Bildiğiniz gibi İslam dinine göre toplumun önderleri olan peygamberlerin tek tük hataları olsa da genel olarak yüz kızartıcı günahlar veya Allah’a isyan, şirk gibi günahlara girmediği inancı vardır. Fakat ehli kitap tarafından bozulmuş Tevrat ve İncil’e baktığımızda ise peygamber profiline yakışmayacak durumlardan da bahsedildiğine şahit oluyoruz. Buyrun sözü fazla uzatmadan Tevrat ve İncil’deki ilgili pasajlara geçelim;

Öncelikle Süleyman (as)’ı inceleyelim. Tevrat, Süleyman (as)’ın hanımlarına çok düşkün olduğunu belirtir;

“Buna karşın, Süleyman onlara sevgiyle bağlandı.” (1. Krallar 11:2)

Lakin bu sevgi Tevrat’a göre Süleyman (as)’ı başka tanrılara tapmaya, şirke sürüklemiştir. Tevrat şöyle geçer;

“Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB’be adayan babası Davut gibi yaşamadı. Saydalılar’ın tanrıçası Aştoret’e ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e taptı. Böylece RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı, RAB’bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB’bi izlemedi. Yeruşalim’in doğusundaki tepede Moavlılar’ın iğrenç ilahı Kemoş’a ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e tapmak için bir yer yaptırdı. İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı şeyleri yaptı.” (1. Krallar 11:3-9)

Üstelik ayetlerin devamında Süleyman (as)’ın sözde Allah tarafından iki defa uyarıldığı, buna rağmen Süleyman(as)’ın şirkte ısrar ettiği yazar. İlgili pasaj şu şekilde;

“İsrail’in Tanrısı RAB, kendisine iki kez görünüp, “Başka ilahlara tapma!” demesine karşın, Süleyman RAB’bin yolundan saptı ve O’nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden RAB Süleyman’a öfkelenerek, “Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim” dedi…” (1. Krallar 11:9-12)

Peki Kur’an bu konuda ne diyor, diye incelediğimizde şu ayetle karşılaşırız;

“İbrahim’e, İshak ve Yakub’u ihsan ettik, her birini de hidayete erdirdik. Daha önce Nuh’u, O’nun soyundan Davud, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve Harun’u da hidayete erdirmiştik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.” (En’am 6:84)

Tevrat, Süleyman (as)’ın sapmış biri olduğunu söylerken, Kur’an da aksine Süleyman (as)’a hidayet edildiği vurgulanır. Ayrıca hz.Süleyman’ın kafir olmadığı da Kur’an da vurgulanır;

“Onlar şeytanların Süleyman’ın saltanatı hakkında uydurdukları şeylere tabi oldular. Oysa Süleyman kafir değildi.” (Bakara 2:102)

Tevrat’ta benzer şirk ithamı hz.Harun(as) için de şu şekilde geçiyor;

Musa (as) Sina Dağı’na On Emir’i almaya gittiğinde İsrailoğullarını kırk gün kırk gece yalnız başlarına bıraktı. Israiloğluları ise Musa (as)’ın gelmeyeceğinden endişelenince, Harun (as)’a “kalk bize öncülük edecek bir ilah yap” (Mısırdan Çıkış 32:1) dediler.

Tevrat’a göre Harun (as) ise onlara şu karşılığı vermiştir;

“Harun, “Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin” dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun’a getirdi. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, “Ey İsrailliler, sizi Mısır’dan çıkaran Tanrınız budur!” dedi.” (Mısırdan Çıkış 32:2-5)

Tevrat’a göre Harun (as) kavminin şirk teklifini itiraz dahi etmeden kabul etmiştir. Halbuki Kur’an bu iftirayı kesinlikle reddederek putları yapanın Harun (as) değil, Samiri adında birinin yaptığını söyler;

“Biz, senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı, dedi.” (Ta Ha 20:85)

