ALLAH DİLEDİĞİNİ SAPTIRIR MI?

iddia: Kur’an’ın bazı yerlerinde “Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir.” mealinde ayetler bulunmaktadır. Bu özgür iradeyi yok sayar. Neticede beni saptıran Allah, peki o zaman benim ne suçum var?

Söz konusu ayetlerden bir örnek vererek başlayalım;

Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbrahim 4)

Öncelikle konuyu izah etmeden önce cevaplandırmamız gereken soru şudur; İslam inancına göre biz kendi hür irademizle mi İslam’ı seçmekteyiz, yoksa özgür irademizin olmamasına bağlı olarak Allah’ın keyfi seçimiyle mi İslam’ı seçmekteyiz? Bu soruların cevabını bulmak adına şu ayetlere göz gezdirelim;

De ki: İşte Rabbiniz tarafından gelen gerçek. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. (Kehf 29)

Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz, doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. (Bakara 256)

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus 99)

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere seçimlerimiz bir zorlama neticesiyle değil, tamamen kendi hür irademizle oluşmaktadır. O zaman geçelim ikinci soruya; Bu kadar ayette iman etmemiz özgür irademize bağlanmışken neden başka ayetlerde “Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir” şeklinde zahirde özgür iradeye ters olan cümleler bulunmaktadır? Hemen kısaca cevabını şöyle verebiliriz; Maalesef ki konu ile ilgili ayetler birlikte değerlendirilmemektedir. Allah’ın saptırdığı ve hidayet ettiği kişilerin kim olduğunu Kur’an’da tespit ettiğimizde sorun ortadan kalkacaktır.

Allah kimi saptırır?

Allah’ın saptırdığı kişileri tespit etmek adına şu ayetlere bakalım;

Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. (Bakara Suresi 26)

Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez. (Saff 5)

Şüphesiz Allah, zulmeden bir kavme hidayet vermez. (Kasas 50)

Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. (Tevbe 24)

Bu ayetler ışığında değerlendirirsek Allah’ın saptırdığı kişiler fasıklık ve zalimlik yapan insanlar olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Burada bahsedilen fasıklık ve zulümden kasıt küfürdür. Kısacası Allah saptırdığı için biz sapmış olmuyoruz, biz sapmayı istediğimiz için Allah saptırıyor. Bunu Saff 5 ayetinde “onlar sapınca, Allah da kalplerini saptırdı” kısmından da açıkça anlayabiliyoruz. Şu ayet de bu anlamı desteklemektedir;

Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. (Nisa 115)

Allah kimi doğru yola iletir?

Şimdi de Allah kimlerin doğru yola girmesini diler ve kimlere hidayet eder, bunu inceleyelim;

İnkâr edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.” (Ra’d 27)

İnananlar ve yararlı iş yapanları, imanlarına karşılık Rableri doğru yola eriştirir; nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. (Yunus 9)

Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. (Şura 13)

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. (Bakara 3-5)

Bu ayetler ışığında değerlendirirsek Allah’ın hidayet ettiği kişiler kendisine yönelen ve Kur’an’daki emirleri harfiyen yerine getiren müslümanlardır. Şimdi de alimlerin konuyla ilgili görüşlerine değinelim biraz da;

İmam Maturidi(rh.a) şöyle diyor;

“Onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Yani sapkınlık yoluna götüren sebebi tercih edeni sapkınlığa, doğru yola götüren sebebi tercih edeni de doğru yola iletir.” (1)

Yine Ebu’l Ala Mevdudi şöyle demektedir;

“Allah, Aziz ve çok güçlü olduğu için hiç kimse tek başına doğru yolu bulma veya sapma gücüne sahip değildir. Çünkü hiç kimse sınırsız, bağımsız değil, bilakis Allah’ın kudreti dahilindedir. Fakat Allah hikmet sahibi olduğu için, kudreti, gelişigüzel bir şekilde, hiçbir şeye dayanmaksızın dilediğine hidayet verip dilediğini saptırmakta kullanmaz. O’ndan hidayet alan kişi, bu hidayeti kendi çabası ile kazanmıştır, hidayetten sapan kimse ise sapıklığı kendisi seçtiği için doğru yoldan ayrılmıştır.” (2)

