PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS YAZIMI

Hadis inkarcıları her ne kadar hadislerin peygamberden 200-300 yıl sonra yazıldığını söylese de bu bilgi baştan sona hatalı. Zira hadislerin yazıya geçirilme tarihine baktığımızda ilk kez peygamberimiz döneminde yazıldığına çok rahatça ulaşabilirsiniz. Hadis inkarcılarının verdikleri tarihler ise Buhari, müslim, Tirmizi vb hadis alimlerinin yaşadığı ve hadisleri toplayıp kitap haline getirdiği tarih. Oysa bunlardan önce yaşamış imam Hanife, imam Şafii gibi fıkıh âlimleri veya peygamber döneminde de Ebu hureyre, Abdullah bin Amr gibi sahabiler zaten yazıya geçiriyorlardı hatta hadis kitapları, sahifeleri vardı. Örneğin tabiin döneminde hadis kitapları; İmam Mâlik’in muvatta eseri, İbn Ebi Şeybe’nin Musannaf eseri, Abdurrezzak es Sunani’nin Musannaf eseri, Ahmed bin Hanbel’in müsned eseri. Yine örneğin bazı sahabelerin sahife(suhuf) denilen hadisleri topladığı kitapçıkları vardı.Hadis sahifesi olduğu belirtilen bazı sahâbîler şunlardır;(1)

 • Sa’d b. Ubâde (15/637)
 • Ali b. Ebû Tâlib (40/660)
 • Semüre b. Cündeb (58-9/677)
 • Ebû Hüreyre (59/678)
 • Abdullah b. Amr b. el-Âs (63/682)
 • Abdullah b. Abbâs (68/687)
 • Abdullah b. Ömer (74/693)
 • Câbir b. Abdullah (78/697)

Bunlar birkaç sayfalık sahifeler değildi ki örneğin Abdullah b.Amr’ın es-sahufetüş Sadıka isimli sahifesinde 1000 hadis, Hemmam’ın, Sahufetü Hemmâm isimli sahifesinde ise 138 hadis bulunurdu. Nitekim hammam’ın bu sahifesi günümüze de ulaşmış hatta Muhammed Hamidullah tarafından Şam ve Berlin nüshaları karşılaştırılmıştır.(2) Anlayacağınız Buhari, müslim gibi hadis alimlerine gelene kadar birçok hadis kitabı veya sahifesi zaten vardı. Ve Peygamberden Buhari, müslim gibi isimlere kadar hadis ilmi kopukluk yaşamadan devam etmiştir. Peygamber döneminde hadislerin yazıldığına birkaç örnek verelim;

Abdullah b. Amr anlatıyor:

“Ey Allah’ın Rasulü hadisi kaydedeyim mi?” dedim, “Evet” buyurdular. “Bunun kaydı, nedir?” diye sorduğumda “Yazıdır” diye cevap verdi(3)

Rafi b. Hadic Peygamberimizden yazmak için izin istediğini şöyle anlatıyor:

“ Biz Rasulullah’a: “Ey Allah’ın Rasulü! Senden çok şey duyuyoruz, onları yazalım mı? dedik. Hz. Peygamber de “Yazınız, bunda bir mahzur yoktur.” cevabını vermiştir. (4)

Peygamber dönemindeki Arap toplumunda yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat yaygındı. Sahabelerden hafızası kuvvetli olanlarda da özellikle Kur’an’ı ve hadisleri ezberlemekle görevlendirilse de peygamberimizin katiplerine baktığımızda bunlardan bazılarının İslam’dan önce bile okuma-yazma bildiklerini yazdıklarını görüyoruz.

