, boyun kesilmeksizin ölümü yaratmak, boynun kesilmesiyle birlikte hayatı devam ettirmek Allah’ı kudreti dahilinde olan şeylerdir. (17)

Gazali de görüldüğü üzere Eşari ekole bağlı kalmış, Allah’ın kudretinin ve iradesinin var olan her şey üzerinde her an etkili olduğunu benimsemiştir. Gazali’nin nedensellik eleştirisinde güçlü argümanlarından birisi ise sebeb ve sonuç arasında zorunlu etkileşimin olduğunu iddia edenlerin elinde gözlemden başka bir deli bulunmamasıdır. Ardı sıra olan olaylar insan aklında bu iki şey arasında bir bağ olduğuna dair izlenim oluşturmaktadır. Gazali ayrıca olayların asıl failinin algılanmaz(duyular üstü) oluşunun bizi bir fail yanılgısına düşürdüğünü kastederek şöyle der: Doğuştan kör olan birinin gözlerinde perde olduğunu, insanlardan gece il gündüz arasında bir fark bulunduğunu işitmediği varsayılsa, gözlerindeki perde gündüzleyin kalkıp göz kapaklarını açsa ve renkleri görse, bu kimse renkleri algılamasının sebebinin göz kapakları olduğunu zanneder. Bu kimsenin gözü sağlıklı ve açık, söz konusu perde kalkmış, karşısındaki nesne de renkli olduğu zaman onu mutlaka görmesi gerekir; görmemesini aklından bile geçirmez. Ancak, güneş batıp hava karardığında renklere ait izlenimlerin sebebinin Güneş ışığı olduğunu anlar. (18) Görüldüğü üzere Gazali algısının gerçek faili anlama noktasında eksikliği olan kimsenin zihninde faili tespit etme hususunda yanılgıya düşeceğini ortaya koymaya çalışmıştır.

Nedenselliğin ne olduğu hususunda zihinlerde temel bir bilgi hasıl olması ve kelamcılar özelinde alemin işleyişindeki nedenselliğin yerinin temel olarak anlaşılması amacıyla konuyu ele almaya çalıştık. Nedenselliğin birinci derece ilgilendirdiği diğer konular olan; Alemin yaratılışı, İnsan fiilleri ve Mucizenin imkanı gibi diğer konuları da başka yazılarımızda ele almaya çalışacağız. Tevfik ancak Allah’ın yardımıyladır.

Kaynakça

1. El-Baberti- Şerhu’l mekasıd fi ilmi’l kelam, Süleymaniye ktb. Şehid Ali Paşa No:1717, 135b.

2. En’am-102.

3. büruc-16.

4. Kadı Abdulcebbar- el-muhit, 403-406.

5. Hayyat el-intisar 33,45.46.

6. Nesefi-Tebsıratu’l edille 628.

7. Maturidi-Kitabüt Tevhid 67, 78, 89, 179.

8. Maturidi-Kitabu’t Tevhid- 184.

9. Kadı Abdulcebbar- Şerh, 338.

10. Hayyat- el-intisar, 41.

11. Şehristani- El-Milel, 1,75.

12. Nisaburi- El-Mesail fi’l Hilaf; 133, 197.

13. İbn Fürek-Mücerred. 263, 264,271.

14. Osman Demir- Kelamda Nedensellik, 163.

15. Kadı Abdulcebbar- el-muhit. 341.

16. Nİsaburi- El-mesail fi’l hilaf, 198.

17. Gazali- Filozofların Tutarsızlığı, 166.

18. Gazali- Filozofların Tutarsızlığı, 167.

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK

Yazı dolaşımı


İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK” için 414 yorum

 1. Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s webpage link on your page at suitable place and other
  person will also do same in support of you.

 2. I as well as my buddies have already been taking note of the great information on your website then quickly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those strategies.
  Most of the guys came absolutely glad to read all of them and have in effect certainly been using
  these things. Many thanks for simply being quite kind and then for using varieties
  of high-quality guides millions of individuals are really needing to understand about.
  Our honest regret for not expressing appreciation to earlier.

