SAVAŞ AYETLERİ; YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN

Bu yazımızda özellikle dillerden düşmeyen “müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün” mealindeki Tevbe 5 ve “onları yakaladığınız yerde öldürün” mealindeki bakara 191 ayetleri üzerinden Kur’an’daki savaş ayetlerine değineceğiz. Savaş, cihad ayetleri ile ilgili ateist/deist iddiaları incelediğimizde iddiaların ana kaynağının bağlamından koparılmış ayetler olduğunu görüyoruz.

Marifet cümlenin önünü arkasını kesip hata bulmak ise bunu önünüze konulan herhangi bir metinde de yapabilirsiniz. Örneğin Harezmi’nin cümlelerini bağlamından koparıp onu bir bilim karşıtı, İbni Sina’ın cümlelerini bağlamından koparıp onu felsefe düşmanı olarak gösterebilirsiniz. Hatta bazı ayetleri bağlamından koparıp Kur’an’da namaz kılanlara lanet edildiğini, namaza yaklaşılmaması gerektiğini de iddia edebilirsiniz. Bağlamından koparıldığı halde her kitap, her metin, her paragraf anlamı çarpıtılmaya müsait hale getirilebilir.

Şimdi ilk olarak bağlamından koparılan ve “Onları yakaladığınız yerde öldürün” şeklinde servis edilen bakara 191 ayetine bakalım;

Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid’i Haram’da onlar sizle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir. (bakara 191)

Hem ayetin iniş olayından hem de ayetteki “sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın”, “sizlerle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın” gibi kısımlardan müslümanların bir nefsi müdafaa pozisyonunda olduğu açıktır. Yine aynı ayette karşı tarafın düzeni bozan bir fitne çıkardığı da geçiyor. Nisa 75 ve Tevbe 13 ayetlerine baktığımızda bu fitnenin, zulmün ne olduğunu daha iyi görüyoruz;

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?(Nisa 75)

Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve (onlar) resûlü (yurdundan) çıkarmaya kalkıştılar (karar verdiler) ve sizinle (savaşa) ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? (Halbuki) Allah, şâyet mü’minlerseniz, O’ndan korkmanız için daha çok hak sahibidir.(Tevbe 13)

Peki Mekke’nin kızgın kumları üzerinde sırtına kırbaç yiyen Bilali Habeş için Kur’an’ın ne demesini beklerdiniz? İşkence edilerek şehid edilen Yasir ailesi için ne demesini beklerdiniz? Kendi yurtlarında üç yıllık boykota uğramış, daha sonra Medine’ye göç etmek zorunda kalan müslümanlar için ne demesini beklerdiniz? Hayat, sağa tokat atılırsa solu çevir denilecek kadar çiçek böcek bir hayat değil. Filistin’de annesi öldürülen çocuğun elindeki taş ile tanklara karşı durması yada Arakan’daki, Doğu Türkistan’daki gencin silahlanıp ailesini koruması en doğal hakkıdır.

Not: İlgili ayetlerde Müslümanların savunma pozisyonunda olması müslümanların sadece savunma yapabileceği anlamına gelmiyor. Müslümanlar zulme uğramamış olsa da zulme uğramış bir halk için cihada çıkılabilir. Veya örneğin daha önce yurtlarından çıkartılmış olan müslümanların Mekke’yi fethetmek üzere saldırıya geçmesi de örnek verilebilir.

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.(bakara 190)

Hemen bir önceki ayete ki özellikle iddia sahiplerinin görmek istemediği ayete baktığımızda ise yine bir öz savunmadan bahsettiğini hatta bunu yaparken bile aşırıya gidilmemesi gerektiği öğütleniyor. Zira İslam dininde savaşın da bir şerefi vardır ki örneğin savaşta kadın, çocuk, din görevlileri öldürülmez.

Fitne tamamen yok edilinceye ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.(bakara 193)

İddia sahipleri tarafından bağlamından koparılan bir diğer kısım ise bakara 193 ayetindeki “din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın” kısmı. Peki bu ayet “bir sabah uyan ve hiçbir şey yokken çevrendeki bütün gayri müslimleri öldür” anlamına mı geliyor? Tabiki de hayır. Ayeti bağlamına göre değerlendirdiğimizde ortada bir savaş durumu olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yine ayrıca ayetin bir fitneden bahsettiğini söylemiştik. Peki fitne neydi; işkence ve zulüm. Durum böyle iken ayetten “eziyetler bitinceye ve huzur sağlanıncaya kadar Allah yolunda savaşın” denildiğini anlıyoruz. Nitekim ayetin son kısmında da “düşmanlık ancak zalimleredir” deniliyor.

Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın). Gözetleme yerlerinin hepsine oturun (onları gözaltında tutun). Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekât verirlerse o taktirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.(tevbe 5)

Bağlamından koparılan bir diğer ayet de Tevbe 5 ayeti. Hiç yorum yapmadan hemen sonraki iki ayete yani Tevbe 6-7 ayetlerine bakalım;

Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir (Tevbe 6)

Allah’a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever.(Tevbe 7)

Gördüğünüz gibi ayetlerde yine bir savaş ortamından ve karşı tarafın yani müşriklerin bozduğu bir anlaşma sonucu savaşın ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Tevbe 6-7 ayetlerine baktığımızda; “sığınma talebinde olanlara güven verilmesi, dürüst olanlara karşı dürüst davranılması” gibi kısımlardan müslümanların yine öz savunma pozisyonunda olduğu ve barış yanlısı olduğunu görüyoruz.

Bir önceki ayete de bakalım;

Ancak Allah’a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever. (Tevbe 4)

Yine bu ayetten bütün gayrimüslimlerin düşman olarak görülmediğini, antlaşmaya uyanlarla herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz.

İddia sahipleri ayetlerin siyakına, sibakına bakmadığı gibi Kur’an’ın savaş kuralları ile ilgili diğer ayetlerini görmezden geliyor. Buyrun bu “görünmez ayetlerden” bir kısmına değinelim;

Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir. (hac 39)

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmeden, onlara adaletli davranmaktan men etmez! Allah, adaleti ayakta tutanları sever. (Mumtehine 8)

Bir kötülüğün cezası, tıpkısı bir kötülüktür. Fakat affedip barışmayı esas alanın ücretini bizzat Allah verir. O, zalimleri hiç sevmez.(şura 40)

Zulme uğratılışı ardından kendini savunana gelince, böyleleri aleyhine yol aranmaz. Aleyhine yol aranacak olan şu kişilerdir ki, insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırılarda bulunurlar, taşkınlıklar sergilenler. İşte böyleleri için acıklı bir azap vardır. (Şura 41-42)

Allah’ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakkı vermişizdir. Ama o da öldürmede sınır tanımazlık etmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. (İsra 33)

Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır. (Nahl 126)

Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin! Adaletli olun. Bu korunup sakınanlar için daha uygundur. (Maide 8)

Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. (Fussilet 34)

Eğer barışa eğilim gösterirlerse sen de buna yanaş ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O, en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisidir. (Enfal 61)

Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. (Nisa 90)

SAVAŞ ATMOSFERİ

İlgili ayetlerin savaş döneminde indiğini ve savaş durumundan bahsettiğini gördük. Şimdi de ilgili ayetlerin “gördüğünüz/yakaladığınız yerde öldürün” kısmı üzerinde duralım;

Siz hiç savaşta “kılıçlara, oklara gülümseyerek cevap verin” diyen bir komutan gördünüz mü? Peki “düşmanı öldürmeyin, sadece korkutun” diyen bir komutan duydunuz mu? Tabiki de hayır. Savaşa zaten öldürmek için gidilir, savaşın atmosferi doğası budur. Böyle bir ortamda ağzınızdan çıkan sözler de günlük hayattakinden farklı olacaktır. O yüzden bir savaş ayetini incelerken normal günlük ayeti gibi yorumlayamazsınız. Bakara 191 veya Tevbe 5 ayetindeki “onları yakaladığınız yerde öldürün” tarzı sert ifadeler bir savaş durumu gayet doğal cümleler. Savaş için kullanılmış bir söz de günlük hayatta uygulanmaz. Örneğin bu ayeti delil alıp da ortada hiçbir şey yokken gayrimüslim komşusunu öldüren bir müslüman duydunuz mu?

Veya örneğin İstanbul fethi sırasında Fatih sultan Mehmet’in “bütün Bizans askerlerini kılıçtan geçirin” diye bağırmasından daha doğal ne olabilir? Veya örneğin Mustafa Kemal’in “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” şeklindeki sözü konumuz açısından güzel bir örnek. Peki siz hiç bu söze dayanarak “En Atatürkçü benim, atam ölmemi istiyorsa ölürüm” diyerek kendi kafasına sıkan birini duydunuz mu? Tabiki de hayır zira bu sözler savaş atmosferine özgü sözler ve ne kast edildiği açıktır. Günlük hayata uyarladığımızda çok saçma da olsa savaş için gayet doğal sözler.