Bütün bunlardan, Arapların okuma ve yazmaya tamamen yabancı olmadığı sonucu çıkarabiliriz. İslam’dan önce kadınlardan okuma yazma bilenler var mı diye baktığımızda da bir çok kadının ismine rastlamaktayız. Belazuri bazı kadınların Peygamberimize katiplik dahi yaptıklarını söyler. Bunlar arasında, Hafsa, Ümmü Gülsüm, Şifa binti Abdullah, Ayşe binti Sa’d, Ümmü Selma, Fatıma binti Hattab, Hatice, Kerime binti Mikdad gibi isimler vardır. Bu kadınların çoğu İslam’dan önce de yazmayı biliyorlardı.

Hz. Peygamber (sav) vahyin gelmeye başladığı ilk zamanlardan beri okuma ve yazmaya büyük bir ilgi göstermiş ve bunu hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Esirleri on kişiye okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakması, okullar açması, buralara öğretmen tayin etmesi, kendisine gelen vahyi büyük bir titizlikle yazdırmak için katipler görevlendirmesi örnek verilebilir(5) Tabi okul derken günümüz özel kolejleri veya yüksek binalar aklınıza gelmesin. Okul görevi gören mescitler ve evler vardi.

Örneğin Erkam b. Ebü’l-Erkam el-Mahzûmî’nin evi olan “darül Erkam” buna örnek olarak verilebilir. (6) Mekke’de dini eğitimin verildiği ve Müslümanlara, okuma ve yazmanın öğretildiği yegane merkez Daru’l-Erkamdı. (7) Medine’de ise ilmin okutulduğu ve okulların kaynağı sayılan ve Daru’l-Kura olarak da bilinen Muharrem b. Nevfel’in evi vardı.(8) Medine’de bu Daru’l-Kura’ya ilaveten geceleri medrese olarak hizmet veren dokuz tane mescit vardı.(9) Bu okulların özellikleri hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte, Hz. Peygamber(sav)’in buralara muallim olarak tayin ettiği kişiler hakkında bilgi bulabiliyoruz.(10) Öğretmen sahabilerin en meşhurları Bi’ri Maune şehitleridir. Hz.Peygamber tarafından öğretmen olarak gönderilen ve sayıları yetmiş kadar olan bu sahabiler, öğretmenlik için gittiklerinden silahsızdılar ve pusuya düşürülerek hunharca şehit edildiler (11) Öğretmen sahabilerin kimisi Necid’e, kimisi Necran’a, kimisi de Yemen’e gönderilmişti.

Peygamberimiz (sav) arkadaşlarını ve ashabını sadece Arap yazısını değil, aynı zamanda başka dilleri öğrenmeleri için de teşvik ediyordu. Örneğin Peygamberimiz Zeyd b. Sabit’ten Arap dilinin yanında Suryaniceyi de öğrenmesini istemiştir. Zeyd b. Sabit bu olayı şöyle anlatıyor;

“Resûlullah(sav) bana emretti, ben de onun için, Süryanice (yahudi) yazısını öğrendim. Şöyle demişti: “Allah’a yemin olsun, ben yazı işimde yahudiye emniyet edemiyorum!” (Zeyd) der ki: “Allah’a yemin olsun bir ayın yarısı geçmeden, o yazıyı öğrendim ve hazakat kazandım. Resûlullah’ın onlara olan mektuplarını yazıyor, onların gönderdiklerini de ona okuyordum.”(12)

Açıkçası elimizde bu kadar tarihi gerçek varken peygamber döneminde hadis yazılmıyordu yalanına inanmak akıl dışıdır. Muhammed Hamidullah bu konuda şöyle der;

Hz. Peygamber(sav)’in hayatı boyunca hiçbir şeyin yazılmamış olduğu hususunda ileri sürülecek herhangi bir ifâdenin, mânâsızlık hudutlarına varan bir şüphe olduğu muhakkaktır.(13)

Kısacası peygamberin yazı, kayıt ve ilim işlerine büyük bir önem verdiğini biliyoruz. Aynı şekilde kaynaklarda peygamberin sahabeyi hadisleri yazmaya da teşvik ettiğini görüyoruz. Birkaç örnek daha vermek gerekirse;