  Here is my blog post Keto Complete Pills (Hilton)

 3. This is the right webpage for anyone who really wants to find out about this topic.

  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to?HaHa).

  You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time.
  Great stuff, just wonderful!

  Feel free to surf to my site Syner Sooth CBD Gummies

 4. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout
  on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like
  this one nowadays.

 5. Thanks for each of your efforts on this web site.
  My niece loves going through investigations and it is easy
  to understand why. A number of us notice all regarding the lively mode you
  provide insightful thoughts via the web blog and as well as strongly encourage contribution from other ones on that
  article while our own daughter is without question understanding a
  great deal. Enjoy the remaining portion of the year.
  You have been carrying out a dazzling job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am
  really inspired along with your writing talents and also with the structure on your blog.
  Is this a paid topic or did you modify it your self? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one nowadays.

  My site … Amellia Cream, http://www.comptine.biz,

 6. I don’t comment, but I browsed a bunch of responses on this
  page İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK | islamicrophone.

  I do have a couple of questions for you if you do not mind.
  Is it only me or does it appear like some of the comments look
  like they are written by brain dead people?
  😛 And, if you are writing at additional places, I’d like to follow
  everything fresh you have to post. Could you list of the complete urls of all your social community sites like your twitter feed, Facebook page or
  linkedin profile?

  Here is my webpage; Evo Naturals Hemp Gummy Bears Review

 7. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of area .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Studying this information So i’m happy to express that I’ve
  an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed.

  I so much for sure will make certain to do not
  forget this website and provides it a look regularly.

  Here is my web page … http://163.30.42.16

 8. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious
  if you get a lot of spam responses? If so
  how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very
  much appreciated.

 9. Hi there! Someone in my Facebook group shared this
  website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m
  bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and wonderful design and style.

  my web blog – Amellia Skin Care

 10. Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It truly useful & it helped me out much.
  I am hoping to present one thing again and aid others
  such as you aided me.

 11. I don’t even know how I stopped up here, but I assumed this put up was once good.
  I don’t realize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger if you happen to aren’t already.
  Cheers!

 12. really good exam. I hope you might continue to perform the
  job so that you can placed insight on the readers in the website.
  Likewise visit my personal site to get all the latest content material
  about judi togel.

 13. Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 14. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you
  are talking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss
  with my website =). We can have a link trade arrangement between us

 15. Excellent blog here! Also your web site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours
  lol

 16. I’m not that much of a online reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go
  ahead and bookmark your website to come back down the road.
  Many thanks

 17. extremely good analysis. I hope it is possible to continue to execute the job so
  that you can add insight pertaining to the readers with this website.

  Too visit my very own site to get all the latest
  article content about togel online.

 18. 239156 259703Thanks for your time so much for your impressive and amazing guide. I will not be reluctant to endorse your internet internet sites to any individual who ought to receive direction on this dilemma. 815656

 19. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 20. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve
  truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 21. Hi, i think that i saw you visited my web site
  thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things
  to improve my website!I suppose its ok to use a few of
  your ideas!!

 22. My partner and I stumbled over here coming from
  a different web page and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web
  page for a second time.

 23. I think that is one of the so much significant information for me.
  And i am satisfied studying your article.

  However wanna remark on few common issues,
  The web site style is great, the articles is really great : D.
  Excellent process, cheers ps4 https://j.mp/3z5HwTp ps4

 24. Hey this is kind of of off topic but I was wondering
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 25. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you could do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 26. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

 27. Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog
  website? The account helped me a applicable deal.
  I had been a little bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept

 28. Heya! I realize this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does running a well-established blog such as yours
  take a large amount of work? I’m brand new to blogging however I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 29. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My website is in the very same niche as yours and my
  users would truly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Many thanks!

 30. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get
  my very own website now 😉

 31. If you are going for most excellent contents like I do, only go to see this web site everyday for the reason that it presents feature contents,
  thanks

 32. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like
  to write some content for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an email if interested. Thanks!