Şafi alimlerinden Allame Razi ise şöyle söylemiştir;

“Saptırmak’tan maksat, dalâlete düşmüş bir kâfir olduğuna hükmet­mektir. Meselâ “Falanca filancaya kâfirdir, sapmıştır, der.” dendiği zaman bu cümleden “Onun sapmış bir kâfir olduğuna hükmeder.” manası anlaşılmaktadır.” (3)

Peki ya kalplerin mühürlü olması?

Bazıları ise buna ilaveten kalbin mühürlenmesi meselesiyle itiraz edebilir. Örneğin Allah şöyle buyuruyor;

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. (Bakara 7)

Ama kalplerin mühürlenmesi de yukarda anlattığımız gibi kişinin kendi yaptıklarının sonucudur. Örneğin şu ayetlere bakalım;

Bu, onların önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. (Münafikun 3)

Onlar geride kalanlarla birlikte olmaya (savaştan kaçmaya) razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. (Tevbe 87)

Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. (Yûnus 74)

Yine şu hadiste kalplerin mühürlenmesinin sebebinin kulunn kendi iradesiyle yaptıkları olduğuna delalet eder;

“Günah ilk defa yapıldığı zaman kalpte bir siyah nokta, yani kara bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Tövbe istiğfar etmez de günah tekrarlanırsa, o leke de artar, sonra arta arta öyle bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar ki artık cilalanma kabiliyetini kaybeder. Mutaffifîn sûresinde ‘Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalplerinin üzerine pas tutmuştur.’ (Mutaffifin 14) âyetindeki ‘pas’ da budur.” (4)

Peki “Allah dilemeden siz dileyemezsiniz” ayeti ne oluyor?

Bazıları ise islam’ın özgür iradeye olumsuz bir bakış açısı olduğunu delillendirmek için şu ayete sarılmışlardır;

“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir 29)

Bu ayette özgür irade meselesi ile ilgili iki ihtimal var;

 • Kulların bütün fiilerini Allah belirlediği için özgür irade yoktur.
 • Kulların yaptıkları fiili dilemesinde Allah’ın izni olduğu için özgür irade vardır.

Kur’ana baktığımızda ikinci seçeneğin geçtiği açıktır. Buna iki delil sunarsak;

Birinci delil; iman etmenin insan’ın tercihine bırakıldığı ayetlerdir. Çünkü ayetler iman etmenin bir zorlamayla değil bizim tercihimizle olabileceğini söyler. (Bknz: Kehf, 29; Bakara, 256) Bununla beraber eğer iman etmemiz veya inkar etmemiz bizim isteğimizden bağımsız sadece Allah’ın iradesine bağlı olsaydı yeryüzünde inkar olmaz sadece iman olurdu. Çünkü Allah iki ayette şöyle buyuruyor;

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus 99)

Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkâr etmesine razı olmaz. (Zümer 7)

İkinci delil; Allah’ın insanları sınamak için insanlara günah işleme serbestliği tanıması. Örneğin Allah, Zümer 53 ayetinde günah işleyenler için “Ey Nefisleri aleyhin de haddi aşan kullarım.” demektedir.
Bu iki delili göz önüne aldığımızda “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” ayetinin manası güç ve kudret bakımından Allah’ı övmek ve egemenliğini göstermek içindir. Yaptığımız eylemlerin bizim irademiz dışında olduğunu belirtmek için değildir. Kısacası; Allah eylemlerimizi değil eylemlerimizi özgürce yapmamız iznini dilemiştir. Zira o dilemeseydi bizim kötüyü veya iyiyi seçme özgürlüğümüz de olmayacaktı.