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir habere göre; ismini açıklamayan bir şahıs, Hz. Peygamber’e ezberleme kabiliyetinin azlığından şikayet etmiş, Peygamberimiz de ona, “Elinden yardım iste” yani “Yaz.” demiştir. (14)

Abdullah b. Amr hadisleri yazdığına delil olan haberi şöyle anlatır:

“Rasulullah’tan duyduğum her şeyi yazıyordum. Amacım bunları ezberlemekti. Kureyşliler beni hadis yazma işinden men ettiler ve şöyle dediler: ‘Sen Rasulullah(sav)’den duyduğun her şeyi yazıyorsun. Halbuki O, bir beşerdir. Rıza halindeyken olduğu gibi, kızgınlık halindeyken de konuşabilir.’ Bunun üzerine yazma işini bıraktım. Sonra da Kureyşlilerin bu sözünü Hz. Peygambere anlattım. Rasulullah, bana parmağıyla ağzını işaret ederek ’Yaz, nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, benden hakkın dışında bir şey sadır olmaz.”(15)

Enes b. Malik, Rasulullah’ın hizmetinde bulunmuş, gece gündüz on sene yanından ayrılmamış olan büyük sahabenin oğullarına tavsiyesi şöyleydi:

“Ey oğullarım hadisleri yazı ile kaydedin.” (16)

Aynı şekilde o da hadisleri kaydederdi. Etrafında bir çok insanın bulunduğu bir zaman da, kendisinin yapmış olduğu sahifeleri getirip, ortaya koyarak şöyle diyordu:

“Bu levhalarda bulunan hadisleri Rasulullah’tan işitip yazdım ve kendisine okudum.”(17)

Yine Ebu Hüreyre(ra) diyor ki:

“Resûlullah(sav) ashabı arasında İbnu Amr hariç, benden daha çok hadis bilen yoktu. (Onun beni geçmesi şuradan ileri geliyordu:) O hadisleri yazıyordu, ben ise yazmıyordum.” (18)

Burda küçük bir not düşelim; Ebu hureyre bildiğiniz gibi en çok hadis rivayet edenlerin başında gelir. Burda ben yazmıyordum demesi hadis bilmediği anlamına gelmez. Tam tersine diğer çoğu sahabi gibi hadisleri ezberlediğini söylemiş oluyor. Nitekim İmam Şâfii gibi büyük âlimlerin bildirdiğine göre, Ebû Hureyre kendi dönemindeki hadis nakledenlerin içinde hafızası en sağlam olanıdır. (19) (hadis ve ayet ezberleme tekniklerine ilerki bölümlerde detaylıca değineceğiz)

Bazı kişiler Ebu hureyre’nin çok fazla hadis rivayet ettiğini söylediğinde ise Ebu hureyre’nin cevabı şöyleydi;

“Hâlbuki Ensar kardeşlerimiz tarlalarında ziraatla, muhâcir kardeşlerimiz de pazarda ticaretle meşgul olurken, (bu kardeşiniz) karın tokluğuna Hz. Peygamber’e (s.a.s.) hizmet ediyor, onların görmediklerini görüyor, duymadıklarını duyuyordu.” (20)

Yine örneğin kaynaklar Cabir b. Abdullah’ın Mescidi Nebevi’de bir ders halkası kurduğunu ve burada öğrencilerine hadis öğrettiğini, bu alanda bir otorite olduğunu zikretmektedir. (21)

Semure b. Cündüp de hadis yazılmasını hoş karşılayan ve bizzat kendisi de hadis yazan sahabilerdendi. Kendisi içinde hadislerin bulunduğu bir risale yazarak çocuklarına bıraktığı rivayet edilmiştir.(22)

Yine örneğin Mekke’nin fethi sıralarında Hz.Peygamber, müslümanları toplamış ve onlara bir hutbe irad etmiştir. Hutbeyi dinleyenler arasında bulunan Ebû Şah isminde Yemenli bir şahıs, hutbenin kendisi için yazılmasını istemiş Hz.Peygamber de orada bulunanlardan birisine “hutbeyi, Ebû Şah için yazınız” demiştir.(23)