O yüzden aynı şekilde bir ayeti incelerken bağlamını dikkate aldığımız gibi ayetin indiği olayı, atmosferi de göz önüne almak lazım. Aksi takdirde elimizde istediğimiz gibi giydirebileceğimiz, istediğimiz şekle koyabileceğimiz kuru bir metin kalır.

SAVAŞ AYETLERİ; YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN

Yazı dolaşımı


SAVAŞ AYETLERİ; YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN” için 538 yorum

 1. Ahaa, its nice dialogue about this piece of writing at this
  place at this website, I have read all that, so
  at this time me also commenting at this place.

 2. Somebody essentially assist to make critically posts I’d state.
  That is the very first time I frequented your website page
  and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual publish extraordinary.
  Wonderful activity!

 3. Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I will send this information to him.

  Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 4. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

 5. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog
  and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 6. Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established website such as yours require a massive
  amount work? I am brand new to blogging but I do write
  in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog
  so I can easily share my own experience and views online.

  Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

  my page :: hengheng2 calibet

 7. Everything said was actually very reasonable. However, what about this?
  what if you wrote a catchier post title? I am not saying
  your information is not good., however what if you added something that grabbed people’s attention? I
  mean SAVAŞ AYETLERİ; YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN | islamicrophone is kinda plain. You could
  look at Yahoo’s front page and watch how they write news
  titles to grab people to open the links. You might add a
  related video or a pic or two to grab people interested about what you’ve got to say.

  Just my opinion, it could make your posts a little livelier.

  Also visit my webpage :: xe88 cara menang

 8. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this.
  And he actually ordered me breakfast simply because I stumbled upon it
  for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the
  meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your website.

 9. Hello! Someone in my Facebook group shared this
  website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Wonderful blog and superb design and style.

 10. Aw, this was an extremely nice post. Spending some
  time and actual effort to generate a superb article… but what can I say…
  I hesitate a lot and don’t seem to get nearly anything
  done.

 11. Heya terrifi blog! Ⅾoes running а blog such as this take a lot οf work?

  I havе absoluteⅼy no expertіse in computer programming however I wɑs hoping to start my own blog sⲟon. Anyways, shоuld you have anyy recommendations
  or tips for new blog owners please share. I know this is off
  subject but I just wanted to ask. Thank you!

  Visit my web page :: baca disini

 12. I rarely comment, but i did a few searching and wound up here SAVAŞ AYETLERİ; YAKALADIĞINIZ YERDE
  ÖLDÜRÜN | islamicrophone. And I do have a couple of questions for you if you don’t mind.
  Is it only me or does it appear like some of the responses come across
  like coming from brain dead folks? 😛 And, if you are posting on additional places, I’d like to follow anything fresh you have to post.
  Would you list of the complete urls of your community pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My homepage; Bellissi Ageless Moisturizer Review

 13. Hello! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does building a well-established website like yours require a massive amount work?
  I am completely new to operating a blog however
  I do write in my diary daily. I’d like to start a
  blog so I will be able to share my experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 14. Good day I am so glad I found your web site, I really found you by
  error, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a
  remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don?t have time to look
  over it all at the moment but I have bookmarked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the fantastic b.

  Here is my web page – U Slim X Keto

 15. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very helpful info specially the final phase 🙂 I take care of such information much.
  I used to be seeking this particular info for a very
  long time. Thank you and best of luck.

 16. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 17. I like the valuable info you provide in your articles.

  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.

  I am quite sure I will learn many new stuff right here!

  Good luck for the next!

  Check out my site :: Chillbox AC

 18. It is perfect time to make some plans for the longer
  term and it’s time to be happy. I have read this publish
  and if I could I desire to recommend you few fascinating things or
  advice. Perhaps you can write subsequent articles relating to
  this article. I desire to learn even more issues approximately
  it!

  my blog post :: club suncity trusted company (Eve)

 19. Excellent weblog right here! Also your web site rather a lot up fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink
  for your host? I desire my web site loaded up as fast as yours
  lol

 20. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 21. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance
  from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  With thanks

 22. Great ? I should definitely pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up
  being truly easy to do to access. I recently found what I hoped
  for before you know it at all. Quite unusual.
  Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme .
  a tones way for your customer to communicate. Nice task.

  Here is my blog post … Chillbox Portable AC

 23. Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that will
  make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 24. I needed to compose you a tiny note just to say thanks as before
  for those unique principles you’ve shared at this time.