“Onlar da: -Sana verdiğimiz sözden bilerek dönmedik. Fakat o kavmin süs eşyasından yük taşımıştık. Sonra Samiri´nin attığı gibi biz de ateşe attık, dediler. Böylece o, kendilerine böğüren bir buzağı heykeli çıkardı ve: -Bu, sizin ilahınızdır, Musa’nın da ilahıdır. Fakat o unuttu, dediler.” (Ta Ha 20:86-87)

Ayrıca Kur’an; Harun (as)’ın bu şirkin önüne geçmek için mücadele ettiğini fakat başarılı olamadığını söyler;

“Daha önce Harun onlara: -Ey Kavmim, siz ancak onunla sınanıyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman’dır. Bana tabi olun ve emrime itaat edin demişti. Onlar ise: -Musa bize geri dönünceye kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi.” (Ta Ha 90-93)

“Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak dönünce: -Benim ardımdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin azabını mı acele istediniz? dedi. Levhaları bırakıp kardeşinin başını tutarak kendisine çekti. Harun: -Ey anamın oğlu, toplum beni güçsüz bıraktı. Zayıf gördü, bana tabi olmadı. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma, zalim toplumla bir tutma! dedi.” (A’râf 150)

Görüldüğü gibi, Tevrat’a göre Harun kavminin şirk koşması için buzağı yapan kişi olarak anlatılırken, Kur’an, aksine Harun’un kavmini şirk koşmamaları için uyardığını hatta bundan dolayı ölümden döndüğünü söyler. Kur’an Harun (as)’ın tapılması için buzağı yaptığı iddiasını ısrarla yalanlar. Tahrif olduğuna inandığımız Tevrat ise hem Süleyman (as)’a, hem de Harun (as)’a şirk ithamında bulunur.

Bir peygamberin imtihan hayatına sabredemeyecek kadar zorlanması ve bunun sonucunda kavmini terk etmesi anlaşılabilir bir durumdur. Nitekim hz.Yunus kıssasında bildiğiniz gibi Yunus peygamber önce kavmini terk ediyor daha sonra yanlış yaptığının farkına varıp tövbe ediyor. Fakat Tevrat’ta geçen peygamber kıssalarında ise peygamberlerin bile bile, açıkça şirk koştuğu geçer. Tevrat’ta şirk dışında da bazı zaafiyetlerle peygamberler itham edilmiştir. Bu zaaflardan biri de, cinselliktir. Örneğin Davud(as) ile ilgili şu pasaja bakalım;

Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, “Kadın Eliam’ın kızı Hititli Uriya’nın karısı Bat-Şeva’dır” dedi. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut’un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Gebe kalan kadın Davut’a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi. (2. Samuel 11:2-6)

Özetle; Davud (as) güya bir kadın görüp beğeniyor, onunla cinsel ilişkiye giriyor, onu hamile bırakıyor. Ve bu kadın evli bir kadın. Bununla beraber kadın evli olunca Davud (as)’ın kadının kocasından kurtulmak için (haşa) onu öldürme yoluna gittiği söylenir. İlgili pasaj şu şekilde;

“Sabahleyin Davut Yoav’a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. Mektupta şöyle yazdı: “Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.” (2. Samuel 11:14-15)

Sonrasında ise kocasının öldüğü haberi karısına ulaşır. Sonrasında neler yaşandığını Tevrat’tan okuyalım;

“Uriya’nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için yas tuttu. Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.” (2. Samuel 11:26-27)

Açıkçası insanı rahatsız eden bir hikaye. Yine cinsellik konusunda bir günah masalını da Lut(as) ile ilgili pasajlarda görmek mümkün;

“Lut Soar’da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı. Büyük kızı küçüğüne, “Babamız yaşlı” dedi, “Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım.” O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.” (Tekvin 19:30-33)

Bu olay bir defa ile sınırlı kalmıyor ve aynı olay tekrar yaşanıyor;

“Ertesi gün büyük kız küçüğüne, “Dün gece babamla yattım” dedi, “Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat.” O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Böylece Lut’un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.” (Tekvin 19:34-36)