İbn-i Teymiyye de bu bağlamda şöyle söylemektedir;

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” ayeti Allah’ın kudretini ve kulların Ona muhtaç olduklarını açıklama bağlamında Allah’ı övme, methetme amacına yöneliktir. (5)

Son olarak şu ayeti de iyice akılda tutmak gerekir;

Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler. (Yunus 44)

Kaynakça

1) İmam Maturidi Te’vilatü’l Kur’an İbrahim 4 ayeti tefsiri

2) Ebu’l Ala Mevdudi Ibrahim 4 ayeti tefsiri 

3) Fahreddin er Razi tefsiri kebir İbrahim 4 ayeti tefsiri

4) Tirmizi, Tefsiru Sure, 83, 1; İbni Mace, Zühd, 29

5) İbni Teymiyye, Tekvir 29 ayeti tefsiri

ALLAH DİLEDİĞİNİ SAPTIRIR MI?

Yazı dolaşımı


ALLAH DİLEDİĞİNİ SAPTIRIR MI?” için 615 yorum

 1. Howdy! This post could not be written much better! Looking through this
  article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I am going to forward this information to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 2. I really like what you guys are up too. This type
  of clever work and exposure! Keep up the good works guys I’ve
  incorporated you guys to my personal blogroll.

 3. Great weblog right here! Also your web site so much up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink
  on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 4. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have learn this publish and if I may I desire to counsel
  you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles relating
  to this article. I desire to learn more issues about it!

 5. It’s perfect time to make a few plans for the future and it is
  time to be happy. I have read this publish and if I could I want to recommend you few fascinating issues
  or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read more things approximately it!

 6. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog
  and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 7. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you’re just extremely fantastic. I really like
  what you have acquired here, really like what you’re stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a great site.

 8. It’s actually a nice and useful piece of information.
  I’m happy that you simply shared this useful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 9. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during
  lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!

 10. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

 11. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later and see if the problem still
  exists.

 12. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found
  it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic
  here on your website.

  my website Dermicell Skin Tag Remover

 13. You really make it seem really easy with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing that I think I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and extremely extensive for me.

  I’m looking ahead on your next put up, I will attempt to get the dangle of it!

 14. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website
  before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 15. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

  A number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this problem?

  Also visit my web site: Chillbox

 16. Someone essentially help to make critically articles I’d state.
  That is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible.
  Magnificent activity!

 17. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
  It was truly informative. Your site is very useful.
  Thank you for sharing!

 18. Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
  read this article i thought i could also make comment due to this brilliant post.

 19. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site
  loaded up as fast as yours lol

 20. Hiya very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

  I will bookmark your website and take the feeds also? I’m satisfied to seek out so many helpful information here within the post, we’d like develop more strategies
  in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 21. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely
  get annoyed while people think about worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks
  asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 22. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic.

  I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
  I cant wait to read much more from you. This is actually a
  great website. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 23. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for
  a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 24. Geri bildirim: gay men's dating sites
 25. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; we have created
  some nice procedures and we are looking to trade methods with others, please shoot me an e-mail
  if interested.

 26. Hey I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.|

 27. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!|

 28. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem solved soon. Cheers

 29. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.|

 30. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful information specially the remaining phase 🙂 I maintain such information a lot. I used to be seeking this certain info for a very lengthy time. Thanks and best of luck. |

 31. I want to to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 32. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 33. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and fantastic design.|

 34. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 35. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your submit is simply excellent and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well along with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thank you one million and please continue the rewarding work.|

 36. I believe everything published was actually very reasonable. But, think on this, what if you composed a catchier post title? I am not saying your content is not good, but what if you added a headline that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You could look at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab viewers to open the links. You might add a related video or a related picture or two to get readers excited about what you’ve written. In my opinion, it might make your posts a little livelier.|

 37. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.|

 38. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!|

 39. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really loved browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write again soon!|

 40. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!|

 41. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how quick
  your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyways, fantastic site!