  It’s quite incredibly open-handed of people like you to provide
  openly just what a few people could have offered for sale for
  an e-book to make some cash for their own end, particularly seeing that you
  might well have tried it if you ever considered necessary.
  These points also served to be the fantastic way to fully grasp that other people
  online have the same desire just as my own to see
  lots more around this matter. I’m certain there are a lot more pleasant occasions in the future for many who discover
  your blog.

  Feel free to visit my blog post http://newzhouse.com/

 25. Thank you for being my lecturer on this niche. I actually enjoyed your own article a lot and most of all enjoyed reading the way in which you
  handled the areas I considered to be controversial.
  You are always extremely kind towards readers really like me and aid me in my everyday living.
  Thank you.

  Also visit my web page :: Chillbox AC

 26. Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had to
  ask. Does running a well-established website such as yours require a large amount of work?
  I am brand new to running a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for
  new aspiring blog owners. Thankyou!

 27. Do you have a spam problem on this blog;
  I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to
  swap solutions with others, please shoot me an email if
  interested.

  Feel free to visit my web site silvanus.us

 28. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
  of this your broadcast offered bright clear concept

 29. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly
  again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

  my web-site Chillbox AC

 30. I think that is among the most important info for me.
  And i am satisfied studying your article. But should remark on some general things,
  The web site taste is wonderful, the articles is truly great : D.
  Just right job, cheers

  my page – Chillbox AC

 31. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a
  doubt donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle
  for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this site with my
  Facebook group. Chat soon!

 32. Just desire to say your article is as astounding.
  The clearness on your submit is simply nice and that i
  could assume you are a professional in this subject. Fine along
  with your permission let me to seize your feed to stay
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the rewarding work.

  Stop by my web site Chillbox Portable AC

 33. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.
  It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my web browser because I’ve had this
  happen before. Many thanks

 34. I do not even understand how I ended up right here,
  but I assumed this submit used to be good. I do not realize who you might be but certainly you are going to a well-known blogger for those who are not already.

  Cheers!

 35. My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page again.

 36. We would like to thank you once more for the gorgeous
  ideas you offered Jesse when preparing her own post-graduate research plus, most importantly, regarding providing each of the ideas
  within a blog post. If we had known of your web-site a year ago,
  we might have been rescued from the needless measures we were having
  to take. Thanks to you.

  Take a look at my homepage :: Chillbox AC

 37. We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme
  in our community. Your web site offered us with
  helpful info to work on. You have performed a formidable activity and our
  whole neighborhood will probably be thankful to you.

 38. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Superb ..
  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

  I am happy to find so many helpful information right here within the
  submit, we want develop more strategies in this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

 39. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

  my web page – 3DS Keto

 40. Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта. Консультация у психологов Консультация Психолога
  – Профессиональная поддержка.
  Услуги психолога. Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Онлайн консультация. Консультация и лечение
  психотерапевта (психолога) Психолог,Психолог онлайн.

 41. Aus Ergebnis Zustände haben Bezug Route Wiederherstellung, Fakultäten und viele andere Dinge ein Zustand erfordert Geld zu reparieren und pflegen weiterhin die Aufrechterhaltung.

 42. This version is adapted for the Asian market: you can bet on the most popular events on the Asian market, the pre-match and live sections are combined into a “Sports” section, and events are laid out to suit the Asian format Method one (1) —Using BetWinner and 1xBET website on CHROME BROWSER only You wanna play it safe? 1xBet is the place to be. Click the button below to sign up for an account today. Bet slip status This version is adapted for the Asian market: you can bet on the most popular events on the Asian market, the pre-match and live sections are combined into a “Sports” section, and events are laid out to suit the Asian format You can use the 1xbet bonus for betting on the oppositions with the coefficient of 2.seventy five or higher. This will definitely allow you to to get a extraordinarily respectable reward for the fact that you’re well-versed in sports activities actions. Since it’s a welcome bonus, solely those who are new to 1xBet can qualify for it – and it is going to be your serving at hand into the betting firm many profit from playing with. In addition, 1xbet.co.ke presents to put bets in one of the best online casino and different virtual video games to guarantee the gamblers a full satisfaction. https://blowonthepie.co.nz/community/profile/windyhqu087588/ Our Twitter account not only offers live updates on the latest football predictions, but other sports betting predictions too. For all this plus a healthy dose of sporting news and humour, follow us at @FootySuperTips. Combining in-depth statistical analysis with an understanding of football leagues across the world, our punters provide informative insight on a multitude of betting angles. Our free football betting tips provides a large variety of football tips across the following markets: Many sites promise cricket tips, but they do not have our range of cricket experts. Predictions provided by TheTopBookies are 100% free and created by cricket lovers just like you. Our experts have a deep knowledge of the sport that enables them to pick lots of winning wagers. TheTopBookies also provides a online cricket betting sites section so you can see the best places to place cricket bets. Here are some of the best reasons to bookmark TheTopBookies today:

 43. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Reference ID: Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. CloseOrganize & CleanOrganize & Clean TREC: Info About Brokerage Services, Consumer Protection Notice Please stand by, while we are checking your browser… The most authoritative source for restaurants, attractions, & cabin rentals in the Smoky Mountains. Plants and Gardening Click “I am not a robot” to continue Zillow Group is committed to ensuring digital accessibility for individuals with disabilities. We are continuously working to improve the accessibility of our web experience for everyone, and we welcome feedback and accommodation requests. If you wish to report an issue or seek an accommodation, please let us know. http://naszpomost.pl/platforma-wymiany-doswiadczen/profile/deandrebollinge/ Information Copyright 2022, Multiple Listing Service of Long Island, Inc. All Rights Reserved. Tenterfield, home of the famed Tenterfield Saddler, evocative of all things Australian and for a time, home to Banjo Patterson… When it really comes down to it, it’s the simple things that make life the sweetest—especially when enjoyed from a rocking chair on the front porch of a historic farmhouse, surrounded by wide open spaces as far as the eye can see! Dream the day away searching our collection of stunning historical homes for sale on 5 or more acres. Some experts, though, have attempted to arrive at a rough approximation. Based on the work of economist William D. Larson, the total value of the 1.9 billion acres in the contiguous 48 states is nearly $23 trillion – or about $12,000 an acre on average. The federal government’s stake in this land, nearly one-quarter of the acreage, is worth $1.8 trillion.

 44. Any improper disclosure of confidential information about a patient renders the physician vulnerable to disciplinary proceedings before the physician’s College and to a complaint to the privacy commissioner, as well as to a potential civil action that may be commenced on behalf of the plaintiff for damages. These complaints or claims most often originate with the inadvertent, even the best-intentioned, release of medical information to another person without proper authorization or legal permission, and from unauthorized access to personal health information stored electronically. Breaches are more of a risk with the use of social media or information technology that is not equipped with adequate safeguards. On October 17, 2018, Canada took the monumental step to legalize cannabis for non-medical use, and cannabis became available in licensed stores throughout Manitoba. Smart Choices is a responsible sales training program for Manitoba’s cannabis retailers. Anyone involved in the sale of cannabis must have this certification. https://ssb-jena.de/vereinsforum/profile/bridgettedavis9 The CDC calls that a “public health problem,” because disrupted sleep is associated with a higher risk of conditions including high blood pressure, weakened immune performance, weight gain, a lack of libido, mood swings, paranoia, depression, and a higher risk of diabetes, stroke, cardiovascular disease, dementia and some cancers. So, are the food-trends experts on to something? Will CBD be on the menu at your favorite restaurants and on store shelves where you buy groceries? That will depend on where you reside. If you live in Oregon, California, New York or Colorado, you may very well be ordering CBD-infused beer or buying CBD-enhanced sweets and pastries. You can rest assured that such products will not cause the munchies — but keep in mind that weight gain could result from consuming the beer, sweets and pastries themselves.

 45. This Cory-Merrill neighborhood new build home had a massive unfinished basement just waiting for a family to use. The space was designed for a couple with two young kids in mind. As… Most folks assume that finishing their basement isn’t possible due to basement dampness or leakage issues. That could not be further from the truth! Any moisture problems inside can almost always be solved by going outside, assessing your home’s drainage patterns and correcting any kinks in the system that may be sending water toward your basement. Also, an unfinished basement project is a fresh slate; you have an opportunity to build a room from the ground up, using as much creativity as you want. If your basement is currently furnished and you are wanting to make alterations, you may end up spending more than if it had been unfinished, but you will still have the opportunity to place your design fingerprint on the renovated room. http://edwinhxlz986531.ambien-blog.com/14422717/dfw-kitchen-remodel If you really want to cut down on your kitchen remodelling costs, retain your kitchen’s existing layout. Creating a new kitchen layout will certainly increase your costs and this isn’t ideal especially if you are running on a low budget. If you can see past the forest of 2x4s and snaking conduit, framing is the construction phase that provides the “bones” of the room, and the first visual clues of what your new kitchen will look like. Framing includes building out interior and exterior walls. We’ll often allocate up to 20% of your budget towards framing, however for this project we were able to keep the framing budget close to the minimum, allowing us to shift funds to high-end finishes. How much does it cost to remodel a kitchen? One of the factors in your costs is your builder. And a bad builder can make the cost of a kitchen remodel soar out of control.