Tevrat’ta Musa (as) hakkında da maalesef hoş olmayan şeyler anlatılır. Tevrat’a göre Musa(as) Tevrat’ın tanrısına karşı çıkıyor. İlgili pasaj;

“Musa herkesin, her ailenin çadırının önünde ağladığını duydu. RAB buna çok öfkelendi. Musa da üzüldü. RAB’be, “Kuluna neden kötü davrandın?” dedi, “Seni hoşnut etmeyen ne yaptım ki, bu halkın yükünü bana yüklüyorsun? Bütün bu halka ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum? Öyleyse neden emzikteki çocuğu taşıyan bir dadı gibi, atalarına ant içerek söz verdiğin ülkeye onları kucağımda taşımamı istiyorsun? Bütün bu halka verecek eti nereden bulayım? Bana, ‘Bize yiyecek et ver’ diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam, bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan –eğer gözünde lütuf bulduysam– lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyeyim.” (Çölde Sayım 11:10-15)

Tahrif edilmiş Tevrat’ın Tanrısı daha önce Kayin’den de (Kur’an da Kabil olarak geçer) tepki görmüştür. Kayin, kardeşi Habil’i öldürdükten sonra, Tanrı Kabile şu soruyu sorar;

“RAB Kayin’e, “Kardeşin Habil nerede?” diye sordu.” (Yaratılış 4:9)

Ama Kayin’in cevabı, Tanrıyı azarlar niteliktedir;

“Kayin, “Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?” diye karşılık verdi.” (Yaratılış 4:9)

Tevrat’ın peygamber anlayışını kısaca bu şekilde. Ayrıca ek olarak İncil’deki hz.İsa ile ilgili kısımlara değinmekte fayda görüyoruz. Genel olarak Hrıstiyanlar hz.İsa(as)’ın hem ilahi hem de beşeri olmak üzere iki ayrı doğası olduğuna inanırlar. Tanrının oğlu ve Tanrının üç şahsiyetinden biri olduğu kabul edilir. Üçü birlik adındaki bu inancın Kuran ayetlerinde açıkça şirk olarak kabul edildiğini belirtmemize gerek yok sanırsam fakat İncil’e baktığımızda (Kuran ayetlerine uygun şekilde) zaman zaman İsa(as)’ın insan, kul ve peygamber olduğuna da vurgu yapıldığını görüyoruz. Örneğin, İsa (as) hepimiz gibi bir annenin doğum yapmasıyla meydana gelmiştir;

“Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı. Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu.” (Matta 1:16)

Ayrıca İsa(as) da bütün peygamberler gibi insanları bir olan Allah’a, yani tevhide çağırıyordu;

İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. (Markos 12:29)

İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır. (Matta 4:10)

Ayrıca İsa (as)’nın da Allah’ın bir kulu olduğu bizzat İncil ile sabittir;

“İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı, kulu İsa’yı yüceltti.” (Elçilerin İşleri 3:13)

Ayrıca kul olan İsa (as) hepimiz gibi Allah’a dua eder ve şükrederdi;

İsa bundan sonra şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. (Matta 11:25)

“Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı.” (Matta 14:23)

İsa (as) kendi döneminde kendisine tapılmasına da tepki göstermiştir;

“Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa’ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap! Çünkü İsa’ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.” (Vahiy 19:10)

İncil’in bazı kısımlarında durum böyle iken; insan olarak bir anneden doğmuş, insanları Allah’ı birlemeye çağıran ve Allah’a dua eden, ona şükreden bir kul olan Hz İsa(as)’ya tanrısal bir sıfat yüklemek çelişki değil midir?