 42. Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 43. https://amd1080.com/totosite/
  I have learned many important things as a result of your post. I’d also like to convey that there can be situation where you will make application for a loan and do not need a cosigner such as a National Student Support Loan. When you are getting that loan through a traditional creditor then you need to be made ready to have a co-signer ready to enable you to. The lenders will certainly base their very own decision on a few elements but the most important will be your credit history. There are some lenders that will furthermore look at your job history and determine based on this but in almost all cases it will depend on your report.

 44. My brother suggested I would possibly like this blog. He was
  once totally right. This put up truly made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 45. wonderful issues altogether, you simply gained a new reader.
  What might you recommend in regards to your submit
  that you simply made a few days in the past? Any certain?

 46. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 47. Somebody essentially lend a hand to make seriously articles I might state.
  That is the first time I frequented your web page
  and up to now? I surprised with the analysis you made to
  create this particular post incredible. Fantastic job!

 48. Howdy! This blog post could not be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I am going to forward this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Thanks
  for sharing!

 49. The program is easy-to-use and does not require complex “administration settings”.
  No special “administration settings” are required in the program, no need to navigate through the “administration screen” in order to get started.
  “Administration screen” consists only of two elements: 1) entry of the LPT port serial number (when entering this serial number via the parameter “PortSerial”) and 2) entering the program name (when creating a new program, the http://www.hfw1970.de/redirect.php?url=https://pendpectchamon.weebly.com

  6add127376 peiseyc

 50. How to Make a Shape in MilkShape 3D –

  As you start a new job in the creative industry you need to carefully collect material.
  You need to capture the correct concepts and find ways to show your skill.
  The appearance of a 3D model must have a cohesive look that matches the company or business you are working for.
  The design of an asset such as a plane or furniture can affect the manufacturer from being identified as trend-setter to being considered old https://cse.google.com.sv/url?sa=i&url=https://ahperjupy.weebly.com

  6add127376 rhoinieg

 51. There are no prices listed on the Amazon page, so even if you’re a bargain hunter you’ll have to guess how much each product costs.
  See also
  How to get a job in the film industry

  Spread the love

  Boston, MA — A Boston police officer was caught on video beating a hard charging sobbing man in the street as he covered his head with an American flag.

  Video was taken Friday night and posted Tuesday on the Facebook page https://cse.google.hu/url?sa=t&url=https://fieprotineg.weebly.com

  6add127376 hangill

 52. Overall impression
  ExplorerFab is simple and easy to use. It’s also not the most eye-catching of software.
  If you want to have the best performance and reliability when dealing with your images, consider using yet another program developed by the same developer, Autorun/autorun.ini. It does exactly what it says, and it does it with a lot of options in mind. Apart from mounting and emulating discs, the software will also launch image files, make advanced adjustments to these, and manage the running and updating process. You get a tool with over 1000 images integrated, which can be found online https://graphoxhaspe.weebly.com

  6add127376 makseli

 53. ■ Only search specific files which have been identified.
  ■ Scope of recovery is limited It will not find files that are deleted and will likely return files that are found in a weird pattern.
  ■ The size of the hard disk limit of 10400 Mbytes.
  ■ Other than the files placed on the CD, the software is not transferable.
  ■ The software cannot identify files that have been moved to their obsolete locations. https://ningpresisbea.weebly.com

  6add127376 kaescay

 54. Cysteinyl leukotrienes, 5-lipoxygenase, and phagocytic leukocytes.
  Both human and murine granulocytes express the 5-lipoxygenase (5-LO) responsible for synthesis of leukotrienes (LTs) and arachidonic acid that is converted to various LT/LTB4/LTB4 receptor agonists. LT/LTB4 receptor antagonists inhibit phagocytosis of o https://writofdietrom.weebly.com

  6add127376 fentterr

 55. The tool is perfect for file transfers and data transfers using existing protocols.

  This advanced text-to-speech program can help you convert a text document into a mp3 file using natural voices that have been tested and proven. Since every person on the earth has their individual voice, tts allows you to easily convert any text document into an mp3 file without the need to create thousands of phonemes to convert them into a music file.