 33. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. “Rarely does an opportunity to acquire a several-thousand-acre, master-planned mixed-use development with over four miles of frontage along the Dallas North Tollway and only 20 minutes away from Legacy business park present itself,” said Glendenning, CEO of Rex Real Estate. “Mehrdad Moayedi has the vision to see how the new tollway access will help transform this property into a true world-class project.” Homes are designed with features, construction techniques and materials to help reduce energy usage. Actual energy costs and/or usage are dependent on a number of factors, including utility rate, energy consumption, home orientation, and weather conditions. No guaranty is made on actual energy cost savings. https://wiki-spirit.win/index.php/Townhomes_for_sale_near_me_under_100k Some define the North Carolina waterfront lifestyle as 24/7 access to sun, sand and surfing. For others, waterfront living equals a quiet place to connect with nature. And still others seek a million-dollar view where they can enjoy fine meals with friends while watching the sunset. Whatever lifestyle you’re looking for, our desirable coastal area offers a multitude of possibilities for every water lover, including: Enjoy the splendor of the Great Sacandaga Lake & Southern Adirondacks from this bright & sunny open concept post & beam style home. 100′ of direct lakefront & dock make this an ideal location for sports enthusiasts.Full finished walk out basement provides ample room for family & friends. Relax & unwind on the covered lower patio or upper deck.This is a peaceful sanctuary where you can view the stars at night, the sunrises while sipping your coffee in the early morning, or gather around a campfire & talk about the adventures of the day. Two car garage for additional storage. Home also has an entrance from North Shore Rd.

 34. To restore or transfer data from Google Drive You can sync your U-M Google Contacts across all your devices, including Apple iOS and macOS. When you change a U-M Google contact entry on one of those devices, it will change across the rest of your devices. That way, you won’t have to make changes on each device, and you won’t lose anyone’s contact info. On Samsung phones, you ll instead tap the Accounts and Backup section and then select Backup and restore and look for the Google account area of the screen. Samsung confusingly offers the option to back up your data to its own service — via your Samsung account — in addition to backing it up with the standard Android backup system. Disregarding that and going with the standard, Google-associated setup is the most advisable option, as that ll allow you to restore your data to any phone you might use in the future, whereas Samsung s superfluous setup will work only with other Samsung-made phones. https://africacancerhub.com/forum/profile/uyeshawnee48759/ 2. Click on the little + sign in the bottom left to add a new account, select ‘CardDAV’ and enter your gmail login details. For ‘server address’ enter ‘google.com’. Click ‘Create’. However, if you actively use your Google account, managing your contacts through it can help you streamline your process. After you export your contacts, use Excel to open the CSV file and check that there s data. When you close the file, Excel will prompt you a few times with are you sure you want to save it in CSV format? Always choose Yes. If you choose No, the file will get messed up and you ll need to start over with a new contacts.csv file. Your Android device needs an active internet connection to synchronize contacts to the cloud. If you can’t find some contacts on other devices connected to your Google account, make sure the primary device where the contact is saved has an internet connection.

 35. Took my old rug that I thought needed to be thrown out due to the extensive dog pee we have from a previous dog and turned it into a brand new rug again. Can’t thank Oriental Rug Cleaning Plant enough for saving a rug that has been in our family for years. Offsite Rug Cleaning: Although we only use a fraction of the water compared to many steam cleaning companies, we always prefer to remove most rugs from the home and not clean them on your floors. By removing the rug from your home, we’re able to get the best possible deep clean without risking damage to your hardwood floor. TNT Chem-Dry has a complete oriental area rug cleaning facility where we are able to carefully clean your rug, returning it to you in pristine condition. Drying the rug is taking place after hand-washing the rugs. Some rugs are hanging to dry and some rugs are laid flat to prevent deformation of the rugs. https://nekemis.hu/forum/profile/hestermortimer/ If you are cleaning a rug, your first step will be to take it outside and shake it out well. Drape it over something and use your broom or rug beater to hit it firmly. This should loosen any dirt that has become embedded in the pile and will hopefully knock it out.  Although shag rug is more difficult to maintain than other types of rugs, with diligent commitment and effort, your shag rug can still be maintained effectively. Similarly to other carpet types, regularly cleaned and maintained shag rug will have longer lifespan. Stains on regularly cleaned carpet can also be removed more easily as old stains tend to be more stubborn and difficult to be removed even by professional carpet cleaners. Shag rugs come in different shapes and sizes. Moreover, a shag rug is named according to how it is made. Here are a few of the commonest types of shag rugs:

 36. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality
  articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am satisfied to
  express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I such a lot definitely will make certain to do not put out
  of your mind this site and give it a glance regularly.