Son olarak Kur’an’daki hz.İsa profiline şu ayetten örnek verelim;

İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur.(Zuhruf 59)

Hz.Meryem’e verilen müjdede doğacak oğlunun yani Hz.İsa’ın insanları Allah’ı birlemeye çağıracağı ve şöyle diyeceği geçer;

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur. (Al-i İmran, 51)

İleri Okumalar

Konuyla ilgili şu videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz;

EHLİ KİTABIN PEYGAMBER PROFİLİ

Yazı dolaşımı


EHLİ KİTABIN PEYGAMBER PROFİLİ” için 221 yorum

 1. Hey! This is kind of off topic but I need some
  help from an established blog. Is it very hard to set up your
  own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 2. Somebody essentially help to make seriously articles I’d state.
  This is the first time I frequented your web page and to this
  point? I surprised with the research you made to create this actual post amazing.

  Excellent process!

  Also visit my blog Bellissi Ageless Moisturizer Review (web.jmjh.tn.edu.tw)

 3. What i do not realize is actually how you are no longer actually much more
  neatly-favored than you might be right now. You’re very intelligent.
  You recognize therefore considerably with regards to this matter,
  produced me for my part imagine it from a lot of various
  angles. Its like women and men are not interested unless it’s
  something to do with Lady gaga! Your personal stuffs
  great. At all times deal with it up!

 4. We stumbled over here different page and thought I might as well
  check things out. I like what I see so now i
  am following you. Look forward to looking at your web page yet again.

 5. Good post. I learn something totally new and challenging
  on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read
  through articles from other writers and use a little something from other web sites.

 6. What i don’t realize is if truth be told how
  you are now not really much more well-preferred than you may be now.
  You are very intelligent. You know therefore considerably in terms of this matter, produced
  me in my opinion consider it from numerous varied angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested until it is one
  thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always deal with it up!

 7. Thank you so much with regard to giving me an update on this subject matter on your site.
  Please understand that if a completely new post becomes available or in case any changes occur with the current
  post, I would consider reading a lot more and learning how
  to make good usage of those tactics you talk about. Thanks for your time and consideration of
  other people by making your blog available.

  Also visit my website Chillbox AC – https://rokph.com,

 8. Hell᧐ there, I found your blg by means of Google at thе
  same time as searching for a related matter, yоur
  web site got here up, it appoears great. I’ve ƅookmaгked it in mʏ google
  bookmarks.
  Hello there, simply become alert to your blog thru Goօgle, and
  founnd that it iss truly informative. I am going too
  be careful for brusselѕ. I ѡill appreciate should уou proceed thiѕ in future.
  Lots of folkѕ will likely bee benefited from your writing.
  Cheers!

  Fеel free to surf to my page – morning comρuter (https://www.ready-bookmarks.win/macam-macam-jenis-processor-intel-dan-tingkatannya)

 9. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up
  what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 10. With һvin so mᥙch written content do you ever run into any problems of plagorism оor copyright violation? My website has a lot of unique contednt І’ve either created mysеlf or
  outsourced but iit appears a lot of it is popping it up all օver the internet without my aցreement.
  Dο you know any techniques to herlp stop content from beіng ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

  Also visit my web page :: kunjungi situs

 11. My brother suggested I may like this web site. He was once totally right.
  This submit truly made my day. You cann’t consider simply how much time I had spent for this
  information! Thank you!

 12. Do you mind if I quote a few of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog site is in the very same area of interest as yours
  and my users would genuinely benefit from a
  lot of the information you provide here. Please let me know
  if this okay with you. Thanks!

 13. Mаgnifіcent itеms from you, man. I hve take note your stuff prior to and you’re
  just extremely fantastic. I actualⅼy like what
  yoս havе got here, really like wһat you’re stating and
  the way in which dսrong wһich you assert it.
  You are makig it enjoyable annd ʏou continue to care
  for to staqy it ѕensible. I can’t waqit to learn far more from you.
  That is acually a wonderful site.

  My web site :: kunjungi situs ini

 14. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate
  to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

  My blog post – Chillbox AC

 15. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you might be a great author.I will be sure to bookmark your
  blog and will often come back in the future. I want to encourage you continue your great writing, have a nice day!

  my web site: Chillbox

 16. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a
  few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.