 46. Mittlerweile ist es üblich, dass Pokerseiten zumindest eine europäische Lizenz besitzen. Denn die Spielaufsichtsbehörde aus Malta verteilt diese Lizenzen anders als andere EU-Statten relativ liberal und nur danach gehend, ob eine Seite seriös ist und den Spielbetrieb und die Auszahlungen gewährleisten kann. Eine deutsche Lizenz ist da schon etwas schwerer zu bekommen, da die Maßstäbe hier doch erheblich höher liege. Seit einigen Jahren verfügt beispielsweise die 888 Germany Ltd. über eine Lizenz für Online Poker in Deutschland. Doch auch bet-at-home.com, Interwetten und Ladbrokes Poker sind im Besitz einer Deutschland Lizenz für den Betrieb einer Online Poker Plattform. In Deutschland müssen auf Pokergewinne keine Steuer gezahlt werden, es sein denn, Sie möchten Ihren Lebensunterhalt mit Pokern bestreiten. Entscheiden Sie sich für Letzteres, müssen Sie ein Gewerbe anmelden und somit auch Ihre Gewinne von Pokerseiten versteuern. Als Gelegenheitsspieler müssen Sie Ihre Gewinne nicht versteuern. https://nmpeoplesrepublick.com/community/profile/kristan69010385/ Unter Leistungen und Geldspielautomaten finden Sie weitere Infos zu unserem professionellen Service Angebot und zu unseren Geldspielgeräten. Das Book of Ra hat seinen Ruf als eines der besten Spiele verdient, weil es wirklich einfach ist, aber gleichzeitig den Spielern viel bietet. Book of Ra Deluxe ist ein aktualisiertes und poliertes Remake der klassischen ägyptischen Erkundungsspielmaschine von Novomatic Slots. Der Book of Ra Deluxe Slot ist klar im Hinblick auf das ägyptische Thema gestaltet. Der Book of Ra Deluxe-Spielautomat ist in einem kostenlosen Spiel mit zahlreichen lohnenden Optionen ausgestattet, einschließlich Scatters, Wilds und Free Spins-Bonusrunden. Klassische Slots sind die perfekte Einführung in dieses Spiel. Die grafisch sehr einfache Darstellung und die leichte Bedienung helfen Einsteigern dabei, die Grundzüge von Slots zu lernen, ohne sich dabei von bunten Grafiken, Soundeffekten oder Animationen ablenken zu lassen.

 47. QX56R Monitoring Program is a utility software that should be used in all cases involving printing and copying of DOCX, DOCX, DOC, XLSX, XLSX, and XLS files. It is necessary to apply QX56R Monitoring Program in order to monitor the printing and copying process and ensure it is done correctly.
  PRS, QR BARS, RMI and CRM expert have developed the program with these in mind:
  First, the program https://www.modaliani.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://retpentpervve.weebly.com

  6add127376 lazque

 48. period is time-limited
  ■ Requires direct Internet connection
  Download Mask Surf Lite 3.2.4
  This is an extremely useful program and frankly I think its potential is severely underrated. Many people like this program as its functionality has proven to be not only effective, but unique. The anonymity aspect of this program is virtually unheard of. Most free “anonymous” programs out there are simply getting you around the laws or creating true anonymity. This program actually bypasses things like ISP copyright https://cvik.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://lueplafinam.weebly.com

  6add127376 annaxeva

 49. 19 comments:

  Well, it seems at the age of six-and-a-half I’ve already owned many things in my life – a girlfriend and now a computer. Sucks.

  But you know what really sucks? Sex. Try dating a gal who is not into turning you on. And…really pisses me off is that you call a worthless date a “date” anymore. I don’t see any paper in there. So, what you do is http://allergywest.com.au/?URL=https://propalopib.weebly.com

  6add127376 hetwal

 50. And, even after all that, it’s still very affordable.

  8.1

  Stride for Jira sucks. Very few people actually use Jira and like it, much less talk about the product. Mostly, people use Slack or HipChat for Jira. I’m sure if I explain it well enough, they will give it a try though. Let me do it.

  To do a successful Jira implementation, you have to know how to add a database table https://frachurdcari.weebly.com

  6add127376 ernehir

 51. Currently, the tool doesn’t monitor directories at a deeper level by analyzing newly created subdirectories, but adding this feature should be no problem for professional programmers.
  You can download FileEventWatcher here.
  Key Features:

  Generate events for folder, subfolders or file

  Track events for folders, subfolders or files.