 37. Od tej pory darmowy poker zyskiwał sobie coraz większą rzeszę wiernych fanów. W międzyczasie zaczęły także powstawać nowe odmiany, które omówimy nieco niżej. Dziś poker stanowi bez wątpienia ścisłą czołówkę najpopularniejszych gier hazardowych na świecie, niezależnie od jego odmiany i formy (tradycyjny, sportowy, turniejowy czy też darmowy poker online). Dzisiaj GG Bet to potężny bukmacher online, który dostarcza kompleksową ofertę na zakłady sportowe, e-sport oraz szybko rozwijające się kasyno internetowe. Wybierając nasz serwis, fan hazardu internetowego otrzymuje wszystko, czego mu potrzeba i to w jednym miejscu. Nasza aktualna misja to zapewnienie bezpiecznych, najwyższej jakości usług we wszystkich sektorach naszej działalności. Poker jest jedną z najbardziej popularnych gier kasynowych. Kazde kasyno online ma go w swojej ofercie. Nalezy jednak pamiętać, że kasyno jest kasynowi nie równe. Na naszej stronie znajdziecie listę bezpiecznych kasyn, które oferują pokera online. https://myskillsconnect.com/user/m6ppnjg519 Niestety nie koniecznie. Choć brak jakiejkolwiek definicji budzi zastrzeżenia w kontekście zasad prawidłowej legislacji, to jednak “pokera” rozgrywa się wedle określonych, powszechnie znanych zasad. Można zatem wybaczyć ustawodawcy, i uznać że w tym wypadku zamieszczenie odrębnej definicji nie jest konieczne. Jaki jest bowiem koń tfu poker – każdy bowiem widzi. Można. Jeden z największych pokerroomow ciągle działa Ustawa nie dotyczy gry w pokera – przewiduje znaczne ułatwienia w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowych i gier bingo fantowych w stosunku do obecnych przepisów. Dziś podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie.

 38. Spectrum analysis is only applicable to continuous-wave deuterium channel simulation; FT deuterium channel simulation requires an additional license.
  Controlled 1H and 13C NMR database collection is a key application of MestReC with its ODNMR system, and is available as an add-on for MestReS (requires MestReS/MestReC/Dynamics licenses).
  MestReS can simulate the processing of 1H/13 https://tinordvoltme.weebly.com

  6add127376 relagil

 39. However, if you’re looking for more advanced options and a bit more customization, the application probably won’t suit your needs..0115216-Liu1] and studies of WSSG-SOD1 mice [@pone.0115216-Yamada1]. As the underlying mechanism in the host is not understood, it is not clear if the location and amount of neuroprotection depends on degeneration of lower motor neurons and/or the location of pathology. An https://www.iaop.org/Utils/BannerClickHandler.aspx?URL=https://roecebestspam.weebly.com

  6add127376 keaora

 40. Although it uses C++, which is a programming language, it is not complex and so makes it even easier to work with.
  Needless to say, however, Web Cartoon Maker is not the best choice for animating a whole set of features that are designed for manipulation of static images. This is because it does not offer any integration with libraries such as GIMP, video editing tools, audio/sound tools and other things.
  Overall, the functionality is rich and the developer has https://rehydpula.weebly.com

  6add127376 xylifla

 41. If you wish to avoid typing and find it easy to use, but don’t want to spend too much, you can give it a chance. However, you will be disappointed once the basic tool is over.