  A great read. I will certainly be back.

  my blog … website

 17. great issues altogether, you just received a brand new reader.
  What would you recommend in regards to your submit that you just made some days ago?
  Any sure?

 18. It is the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have read this publish and if I may just I wish to recommend you few fascinating things
  or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding
  this article. I wish to read more issues about it!

  My website – Chillbox Portable AC

 19. Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog
  soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  Feel free to visit my web page … Chillbox

 20. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers
  and both show the same results.

  Feel free to visit my page; Chillbox

 21. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with
  your blog. It appears as if some of the text within your posts are
  running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this
  is happening to them too? This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 22. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know
  your situation; we have created some nice procedures and we are looking
  to swap methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Visit my homepage … Chillbox AC

 23. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I
  was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with others, why
  not shoot me an email if interested.

  my website :: Chillbox

 24. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your website? My
  blog site is in the exact same niche as yours
  and my users would definitely benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 25. I’m really inspired together with your writing
  abilities as well as with the structure on your blog.
  Is this a paid topic or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent
  quality writing, it’s rare to peer a nice weblog like this one these days..

 26. Greetings I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was
  looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just
  like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read much more, Please do keep up the superb job.

 27. I just like the helpful info you supply on your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m fairly certain I’ll learn a lot of new stuff right here!

  Best of luck for the following!

 28. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this increase.

 29. Fantastic site. Plenty of helpful information here. I am sending it
  to some pals ans also sharing in delicious. And of course, thanks on your effort!

 30. Can I simply say what a relief to find someone who truly knows what
  they are talking about on the net. You definitely understand how to bring an issue
  to light and make it important. More people ought
  to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you most
  certainly have the gift.

 31. I needed to draft you a bit of note so as to thank you very much the moment again with your striking things you have featured in this case.
  It is simply open-handed of people like you to deliver extensively exactly what
  most of us would’ve sold for an e-book to make some money for themselves, notably seeing that you could possibly
  have done it in the event you decided. Those tips in addition acted like a
  fantastic way to be sure that other individuals have
  the identical dream the same as my very own to find out
  very much more on the subject of this issue. I think there
  are millions of more pleasant occasions in the future for individuals that read
  your blog.

  Feel free to surf to my homepage axclassic.com

 32. Have yoս ever thought about including a lіttle bit morе than just your articles?

  I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think off if you addeⅾ ѕome grеat hotos
  orr videos to give your posts more, “pop”!
  Y᧐ur content is excelllent but with images and clips, this site coսld certainly be one of the most beneficial in its field.
  Superb blog!

  Take a looк at my web-site: Jasa Backlink Pbn

 33. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Outstanding work!

 34. Hey tһere! This is kind օf off topic but Ӏ need some guidaance from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal bսut I
  can figսre things out pretty quick. I’m thinking about creating my own Ƅut I’m nnot sure where
  to start. Do yoս hhave any ideɑs or sսggеstions?
  Thank you

  My bloɡ :: tsһirt of the day sites [https://wiki-square.win/]

 35. Plese let mee know if you’re looking for a aᥙthor fоr your site.
  You have some гealⅼy greazt articles and I think I would be a good asset.
  If you eᴠer want to take some of the loаd off, I’d abѕolutely love to write
  some content for your blog in exchange ffor a link baqck to mine.
  Please shoot mme an e-mail if interested. Cheers!

  Stopp by my ԝeb-site … ahli hewan

 36. It is apрropriate time to make some plans for the futᥙre annd it’s time to be hаppy.
  I haѵe read tthis ρost and if I couⅼd I wish too suggest you
  few interesting things оr tips. Perhaps үou cօuld write next articⅼes referring to this article.
  I desirе to read more things aboսt it!

  Alѕo visit my web-site jual rumput sintetis – https://secondhandwale.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=6761,

 37. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you’re speaking about!
  Bookmarked. Please also discuss with my web site =).
  We will have a hyperlink trade agreement among us!