Kısacası hadislerin henüz peygamber yaşarken de bazı katip sahabeler tarafından yazıya geçirildiği bariz bir gerçek. Öyle ki, Hz. Peygamber döneminde bu yazılan hadislerin sayısının Hamidullah’ın ifadesine göre yirmi bini geçtiği söylenir. (24) A’zami bu konuyla ilgili “Sahabenin yazdıkları ve onlardan yazılanlar” başlığı altında yaklaşık 52 sahabeyi, “Hicri birinci asırdan sonrakilerin yazdıkları ve onlardan yazanlar” başlığı altında da yaklaşık 86 kişiyi, “Hicri ikinci asrın başındaki hadis ulemasının yazdıkları ve onlardan yazılanlar” başlığı altında 256 kişiyi zikretmektedir. (25) Peygamber hadis yazılmasına teşvik ettiği gibi sonraki nesillere aktarılması için de teşvik etmiştir. İbnu Mes’ud(ra) anlatıyor,

“Resûlullah(sav) buyurdular ki: “Benden bir şey işitip onu (artırıp eksiltmeden) işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (Kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar.”(26)

Yine İbn Abbâs’den rivayet edilen bir diğer hadiste peygamber şöyle buyurmuştur;

“Sizler benden (sözlerimi) işitiyorsunuz. Sizden de başkaları işitecek. Onlardan da başkaları işitecektir.”(27) Yine örneğin Veda Hutbesi’nde konuşmasını tamamlarken, “Burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse, burada olmadığı hâlde bunu daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur.” buyurmuştur. (28)

Bunun yanında hadis inkarcıları peygamberin hayatı boyunca yaptığı 500 cuma hutbesinin yazılı olmadığı iddiasında bulunurlar. Oysa bu hutbeler kayıp değildir; hadis, siyer, tarih, ve Kur’an’ın icazından bahseden farklı kitaplarda dağınık bir şekilde geçer. Günümüzde ise Tunuslu iki alim bunları iki ayrı eserde toplamışlardır. Bunlar Şeyh Muhammed Halil El-Hatip’in kaleme aldığı “ithaful Enam bı hutebi Rasuli’l İslam” ve Dr.Ömer El Kayıtı Et-Tunusi’nin “hatebu’r rasul” eserleri.(29)

Bunun yanında örneğin peygamberin diğer ülkelerin krallarına yazdığı davet mektupları da Kur’an dışı yazılı kaynaklara delil olarak verilebilir. Örneğin Sâsânî Hükümdarı (Kisrâ) II. Hüsrev Pervîz’e, Bizans imparatoru Herakleios’a, Habeş Necâşîsi Ashame’ye, Bizans’ın Mısır genel valisi Mukavkıs’a, Gassânî krallarından Hâris b. Ebû Şemir’e, Benî Hanîfe kabilesinin reisi olup şair ve hatipliğiyle de tanınan Hevze b. Ali’ye gönderilen mektupları zikredebiliriz. Örneğin Bizans İmparatoruna gönderilen mektupta şöyle deniliyordu;

“Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın kulu ve Resuûlü Muhammed’in Rumların büyüğü Hirakl’e. Hidayet yoluna uyanlara selâm olsun. Bundan sonra, ben seni İslâma davet ediyorum. Müslüman ol ki selâmete eresin. Allah da sana ecrini iki kat verir. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boyundadır. Ey Ehl-i Kitap! Bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin: Ancak Allah’a kulluk edelim. O’na hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah’ı bırakıp bir kısmınız diğer kısmınızı rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz müslümanız deyin.”