  Major features of Portable ZetaWord:

  Minimum System Requirements

  Minimum Requirements – Windows 7 / 10

  Installer size – 4.7 MB

  App size – 4.1 MB

  Compatibility – Runs on any Windows version, including Windows 7, http://nastya-samorukova.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://deostilenntol.weebly.com

  6add127376 fayalby

 42. You are welcome to visit the author’s website.

  Panda Cloud Security is a multi-level, software firewall with built-in anti-malware engine to detect, prevent and resolve cyber attacks against computers running on Linux operating system.
  The software detects, prevents and resolves cyber attacks against computers running on Linux or LINUX operating system.

  BitPim is a simple program which allows to convert between text based messaging on platforms such as WhatsApp and SMS. It allows to import https://microshemy.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://ratoksihard.weebly.com

  6add127376 evetchri

 43. What are your thoughts on TypeText Portable? Share your comments below.A. Field of the Invention
  This invention relates to the generation of high energy density electromagnetic pulses in a nonlinear medium, such as an electro-strictive crystal, by inputting a suitable high-frequency electric field into the medium. In particular, it relates to means for supplying high-frequency electric fields to a medium using a wire matrix, and suitable waveguides for more efficient coupling to the grid. https://vasvocanle.weebly.com

  6add127376 ambanas

 44. Web Crawler features :

  Browser independent

  Permanent and proxy mode

  Browsing history, loading history and download history (2 files only)

  Explicit customizable protocol and search domain name(www.website.net/Searchs)

  Proxy mode:

  Protocol: SOCKS5 Proxy

  HOSTS This environment supports manually add/remove proxy domains

  SOCKS Hosts File: Shared users have access to modify https://rautachurchlig.weebly.com

  6add127376 waldamia

 45. Astro file recovery software has a friendly user interface that will let you recover lost, corrupt and damaged emails, contacts, files, databases and other documents on your system in a few simple steps. It effectively restores damaged documents and solves all kinds of problems with them. The program recovers and restores documents based on very simple wizards that permit the user to specify a starting point (data location, signature, exception, etc.) and what he wants to save (the entire document, specific parts of the https://maps.google.bt/url?sa=t&url=https://vimouvisro.weebly.com

  6add127376 eidfolk

 46. For its core purpose, it is often suggested to use SQLite Express for organizing SQLite related tasks or apps, such as databases or point and click editors. In addition to that, the app is also often recommended to those who are looking for a standalone, simplified DBMS for SQLite.Q:

  Visual Studio Extension Package Problem (incomplete)

  As the first Visual Studio extension package I tried to wrote and submitted one, I tried to understand the whole package problem. https://menpafunsli.weebly.com

  6add127376 malgold

 47. Try
  Hijack Hunter

  Tags
  Hijack Hunter is a powerful utility designed to do all that it is intended to. This small but robust piece of software is certainly worth a try. The developers have succeeded in creating an intuitive interface and a clean command line window. The combination of them makes the scanning process fast and clean. Hijack Hunter also comes with some reporting and evaluation capabilities, which is something not to be missed by every malware specialist.
  Don’t https://www.liuheng.xin/go/?url=https://agwedeari.weebly.com

  6add127376 kalehend

 48. This is important when using some slow Usenet
  servers, most of which provide only one or two connections.

  Binjet scans Usenet servers for all files that are uploaded there at any time.
  Usenet scans are executed in 5 seconds approximately.

  How do Binjet searches work?

  Binjet in one way.

  First of all, we try to determine what is the average bandwidth for a particular Usenet server, so our https://maps.google.no/url?sa=t&url=https://tiomereli.weebly.com

  6add127376 viennaz

 49. Noteworthy – the amount of resources used by the plugin in its usage and in recording is minimal.
  After taking all this into account, the ultimate step to take when mastering any audio is the use of the plugin, as it will definitely help you succeed in one of your endeavors if you use it properly.
  With it all said and done, do you agree that it is the best mastering plugin for your needs?
  Let us know in the comments section below, and I hope it was https://guipihgartston.weebly.com