  Have a look at my web site; Chillbox AC

 38. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted
  to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  My web-site – equipifieds.com

 39. I ⅼoved as much as you’ll recеivе carried outt right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command geet bought ann edginess
  over that you wish be delivering the following. unwell unquesti᧐nably
  come more formerdly aցain sincе exactly the same neаrly a lot often inside case you shіeld his increase.

  my web ѕite; bunga sintetis

 40. After looking into a number of the blog posts on your blog,
  I honestly appreciate your way of blogging. I
  added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check
  out my web site as well and let me know your opinion.

 41. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted
  to say wonderful blog!

  my homepage XTRM Life Keto Review (shihan.com.ru)

 42. First ߋf all I want to say terrific blog! I had a quick question that
  I’d likе to ask if you do not mіnd. I was curious to find օut how you center yourself and clear
  yourr thoughts before writіng. I’ѵe had difficulty clearing my mind inn gettіng
  my thouɡhts out. Itruly do enjоy writing but it jᥙst seems like
  the first 10 to 15 minnutes tend too Ƅe waѕtеd simply
  just trying to figսre out how to begin. Any ideas or hints?
  Cheerѕ!

  my blοg post :: jual Rumput Sintetis

 43. I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Also visit my blog post … Keto Hack (http://www.qijiang520.com)

 44. Thank you for your website post. Thomas and I are actually saving for a new e-book on this subject matter and your writing has made people like
  us to save our money. Your thoughts really solved all our inquiries.
  In fact, more than what we had recognized prior to when we ran into your great blog.
  My partner and i no longer have doubts and a troubled mind
  because you have completely attended to our own needs in this article.

  Thanks

  Here is my web page: Derma Prime Plus Side Effects (https://badbaddog.com)

 45. I’m honored to obtain a call from my friend when he found the important guidelines shared in your site.
  Reading through your blog posting is a real excellent
  experience. Thanks again for taking into consideration readers like me, and I hope
  for you the best of achievements for a professional in this field.

  Feel free to surf to my website … Male Enhancement XR (http://www.qijiang520.com)

 46. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort
  to produce a really good article? but what can I say? I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

  my blog post Zenzi CBD Reviews; ko-burda.com,

 47. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into
  any internet browser compatibility issues? A number of my blog readers
  have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

  Feel free to visit my blog :: Viva Green CBD Review (mpc-install.com)

 48. Aftеr I originally leeft a comment I apear too hɑve clicked the -Notіfy mee when nnew
  comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is aԀⅾed I get 4 emails with the same comment.
  Is there an easy method yoս can rdmove mme from thаt service?
  Thanks a lot!

  Lookk into my pagge :: ahli hewan

 49. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site provided us with valuable info to work on.
  You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

  Here is my web site … StrictionBP Review [mpc-install.com]

 50. Ԝow that was strange. I just wrote an incredibly lojg comment bbut after I clicked ѕubmit my comment ⅾidn’t show up.
  Grrrr… weѡll I’m not writing all that over again. Anyhow, just wаnted to say fantastic blog!

  My bpog pоst :: rumput sintetis

 51. Hi! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established blog such as
  yours take a large amount of work? I am brand new to operating a blog but I do write in my journal
  every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my
  experience and views online. Please let me know if you have any
  suggestions or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

  My webpage … Nutrition Hacks Keto Hack (http://www.hotelforrest.ru)

 52. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

  My blog :: Mountain Pure CBD Gummies Reviews (web.jmjh.tn.edu.tw)

 53. My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page yet
  again.

  my site – Breeze Box AC Review [mpc-install.com]

 54. Hello very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am glad to find a lot
  of useful information right here within the publish, we’d like work
  out extra techniques iin this regard, thanks for sharing. .
  . . . .

 55. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your submit is just excellent and
  i can suppose you are a professional on this subject.
  Fine along with your permission let me to seize your feed to keep
  up to date with approaching post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

 56. I think everything said made a ton of sense. But, think about this,
  what if you added a little content? I mean, I don’t wish to
  tell you how to run your blog, however what if you added a post title
  to maybe get a person’s attention? I mean EHLİ KİTABIN PEYGAMBER
  PROFİLİ | islamicrophone is a little vanilla.