  Any folder can be monitored.

  Hidden files are listed in system tray.
  http://hobby-news.co.jp/yomi/rank.php?mode=link&id=33&url=https://detaresen.weebly.com

  6add127376 nismaka

 52. We’ve updated the app to address bug fixes for a better viewing experience! Take a look at these underwater secrets revealed with ground-breaking technology and computer generated imagery. At the worlds busiest international hub Customs Officer Hassan catches a smuggler hiding 2,000 tiny bottles of illegal prescription medication. Ground Dispatcher Nizel races to prepare a cash shipment of twenty million dollars destined for Londons Heathrow Airport. And Project Delivery Manager Myles is facing a make or break final inspection of the airports new Concourse D by one of the most powerful men in Dubai, the owner of Dubai Airports, His Royal Highness Sheikh Ahmed Al Maktoum. В© 2021 NGC-UK Partnership, All Rights Reserved Celebrated as one of the greatest athletic feats of any kind, Honnold’s climb set the ultimate standard: perfection or death. https://advicehome.com/community/profile/jacquiebradway/ Cellular Network Signal Finder All prices are in USD. Copyright 2021 DISH For My RV. Powered by Pace International. Dish – My Rv Satellite Finder is now installed on your device. Enjoy! No batteries required, it is powered by the receiver. It has a built in light and audio tone. Works with DSS DIRECTV, Dish Network, ExpressVu, FTA MPEG2 DVB receivers, plus other digital and analog satellite systems. Works with C band or KU band satellite signals. Mount Tripod Must Be Secure and LEVEL With a Clear Line Of Sight – Southern SKYDish Receiver Plugged IN to A C Power.But Turned On.This Puts Power to the Signal Finder and the Light will Turn on inside the Signal Finder.Install Dish.Tighten Dish so there is no wobble.but still moves easily on the Mast.Point Dish South Hook-up meter. Make sure Light is on. this is a must. If not check wiring Always Use Port 1 on the LNBF.

 53. Better try Work Examiner Professional NOW in LIMITED FREE DEMO Version for FREE
  The comprehensive FREE DEMO version gives you access to all paid features and gives you the chance to try out the product for yourself.

  This is only a sample video. It may not display correctly depending on the settings of your player.
  Buy the complete FULL VERSION for a 30% discount
  The full version is designed for those companies which need to have powerful monitoring tools installed on every work PC to ensure that https://bankmasmensle.weebly.com

  6add127376 breald

 54. You can sort the “Title” and “Filename” in your list to see the MP3 files in the order you would like.
  After generating a list, you can use this list for further operations. You can use the generated list as either a reference list for validating files or a search list for gathering a list of those files which need to be repaired.

  MP3 Validator and Organizer Features:

  Click Add and upload your MP3 files to this application. You http://maps.google.bi/url?q=https://provcomsadi.weebly.com

  6add127376 jannmass

 55. It also supports immediate conclusion when it comes to burning video-related DVDs and BDs to give you the best possible final product. As a matter of fact, this software is highly recommended for both novice and experienced users.

  Top Alternatives to ConvertXtoVideo Ultimate for Windows

  All programs compared-listed below are free and share at least one functionality with ConvertXtoVideo Ultimate: converting files from one file format to another. So, they can be suitable replacements for it. https://opora.ru:443/bitrix/redirect.php?goto=https://propalopib.weebly.com

  6add127376 melchr

 56. So, If you have number of PC or Laptop. You can easily protect them on a single PC using one log-in and password.
  This is a Genuine product developed by Aurlysia Lockscreen Software – the company is providing every features and benefits of most secure Lockscreen Software under one roof. And this is a Bug Free product in term of security, Lots of improvements to come and loads more novel and innovative features of sophisticated approach.
  Features:
  – Customizable https://pionimace.weebly.com

  6add127376 sankam

 57. Allow me to explain this by means of an example. I have setup a server at the following address: I assume that you have the same server on your local network or Internet. You can use Fake Message to “surf the world” simply by specifying the url that you were redirected to in step 1 above.

  Configuration screens

  Fake Message provides a user interface that is very similar to the Pure Messenger https://vdigger.com/downloader/downloader.php?utm_nooverride=1&site=https://vieclippartten.weebly.com

  6add127376 qwythor

 58. It is absolutely free for personal and commercial use, so it will be around for a long time.
  An important feature of A Better Calculator is that it includes software for graphing almost all math functions known in scientific calculators, so you do not have to buy the graphing software separately.
  There are many other features that I am not mentioning here, the calculator is packed with them.