  6add127376 iantai

 50. Since HTTP Spy.NET does not alter any of your traffic, you have no reason to worry about passing on your traffic into a potential weakspot. Network Operators should appreciate this for domestic use.
  And since HTTP Spy.NET comes without an installer and runs in windows service mode, it needs no software installation.
  Malwarebytes Anti-Malware Free is an effective anti-malware tool which can be used in order to detect and prevent any of your PC’s threats https://ovbalxiesu.weebly.com

  6add127376 bradgerm

 51. ■ The recommended PHP extensions are the GD (Graphics Data) library and the xcache extension.
  ■ The XCache extension must be installed in your web server. Make sure XCache is compiled with your PHP. Check if it’s enabled in your php.ini file.
  ■ System libraries, such as libZend Framework, must be installed and configured correctly.
  ■ Server must have a valid MySQL database for installation.
  https://www.ellopos.net/study/default.asp?h=https://padelite.weebly.com

  6add127376 fidkarl

 52. We can only hope more developers take a cue from the example put forward by this native developer and write more native applications that revolve around learning. The applications are what matters the most these days, not how you get there.

  JR Typing Tutor is a simple to use application developed pt help you study the Hindi language by typing.

  The application helps you do so by providing you with various tests and exercises you can perform in both Hindi and English. This way, no matter which https://sunlagoni.weebly.com

  6add127376 davnka

 53. MP3 Speed Changer is available for US $9.95. For more details about this product and the current sale offer, please visit the vendor’s website.

  … it start with the software’s first interaction with the user. How can it make it easy to work with it?
  The next step is plugging the printer and scanner into the computer. If the user doesn’t run the software, how hard is it to https://inaginke.weebly.com

  6add127376 marrul

 54. 7.027107

  Hi, and welcome.
  My name is Billy, and I am the founder of filefaw.com.
  I am taking feedback on an important topic for Filefaw.com — the Filefaw Shuttle®.
  The shuttle® is the only thing separating you from professional file sharing services like Dropbox®, Google Drive®, SpiderCloud®, and many more!
  I’ve spent many hours on the subject of file sharing, and my findings are these http://zeesum.com/upload/files/2022/05/NL6KTFYCqtHi17fRokUf_19_a5fc2f6ce8bef89b0fbb30578f542669_file.pdf 05e1106874 andrtai

 55. Visit this website APKCombo In this Primedice casino review we noted that the site works perfectly on both desktop and mobile, and offers the same simple and efficient interface. Many casino games that use this gaming tool for coming up with results. Everybody is welcome to play the game. It is very to understand and winning is easy. The most known way of enjoying the game starts with picking a number. Players would then bet on the dice spin results if it would higher or lower than the chosen number. They usually roll the dice themselves. This game would give rewards fast and easy. Try your luck every hour playing our simple game and you could win up to $200 in free bitcoins! Buy Bitcoin or other cryptos or use free bitcoin at the cryptocurrency exchange and start playing dice with crypto every day. FAQs Is It Safe to Play Dice With Cryptocurrency? Yes, it is quite safe to wager and win profit at a dice site that holds a legit crypto gambling license in association with recognized licensing organizations like Curacao, Malta, Gibraltar, and the UKGC. https://conservativevoicesusa.com/community/profile/kathrinmota019/ This famous online casino is known for a huge selection of slots and games as well as its eye catching ВЈ88 No Deposit Bonus! New players are welcomed to APlay casino with 40 Free Spins on Nothern Sky online slot. No need to make a deposit! Once you are ready to make a deposit, APlay… It doesn’t get better than that, you enjoy real play with a no deposit bonus offer but you still get a chance to land some exciting wins. Play online slot machines with a ВЈ10 no deposit bonus or a no deposit bonus offer. Since this casino is not really well known I will provide you with some details about this online casino. Machance Casino was founded in 2018. The casino is owned by Play Logia N.V. which is a company with a gambling license at the Curacao Gaming Authority. Play Logia is an experienced iGaming company which also runs a few other online casinos. This includes VegasPlus Casino and Unique Casino. All these casinos are known for offering interesting bonus offers to its Canadian customers.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.