Sonuç olarak; gerek hutbeler gerek davet mektupları gerek hadis yazımına dair teşvikler olsun peygamber döneminde hadislerin her ne kadar daha çok ezber metodu aktarıldığını bilsek de yazıldığı da itiraz edilemeyecek bir gerçektir.

kaynakça

1) Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, syf: 44-67.
2) Muhammed Hamidullah, Muhtasar Hadis Tarihi adlı kitabı
3) Hatib Bağdadi, Takyid, 68
4) Ramahurmuzi, Muhaddisul Fasıl, 369; Hatib Bağdadi, Takyid, 72-73
5) İbn Sa’d, Tabakat, III, 83
6) Taberi Tarih, I, 2330
7) İbn Sa’d,Tabakat, IV, 150
8) İbn Sa’d,Tabakat, IV, 150
9) İbn Sa’d,Tabakat, IV, 150
10) İbn Sa’d,Tabakat, IV, 150
11) İbn Hişam,es-Sire, 638
12) Buhari, Ahkam 40; Ebu Davud, İlm 2, (3645); Tirmizi, İstizan 22, (2716).
13)Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. T. Koçyiğit s. 26.
14)Tirmizî, İlim, 12;Hatib Bağdadi, Takyid, 65
15)Ahmed b. Hanbel, Müsned, X, 21; Darimi, Mukaddime, 43; Hatib Bağdadi, Takyid, 74-82; İbn Abdilber, I, 71
16)Hatib Bağdadi, Takyid, 96
17)Hatib Bağdadi, Takyid, 95-96
18)Buhari, İlm 39; Tirmizi, İlm, (2670)
19)İbn Hacer, el-isâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Mısır 1328, IV, 205
20)Buhârî, İ’tisâm 22; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 159-60
21)İbn Hacer, Tehzib, II, 43
22)İbn Hacer, Tehzib, IV, 236-237
23)el hatip el Bağdadi takyid syf:86 ve İbn Abdi’l-Barr, Cami’ beyâni’l- ılm, I. 70; el-Ayni, Umdetu’l-qclri, I. 563.)
24)198 Hamidullah, Hz. Peygamber Zamanında Hadis Tedvini A.Ü.İ.F.D. 1995, IV, 13-14
25) A’zami Muhammed Mustafa, Dirasat, Mektebetü’l-İslam, Beyrut, 1413/1992, 92-325
26)Tirmizi, İlm 7, (2658); Buhari menakıb 23; Müslim fedailus sahabe, 160
27)Ebû Dâvûd, İlim,10.
28)Buhârî, İlim, 9, 67;
Tevhîd, 24; Müslim, Kasâme, 29
29)İbrâhim b. Muhammed, Hadis inkarında ortaya atılan 33 şüphe syf: 111

PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS YAZIMI

Yazı dolaşımı


PEYGAMBER DÖNEMİNDE HADİS YAZIMI” için 3.675 yorum

 1. Hi, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, could check this?

  IE nonetheless is the marketplace chief and a large section of other folks will
  miss your fantastic writing due to this problem.

 2. Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused
  .. Any tips? Kudos!

 3. I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on few
  general things, The site style is ideal, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 4. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this
  one today.

 5. You’ve made some really good points there. I looked on the net for more information about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this site.

  Look into my blog post: kiss918apk

 6. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my difficulty.

  You’re amazing! Thanks!

 7. You realⅼy make it appear sso easy aong with
  yoᥙr presentation but I to fіnd this matter to be really
  onne thing that Ι fesel I’d by no means սndеrstand.
  It seеms too complex andd extremeⅼy wide for me.
  I am having a look ahead on your subsequent submit,
  I will ttry to get the dangle of it!

  Feel free to visit my wеb page … ljnk slot deposit pսpsa tanpa
  potongan (networking.drbarbara.pl)

 8. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate
  it

  Feel free to surf to my site mega888 test id free

 9. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my own personal website and would like to know where you got this
  from or just what the theme is called. Appreciate it!

 10. D᧐ you mind if I quote a couple oof your aгticles ass
  lߋng as Ӏ provide credit and sources back to ʏour site?
  My blog site is inn thеe exact samе niche as yours and mʏ users
  wouyld definitely benefit from a lot of the infⲟrmation you prօvidе hеre.
  Pleaѕee let me know if this ok with you. Many thanks!