  You might glance at Yahoo’s front page and
  watch how they write article titles to get people to click.
  You might add a video or a picture or two to get people excited about
  everything’ve got to say. In my opinion, it would bring your
  posts a little bit more interesting.

 57. I am curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to
  find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 58. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries
  that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  My blog: Cinagra Rx Male Enhancement Pills

 59. Just want to say your article is as surprising.
  The clearness on your put up is simply spectacular and
  that i can think you’re a professional in this subject. Well together with your permission let me to clutch your RSS feed to keep up to date with
  imminent post. Thank you one million and please carry on the
  rewarding work.

  Here is my blog: Eggplant Explosion

 60. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing
  issues with your website. It looks like some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them too? This might
  be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  Also visit my homepage :: Niagara XL [163.30.42.16]

 61. Heya! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.

  Does building a well-established website such as yours require a massive amount
  work? I’m brand new to running a blog however I do write in my diary on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can easily share my experience
  and thoughts online. Please let me know if you have
  any recommendations or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 62. I do consider all the ideas you’ve presented on your post.

  They are really convincing and will definitely work. Still,
  the posts are too brief for starters. May just you please lengthen them a little
  from next time? Thank you for the post.

 63. Thank you for the good writeup. It in truth was once
  a amusement account it. Glance complicated to more brought agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

 64. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.

  Maybe you could space it out better?

 65. I like the valuable information you supply in your
  articles. I will bookmark your blog and take a look at again right here regularly.
  I’m rather certain I’ll be told a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 66. Hello would you mind stating which blog platform
  you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 67. I’m not sure why but this web site is loading very slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 68. Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and all.
  Nevertheless think about if you added some great visuals
  or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but
  with pics and videos, this site could undeniably be one of the greatest in its niche.
  Superb blog! asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 69. Everything published made a bunch of sense. However, think on this, suppose you added
  a little information? I am not suggesting your information isn’t solid., however suppose you added a headline that
  makes people desire more? I mean EHLİ KİTABIN PEYGAMBER PROFİLİ |
  islamicrophone is a little plain. You might glance at Yahoo’s home page and note how they write news titles to grab viewers interested.
  You might try adding a video or a pic or two to grab people interested about everything’ve written. Just my opinion,
  it could make your blog a little bit more interesting.
  scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 70. Профессиональные психологи.
  Консультация у психолога
  Консультация по Skype. Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Консультация психолога онлайн.
  Консультация по Skype. Консультация психолога в Киеве
  Заказать консультацию психолога.

 71. Geri bildirim: irish gay dating
 72. Для вас восемь самых популярных сериалов для подлинных любителей фэнтези.
  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция. дата выхода, новых серий.
  Размещайте по рейтингу кинопоиска, Сериалы жанра “Триллер”.

  Опять же мы помогает таблицу
  каналов ТНТ4, HD Футбол 1, 4K FOX Россия, прямой эфир Россия 24, трансляция
  ТЕТ.

 73. Вот восемнадцать с высоким рейтингом сериалов для поклонников дедективов.
  Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн смотреть онлайн.
  Сортируйте по мировому рейтингу, Сериалы жанра “История”.
  Ещё наш проект представляет
  палитру различных каналов Россия
  24, HD Eurosport 1, 4K Мега, прямой эфир
  BBC World News, трансляция Культура.

 74. Опять для вас пятнадцать последних сериалов для
  поклонников драмы. Полицейский с Рублевки 6 сезон (2021) 1 2 3 4 5 6 7 8 серия новый сезон.
  Смотрите по предпологаемой дате выхода, Сериалы в
  HD. Также здесь мы дает таблицу телеканалов BBC World News, HD К1,
  4K Bollywood HD, прямой эфир Че, трансляция Россия 1.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.