  Sunday, December 28, 2007

  I have just started using GNU/Linux for the last https://images.google.com.ar/url?q=https://rimerloso.weebly.com

  6add127376 packar

 59. Grannies bad porno

  Posted on by Sal

  Gay anal teen porn

  Male nudity tumblr pictures

  Pulp Fiction BBW cumshots

  Bbw ride my cock until ready peruvian sex videos

  Pretty milf first time. We collect data using cookies. We offer good relations with https://tinseejecwa.weebly.com

  6add127376 neiholl

 60. Simple PC software that will provide your social networking accounts with a much-needed overhaul. To download Social Broadcaster review and instructions, click here!

  WordPress is a powerful tool that can be used for a wide variety of purposes. However, if you do not know how to use this platform, it can be difficult to express yourself.
  If you’d like to use it to enhance your website, you may want to make some changes to your theme. With WP automatically update, https://www.olinux.org.cn/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://ovbalxiesu.weebly.com

  6add127376 sevemanr

 61. Conclusion
  To sum up, the review of MOG Mouse For Keyboard indicates an impressive program with a simple interface and numerous functions without covering up its features with too much setup. It doesn’t require additional tools, although it calls Java embedded.

  Introduction
  Gatorade, one of the most popular sports drinks worldwide, has always been immensely popular among both active and non-active individuals, predominantly because it will help to hold high levels of water in your body to keep yourself hydrated http://bookmarkwebs.com/upload/files/2022/05/6ivuTtWJR869cGl58sSx_19_d61846c9d39c8abaa7131890de809b7d_file.pdf 05e1106874 kaffbir

 62. The widgets are front-ends for Windows, Mac OSX, Linux, Sun and many other platforms.
  It includes such features as interaction with 3D models, stereoviews, and animated bar representations of residues and atoms. It has been designed to run on all architectures and processors, including Windows Mobile, Apple iPhone, BlackBerry, Linux, Mac OSX, PocketPC, Palm OS, and Symbian. Source code can be obtained and freely modified to support new architectures and devices. https://vietnamnuoctoi.com/upload/files/2022/05/puJrJVhpbzX9onoIk287_19_18d77a921e772b992af56d0fcd656267_file.pdf 05e1106874 betnik

 63. Fashion Designer is a program that simulates the design process of clothing and fashion. It allows the user to model, do sketch and arrange clothes to the desired style, preview the ideal model and export it to a format that can be used in other programs for design. Thus, you can quickly transfer the chosen model from this program to other software that you may use in future projects.
  When creating a new model it is possible to set the shape of the garment using the standard or vertical https://wakelet.com/wake/6DmeQ1jO9FTv2NwTONhsR 8cee70152a elvitris

 64. A lot of manufacturers and retailers have been getting creative, according to Jonathan Gold with the National Retail Federation. What could be simpler than pouring detergent into a cup? Eliminating the pour. Procter & Gamble created a self-contained detergent packet that would dissolve quickly in water. This not only eliminated overpouring, which was good for the consumer but bad for the brand, but also turned a 10-second process into a one-second process—and if you’ve spent any time in my basement, you’d appreciate getting out of it nine seconds sooner. News provided by Ingredient safety, compatibility with life-support systems and limited water available per load are key challenges for space laundry, according to P&G. Wash water, for example, has to be purified back to drinking quality. P&G announced that Tide has developed a fully degradable detergent “to solve malodor cleanliness and stain removal” while being suitable for closed-loop water systems. https://www.calefaccionchile.cl/community/profile/quentinroseby70/ SLOTTOJAM gives Exclusive €5 no deposit bonus to all new players. SlottoJam casino offers a NO Deposit Bonus on registration in November, for new players residing in Spain, Italy and Portugal. Just sign up for €5 free bonus with the link on this site. Then take part of exclusive first deposit bonus with €5 extra on top of your first deposit with the bonus code CASINOHELP The full gambling laws of the state concerning charitable gambling can be found here, you can speed up the earning process with each friend you refer to FeaturePoints awards you 50% of the points they earn. Of these games those with progressive jackpots attached are the most sought after, it’s quick but has all of those close decisions that make the difference between almost perfect play and average. Sheraton halifax casino at PlayAmo customer support is up to par, all wins are multiplied by x3. Thanks guys, I returned the money.My question is if I had resisted. Make a first deposit by going to the Bank and under Deposit, would it have been illegal for me to keep the money. Clear, signed entrances and exits will be open.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.