  Feel free to visit my website judi bandarq

 11. Terrific post however , I was wondering if you could
  write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you
  could elaborate a little bit more. Cheers!

 12. Excellent website you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of community where I can get feed-back from other
  experienced individuals that share the same interest. If
  you have any recommendations, please let me know.
  Appreciate it!

 13. You’ve made some decent points there. I checked on the internet for
  more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 14. Unquestionably imagine that that you said. Your favorite justification seemed to be at the
  net the easiest thing to consider of. I say to you, I certainly get irked even as other folks
  consider concerns that they plainly do not recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also
  outlined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 15. Howdy this is kinda of off topic but I was
  wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 16. Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I have been a little bit
  acquainted of this your broadcast provided vibrant clear concept

 17. Hello! I know this is kinda off topic however
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a
  blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we
  could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me
  an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 18. My brother suggested I might like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just
  how much time I had spent for this info! Thanks!

 19. What’s up everybody, here every one is sharing these kinds
  of familiarity, thus it’s pleasant to read this website, and I
  used to pay a visit this weblog daily.

 20. Having read this I thought it was extremely enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
  I once again find myself personally spending way too much time
  both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 21. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this web site,
  as I experienced to reload the site many times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again soon. quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest
  bars

 22. I do consider all of the ideas you have offered for your post.
  They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too brief for beginners.
  Could you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 23. Профессиональные психологи. Психологи онлайн Помощь профессионального Психолога.
  Індивідуальні консультації. Сімейні консультації.
  Консультация по Skype. Консультация психолога онлайн.

  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.

 24. Geri bildirim: gay tv shows 2021 dating
 25. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a
  blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you,
  you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy I found this in my hunt for something regarding this.

 26. If you are getting sick and tired of the hustle and bustle of town lifestyle, camping can be quite a really fun and different experience. Even so, you should remember, there is some hazard concerned and the necessity for acclimatization for that outside. This short article will left arm you with all the advice you require for any great camping outdoors getaway! When going camping, make certain you take the correct resting handbag together with you. Some slumbering hand bags will not help you stay cozy as soon as the temperatures dips listed below 40 qualifications, while others could have you perspiration all night long lengthy because they are as well very hot. The tag around the travelling bag typically can tell you what sorts of conditions are ideal for every getting to sleep travelling bag. Bring a huge rubbish bag for dirtied washing, and keep it in a convenient location, ideal for every person in your celebration. Let them load their apparel individually, as it is then quicker to locate than should you stack all this in a community storage space container or bag. Chuck in the dryer page for any case you need smelling fresh. If you are intending to hard it all out, you are able to continue to take along a small amount of luxurious item to provide ease and comfort to your outdoor camping vacation. Bring a fascinating publication, some high-class chocolate or maybe a wonderful soft pillow. Don’t deliver any things that are heavy, though. These little snacks yourself can actually boost morale. If you are considering camping out, and also you are new to the activity, then you certainly should never begin by itself. It could be really dangerous should you don’t know what you are doing, so it is important to bring along an experienced friend that will help you discover the ropes. Camping out might be a magical practical experience for you and the overall family members. Take advantage of the ideas in this article to actually conduct a very good career of keeping safe and having a lot of fun camping out concurrently. Continue your next camping outdoors getaway greater equipped and many more all set for enjoyment.

 27. This is very interesting, You’re an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and stay up for in quest of more of your great post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks|

 28. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a leisure account it.
  Look complex to far added agreeable from you! By the
  way, how could we communicate?

 29. Hi there, There’s no doubt that your site may be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog!

 30. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your site.