  This advanced text-to-speech program https://guipihgartston.weebly.com

  6add127376 zygellb

 56. Virtual Floppy Drive is a handy tool designed to emulate a floppy disk drive on your computer. It is a useful tool if you need to use older applications or tools that need to retrieve data from a diskette drive.
  During the last years, the list of removable storage solutions has increased significantly and the competition has rapidly pushed floppy disks to the bottom. Since it has a very small capacity and reliability compared with the https://dinskoi-raion.ru/bitrix/rk.php?goto=https://pendpectchamon.weebly.com

  6add127376 emigayl

 57. Lanslim or Local Area Network Server Less Instant Messaging is using Botanicula video game engine. In other hand it’s a Javascript application and runs on any device connecting to the web. Essentially, the application offers chat, voice messaging, email, picture and file sharing through a web browser as a messaging client. It’s a free and open source tool and it’s distributed as SourceForge software, under the GNU General Public License.

  Lans https://flumirilep.weebly.com

  6add127376 hesjama

 58. • Lots of formatting combinations like bold, italic, underlined, and strikethrough
  • Import/Export data in excel format
  Key features:
  1) Remove duplicates from a column or multiple columns;
  2) Merge cells, up to thousands of rows;
  3) Split cells using regular expression pattern;
  4) Sort values using different patterns in each column;
  5) Configure 80+ styles and apply them to your cell;
  6) Automatically https://google.co.ls/url?q=https://taitudesa.weebly.com

  6add127376 aleinge

 59. On the other hand, if you are more experienced user who wants to merge multiple Windows 8 ISOs into one, you can still benefit from the application’s functionality.
  Instead of just copying folders that contains the files, the utility allows you to tweak the ISO on the ground for numerous actions, which basically should be chosen according to the nature of the removing or adding function.
  Before using the entire choice list of functions, you should probably test them as usual. While WinReducer EX http://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://aladmonip.weebly.com

  6add127376 volwelt

 60. A complex drawing tool, found in many industries
  A bunch of diverse, simple yet effective tools that cover a vast range of disciplines
  If you’re looking to add a bunch of diverse, modern drawing tools to your design toolkit, Plurkux is definitely the right choice. With a broad scope of different symbols, shapes and tools, this wide array of functionality includes plenty of creative features. Not only does it include tools for drawing and handling vector images, but it offers tools for http://webapp.mobileappco.org/m/SMCab/print_url.php?url=https://riannualesun.weebly.com

  6add127376 neehill

 61. You can spot the most
  popular Runs, Distance, Pace and Speed, and even join in on the fun by performing real-time runs with your friends and see how
  you match up against the rest of the world. Imagine your favorite runners showing off an extra-boosted or extra-light nike+ shoes.
  You can also design your own personalized colorways for both Nike+ shoes and apparel!

  Nike+ Screensaver Features:
  * Real https://fieprotineg.weebly.com

  6add127376 reeann

 62. ———————————-
  Contents
  ———————————-
  1.1. Packaged logic
  1.2. Screenshots
  1.3. Dependencies
  1.4. Installing
  ———————————-
  1.1. Packaged logic
  OpenTaskbarProperties is built as a simple.net assembly:
  1.a. There is no compiler or command-line tools involved.
  1.b. There is no.config file.
  1.c. There is no separate https://www.howeasyy.com/upload/files/2022/05/jn9Br1psB9kAbWojX8Y1_19_33bf65513ba6c9a69becf729b3435f85_file.pdf 05e1106874 concabr

 63. The application is currently available in English, French, German and Spanish.Significant split between A and B domains of the NCC peptides results in an N-terminal V1 vasopressin antagonist peptide with relatively high V1 receptor binding affinity.
  The vasopressinergic system plays a key role in blood pressure control. The central role of V1 vasopressin receptors in vasopressin-induced stimulation of blood pressure and water reabsorption in the https://wakelet.com/wake/Hr-KHv6W0_QHvtGkiOxHu 8cee70152a stefyuri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.