 31. Hi there! This article couldnít be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 32. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I actually thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 33. I would like to express my appreciation to the writer for bailing me out of this type of situation. After surfing around throughout the world-wide-web and meeting tips which are not beneficial, I assumed my entire life was over. Living without the strategies to the problems you have resolved through your guide is a critical case, and those that would have in a wrong way affected my entire career if I had not encountered your site. That natural talent and kindness in dealing with a lot of stuff was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for the specialized and effective help. I will not think twice to refer your blog to any person who should receive guidance about this subject.

 34. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Sex Doll Blog There has to be a means you can remove me from that service? Many thanks.

 35. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be
  on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 36. Thanks for your personal marvelous posting!
  I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.

  I will ensure that I bookmark your blog and will
  often come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your
  great posts, have a nice morning!

 37. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of
  us have created some nice practices and we are looking to exchange
  strategies with others, please shoot me an e-mail if
  interested.

 38. hey there and thank you for your information –
  I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, as
  I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could
  get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality
  score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding
  this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content.

  Make sure you update this again soon.

 39. Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.|

 40. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 41. I’m more than happy to find this website. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and I have you book-marked to see new things in your web site.

 42. “Marketing a property via online sites and social media has become one of the most efficient and successful ways to get a home sold,” Golden says. And since most buyers are working with an agent, he notes that they can always ask for a private showing if they’re really interested in the home. “It’s extremely rare for a buyer to walk into an open house and end up buying that particular property.” Mr. Frugalwoods and I still go to open houses. All the time. Why? Well, partly because it’s a hobby, partly because we love real estate, and partly because we’re not done buying. Even though our next property will likely be a homestead, which is an entirely different real estate beast, we just might buy a multi-family to rent out someday. We like to keep our options open and by holding our frugal fingers on the pulse of the Cambridge market, we still know a good deal when we see one. http://homerealestate43.cavandoragh.org/small-office-buildings-for-sale Part of being a real estate agent is being accountable to the public. As a person working in a field with fiduciary responsibilities to clients, it’s important that any potential client can see whether an agent’s license is active and in good standing. Use a borough prefix for a quick parcel ID search. From 1 to 5, each number represents a borough prefix: For our 50th Anniversary we’re celebrating agent stories that demonstrate what it means to be relentless, The Northeast Florida Association of REALTORSВ® would like to have its members quantify these good works for recognition by the National Association of REALTORSВ®. You can tell the difference between license numbers thanks to the Real Estate Commission’s number coding system, which designates the type of license using two letters before the series of numbers. Depending on which license you have, your number will start with one of these:

 43. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 44. While I was reviewing its content, I liked the topic very much and wanted to write a comment. This is really great content. You know this job, I want to congratulate you. I haven’t seen such quality stuff lately, it’s actually very useful

 45. Iím impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something relating to this.

 46. Moving is stressful enough. With so many responsibilities and a never-ending to-do list related to a move, cleaning as you’re moving out isn’t something you should have to worry about. That’s why Professional Home Cleaning LLC is here to provide you with move-in and move-out deep cleaning services to ensure every corner of your home is taken care of. “ServiceMaster Commercial Cleaning is a cleaning service that I’ve been very satisfied with. The managers and the supervisors are amenable to anything that I need. If ever there is extra cleaning that I need done or something that’s happened during the day or a problem that I have with the way something’s been cleaned, they’re very responsive. One phone call or one email usually handles our problem. I think that they train their employees better and they are more responsive than other cleaning services I’ve worked with.” https://www.gbhits.co.uk/community/profile/jeanette03x9519/ Moving a mobile home is a unique challenge that will require the assistance of the best mobile home movers available. Merely hooking up a house and hauling it away oversimplifies the complicated process of inspecting the house, obtaining permits, ensuring proper licensing, and the actual moving of the entire house itself. With the right mobile home movers on your side, you’ll be well positioned to reposition your beloved house to its new location. Do you own a mobile home, RV, or even a modular home and want to move long distance? If you are looking for the most affordable long distance moving services, turn to our team. Our general contractors can haul your home, handle every part of your moving process, and provide you with the certificate of occupancy you need to get settled right away. With us, you only have to make one call to get your move done from start to finish.